กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11c0241 พิชิตห้วงสมุทร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์

2 20p11c0289 มหาศึกสงครามผ่าพิภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายภาณุวัชร์ อู่ทิฆัมพร นายนพดล นารถนรกิจ นางสาวพลอยไพลิน โชติวัฒนาพงศ์

3 20p11c0290 เกมผจญภัยที่มีระบบการต่อสู้ด้วยชุดสิ่งประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายธนกฤต โกวิทวณิช นายชนาธิป เกรียงไกรเพชร นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ

4 20p11c0320 สังค์หนูอยู่ไหน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ นายศุภณัฐ จูห้อง  

5 20p11c0351 ไซเล่นไนท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา นางสาวภัชราภรณ์ หยัคฆะนิธิ นางสาวศุภิสรา หลายทวีคูณ นางสาวปิยธิดา อินสุ่ม

6 20p11c0378 การผจญภัยของเจลลี่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา นางสาวสิรินุช จันตา นางสาวภัคจิรา วาสกุล นางสาวเขมิกา ปิดตาระโส

7 20p11c0379 สกายเดี้ยนชาวแห่งนภา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายธนวัตร พลเภา นายพิชญุตม์ ประเสริฐบุณย์ นายสมชนก วิพิศมากูล

8 20p11c0391 พัฒนาเกม 2 มิติ: เดอะด็อฟเฟิลเก็งเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยรังสิต นายมนตรี อินทโชติ นายณัฐธัญ เล็กประสาร นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตวัฒนสุกล นายฉัตรชัย สารถกิจ

9 20p11c0405 มหาสงครามต่างมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายณัฐชา เดชดำรง นายณัฐวุฒิ ขวดปลอด นายนิติ บือสาแม นายสิริวัชร์ ธนาวุฒิวร

10 20p11c0441 เกมพัซเซิล: สิ่งที่เลือนหาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายธีรภัทร พรหมพันใจ นายธิปก ธรรมกุลางกุร นายอมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์

11 20p11c0454 เกมป้อมปราการพิทักษ์แดนสยาม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นางสาวณัฐณิชา ราชประสิทธิ์ นายนฤปนาถ กฤทศิลป์ นายณัฎฐนันท์ สายวรรณ์

12 20p11c0456 ต่อศัพท์พิชิตโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวสุมนา เกษมสวัสดิ์ นายธนพล อินอุไร  


13 20p11c0466 เพ็ตฟิต: เกมเพื่อสุขภาพบนแอนดรอยด์โดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวรุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายพีรัช สงวนดีกุล นายปรินทร์ สถิรชวาล นางสาวเมริกา พหลเวชช์

14 20p11c0476 ตะลุยโลกคำศัพท์ไปกับอัศวินโวเซิล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอภิชาติ คำปลิว นายนนทชัย ใจหล้า นายสุทธิพงษ์ วินันท์สุชาติ นายภาณุพงศ์ โศภาวชิรานันท์

15 20p11c0523 จ้าวอสูรบ้านไร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิชญะ ต่อวงศ์ไพชยนต์ นายชวาลวุฒิ นุชประเสริฐ นายภูวดล รัตนวงศ์  

16 20p12c0184 สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทางไกลสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ พร้อมด้วยการวิเคราะห์คุณภาพและการตรวจทานรหัสคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นางสาวปวริศา ทองเงิน  

17 20p12c0270 ธรรมชาติของแสง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวจันทร์เพ็ญ มะโนน้อม นางสาวทักสิณา คุ้มเขตต์ นายณัฐกรณ์ ประดัง นางสาวปภาดา โภคาพิทักษ์

18 20p12c0298 แอพพลิเคชันสูจิบัตรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอติวงศ์ สุชาโต นายภูมิชัย เตชประภาสรัตน์ นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต นายธรรศ เบญจพลพิทักษ์

19 20p12c0309 ระบบฝึกการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีสำหรับสัตวแพทย์ เวอร์ชัน 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวณัฐกฤตา ฟ้าครอบ นางสาวปาริชาติ ชิณภา  

20 20p12c0380 แพลนโทเปีย: เกมปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางพร พันธุ์จงหาญ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นางสาวอารียา ใจอารีย์ นายกนกพันธ์ ธนันไชย

21 20p12c0392 ระบบจัดการทักษะกลไกการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายภารุจ สิงหพันธุ์  


22 20p12c0419 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้วยเกมสองมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นางสาวเกศิณี ปลาสุวรรณ  


23 20p12c0427 เวิลด์ ออฟ โมชั่น: ระบบจำลองการเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นางสาวสาธิกา ลิมะวิรัชพงษ์ นางสาวศุทธินี จันทรศิริ  

24 20p12c0461 สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมบนเว็บบราวเซอร์ (plearn.io) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายพฤกษ์ ภคเมธาวี นายกฤต ประสาทพรศิริโชค นายสิรธีร์ วรธรรมทองดี

25 20p12c0477 สื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชาผ่านโลกเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นายธัญเทพ อาภรณ์แสงสว่าง นางสาวกัญญาศิริ กลิ่นสุวรรณศร นายศุภชาติ บาริศรี

26 20p13c0178 ดิ การ์เดียน: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายทินกร ม้าลายทอง นางสาวจุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร

27 20p13c0266 MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนตาบอด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง  


28 20p13c0279 แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวชนกนาถ จิตรสำราญ นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ นายศรวัชร ตัณฑิกุล

29 20p13c0340 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันควบคุมรถนั่งอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายสิทธิกร อริยมงคลชัย นายศุภากร อริยมงคลชัย  

30 20p13c0376 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นางสาวอัมรา บวชชุม นายพิภพ วสวานนท์ นางสาวจณิสตา ละศรีนวล

31 20p14c0044 ชัชวาล : ระบบวิเคราะห์วิดีโอรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายณัฐชนน นินยวี นายหฤษฎ์ โชคธนานุชิต นายเอกชา เตชะสุขนิรันดร์

32 20p14c0051 ไอสไตล์: แอพลิเคชั่นและเว็บไซต์สำหรับการประเมินภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวสุพิชชา เตชะแพร่พิบูรณ์ นางสาวญาณีรัตน์ จริงจิตร นายปัณฑ์ธร สุกใส

33 20p14c0171 ระบบควบคุมการพ่นยาทางการเกษตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายนพดล อร่ามภัทรวงษ์ นายสุทิวัส บุญประเสริฐ นางสาวธนัฏฐา ขวัญมา  

34 20p14c0175 ระบบจำลองเครื่องให้อาหารสุนัข โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายนภดล อร่ามภัทรวงษ์ นายกานต์พิชา อุ่มบางตลาด นายณัฏฐพงศ์ เหลืองชูเกียรติ  

35 20p14c0248 แพลตฟอร์มควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันโฮมคิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายศรายุธ ต่อธิติธรรม นางสาวจิรชยา คำโสภา  

36 20p14c0276 ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่แปลกใหม่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวธนกฤตา อ้นมี นายกฤษณะ เอี่ยมโซ้ นายชยานันต์ ชัยสถาพร  

37 20p14c0292 ตู้ Kiosk สำหรับวิเคราะห์สุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวศรัญญา วัฒนะจินดาวงศ์ นายนันธวัฒน์ อยู่สุข  

38 20p14c0310 ระบบสกัดข้อมูลจากเอกสารเเบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายจิรวัฒน์ บุญกำเหนิด  


39 20p14c0328 โปรแกรมแนะนำการซื้อขายหุ้นด้วยการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายวิศรุต ดวงมรกต นายโชติธัช ตวงเจริญทิพย์ นางสาวพิชญ์สินี สินเจริญพงศ์

40 20p14c0341 เอ็มอาร์เชน - ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้บล็อกเชน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย  

41 20p14c0344 การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์อัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลสี วัตถุโนภาพและภาษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร นางสาวฐิติรัตน์ ทองแถว นางสาวณัฐชยา เชื้อลี  

42 20p14c0390 ระบบการส่งวีดีทัศน์ระยะไกลผ่านช่องสัญญาณที่มีขนาดจำกัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นางสาวสิรภัทร สิริปทุมรัตน์  


43 20p14c0397 ชุดอุปกรณ์ช่วยติดตั้งเสาสัญญาณเครือข่ายระยะไกล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายณัฐชนน รูปสูง  


44 20p14c0406 ระบบแสดงผลข้อมูลบนแผนผังเมืองจำลอง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวณราวรรณ เวชประสิทธิกุล นางสาวจิตตินาท นารถนรกิจ  

45 20p14c0420 อินเสปคตรา: ระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) นางสาวธีรณี อจลากุล นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว

46 20p14c0436 ระบบเตือนภัยทางทะเลด้วยข้อมูลเรดาห์ชายฝั่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช นายรัชชานนท์ พงส์โต นายนพรัตน์ วิวัฒผล นายพีรพล เล็กพงษ์

47 20p14c0437 ระบบยืนยันความถูกต้องของใบแสดงผลการศึกษา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ นายสุทธินัย บุญยิ่งยงชัย นายพชร ไชยเจริญ  

48 20p14c0458 การตรวจจับผู้ป่วยตกเตียงจากอาการทางสมองจากกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายทีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวผกามาศ ฝาระมี  


49 20p14c0459 การจำแนกท่าทางมือด้วยกล้อง 2 มิติ สําหรับควบคุมภาพในห้องผ่าตัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นายวิชชากร ปันสลี  


50 20p14c0482 ระบบนำทางในอาคาร โดยใช้ช่องทางการติดต่อผ่านทางเทคโนโลยีบลูทูธ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสนั่น สระแก้ว นายภูวิศ ยาหอม นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นายนิติธร ชัยวงศ์โรจน์

51 20p14c0486 ระบบประเมินความคล้ายของคำตอบของการบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบทุจริต โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายธนาธร ทะนานทอง นายณัฐดนัย ศรีทิพากร  


52 20p14c0503 ระบบการถ่ายทอดสดข้อมูลประเภทสตรีมจากหลายระบบเชื่อมต่อ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวรุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ นายณัฐภัทร นิยมไทย นายขนกันต์ ราชคม นายภัทรวุธ ลาภยิ่งยง

53 20p14c0518 โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เม็ดเลือดโดยการใช้การวิเคราะห์ภาพและการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต นายธรรณพ อารีพรรค นายชัยธวัช สุดประเสริฐ  


54 20p14c0528 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยคินเน็คท์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายปกป้อง ส่องเมือง นายธนกร สว่างโลก นางสาวธนัญญา ธรรมไพโรจน์  

55 20p14c0540 ระบบตรวจจับรูปแบบการขโมยของจากกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายธนาธร ทะนานทอง นายวีรภัทร พุดเผือก  


56 20p14c0550 ระบบปรับสีภาพตามผู้ใช้กำหนด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายมงคล อุ่มออง นายกนกพล นิลเพชร  

57 20p15c0179 แอปพลิเคชันมือถือและเว็บสำหรับแบ่งปันและเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบร่วมกันพร้อมการเพิ่มคำนิยามจากบริบท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนาภา ธำรงธัญวงศ์ นายธนู ชมญาติ  

58 20p15c0180 แอปพลิเคชันมือถือร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคนสำหรับร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายธัชกร จอมอุตม์ นายธนวัฒน์ กุสูงเนิน  

59 20p15c0265 แชทบอทสำหรับตรวจจับและวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายเอกพล ล่ำสวย นางสาวพุธิตากร ทองคำ นางสาวธชาชม พูนประชา

60 20p15c0327 มิสเตอร์อีเมอร์เจนซี่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นางสาวอริสรา พรวัฒนวิชัย นายรัชชานนท์ รุ่งเรือง นายศรัณญวัชร ธนธีรพร

61 20p15c0333 โปรอะเปล่า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายภานุรุจ คอนโด นายธศรัณย์ บุญเรือง นายชลภัส มุกสกุล

62 20p15c0345 แอปพลิเคชันค้นหาและแนะนำสถานที่สำคัญใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีแบบสามมิติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยใช้เออาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นางสาวนริศา บุตรดีขันธ์ นางสาวตุลยา ทานะมัย นายธนกฤต สุวรรณดี

63 20p15c0354 โปรแกรมสำหรับประเมินระดับควันโดยใช้กล้องบนสมาร์ตโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายทรงสิทธิ์ วงศ์กิระปราชญ์ นายปวัน พานิชเจริญ  

64 20p15c0356 แอพพลิเคชั่นจับคู่การให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัยข้อมูลพิกัดดาวเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นายธนาธร ทะนานทอง นายบุตรคุณ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายภูวดิษฐ์ โรจนะสิทธิพงศ์  

65 20p15c0368 ระบบการจัดการการขนส่งสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปัทมา เจริญพร นายกวิน นำชวนชัย นางสาวมุนินทร์ พรมโชติ นางสาวภัทรกันย์ สาสีมา

66 20p15c0382 นาคราช โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพิกุลแก้ว ตังติสานนท์ นางสาวพิรญา รายณะสุข นางสาววัลลภา สุระกำพลธร นางสาววรรณพร ดลราษี

67 20p15c0387 ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำของแหล่งน้ำในชุมชนและวางแผนการอพยพผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาววรางคณา กิ้มปาน นายสิรวิชญ์ เกษตรเวทิน นายศตายุ เขียวเขิน นายสุภัตต์ เอมชาวนา

68 20p15c0402 ระบบบริหารจัดการการเงินดวยเทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ นางสาวสุธินี วงศวิริยะชัย นายธนวินท์ วงศภักดีชาติ นางสาวจุฑามาศ จิตประสงค์

69 20p15c0428 โหวตแบบโปร่งใสด้วยระบบบล๊อกเชน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวกุลวดี ศรีพานิชกุลชัย นายวศิน แซ่โง้ว  


70 20p15c0444 การวินิจฉัยโรคทางสายตาโดยแอปพลิเคชันมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา นายนบมงคล อุดมภาพงศ์ นายธนบูรณ์ เมืองวงค์ นายสิรภัทร ณ ระนอง

71 20p15c0447 แอปพลิเคชันหาเพื่อนแชร์ค่าโดยสารรถแท็กซี่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายจิรพัฒน์ แสงทอง นายพชร วาสินานนท์ นายวิรุฬห์ วาสินานนท์  

72 20p15c0475 ฟิตเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นางสาววิชุพร ยางสวย นายธนวรรธน์ กมลรัตน์มงคล นางสาววชิรญาณ์ อนุรักษ์สุสกุล

73 20p15c0478 โปรแกรมแจ้งและจัดการข้อมูลผู้กระทำความผิดบนทางเท้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายณัฐกมล ศิริภาณุรักษ์ นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร  

74 20p15c0485 AR อุทยานประวัติศาสตร์ไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอภิชาติ คำปลิว นายพงษ์พิทักษ์ พรไธสง นายนสิทธิ์ เทพรักษา นายนิติพงศ์ เคนบุบผา

75 20p15c0493 ต่างชาตินอนไหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายชัยจิต เฟื่องกรณ์ นายกิติพงษ์ อนุกูลวิทยา  

76 20p15c0496 นามบัตร 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายทศพล จันทร์อุไร นายพาสันต์ ตักศิริชัย  

77 20p15c0526 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลด้วย QR Code บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวกัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นายสิทธิเดช กลิ่นพลับ  


78 20p15c0547 ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะในการจัดการกิจกรรมของอาจารย์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบัณฑิต ฐานะโสภณ นายสาธิต ศิริหงษ์ทอง นางสาวอินทุภรณ์ อินทรสุวรรณ  

79 20p15c0555 บ้านสุนัขอัจฉริยะแสนสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) นายกันต์ ศรีจันท์ทองศิริ นายธนพนธ์ อาจอินทร์ นายปัณณธร นาคสังค์ นายชญะภัทร นิโครธานนท์

80 20p21c0039 หน่วยล่าข้ามมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายพีรดนย์ เซ็มมุกดา นายณพล ยมกกุล นางสาวฐิตารีย์ นิ่มอนงค์

81 20p21c0041 ธุลีฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายวัชรพงศ์ ดวงศรี นายสิรวิชญ์ ฟองชัย  

82 20p21c0052 ผจญภัยในดินแดนภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวหัทยา สังข์กลัด นายศตวรรษ สิงหนาท นางสาวมาริษา ปั้นทอง

83 20p21c0053 รักษ์ชีพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายธเนศ สุวารี นางสาวพรรณาราย เอี่ยมสอาด นายศุภกิจ อินทรวิมล

84 20p21c0054 ภารกิจพิชิตเกาะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายธนชัย มีสมบัติ นางสาวเปรมกมล สระทอง นางสาวจิรชยา เรืองงาม

85 20p21c0055 มหัศจรรย์ว่าวไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายนนทกร แสงทองดี นางสาวสุพิตตรา คำนำ นายกันตพิชญ์ ริยะสุ

86 20p21c0056 สวนสมุนไพร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวฐิติมา กูฏโสม นางสาวนรินทร์พร หวานตา นายพิสิฐ สมิงนาง

87 20p21c0057 ศึกอโยธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวปิยะฉัตร แก้ววิเศษ นายอัษฎากรณ์ ใบแสง นายปิยทัศน์ ดาวอู๊ด

88 20p21c0058 ท่องแดนสยาม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายเจษฎา เดชหวังกลาง นายอนิรุทธิ์ วังวารี นางสาวณิชกุล ตระกูลรัมย์

89 20p21c0059 ข้าวไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายธนกร นาคอุไร นายบุญมี วงพินิจ นางสาวสุนิษา สินมา

90 20p21c0060 ขยะสีเขียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวโสรญา ทองงามตระกูล นายสงกรานต์ วิไลศรี นายธนัชพงศ์ ตันติพนมศักดิ์

91 20p21c0061 ผู้พิทักษ์แห่งผืนป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายพิพัฒน์ กลมกล่อม นางสาวรุ้งทิพย์ เสมเสริมบุญ นายเสฎฐวุฒิ วงษ์แสง

92 20p21c0062 ผจญภัยห้วงความลับแห่งอวกาศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายวิวรรธน์ อึ้งเจริญ นายจิรวัฒน์ จันทร์โท นางสาวกิติกรวดี หวังจิตร์

93 20p21c0063 ทะเลสีฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายศุภชัย อุดม นางสาวฐิติญา หาญนอก นายณัฐชัย ศรีแก้วช่วง

94 20p21c0065 ส้มตำลำซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายกมล ภูศรี นายพชรพล เมฆี นางสาวยุพารัตน์ กำลังเดช

95 20p21c0066 ภาพปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งเพ็ชร์ นางสาวทานตะวัน สมพงษ์ นางสาวพรณัฐชา แก้วมะ

96 20p21c0067 พระยาพิชัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียติขจร นายณัฐวุฒิ จูทะจันทร์ นายธนกร ปานเพ็ชร์ นายธนภัทร วงค์ลังกา

97 20p21c0070 ฮีโร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเขลางค์ รักเจริญ นางสาวนฤดี ประเสริฐสังข์ นายสรสิช บำรุงจิตต์

98 20p21c0071 ต้นไม้เเห่งความหวัง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียร นายกฤตยชญ์ สุขุมารมณ์ นายวิชญะ จำปาหวาย นายสหัสวรรษ สุวัตถิ

99 20p21c0072 อนิมอล รันนิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวณัฐมนต์ อ่วมประเสริฐ นางสาวคณิฐา สุวรรณทิพย์ นางสาวธันยวีร์ ปิ่นแหลม

100 20p21c0073 ตะลุยวัชพืช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายหัสดิน จิตปรีดากร นายพระนาย ยงยืน นายอธิชาติ ดวงจิตต์

101 20p21c0074 แบคทีเรียแมน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวปภัสสร ขันปัญญา นางสาวแสงระวี สิริศักดิ์สงวน นางสาวชุติมณฑน์ แก้วเขียว

102 20p21c0075 เดอะลิตเติ้ลบอย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวสุทัตตา ภาคาพรต นางสาวสุภาวี มูลทองเลิศ นางสาวปฐมาวดี ราชดา

103 20p21c0076 ซอมบี้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพลอยรวิน เจี่ยน นายปวริศร์ ศรีสมพงษ์ นายภูริทัศน์ ขันลำเจียก

104 20p21c0078 มินิ เอดเว็นเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายปารมี ตรีคงคา นายธีรสักดิ์ ริยาพันธ์ นางสาวอรจิตติ บุตรราช

105 20p21c0079 อัศวินไวกิ้ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายณัฐวัตฒ์ บุญมี นายเอกราช รูปงาม นายนิธิศ สิริพรรณมงคล

106 20p21c0081 กู้ภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายวัชรินทร์ ใหญ่เย็น นางสาวปณิดา สกุลวิเศษ นายธีรภัทร์ นิลาพันธุ์

107 20p21c0082 ผจญภัยในโลกแฟนตาซี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางสาวพัชรินทร์ มลสันเทียะ เด็กชายนรภัทร พรหมมาณพ เด็กชายหัสดิน พริกสุด เด็กชายยุทติธรรม สง่าศรี

108 20p21c0084 ภูติปากเปล่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวภณิดา มะนิลทิพย์ นางสาวนวพรรษ รักเงิน นางสาวกนกรดา ประเสริฐสังข์

109 20p21c0091 สวัสดีครับ คุณผี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายกิตติศักดิ์ สนธิภักดิ์ นางสาวพัชรินทร์ บัวสาย นางสาวรุ้งราวัณ ชาน

110 20p21c0094 สงคราม๙ทัพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายศมากร กันอ่ำ นายชิษณุพงศ์ ประโยชน์ นายไพยุทธ เจริญสุข

111 20p21c0096 บ้านนอกเข้ากรุง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติจร นายทักษิณ สานไธสง นายพัชรพล เข็มทอง นายปิยะณัติ ภากะสัย

112 20p21c0097 ฟาร์มเมอร์ รันนิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกรียจติขจร นายภานุทรรศน์ โพธิ์ทอง นายสุพจน์ ชูสุวรรณ นายภควัฒน์ ไชยเขียว

113 20p21c0100 อะไรอยู่ในบ้าน? โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาววริษฐา เอี่ยมนาม นางสาวระพีพัฒน์ จันทร์ทิพย์ นายโกษีย์ ลีวงศ์เกษมสุข

114 20p21c0103 เออเรอร์ 226 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุรเดช แดงเดช นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล นายสรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์

115 20p21c0105 เร็วทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายธีรภัทร สำราญใจ นางสาวนัชชา เรืองเพชร์ นายซามูเอล โพธิ์ม่วง

116 20p21c0106 ของผมอยู่ไหน? โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกิยรติขจร นายนนทภัทร ลีลายุวัฒนกุล นายยงยศ คำมี นายวันเฉลิม ดาดาษ

117 20p21c0107 สุดยอดแบดมินตัน2017 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกรียรติขจร นายวันเฉลิม เป้าทอง นายธนากร สอนดิษฐ์ นายธนวิชญ์ จันทร์เสวก

118 20p21c0108 ค่ำคืนยาเสพติด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ะนเกียรติขจร นายกรพล แสนสุข นายภีรพัฒน์ วรรณพฤกษ์ฐ นายสกาย เดชคงทน

119 20p21c0109 เร็วพอหรือเปล่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจรีวัสส์ ธนเกียรติขจร นายปวเรศ โอษฐยิ้มพราย นายอนพัทย์ นิลกำแหง นายณัฐพันธ์ จันต๊ะวงค์

120 20p21c0110 การผจญภัย ของ สกิมมิน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายมุนินทร์ ฟูตระกูล นายจิรเมธ หงษ์เงิน นายชยานันต์ พิชัยรัตนฺ์

121 20p21c0111 เน็ต ต้อง รอด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเกษมสันต์ สุขเกษม นายวีรภัทร คุณมา นางสาวกันศิริ อยู่ยืนยง

122 20p21c0112 ซีน้อยสุดมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพัณณ์ภพกร จุ่นพิจารณ์ นายณัฐภัทร ศรีวิรัตน์ นายพลกฤษ ก้อนแก้ว

123 20p21c0113 กล่องแห่งความลับ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายภาณุวัฒน์ แพงมี นายจักริน ผาระพรม นางสาวภัคจิรา เครือจันทร์

124 20p21c0114 ศรีวิลัยหรรสา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเทพศิลป์ คนิชฉาย นายมงคล ศรีสด นายจักรกฤช สุดจิตร์

125 20p21c0116 ชีวิตมด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขร นางสาวเครือวัลย์ เกษรนวล นายธนากร คมสัน นายวศินญู รักษาวงค์

126 20p21c0117 ห้ามสูบบุหรี่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียยรติขจร นายธนวัฒน์ ขำดี นายนพกร สงวนสหโยธิน นายอานนท์ วงษ์วรรณ

127 20p21c0120 ตามหาดาวตก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวสุวิมล ดียิ่ง นายธนาเทพ มัทรา นายณัฐชนน ยะปะนันท์

128 20p21c0122 พระราชทาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นางสาวกาจญนา สายบัวบาน นายมงคล จ้อยศิริ นายอภิสิทธิ์ เฒ่าเง้า

129 20p21c0123 ห้องพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวอารีรัตน์ ยาวงษ์ นายวิชญ์พล ชนเจริญ นายจุลดิศ กอเกียรติไพศาล

130 20p21c0124 ฟู๊ดแอนด์ฟรุ๊ต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวธิติมา ม่วงน้อยเจริญ นางสาวสุกัญญา ศิริถ้วยทอง นายรัชพล สมศรี

131 20p21c0125 ดนตรีไทยสีภาค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายวัชรพล ธิมา นายสุทธิรักษ์ หน่อชัย นายสุดดี ศักดาขจรเกียรติ นางสาวปิยะฉัตร การเพียร

132 20p21c0126 จิ๋วฆ่ามัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งจุ้ย นางสาวกรรนิกา หมอเก่ง นายนราวิชณ์ จงจรูญเกียรติ

133 20p21c0127 กระทงหลงทาง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวรุ่งนภา นิกรแสน นางสาวนภาทิพย์ เจริญสุข นางสาวกนกวรรณ ลุยตัน นายอภิรักษ์ รักประเสริฐ

134 20p21c0128 หนีฝันร้าย พิชิตความจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายวัชรพล ธิมา นายนิติพล ยศศิริ นายธนกร แสงฤทธิ์ นายสรรเสริญ ศักดา

135 20p21c0129 วิ่งทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นางสาวรุ่งนภา นิกร์แสน นายพชรศักดิ์ ชินอ่อน นายอรรรถพล จันทร์เจริญ นางสาวสุกัญญา สุริสาง

136 20p21c0130 เรือด่วน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายกอปแก้ว - นายวชิรวินท์ บุนนาค นายนพรัตน์ เทียมภู นางสาวกัญญาณัฐ เผ่าหล้า

137 20p21c0132 จราจรเสียวโว๊ยย... โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายวัชรพล ธิมา นางสาวปานรพี ศรีกงพาน นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรเสือ นายนันทพัทธ์ เชาวลิต

138 20p21c0133 ยอดนักเตะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวพรชนก จูฑะภักดี นางสาวสุภาพร มีทองคำ นายกิติพงษ์ แสนสุด

139 20p21c0134 จำลองยิงปืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายภานุวัฒน์ นุ่มนาค นายสรานนท์ เนียมปาน นายชาญชล แพ่งนคร

140 20p21c0135 ปลูกดอกไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายอนุศักดิ์ เมฆพยม นายอภิชาติ รักช้าง นายอภิสิทธิ์ บุษบรรณ์

141 20p21c0136 เอิทเควกและเพื่อนๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกีตริขจร นายคณิศร ธารีศรี นายอภิวัฒน์ ปิ่นเพ็ชร์ นายจักรรินทร์ พวยอ้วน

142 20p21c0137 ขับรถสุดหรรษา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางเตชพัฒน์ สุวรรณสุข นายเมธี พงษ์วารี  

143 20p21c0138 ฝ่าวิกิจสงครามมรณะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายณัฐศักด์ ศิริรังษี นายณฤเบศ ศรีเจริญ นายปาณัท ศิวะวัฒนิตานนท์

144 20p21c0139 ผู้พิทักษ์แห่งดวงดาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายสงวนวงศ์ ปราบกบฎ นายภาคย์วสุ ใบบัว นายจิรภัทร เก่งธัญญากรณ์

145 20p21c0141 เพาะกล้ามพิชิตใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายนิพัฒน์ ผกาผล นายกฤษดา ชื่นรุ่ง นายนัฐพงศ์ นันทะวงศ์

146 20p21c0142 มอเตอร์ คาร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายณัฐศิลป์ กรเศษ นายกันต์พล ประสงค์เงิน  

147 20p21c0143 ตุ๊กตาในบ้านหลังนั้น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติจร นายณัฐพงศ์ เเซ่โซว นายสหัสวรรษ คำบัวทอง นายวรงค์ จ่าพิชม

148 20p21c0146 เมื่อเงือกสาวถูกลักพาตัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายชินวัตร เชื้อเพ็ง นางสาวกัลยรัตน์ เสืออิ่ม นายกิตติภพ หิรัญมาศ

149 20p21c0147 ฟาร์มตัวน้อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติจร นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะ นายเกียรติภูมิ โสคำ ปัญญากร ปินตาเเก้ว

150 20p21c0153 หนูน้อยเก็บพลอย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพีรวัศ บูรณศิริ นายวรัญญู ธรรมสมภาพกุล นายณัฐวุฒฺิ พาภิรมย์

151 20p21c0154 โคลอสเขียม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวธัญญาทิพย์ ธัญตระกูล นายณัฐพงษ์ สัสสวีระ นายนันทพล ตุ้ยธิ

152 20p21c0155 การผจญภัยในรีบอร์น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวกรรญภร เจนวิศวะกิจ นางสาวกรรณิกา ศรีจันทร์ นายประวิทย์ ศุภลักษณ์ไพศาล

153 20p21c0199 กระต่ายน้อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวฐิตาภรณ์ สมบูรณ์การณ์ นางสาวศรสวรรค์ ประสงค์เสียง  

154 20p21c0200 เจ้าหญิงกับโลกแห่งขนมหวาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวอาทิตญา หงอสกุล นางสาวปภาพินท์ จ่าเห็ม นางสาวรัตติกาล พิมสุด

155 20p21c0261 แสบซ่าท้าฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวสุภนิดา พลอยคำ นางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย นายธนพล เย็นทรวง

156 20p21c0294 อลวนคนเเปรธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายพรชัย พุ่มภิญโญ นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล  

157 20p21c0307 อโยธยาผงาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นางสาวพชานันทน์ กฤษณานนท์

158 20p21c0569 หุ่นยนต์พาเที่ยวชมสวนสัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ นายอรุณ ยะภิระ เด็กชายภีระสวัสดิ์ ยะภิระ  


159 20p21c0585 แมทมินตัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทร์พงศ์ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์ นางสาวปันท์ชนิต ถิงห์เจริญ

160 20p22c0007 แอพพลิเคชั่นหมอไทยสมุนไพรไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นายธนธิษณ์ หนุ่ยลำพูน นางสาวสงกรานต์ พุ่มทอง นายณัฐศิษฏ์ แสงสินธุ์ชัย นายกฤติเดช ตั้งระเบียบ

161 20p22c0077 กษัตริย์แห่งการประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวฐิตารีย์ แสงสว่างวัฒนะ นางสาวจิราภรณ์ จั่วสันเทียะ นายพงษ์พันธ์ จินดานุกุล

162 20p22c0085 สื่อ infotainment เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นางสาวพิชญาภา วุฒิบัญชร นางสาวภรภัค ภาชนะวรรณ นางสาวชาลิสา ยอดบำเพิง

163 20p22c0169 วิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวจันทร์เพ็ญ มะโนน้อม นางสาวมะปราง ธูปสุวรรณ นายปริพล ขำประไพ นายธีรวัฒน์ สมผล

164 20p22c0176 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้พรรณพืชจากใบโดยใช้หลักเกมมิฟิเคชั่นและการเรียนแบบรอบรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายภาสกร พรทิพย์เทวา นายถิรทิพย์ สุยเห้ง นายกิตติธัช สุทธเสนา

165 20p22c0226 สายน้ำแห่งอารยธรรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายอธิภัทร ดวงวิเชียร นายณัฐพงษ์ อินสอน นายธนโชค สนธิภักดิ์

166 20p22c0228 แผ่นดินของเรา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายกานต์ชนก จันทขัมมา นางสาวทิพยรัตน์ ผุยผง  


167 20p22c0234 ระบบหายใจ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายกานต์ชนก จันทรขัมมา นายธนกฤต บุญเชื้อ  


168 20p22c0245 ธันเดอร์ ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน นางสาววรัทยา ศรีสุนทร

169 20p22c0267 นวัตกรรมล้ำค่าและพลังงานทางเลือก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายรัตพันธ์ เภสัชชา นายจตุพล อินทะปัญญา นายศุภณัฏ คุ้มเกิด

170 20p22c0330 Type Thai แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ เด็กชายศิวกร สอนชัย เด็กชายพงศกร พิมพาเพ็ชร เด็กชายณัฐนนท์ มหาศักดิ์พิทักษ์

171 20p22c0365 อย่าป่วยนะ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายภาคภูมิ วันทอง นางสาวระฟ้า ลาดเลาดี นางสาวอรณิช คีรีพิทักษ์

172 20p22c0407 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้คำราชาศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ นางสาวกฤตติพร ครุฑเงิน นายนฤบดินทร์ คนไทย นายอภิวัฒน์ ดำขำ

173 20p22c0438 อัลกอแล็กซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ

174 20p22c0462 Challenge! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นางสาวโลจน์ฤทัย จอกน้อย เด็กชายชวัลวัฒน์ มาตรคำจันทร์ เด็กชายภูมิรพี วงศ์อนุสรณ์ เด็กชายปุญญพัฒน์ ลี้ภากรณ์

175 20p22c0492 มาเป็นติวเตอร์กันเถอะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์ นางสาวชนนันท์ วัฒนชานนท์ นางสาวปวริศา พลกิจสราญ นางสาวปุณยา หาสินอนันต์

176 20p22c0586 แอปพลิเคชันเริ่มต้นการฝึกภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ เด็กชายวิทวัส กิติภัทร์ถาวร เด็กชายบดีพัขร ทับล้อม เด็กชายธนภูมิ จิตรโสภิณ

177 20p23c0043 ฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายขจรศักดิ์ สายดวง นายณัฐนันท์ ภู่กาญจน์ นายกฤษณะ ศิวะมั่งมี เด็กหญิงมาลิสา ศิวะมั่งมี

178 20p23c0321 โปรแกรมโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อเยียวยาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(กทม.) นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง นายพิทวัส ทวีกิจวรชัย นายรวินท์ ดีบุญชัย นายธนดล สัมฤทธิ์

179 20p23c0371 ถังขยะเคลื่อนที่อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวณชวัล ฤทธิ์รุไทย นายชัยธัช ยงสุวรรณ นายฆัณณพ เกิดแย้ม

180 20p23c0414 ระบบเตือนอุทกภัยระดับพื้นที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธนิก จงตระกูล นายปรรณ จิตติกุลดิลก นายณัฐพัชร์ เหล่ากาญจนอุดม

181 20p23c0429 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการภาระงานของนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายสุปรีชา หริ่มรัชดา นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์  


182 20p23c0465 สายรัดแขนระวังสิ่งกีดขวางเพื่อคนพิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายกันต์ชาติ รัตนปรีดากุล นางสาวศิวนาถ คำแหง นายธนกฤต เทีี่ยงธรรม

183 20p23c0491 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการสร้างและวางแผนท่องเที่ยวในหนึ่งวัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์  


184 20p31c0299 ซียูดีปแค็ช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบุญเสริม กิจศิริกุล นายดนุภัทร คำนวนสินธุ์ นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล  

185 20p31c0512 โปรแกรมตรวจจับการคัดลอกภาษาไทยอย่างง่าย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว นายนพดล สอดศรี นายทัศไนย บุตรหวาน

186 20p32c0283 นับได้นับดี นับดีๆแล้วมารักกัน BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายประเสริฐศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ นายธนพนธ์ อยู่คง นายสิทธินนท์ แสงวิไลสาธร  

187 20p32c0370 มานับกันเถอะ มีกี่คนอยู่ในวิดีโอ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  


188 20p32c0396 ระบบตรวจนับจำนวนคนในภาพวีดีโอโดยใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์  


189 20p32c0532 ระบบตรวจจับคนจากวิดีโอโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) บุคคลทั่วไป
นายพิชญุตม์ อุปพันธ์  


190 20p32c0535 นับลึก BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายธีระ ศิริธีรากุล  


191 20p32c0537 นับยาว BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีระ ศิริธีรากุล นางศิริกุล ศิริธีรากุล  


192 20p33c0104 ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านเสียงอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายประยุทธ ปทุมเจริญผล นายสาเกต คานเดลวาล นางสาวศิรดา เรือนทองดี

193 20p33c0191 บ้านอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายไกรกร เศรษฐไกรกุล นายก่อหลัก กีรติภัทรกุล นางสาวธันยพร จงวิมาณสินธุ์ นายวรพงษ์ ลือวิชนะ

194 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร

195 20p33c0317 สัตว์เลี้ยงจอมป่วน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นายภาณุมาศ วงค์แสง นายยศสรัล พงค์ดา

196 20p33c0323 การพัฒนาระบบดูแลพรรณไม้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง สำหรับส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่) นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นายกมลเทพ จีนรัตน์ นายพชรพล คำลือไชย นายนรากร ศรีสุวรรณ์

197 20p33c0373 ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตู้เพาะเลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายปูรณสิทธิ์ ปิยวัชรวิจิตร  


198 20p33c0411 เมื่อฝนมาผ้าจะไป โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่) นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นายณัฐการ ปล่อยพุ่ม นางสาวกาญจนาพร พูลเพ็ญ  

199 20p33c0415 วีแคร์: แพลตฟอร์มสำหรับแนะนำการดูแลรถยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายณัฐพงศ์ ติวะวงศ์ นายคริษฐ์ มัชปาน นายธีทัต กอร์ปอริยจิต

200 20p33c0421 กรีนเวิร์คเกอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นางสาววัจนา ขาวฟ้า นายสิทธา สายใหม่ นายธีรเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์  

201 20p33c0423 T²A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด นายอินทัช สินพูนภักดิ์  

202 20p33c0442 สถานะที่จอดรถออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นายจรัสเดช ชัชวาลย์ นางสาววรารัตน์ ประสารทรัพย์ นายสุวิจักขณ์ การสุข นายอภิชัจ วุ่นวงศ์

203 20p33c0470 อุปกรณ์ไอโอที และแอปพลิเคชันเว็บและมือถือสำหรับติดตามรถตู้โรงเรียนอนุบาลเพื่อแจ้งเตือนการลืมเด็กในรถโดยใช้คลาวด์เซอร์วิส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายชานิวัฒน์ แสงไชย นายศุภณัฐ สวนทวี นางสาวอชิรญา ทรงพุฒิ

204 20p33c0510 QPick - ให้การชอปปิงเป็นเรื่องง่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) นายไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย นายผาธรรม เลาหะวิไลย นางสาวนริศา ดินแผ่น  

205 20p33c0522 รดน้ำอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตรงวาสนา นางสาวอคิราภ์ เตชะภัทรพร นางสาวนิรชา เสรีพัฒนะพล นางสาวชาลินี โพธิพันธุ์

206 20p33c0533 ระบบเครือข่ายวัตถุเคลื่อนที่อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นางสาววรรณิตา เถกิงศักดิ์ศิริ นายปณายุ คีลาวัฒน์

207 20p33c0560 ขวดยาแจ้งเตือนและติดตามการทานยา (Pill Pill) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายชยพล ชัยพยนต์ นางสาวโชติกา วิมาโร นางสาวณรัฐวรรณ พสุการัชต์ชัย

208 20p34c0151 ระบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หลังเกิดอุบัติเหตุ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจันทนา จันทราพรชัย นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ นายพชร ภัททิยธนี

209 20p34c0305 ระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ด้วยรูปสินค้า การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว นายณัฎฐ์ ชูกำแพง

210 20p34c0316 การแบ่งส่วนและการจำกัดบริเวณของโรคมะเร็งในกระดูกจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเอกพล ช่วงสุวนิช นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล นายธีรภาพ อภิปาลกุล  

211 20p34c0384 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร

212 20p34c0389 แคนไวเซอร์ : แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งอัจฉริยะ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายศุภณัฐ อ่องสุข นายศกานต์ โกมลวาทิน นายอินทัช คุณากรธรรม

213 20p34c0513 เรามองเพื่อคุณ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายธฤษณุ วรรณธราธร นายพงศ์ธร สิริประภาวรรณ  

214 20p34c0529 อารยา กูรูด้านความงาม การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) นางมนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์ นายศุภณัฐ บุญสืบพันธุ์ นางสาวกาญจนาพร ทับภู