กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11e0022 เกมนักสู้ไฟ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายภูอนันต์ วรรณสุทธิพงศ์ นางสาวกมลวรรณ สนธิ  

2 20p11e0034 ดิ เอ็กซอร์ซิสต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายศราวุธ งามดังนาค นายอนุชิต โสดำ นายศรีรัตน์ งามวงษ์น้อย

3 20p11e0035 ลาซ์ท ไลท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายพิษณุ แพนพัด นายธีรพล โชติกร นางสาวธีราพร ยัดไธสงฆ์

4 20p11e0040 วิ่งเพื่อโจมตี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายกิตติพงษ์ อาสว่าง นายกฤษดา ขมหวาน นายกันทรากร เสริฐศรี

5 20p11e0053 ภารกิจสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายจุลนที สีสายชล นายภากร ศรีคำตุ้ย นายศรัณย์ ลี นายณัฐกิตติ์ พิมพะ

6 20p11e0054 เรื่องเล่าของภูติผี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายสุทธิรักษ์ หอสกุล นายขวัญชัย วรรณชัย นายชญานนท์ โอสถานนท์

7 20p11e0056 โลมาผจญภัย ภาค โลมาตัวสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายศุภณัฐ พรพิพัฒน์ นายศุภกร กองแก้ว นางสาวปริยฉัตร นิลโท

8 20p11e0195 มนุษย์เส้นวาดฝันตลุยแดนคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายไตรภพ เกียรติวิเศษชับ นายกิตติพันธ์ วิเศษ  

9 20p12e0019 สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวกรกนก ภาวะบุตร นายณัฐพนธ์ เริงจักร์  

10 20p12e0036 ส่องพฤติกรรมสัตวเลี้ยง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ชลบุรี นางวชรพร สีหะ นายศิรวัฒน์ วงอุทร นางสาวพัชรินทร์ ญาณะเครื่อง นายภูริณัฐ กระต่ายทอง

11 20p12e0038 นิฮอนชิไต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเจษฏา เพ็ชรัตน์ นายเมธัส ชูทับทิม นายสุทธิพงษ์ พงษ์ชมพร

12 20p12e0044 สร้างสรรค์สารละลาย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางสาวเอ็นดู ชาญชิต นายณัฐพล คำด้วง นายสุรดิษ ดิษฐประยูร นายปฏิภาณ ไชยปัญหา

13 20p12e0046 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบ AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางนาตยา สมบูรณ์กุล นายณัฐวุฒิ เนตรวิเชียร นายธนวรรษ ทองนพคุณ นางสาวศิริพร เพิ่มพูล

14 20p12e0096 ประสมคำหรรษา กับ AR 4.0 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางวชรพร สีหะ นายเสรี อินทร์มณี นายไตรภพ นุชชาติ นางสาวอุทัยรัตน์ นุพันธ์นา

15 20p12e0097 อัศจรรย์เมล็ดพันธุ์หรรษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายจุลนที สีสายชล นางสาวธมลวรรณ กิตติเบญจกูล นายชัชวาลย์ บางยาง นางสาวสินีนาฎ ดีโสม

16 20p12e0112 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการศึกษาและการทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนพเก้า ทองใบ นายวิชิต คุ้มพล นายคมสัน พิมสา  

17 20p13e0026 ทักษะชีวิต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นางนาตยา สมบูรณ์กุล นางสาวปัญจภัค ศรีวิชัย นางสาวพัชรพร พฤทธิพงษ์ นายภัทรพงศ์ ชลเทพ

18 20p13e0027 แอพพลิเคชั่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวอาภาพัชร์ พวงดี นางสาวฐิติมา พงษ์ปราโมทย์  

19 20p13e0105 เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนพเก้า ทองใบ นายกฤษณรงค์ จิตต์รักษ์ นายธีรวัฒน์ แซ่ชื้อ  

20 20p13e0108 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายพันธุ์ธัช ศิริวัน นายสถาพร จิรธรรมกูล  

21 20p13e0122 ต้นแบบแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ในการฝึกฝนทักษะการฟังและการสื่อสารเบื้องต้นด้วยตนเอง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายดิเรก เสือสีนาค นางสาวปิยมาศ เดชยงค์ นางสาวปวริศา แสงไสย  

22 20p14e0001 การควบคุมภาพทางการแพทย์ด้วยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือแบบ 3 มิติสำหรับห้องผ่าตัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวภัทรตา สงวนนาม  


23 20p14e0067 การจำแนกฟันจากภาพ X-ray 2 มิติ สำหรับการจัดฟันด้วยการประมวลผลภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวจุภาพร เกษฎา  


24 20p14e0070 ดุ๊กดิ๊กพันล้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาววิชญา รุ่นสุวรรณ์ นางสาวกมลา แว่วเสียง นายอัคร ภิญโญ นายกานต์ชนิต ยอดมงคล

25 20p14e0072 ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดยRaspberry pi โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายสิทธิชัย สันติวรกุล นายอกนิษฐ์ กนกนาค นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา

26 20p14e0104 ระบบวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจากทวิตเตอร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางวันทนี ประจวบศุภกิจ นายพีระพัชร์ โกมลรุจินันท์ นายวิศรุต ยาวุธ  

27 20p14e0107 อุปกรณ์นับการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวจำแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายทวีชัย อวยพรกชกร นางสาวปภาวรินท์ ติรสุวรรณรัชต์  


28 20p14e0111 คอนโดเลี้ยงกุ้งเครฟิชย์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาววิชญา รุ่นสุวรรณ์ นายวัชรากร เต็นภูษา นายธีรพัฒน์ โพธิ์ลอย  

29 20p14e0128 การตรวจจับหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นางสาวเสาวลักษณ์ หมั่นบ่อแก นางสาวนิลรัตน์ ก้านหยั่นทอง  

30 20p14e0130 ระบบช่วยเหลือการควบคุมภาพเอกซเรย์จากระยะไกลด้วยการเคลื่อนไหวของมือสำหรับห้องผ่าตัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวภวดี ขจรโกวิทย์  


31 20p14e0144 สมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวปรารถนา สุภรัตน์ นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์กวาง  

32 20p14e0153 ระบบช่วยตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวธีรดา มั่นเขตกิจ นางสาวณฐกานต์ โยธาวุธ  

33 20p14e0159 ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาววาทินี บ้งชมโพธิ์  


34 20p14e0184 รถขนส่งวัสดุอัตโนมัติสื่อสารทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายทัศพันธู์ สุวรรณทัต นายวุฒิชัย อุดม นายพสิษฐ์ ทองเต็ม นายคุณานันท์ เรืองจำรัสเจริญ

35 20p14e0191 ซอฟต์แวร์เพื่อคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับความผิดปกติของโครโมโซม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวชุลีภรณ์ แซ่ตั๊ง  


36 20p14e0192 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ นายณัฐวุฒิ หนุนแก้ว นายพิทวัส ไพรพฤกษานุรักษ์  

37 20p14e0194 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับโรคต้อหิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ นางสาวทิฆัมพร วิริยะพงศ์ไพรงาม นางสาวสุภนิชา สนิทกูล  

38 20p15e0011 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายสิทธิศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย นายชิตวร ภูวพานิช นางสาววริศรา ตั้งสัจจานุรักษ์

39 20p15e0048 มิราเคิลบลัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นางสาวพิชญานิน ภูคาจารย์ นางสาววิลาวัณย์ บำเพ็ญกิจ  

40 20p15e0050 อิ่มเอม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายวสันต์ ศรีบัว นางสาวเกศิณี แซ่เล้า นายธีรพงศ์ ศิริกาล นางสาวจิดาภา แก้วสุริยา

41 20p15e0057 กรุ๊ปปี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีอุดม นางสาวศศิชน กรมนา นางสาวภคนันท์ ทองพิลา

42 20p15e0058 ออโต้การาจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายณกฤช จันทร์แจ้ง นางสุชาดา ทับพลี นายธนภัทร มั่นมโนธรรม

43 20p15e0076 การแสดงสถานะการดำเนินงานในรูปแบบ SCRUM โดยการแจ้งผ่านเฟซบุ๊ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนิติการ นาคเจือทอง นายอภินันท์ สิงห์บุตร  


44 20p15e0077 โปรแกรมเช็คชื่อนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นายณัฐพงศ์ สุริยะฉาย นายเนติวิทย์ แก้วทอง  

45 20p15e0078 แอปพลิเคชั่นเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางขนิษฐา นามี นายรัฐภูมิ บุญเกตุ นายธนภาส เลาหสินนุรักษ์  

46 20p15e0115 แกรบเวรเปล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นางสาวปณิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอิทธิพงษ์ บุญช่วยชู  

47 20p21e0006 แพนด้าแสบ แดนปลาดิบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณัฎฐ์ ภิญโญ นางสาวนาถสุภางค์ จงเจริญ นางสาวแพรวา ทรงสถาพรเจริญ

48 20p21e0025 บันทึกปริศนากับมายาสีแดงฉาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ นายธีรัตม์ เหลืองณะลาภีร์ นางสาวปภาดา รนที

49 20p21e0055 หนี เป็น อยู่ ตาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายภูราวัชร อนุสิทธิ์ นายภาณุ ภิญโย นายกิตติศักดิ์ ปั้นทอง

50 20p21e0079 ศึกกลยุทธ์ 4 เหล่าทัพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายสรวิชญ์ ทรัพย์มี นายคุณานนท์ อุดมวรวุฒิ นายภัทรกร เปาวนา

51 20p21e0080 เกมกีฬาสะท้านฟ้า ท้าจักรวาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายวลัญช์ ศรีขวัญ นายณภัทร จันทร์ภิวัฒน์ นายจิรวัฒน์ ลิ้มสมุทรชัยกุล

52 20p21e0083 บุรุษแห่งสันติราษฎร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายวาริส หลักทอง นายปฏิภาณ วิทย์ปัญญาเลิศ นายนัน วาณิชยชลกิจ

53 20p21e0085 หอคอยแมวเหมียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวขวัญจิรา อัชฌาศัย นายชินพัฒน์ เทาทองสุข นางสาวณิชกานต์ เชื้อไทย

54 20p21e0090 ตัวตลกต๊กกะใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา  

55 20p21e0095 มนุษย์ร้ายในหุ่นเหล็ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเย็นสิร ใจสุข นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นางสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ

56 20p21e0099 หาหูให้เป็ดหน่อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสุพิชฌาย์ วรรณเชฐอิสรา นางสาวชลรไนล์ อุดมวิวัฒน์ นางสาวขวัญแก้ว สมัครไทย

57 20p21e0103 ภาคีผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายจิรทีปต์ ภักดีงาม นางสาวนภัสสร แสงเขียว นางสาวภูริชญา ประเสริฐ

58 20p21e0109 ภารกิจรอดตาย 68 ล้านปีแสง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงศ์ นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นายฉัตริน มุกสกุล นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน

59 20p21e0147 อสูรกายทลายจักรวาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายวรัท สะอาด นายดนุสรณ์ อภัยดุสิต นายเนมินทร์ รุ่งศรีทอง นายนนทวัฒน์ เจริญงาม

60 20p21e0155 ตำนานฮีโร่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายวรัท สะอาด นายวัชรพล วิเชียรฉาย นายธีรพันธ์ ทองภักดี นางสาวพนัชกร ปทุมมาศ

61 20p21e0171 การผจญภัยของมีโป้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายธนพล ถาวรสันต์ นายไชยเชษฐ์ ไพบูลย์วิทยาศักดิ์ นายนันทวัฒน์ ภูพาดสี

62 20p22e0008 ทึ่งชะมัด สัตว์โลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธนารีย์ เลาหะพฤฒิสาร นางสาวณิชา ทิพยรัตน์สุนทร นางสาวธีรดา วงศ์วีรธร

63 20p22e0016 ความลับของหญิงสาว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจิรัชญา เบญญากุล นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์

64 20p22e0020 คุณหนูตัวน้อยร้อยเรื่องศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายธนกฤต สวนใต้ นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล นายรักษิต วงศ์ศรีสกุล

65 20p22e0042 ปฏิบัติการดูเเลสุขภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสมิตา นิยมรัตน์ นางสาวณัฏฐวดี เธียรสินอุดม นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม

66 20p22e0043 เมฆน้อย enjoy ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นางสาวอารยา ศรีน้อย นายอธิคม คะณา

67 20p22e0061 ระบบสุริยะในมือคุณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นายวสันต์ ศรีบัว นางสาวกุลนิภา ยาโตปมา นางสาวนริศรา เหลือแพน นางสาวกาญจนธัช จันทร์เจริญ

68 20p22e0082 รู้รักษ์ พิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น นายกฤติมา ประทุมทอง นายภาณุทรรศน์ ศุขอารีย์

69 20p22e0084 ตะลุยไปกับความฝัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวภัทรลดา เหมหัตถภร นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ นางสาวณัฐวดี วงษ์ไพศาล

70 20p22e0086 ผู้รู้ สู้ภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ

71 20p22e0087 ฉุกละหุก ปลุกสติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณิชาภัทร ทิมทอง นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์ นางสาวณัฐฑาริกา หมื่นสิทธิโรจน์

72 20p22e0089 ภาษาไทย ใช้ให้ถูกเทรนด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวญานิกา ชาญรอบรู้ นางสาวศาธิตา อินทรโชติ นายน่านฟ้า เกตุวิเชียร

73 20p22e0092 เส้นทางความอร่อย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวศิริประภัสร์ ศรีเมืองบุญ นายฐานวัฒน์ กาญจนะคูหะ นายวีธวัชช์ ประดับสุวรรณ

74 20p22e0101 ภารกิจพิชิตเหตุฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวชญานิษฐ์ กิจควรดี นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวรุจรวี มีลา

75 20p22e0102 นภายามราตรี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายนายวัจน์กร สุขปั้น นายนิติธร วงษ์เรณู นายปัณณวัฒน์ พงศ์ศรีอัศวิน

76 20p22e0173 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายวรัท สะอาด นายธนพล ศรีประเสริฐ นางสาวบัวบุษกร พลจันทร์ นางสาวน.ส.ธนพร สวาฤทธิ์

77 20p22e0176 ชีวะใต้ท้องทะเล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายวรัท สะอาด นายเตชินท์ ทองรักน้อย นางสาวกุลณัฐ ปุญญานุวัฒน์ นางสาวพัณณิตา ทองเชื้อ

78 20p23e0009 ระบบบ้านอัจฉริยะเอื้ออาทร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์” นายบุญค้ำ จุลเจือ เด็กหญิงสุทธิดา สุธารัตน์ เด็กหญิงดวงกมล ธัญญาวัฒนา เด็กหญิงลภัสรดา แตงมั่นคง

79 20p23e0012 เครื่องแจ้งเตือนความเครียดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตขณะรักษาทางทันตกรรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางยุภาพร เปรมกลม นายธนดล พิทักษ์วารินทร์ นางสาวกันธิชา โห้ไทย  

80 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวนวรรษวรรณ ประทีป นางสาวผกาสินี มารมย์ นางสาวมุทิตา แก้วโภคา

81 20p23e0143 การพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ OPEN SOURCE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายศุภกิตติ์ จันทรสิทธิผล นายธนัช บำรุงสวัสดิ์  

82 20p33e0002 สลอสเชอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวีรพันธ์ อิศวโสภณ นายพชรพงศ์ ขันติโชติ นายจิรโรจน์ หอวัฒนกุลพงศ์  

83 20p33e0032 แคปซูลวัดความชื้นข้าวเปลือกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายธีรวัฒน์ เพ็ชรฉ่ำ นายภาณุศิษฎ์ เฉลิมพันธ์  

84 20p33e0033 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายศักดิ์สิทธิ์ เทพทัศน์ นางสาวประกายมาศ เพ็งศรี  

85 20p33e0060 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean Mark 5s Smart Medical Edition โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายนรรัตน์ วัฒนมงคล นายณัทกร เกษมสำราญ นายภูเบศวร์ พอดี นายพีรพล อินธิกาย

86 20p33e0110 ไอโอทีเพื่อใช้ในการตรวจสอบระบบโครงข่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายอนิราช มิ่งขวัญ นายวิภู สุวรรณสันต์ นายปัญญา ทองคำดี  

87 20p33e0149 ระบบติดตามเฝ้าระวังการล้มของผู้สูงอายุจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายนิวร ศรีคุณ นางสาวหัตถกานต์ ภูมี  


88 20p34e0140 การตรวจหาอะฟลาทอกซินในเครื่องปรุงอาหารโดยใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยบูรพา นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ นางสาวศศิประภา นิพาภรณ์