กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11i0122 เกม 2.5 มิติ กริมวอร์คเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุวิชัย พรรษา นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์ นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์ นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา

2 20p11i0162 เกมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอเพียงฟาร์มตามรอยพ่อ” โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม นายนนทวัฒน์ ทวีชาติ นายศุภโชค แสงนวน  

3 20p11i0166 เกมวิ่งข้ามเวลา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม นายฉัตรมงคล เชื้อรัมย์ นายวนิสันต์ ทองม้วน  

4 20p11i0170 เกมสอดแทรกความรู้เรื่องสารอาหาร “ผอมกะหร่องผจญภัย” โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม นายธนาศิษฐ์ สุขัง นายวีรายุทธ จันทนัน นายวัชรพล ค้ำคูณ

5 20p11i0171 แอปพลิเคชันเกมส์วิ่งไปเลยไอจุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายปิยวัฒน์ เตรนาวิทย์ นายพีรพัฒน์ จิรกุลชัยวงศ์  

6 20p11i0186 เกมผจญภัยโลกล้านปี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม นายฉัคตรมงคล ภาสดา นายวรายุทธ ไชยสงคราม  

7 20p11i0200 เกมดาวจักรราศี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวปิยะนันท์ พนากานต์ นางสาวนัชชา นาแพง นางสาวธิดารัตน์ แก้วหารอด  

8 20p11i0300 ฟลายอิ้งซันนี่:ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา

9 20p11i0318 สงครามยักษ์สะท้านปฐพี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นายธนดล รัศมีเพ็ญ นางสาวสิริยากร แพงแก้ว  

10 20p11i0342 เกมส์สมุนไพรใกล้ตัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายทรงกรด พิมพิศาล นางสาวศิรินภา รูปคม นายทวีชัย กิ่งมิ่งแฮ นายยุทธนา หงษาวงค์

11 20p11i0373 ลับสมองประลองคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายไวฑิต พุทธาสมศรี นายปรมินทร์ เลิศอุดม  

12 20p11i0378 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรเเกรมUnity (ASURA SOUL) โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นายธนากร ไชยสูงเนิน  


13 20p11i0383 สงครามอาณาจักรสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายนพพล นครพันธ์ นางสาวศศิวิมล ทองบ่อ  

14 20p11i0396 สงคราม 3D โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายไพชยนต์ คงไชย นายปิยังกูร สอนส่งกลิ่น นายศุภวิชญ์ สีนาสันต์  

15 20p11i0418 เทศกาลงานวัด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นางสาวรัชดาภรณ์ นันทดี  


16 20p12i0030 นักล่าคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรพีพร ช่ำชอง นายพิสิษฐ์ มงคลนิตยกุล นายวรสิทธิ์ ภูธาตุเพชร  

17 20p12i0058 อาณาจักรสัตว์ทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง นายธีรศักดิ์ พลาปัญญากูล  

18 20p12i0068 สื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงและเว็บไซต์จัดการข้อมูลรายวิชาดาราศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวพชรกร ภูภักดิ์ นายภานุวัฒน์ ภู่เขียว  

19 20p12i0087 ช่างซ่อมผจญภัยในกาแลคซี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายพลวัฒน์ กุยวาปี  


20 20p12i0088 สื่อประกอบการเรียนรู้ด้วย Virtual Reality โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุเพ็ญพร สมจิต นางสาวเบญจมาศ ไชยขันธ์  


21 20p12i0089 แอปพลิเชันเกมคำศัพท์ไทยที่มักเขียนผิด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวกมลวรรณ สิงสวนมอญ นางสาวอภิญญา จ่ากลาง  

22 20p12i0101 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์แบบเกมมิฟิเคชั่น เรื่อง ผังงานโปรแกรมภาษา C# : ตอน พลอยที่หายไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวนฏกร ประมายันต์ นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น  


23 20p12i0118 ลูซี่ผู้พิทักษ์สัตว์โลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายพิสิษฐ์ ไชยธนไพศาล  


24 20p12i0123 กบน้อยผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายเทเวศร์ สีฤทธิ์  


25 20p12i0129 ผจญภัยบนโลกแห่งคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายอรรถกานต์ จำปาจันทร์  


26 20p12i0133 แบบทดสอบเสมือนในห้องเรียนดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีวีอาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายศุภชัย สรรพวุธ  


27 20p12i0140 แอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษามือเพื่อการสื่อสาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายณัฐพงษ์ ปานกล้า นางสาวกิตติวรา สอนลา  

28 20p12i0181 เครื่องจำลองปฏิบัติการและศึกษาการช่วยฟื้นคืนชีพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายภาณุมาศ แสนโท นายณัฐพงศ์ ฉิมวัย  

29 20p12i0203 แอปพลิเคชันเกมผจญภัยอัศวินคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายศิรชัช ชัยรัตน์ นายศรณรงค์ คงศิลา  

30 20p12i0232 ความจริงเสริมของระบบหมุนเวียนโลหิตมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเรืองรุ่ง รุ่งเรือง นายวีระพล นามรักษา  

31 20p12i0305 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ ด้วยเทคโนโลยี VR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ นายกิตติกร ทองพิมพ์ นางสาวสิริรัตน์ เตียนสิงห์ นายศุภฤกษ์ ประนัดทา

32 20p12i0398 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กประถม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายศตคุณ ศรีสม นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก  

33 20p12i0423 แอพพลิเคชั่นเกมฝึกทักษะการดีดกีต้าร์ตามโน้ตเพลงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางสาวณปภัช วรรณตรง นายวริศ เฮงประกอบ  


34 20p12i0448 การพัฒนาหนังสือพยัญชนะภาษาอังกฤษเสมือนจริงสำหรับชั้นอนุบาล3 กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล2ราชมังคลานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวลัทธกาญจน์ กุยแก้ว นางสาวอาริยา จันทรา นางสาววสุนันท์ ถาพินนา นางสาวรุจิรา กายชาติ

35 20p13i0066 แอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายสำหรับโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวสวรินทร์ ทะกอง นางสาวมลิวัลย์ สวนหนองแวง  

36 20p13i0076 ระบบวิเคราะห์อาการของโรคผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายอิสรา ชื่นตา นายติวัต สินธุเนตร นายรัฐชาติ วรรณพงษ์  

37 20p13i0077 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนักเรียนพิเศษ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจารี ทองคำ นายธีรยุทธ คูณสุข นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์  

38 20p13i0086 กล่องเสริมทักษะการใช้คีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมชาย เตียเจริญ นายสุรพรชัย เพชรด่านเหนือ  


39 20p13i0389 ตู้เตือนทานยาและไม้เท้าเพื่อความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชัชวิน นามมั่น นายอภิสิทธิ์ พันธ์ศรี นายเกียรติศักดิ์ ใสกระจ่าง  

40 20p14i0002 ระบบรักษาความปลอดภัยลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี RFID และกล้องเว็บแคม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายจารุกิตติ์ สายสิงห์ นางสาวอภิญญา คาทิพาที นางสาววัชราพร วงศ์อามาตย์  

41 20p14i0040 ระบบตรวจจับแก๊ส โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายภักดิ์ภูมิ เอื้อราษฎร์ นายปภังกร ศรีนอยขาว  

42 20p14i0041 ระบบจัดตารางสอบแบบสุ่มออนไลน์ด้วยขั้นตอนวิธีฟิชเชอร์ – เยตส์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ นายจักรกฤษณ์ ตระการไทย นายไตรภพ ทองคนทา  

43 20p14i0059 การพัฒนาระบบประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายอิสรา ชื่นตา นายวีรพล ศรีขนเหี่ยว นายภานุวัฒน์ บุญภิละ  

44 20p14i0079 ระบบการจัดการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีรู้จำลายนิ้วมือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นางสาวณัฐชา นะคะจัด  


45 20p14i0085 ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง แจ้งเตือนผ่านไลน์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพร เตียเจริญ นายจักริน ตระกูลวงศ์ชัย  


46 20p14i0175 การตรวจจับข้อความภาษาไทยบนรูปภาพด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา นายกฤษฎินทร์ นาคาแแก้ว นางสาวณัฐธิดา ปุงโนนลาน  

47 20p14i0179 ระบบปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นางสาวพรพิมล พรมทา นายอดิศักดิ์ ผาติวรกุล  

48 20p14i0234 ระบบการให้คำแนะนำโปรแกรมทีวีส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายฉัตรเพชร ทรงบรรพต นายยศกฤต สุระวิทย์  

49 20p14i0238 ระบบประเมินอายุในภาพกระดูกข้อมือของเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายดนัย ภิรมวงค์ นายจักรชัย นาหอคำ  

50 20p14i0244 โปรแกรมตรวจสอบความสุก-ดิบของอโวคาโดผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นางสาวนฤมล นามนนท์ นางสาวสลิญา ศรีหานาม  

51 20p14i0296 ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สด นายทยากร ศรีวงษา  

52 20p14i0343 ระบบข่าวอาชญากรรมออนไลน์จากเว็บไซต์ภาษาไทยด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายพิศาล สุขขี นายรัตพล ขันทอง นายณัฐิวุฒิ บุญพบ  

53 20p14i0351 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยนิวรอน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ นายสิทธิกร อ้อมวิหาร นายอธิปไตย สยามประโคน  

54 20p14i0365 การจัดการระบบร้านรับฝากรถจักรยานยนต์ โดยใช้โหนด MCU กรณีศึกษาร้าน Car Park Motorcycles โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสมพร กระออมแก้ว นางสาวจักรีรัตน์ หมั่นนึก นางสาวชุติกาญจน์ พัลวัน  

55 20p14i0366 โปรแกรมพัฒนาระบบควบคุมการเลี้ยงจิ้งหรีดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวกนิษฐา อินธิชิต นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ นางดรุณี สมศรี  

56 20p14i0371 ระบบพยากรณ์ราคาและปริมาณการส่งออกสับปะรดไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายธุวานันท์ ลุนบง นายธนกร บุดดีมี  

57 20p14i0412 ลานจอดรถสมัยใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา นางสาวเสาวณีย์ โพธิ์นา นางสาวคัทลียา ช่างเชื่อง นางสาวเบญจมาศ มีชำนาญ

58 20p14i0422 โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับการตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารจากกล้องแคปซูลแบบไร้สาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชวิศ ศรีจันทร์ นางสาววิภาดา สีหพันธ์ นายกิตติพงศ์ ภิญโญ  

59 20p14i0441 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยบนเว็บแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายเอกลักษณ์ ฉิมจารย์ นายศุภชัย ปลอดสูงเนิน นางสาวสิรินันท์ ซุ่นสั้น  

60 20p15i0013 แอปพลิเคชันศูนย์กลางจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ นายไพรัช เหล่ามูล นายศรัญญู เทียมทะนงค์  

61 20p15i0033 ระบบขนส่งอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายวิทยา นาสุริยวงศ์ นายกษิพัฒน์ ศิริคุณ  

62 20p15i0038 ระบบสะสมแต้มโดยใช้กลไกวิธีคิดแบบเกมร่วมกับ NFC โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นายกานต์วัฒน์ วงศ์อุดม นายวชรพล เกตวงษา  

63 20p15i0050 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับค้นหาเส้นทางการปั่นจักรยานผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายโอฬาริก สุรินต๊ะ นางสาวสมฤดี แจ่มใส นางสาวพรรณอร พลายแสง  

64 20p15i0051 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับสั่งอาหารโดยใช้แพลตฟอร์มแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายโอฬาริก สุรินต๊ะ นางสาวณัฐวดี พันธุ์ควณิชย์ นางสาวอนิษา ถาพันธ์  

65 20p15i0071 แอปพลิเคชันอาสาฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวบุชบาทอง ทูลมี นางสาวสุมลรัตน์ น้อยคูณ  

66 20p15i0141 แอปพลิเคชันวงจรชีวิตแมลงเศรษฐกิจภาคอีสานด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายวิศรุต มุงคุณ นางสาวจิราภรณ์ แก้วอุดร  

67 20p15i0142 สนุกกับตัวเลข 3 ภาษาด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นางสาวสลิลดา เขตบุญไสย นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์  

68 20p15i0143 แอปนำทาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายนครินทร์ วีระศักดิ์ นางสาวเมธาวี โพธิจร  

69 20p15i0173 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายภราดร รีชัยพิชิตกุล นายวิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก นายอภิลักษณ์ พิมศรี นายพีระพงศ์ แนวประเสริฐ

70 20p15i0176 แอปพลิเคชันน้องหมาหายไปไหน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวสุพิชญา โสมาบุตร นายชิดชัย สารวงษ์  

71 20p15i0180 ระบบศูนย์การค้าดอกดาวเรือง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายไพศาล ดาแร่ นางสาวกุลธิดา พิมพันธ์ นางสาวยมลพร สุนทะโร นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิเพ็ง

72 20p15i0182 การพัฒนาหนังสือความจริงเสริมเรื่อง เครื่องหมายจราจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายอนุพงษ์ พรมเมือง นายณัฐพล ผาลี  

73 20p15i0212 ระบบประมาณค่าน้ำหนักสุกร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวฉัตรสกุล สมบัติพิบูลย์ นายณัฐวุฒิ กรุดมินบุรี  

74 20p15i0215 เครื่องคัดกรองข้าวโพด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวจุรีภรณ์ ชรินทร์ นางสาวอรอนงค์ มณีวงษ์  

75 20p15i0219 ระบบเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีบีคอน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ นายจักรกฤษณ์ ศิริมา นายชินดนัย แสนหล้า  

76 20p15i0246 แอปสร้างและกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นายยศรวี สนิทอินทร์  

77 20p15i0251 แอปพลิเคชันจัดหาพี่เลี้ยงเด็กออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชุมศักดิ์ สีบุญเรือง นายอภิรัตน์ ดีประวี นายสุรศักดิ์ เกราะชูกุล นางสาวชโลธร วัฒนชีวโกศล

78 20p15i0261 ระบบโฆษณาสินค้าที่สัมพันธ์กับรายการวิดีทัศน์บนแอนดรอยด์ทีวี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชุมศักดิ์ สีบุญเรือง นายฉัตรชัย สวดดี นายณัฐศักดิ์ สังวร  

79 20p15i0276 แอพพลิเคชั่นค้นหายาเพื่อคุณ DrugIden โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายกฤษณะ ชินโคตร  


80 20p15i0290 ใจบุญออนดิมานด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์ นายปวริศร์ เชิดผล นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์

81 20p15i0332 แอพพลิเคชันทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร เเก่นสาร์ นางสาวอาริญา ศาลาสุข  


82 20p15i0346 การพัฒนาระบบต้นแบบจักรยานยืมปั่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษโดยใช้เทคโนโลยีIOTและMobileApplication โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายพิศาล สุขขี นายจักรชัย ลิพันธ์ นายสมบูรณ์ สมพงค์  

83 20p15i0353 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการเขียนคิ้วด้วยเทคนิคการประมวลภาพ Image Processing โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวกนิษฐา อินธิชิต นางสาวประภาพรรณ รองทอง นางสาวอมรรัตน์ โยธานวล  

84 20p15i0359 ระบบตรวจหาตำแหน่งว่างในลานจอดรถผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายกริชบดินทร์ ผิวหอม นางสาวเบญจรัตน์ สีทองทุม นางสาวเกษร จันโท  

85 20p15i0384 แอปพลิเคชันออกแบบเสมือนสำหรับงานแต่งงานโดยใช้ออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ไร้มาร์คเกอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นางสาวรัชนก พูลประดิษฐ  


86 20p15i0404 ระบบติดตามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ นางสาวเอื้อมเดือน ฮาดดา นายพงศธร กาบจัทร์  

87 20p15i0431 แอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายธวัชชัย ประชุมพันธ์  

88 20p15i0437 คู่มือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียวลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจักริน วชิรเมธิน นางสาวศศิเกษ เกตุอินทร์  


89 20p15i0456 โปรแกรมช่วยเหลือผู้ป่วยสมองเสื่อม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นางสาวบุณยาพร พิมพะนิตย์ นางสาวณัฏฐณิชา ตามตวร  

90 20p21i0019 ชีวิตใหม่ในดาวอังคาร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายวิษณุ ไกยวงศ์ นางสาวธิดารัตน์ ขันธะวัตน์ เด็กชายปฏิพัทธ์ รางเงิน

91 20p21i0021 เซทเทิลดาวน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวกัลยาณี พรมดาว เด็กชายอนุเทพ ฝางคำ เด็กชายพิทยนันท์ กัญญะลา

92 20p21i0074 น้ำมาแล้ว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุกูลนารี นายวิทูลย์ ดอนพรทัน นายศิริศักดิ์ มาหา นางสาววิชญาพร อรรถประจง นายภูวดล ภูนนทา

93 20p21i0080 ความลับแห่งบ้านนางฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายวิทวัส สีทัดยศ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล

94 20p21i0096 ตำนานผีไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายภานุวัฒน์ จินดาภู นายอัศนีย์ ไทยวงศ์ เด็กชายวันชัย เอดวาร์ดวันมุยเยน

95 20p21i0113 เยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล อุดรธานี นายวิศวะ ห้าวหาญ นายปิยพัฒน์ เดชมะเริง นางสาวเพชรไพลิน พโลทัยณิชกุล  

96 20p21i0114 ปลอดขยะเมื่องน่าอยู่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นายวราวุฒิ บุราณเดช นายพงศภัค ชิลนาด นายสุรพัฒน วิชัยรัตน์  

97 20p21i0116 ผจญภัยในแดนอโยุธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายอภิรักษ์ ไชยสิม นายถนิต ต้นเงิน  

98 20p21i0155 สงครามพิชิตยาเสพติด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางปิยวดี ปัฐพี เด็กชายธนกฤต ศรีมาคำ เด็กหญิงปัญญาพร พรมวงศ์ นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี

99 20p21i0266 แซนบ็อกซ์เกมเอนจิ้นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายชาคริต บัวทอง นายพงศ์อมร อุ่นเมือง  

100 20p21i0444 ด็อกกี้หมาน้อยนักกระโดด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน นายภูตะวัน ผุสดี เด็กชายอนุวัฒธิ์ พิลา  

101 20p22i0083 ผจญภัยอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง

102 20p22i0092 สำรวจสุริยะจักรวาลกับ 3 สหาย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์ เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์ เด็กหญิงพิชญา พุทธิพรโอภาส

103 20p22i0104 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเกมมิฟิเคชัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาววรรณนิสา บุตรโม นางสาวภัคชาภา โลสิลา เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล

104 20p22i0358 โปรแกรมประยุกต์การทดลองแรงและการเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกมลาไสย นายจตุรงค์ กมลเลิศ นางสาวนันทัชฌา พันธ์สำอางค์ เด็กชายนพฤทธิ์ ถิตย์ประเสริฐ เด็กชายต่อเกียรติ ผาสุจิตร

105 20p22i0443 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสุริยาอุทัยพิมาย นางประมัย ธีรพงศธร เด็กชายพันเดช ประมายันต์  


106 20p23i0070 โภชนาการยุคไทยแลนด์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นายสุริยา อุทธสิงห์ เด็กชายศักดิ์ชาย สังชัย เด็กหญิงอริสา บัวทอง เด็กหญิงกัญญารัชร สวนหนองแวง

107 20p23i0081 ระบบดูแลลูกนางฟ้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกัลยาณวัตร นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง นางสาวณัฐธิดา ศรีโนนชัย นางสาววศินา โชคศิรกาญจน์กุล  

108 20p23i0320 การพัฒนาระบบเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายสงกรานต์ ยืนยั่ง นางสาววิชุลีพร ตั้งมั่น นางสาวชลธิชา แสนคำ นางสาวธัญชนก กุลบุตร

109 20p23i0436 แอปพลิเคชั่นสำหรับบริจาคเลือด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายเจตนิพิฐ แท่นทอง นางสาวภัทราวดี ขอสินกลาง นางสาวลลิตา ดีพูน นางสาวลักษณาพร สุราวุธ

110 20p31i0226 ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายสกรานต์ อาษานาม นายกิตติธร เสริมไธสง  

111 20p32i0153 โปรแกรมนับจำนวนคนในภาพวิดีโอโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ นายพรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ นายสิงห์ราช แก้วก่ำ นายพงศกร กุลนะ

112 20p32i0364 การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว  


113 20p32i0402 ระบบตรวจจับใบหน้าแบบเร็วที่สุดสำหรับตรวจนับคน BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจิณณวัตร ทะลาสี  


114 20p33i0090 ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บ้านกอก) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายเชาว์วิวัฒน์ จันทร์ประทัด  


115 20p33i0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวพรธีรา สุธรรม นางสาวปรียาพร อินทะพันธ์ นางสาวสุวิมนต์ แก้วตา

116 20p33i0106 เครื่องผสมอาหารสุกรอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายกิตธิศักดิ์ พิมพ์โนนทอง นางสาวจิดาภา ปัตตานัง นายสุกฤษฏิ์ ปราชญ์ประยูร

117 20p33i0119 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาพ - ติดตามสัตว์ป่าสงวนและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายธัมมี่ เด็ทท์มาร์  


118 20p33i0159 เปลพี่เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายภูวดล กาบคำ นายเทิดเกียรติ กำลังไทย  

119 20p33i0177 เครื่องสีข้าวพกพาอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวอริสา ชาสี นางสาวจิราพร อเนกเวียง  

120 20p33i0184 ฟาร์มหมู 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นางสาวนัฏยา ศรีหมาตร นายสุริยะ บุญต่อ  

121 20p33i0198 ระบบอินเทอร์เน็ตเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายขัตติยะ ศรีพันดอน นายสถาพร ดอนชุม นายธีรภัส นิลประไพ

122 20p33i0205 เครื่องแยกมอด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวชนัญญา ทับท่าไม้ นางสาวญาดา วิเศษผง  

123 20p33i0222 ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยห้อง Data Center ผ่านแอพพลิเคชั่น Line โดยใช้ Raspberry pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายณัฐพล แสนคำ นายธนวัตน์ น้อยพาลี  


124 20p33i0240 การพัฒนาระบบตรวจวัดกำลังไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม นายวุฒิชัย คำเสมอ นายณัฐวุฒิ ชิณวงศ์ นายศรุตนันท์ ชิณวงษ์ เด็กชายชญานนท์ ชิณวงค์

125 20p33i0267 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการให้อาหารฮอร์โมนปลาหมอแปลงเพศ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายกฤตชัย บุญศิวนนท์ นายสมประสงค์ ราชรองไชย นายธนา เคนภาวะ นายศิวาวุธ พินิจกลาง

126 20p33i0302 ระบบห้องสมุดคุณภาพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายสงกรานต์ ยืนยั่ง นายพีระพล อุประ นายธวัชชัย ธน.ดี นายสุรเชษฐ์ วงค์แสงสอน

127 20p33i0403 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติผ่านระบบแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกรชวัล ชายผา นายสิทธิพงษ์ กัณหาสุระ นายฑีฆนันท์ มีนะนันท์  

128 20p34i0235 การสรุปข้อความในวรรณกรรมวิจัยทางการแพทย์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวเยาวภา วงศ์อามาตย์ นางสาวรดาวรรณ ศรีกาญจนเพริศ