กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัส โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11n0018 กาลพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวณัจยา พรหมน้อย  


2 20p11n0064 มหากาพย์สงครามสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายเจษฏา ชัยประสพ นายไกรวิชญ์ มณีวงค์ นายชลิตพล เขื่อนสุวรรณ

3 20p11n0068 เฟรนโซน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายอรรณพ ขัติยเนตร นายอัครพร เลิศพิพัฒน์สกุล นายศุภการ ชัยดรุณ

4 20p11n0093 เกมกระดานมนตรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชยุตพงศ์ พรมลี นายรดิศ ค้าไม้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล

5 20p11n0096 มิดเดิล เฟียร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายอริญชัย นันต์จารุวงศ์ นายพิชญ์ชัย นันต์จารุวงศ์ นายกณิกนันต์ นันต์จารุวงศ์

6 20p11n0097 การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ  

7 20p11n0099 เซลลูล่าร์ อาณานิคม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์ นายชาญชัย วิสุทธิรังษีอุไร  


8 20p11n0107 ไทนี่ ดีเฟนซ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์  


9 20p11n0111 สงครามแห่งภูติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์  


10 20p11n0181 ไขปริศนาคดีพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายศุภกร กอประพันธ์ นายภัทรพล ลีลาภิรมย์กุล  

11 20p11n0206 เกม หลักฐานที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายจิรัฏฐ์ รติมาศ นายภีรภัทร ชูเลาตระกูล นายรุ่งรวิน ดีสม

12 20p11n0208 หลับตาเล่นดิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์  


13 20p11n0229 ผจญภัยตำนานกล่องแพนโดร่า: เกมสวมบทบาทออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบระบุตำแหน่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพฤษภ์ บุญมา นายอภิชาติ ขัดสีทะลี  


14 20p11n0239 เกมฝึกทักษะการตัดสินใจและความแน่วแน่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายชญานิน เสือทัพ  


15 20p11n0251 ผจญภัยในเกาะลึกลับ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายวัฒนพงษ์ วงศ์วาน  


16 20p11n0257 เกมร่ายมนต์สยบสงครามน้ำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ นายกิตติ อุดอ้าย นายอมิต โกชุ นายกรรชัย วงค์ไชยยา

17 20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์  


18 20p12n0004 แอปพลิเคชันฝึกทำโจทย์คำนวณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข  


19 20p12n0026 การเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมโดยใช้ลูกบาศก์ LED 3 มิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายณรงค์ฤทธิ์ ศฤงคาร  


20 20p12n0027 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยการโปรแกรมโดรนผ่านไอแพด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายสรวิชญ์ ตรุษสาท  


21 20p12n0054 การ์ด AR ชุด เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นางสาวชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ นายอนุพร สุทธง นางสาวรัตนภรณ์ วงค์โปธิ นายณัฐพงศ์ สมสุข

22 20p12n0114 เกมวางแผนกลยุทธ์โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายรัฐภูมิ ม้าเพ็ง  


23 20p12n0203 ติวข้อสอบพิชิตนายสิบตำรวจ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นายศักดิ์สิทธิ์ นิลุบลไพบูลย์  


24 20p12n0241 โปรแกรมเมอร์มือใหม่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายคชพันธ์ บุญคง นายพิสิษฐ์ ยืนยงคีรีมาศ  


25 20p12n0246 โฟโต้อาวล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ นายเวทิศ เหล่านิยมไทย นางสาวชลธิชา บัวตูม นายหัสนัย สิงห์แก้ว

26 20p12n0252 เกมคณิตศาสตร์ฝึกการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายแวอีเลียส บินโซดาโอะ นางสาวกานต์ติมา นิลม่วง  


27 20p13n0065 ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ นายธนากร หลวงราช นายสักรินทร์ หงษ์คำ นายภาณุวัฒน์ จันทร์คำ

28 20p14n0032 ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในฟาร์มสุกร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายภานุวัฒน์ เมฆะ นายพัชรพงษ์ ตั๋นเมทา นายศิรชัช แดงไผ่  

29 20p14n0052 อุปกรณ์สำรวจสภาพน้ำอัตโนมัติด้วยระบบรับรู้ระยะไกลบนการควบคุมของ Arduino โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร  


30 20p14n0061 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง นางสาวกิตยาพร สังขะ นายปฏิพน เวียงนาค นางสาวพัชรี ปวงใจ

31 20p14n0101 โปรแกรมสร้างคลาสไฟล์และบิบเท็กซ์สไตล์ของเลเท็กซ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายอานันท์ ชับชมภู  


32 20p14n0196 ระบบช่วยออกแบบและควบคุมเกษตรแบบผสมผสาน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวรากร เมฆพัฒนาภิญโญ นายภคิน ชูเกียรติขจร  

33 20p14n0242 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นสวิตซ์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย ภาสกร แช่มประเสริฐ นางสาวสุพิชญิ์ฌา ชัยชาญบุญญะสิริ นางสาวกิตติยา วารีศรี  

34 20p14n0282 ระบบที่จอดในการขนส่งสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสมนึก สินธุปวน นายธนุต ชูโต นายธัญพิสิษฐ์ ราชสุวรรณ นายธีรภัทร อินทร์ประเสริฐ

35 20p15n0024 โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวของร่างกายที่ถูกไฟไหม้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นางสาวณิชาภัทร ญาณวชิร  


36 20p15n0025 เครื่องมือวาดภาพแบบสื่อประสมปฎิสัมพันธ์บนระบบปฏิบัติการ iOS โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นางสาวปภัสสร สีวันนา  


37 20p15n0028 การส่งเสริมโปรโมชั่นร้านค้าด้วยบีคอนส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายอัมฤทธิ์ สาคร  


38 20p15n0030 การสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่ผ่านจอ LED ด้วยแอพพลิเคชั่น iOS โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายณภัทร อินทรเทศ  


39 20p15n0059 แพลทฟอร์มจำหรับจ้างงานนางแบบและช่างกล้อง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกิตติธัช บุญกาญจน์  


40 20p15n0108 แอพพลิชั่นจำแนกอาหารเพื่อแนะนำร้านอาหารใกล้เคียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธนะธร พ่อค้า นายฮัสซัน เอสมาอิลิ  


41 20p15n0117 ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีบีคอน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรกฤต แสนโภชน์ นายโชคชัย ชูตระกูล นายณัฐพงศ์ แสงพูนทรัพย์  

42 20p15n0118 ระบบยืม-คืนหนังสือห้องสมุดอัจฉริยะโดยการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ร่วมกัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรกฤต แสนโภชน์ นายเตชเสน ชิณพงษ์ นางสาวปรียา ยอดจันทร์  

43 20p15n0163 โครงการเทคโนโลยีช่วยเหลือการบริการจอดรถแบบเร่งด่วน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวปัทมา ลงกานี นายธนฤทธิ์ โล่ห์เพชรัตน์ นายณัฐชนน อังกูรแสวงสุข นายชาวิต สมนา

44 20p15n0187 ระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย AR และ Audio Narrator โดยใช้เทคโนโลยี LBS โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายเอกภพ วงค์สอน นายภูมิพัฒน์ จิรพิริยะกุล  

45 20p15n0191 โฮเทลโล่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายชญานนท์ อาจคำ  


46 20p15n0200 ระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานแสดงนิทรรศการโดยใช้การบริการการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายธัชชัย เชื้ออุบล นายรัฐพล แก้วปินใจ  

47 20p15n0204 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยอัฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายเชาวน์ ปอแก้ว นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพวง นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง

48 20p15n0213 แอพพลิเคชันสำรองที่หรือจองเวลาสำหรับร้านอาหารและสถานบริการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส ศิริจันทรพงค์ นายเศรษฐพันธ์ เนาวเศรษฐ์ นายเสถียรพร คำดี

49 20p15n0237 รีคอล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายคชพันธ์ บุญคง นางสาวศศิประภา วงค์คำวัง นายเจษฎา ลือชัย นายนพเก้า มายรรยงค์

50 20p15n0240 บลัดวอนเทด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นาย Sunil Deshar  


51 20p15n0243 กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายอรรถพันธ์ เขียวออน นายพงศกร อัมพรจิตติกุล นายพัทธกรณ์ พัชรเวทิน

52 20p15n0264 ระบบจัดการการนัดหมายของคลินิคสัตว์สำหรับลูกค้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวปัทมา ลงกานี นางสาวชลธิชา จาง  


53 20p15n0284 ระบบจัดการร้านกาแฟที่มีหลายสาขา (มุ่งเน้นในการจัดการพนักงานแบบ Part-time) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพร้อมพงศ์ สุกัณศีล นายพีรพัฒน์ จอมมณี นายปฏิมา สำราญพงษ์  

54 20p21n0005 การพจญภัยในเกาะสุดมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายพนธกร นวมครุฑ นายจิณณ์สุธร เสวะกะ นายธนดล หวังระบอบ

55 20p21n0010 หน-ทาง-หาย-นะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายธงไชย ช้างมณี นายณัฏฐกันต์ เคหะลูน นายสุทธิหิรัญ สุวรรณกิติ

56 20p21n0011 อนอเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสมรัก ปริยะวาที นายปันลักษณ์ เสียงใส นางสาวณัฐชยาภรณ์ บัวรมย์ นายกันตพงศ์ คำแสน

57 20p21n0017 สัมผัสนาทีสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายชาญชัย บุราโส เด็กชายอนิรุต แก้วสา  

58 20p21n0078 ปราการรักษาฝ่าวิกฤตไวรัส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายชาคร วิทยาภัค นายพีระเดช วงศ์คำ นายไดกิ ทานากะ

59 20p21n0080 การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นายชวิน มาลีพัตร นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ

60 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นางสาวภัทรสุดา พูนทาจักร์

61 20p21n0100 เจ้าชายสลับมิติโลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภันฑิรา เหลืองธนวัต นายรัฐภูมิ อิกำเหนิด นางสาวกัญญาณัฐ บุญมาก นายญาณภัทร อาวะกุลพาณิชย์

62 20p21n0105 จะไปไหน! พี่อภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนโชติ สายทอง นายพีรัช ไชยวงค์ นางสาวพนิตนันท์ สะคำปัน

63 20p21n0227 เปิดตำราท่องโลกนิทาน ตอน ลูกหมูสามตัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นางสาวณัฏฐณิชา อยู่พุ่ม นางสาวธวัลรัตน์ ตันบุศย์ นางสาวพนิตชนก อินต๊ะ

64 20p21n0230 เกมแอนิเมชันเศรษฐกิจพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัตนาพร ใจออน เด็กชายภานุพงศ์ สมสิทธิ์ เด็กชายดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ เด็กชายณัฐดนัย บุตตะชา

65 20p21n0250 ขอหมึกปากกาของฉันคืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายภูบดี คำเงิน เด็กชายศิกษก วัชรศาสตร์ นายฌาณติพล เขียวงาม

66 20p21n0259 ขนส่งตามสั่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายอธิภัทร ดาวเรือง นายชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร เด็กชายชวิน เตริยาภิรมย์

67 20p21n0262 เซลล์ ผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายพีรพัฒน์ เเสนคำ นายปณต กอรี เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัยสาร

68 20p22n0014 ฉัน ดวงดาว และสุริยะจักรวาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายธนัสชัย ชะนะบัว เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร  

69 20p22n0067 เดินเล่น เดินเรียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นางสาวสุพรรษา เกษกำจร นางสาวอมรรัตน์ ศรีแก้ว  

70 20p22n0089 ผจญภัยแสนสนุกด้วยสติ พร้อมพิชิตวิกฤตโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธปณัฐ สามสี นางกรวิชญ์ สิงห์ทอง นางสาวกัลยรัตน์ พงพัศพรพันธ์

71 20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล

72 20p22n0173 กาลครั้งหนึ่งของ...พระราชา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพลอยไพลิน จันกุยา นางสาวสุรีย์พร คำซอน นายลัทธพล เลาหพิบูลรัตนา

73 20p22n0184 ความหวังสุดท้าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวรุจิรดา เอกเกิด

74 20p22n0186 เกมลอการิทึม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ นางสาววรัสยา อุปคำ นายเจตนิพัทธ์ ลีลาวัชรมาศ

75 20p22n0226 เกาะเกษตรทฤษฎีใหม่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายอัครชัย มั่งมา เด็กชายณัฐพนธ์ เพียรงาน นางสาวปพิชญา อาชนี

76 20p22n0265 ตามรอยโคลงนิราศหริภุญไชย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกล วันติยา นายนับเก้า เกียรติฉวีพรรณ  


77 20p22n0275 สัตว์โลกใต้ทะเลลึก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายคณพัฒน์ ขาวสกุล นายจิรกิตติ์ สิริบรรสพ เด็กชายภูมิพัฒน์ มุ้งป่า

78 20p23n0042 แอพพลิเคชั่นตามหาสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา นายประกิจ ผาติจิรโชติ นางสาวศุภาวรีย์ สนธิ นางสาวโชติกา คันธวงค์ นางสาวธัญดา อุตราภิมุข

79 20p23n0049 เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา นายประกิจ ผาติจิรโชติ นายพัธรพงษ์ ระเบียบพร้อม นายสวราชย์ นาวิกวาณิชย์ นางสาววรัญญา คำมานะ

80 20p23n0055 แอพพลิเคชั่นตรวจสอบที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวณัฐนิช แก้วอารีลักษณ์ นางสาววรรณิดา เขาทอง นางสาวกัญญาณัฐ มาลาศรี

81 20p23n0056 แอพพลิเคชั่นระบบยืนยันตัวตนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวพิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน นางสาวจิราธิป เกษามูล นางสาวกันต์ชิตา แสนศิริ

82 20p23n0073 ขอบเขตแห่งรัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นางสาวชลธิฃา โคตรหลักเพชร นางสาวพิชดา พุ่มพฤกษ์  

83 20p23n0074 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิห้องระบบเครือข่ายผ่าน Raspberry PI3 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายนิพนธ์ คำฝอย นางสาวณัฐณิชา เปียศิริ นายศุภกฤษฏ์ จันทฤก

84 20p23n0081 กระปุกออมสินอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายศุภกร ศรีสวัสดิ์ นายเดชาพล เปลื้องอภัย  

85 20p23n0104 การออกแบบระบบน้ำใต้ดินควบคุมโดยไมโครคอนเทลเลอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล นายวชิรวิทย์ ดอนดี นางสาววิสสุตา ยศบุญเรือง นางสาวกัญญาภัค วัฒนธรรม

86 20p23n0115 ระบบควบคุมและเฝ้าระวังการเลี้ยงปลาด้วยเทคโนโลยี IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ เด็กชายชยพล มหัทธนชัย เด็กชายรัตนะภาคย์ ทิพย์อักษร เด็กหญิงอภิชญาลักษณ์ จำเกิด

87 20p23n0122 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร (RFID) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ นายภูบดี กลิ่นโอชา นายหัสศวรรษ ทิพย์จักร  

88 20p23n0199 ตู้เย็นมหัศจรรย์ช่วยเตือนความจำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กหญิงแพรฟ้า ศรีจาค เด็กชายกษิณภัทร เกตุโฉม เด็กชายเศรษฐวิชญ์ เห็มชาติ

89 20p23n0205 เศรษฐศาสตร์ของการซื้อขาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางมนัสชนก ตามวงค์ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ นายศิริโรจน์ เมืองมูล

90 20p23n0231 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิในโดมผลไม้อบแห้ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นางสาวรัตนาพร ใจออน นายกฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ นายศุภกร ใหม่ไชย นางสาวปรัชญาพร จันทร์หอม

91 20p23n0233 ระบบบำบัดน้ำในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชัน Blynk โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายชวลิต ธิจันดา นางสาวมนัญชา เมืองคำ นางสาวพินทุสร เมืองชื่น นางสาวทิตยา ลำยู

92 20p23n0248 มายโฮมรูม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายอัครเดช ใจผ่อง เด็กชายธนิน คมแปงยศ นายณภูมิ สนิทการ

93 20p31n0167 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า นายดรันภพ เป็งคำตา

94 20p32n0075 โปรเเกรมนับจำนวนคนในภาพวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์  

95 20p33n0013 เล่นกับไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ นายธีรพล เอี่ยมอาจ  

96 20p33n0031 ทำอะไรอยู่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายพัสกร โตวตระกูล นายพิศลย์ เรือนอินทร์ นายศรายุธ เตชะแก้ว

97 20p33n0038 เครื่องให้อาหารแมวออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนวชิราลัย นายกรีติ ทรัพย์จุล นายกรรวี กรวิริยนนท์ นายธนวิทย์ บุญวิจิตร  

98 20p33n0060 ลูกโลกอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายอิทธิณัฐ สุริยสมบูรณ์ นายวรพงษ์ ธีระเดชพิทักษ์ นางสาวลลิตา ยอดศรี

99 20p33n0062 ซีเอ็มอาร์ยู เซฟตี้บอร์ด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายอภิสิทธิ์ อะกะเรือน นายทศพล แสงศรีจันทร์ นางสาวกิตตินาถ สอนบาลี

100 20p33n0066 ระบบการจัดการข้อมูลรถเมล์มหาวิทยาลัยพะเยาแบบ เรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยพะเยา นายศราวุธ แต้โอสถ นายสิรภพ ณฐณัฏฐ์ นายภัควัฒน์ โพคทรัพย์ นายเกียรติศักดิ์ พรหมพิงค์

101 20p33n0098 เบาะนวดรองนั่งเพื่อสุขภาพอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายปรียาภัฒน์ ศรีผึ้ง  


102 20p33n0112 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ ZigBee โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ  

103 20p33n0113 แอปพลิเคชัน IoTเพื่อระบบตู้เย็นอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนพพล ชูศรี นางสาวปริยธิดา วัชรวันทานนท์ นายรุ่งโรจน์ ซ่อนทรัพย์อนันต์  

104 20p33n0150 เครื่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบ NETPIE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ นายปวริศร พรหมนิล นายธีรวัฒน์ กุลต๊ะ นายกฤษณพนธ์ ฟูธรรม

105 20p33n0160 ประตูระบายน้ำ 4.0 ผ่านระบบ NETPIE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายธราพงษ์ นุ่มมีศรี นายทิชา ปริกเพชร นายเสกสรร ตุนจริตจริยา

106 20p33n0164 เครื่องให้อาหารไก่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพงศธร ฟองตา นางสาวศศินิภา ดวงอานา นางสาวพิมพ์ภกานต์ อ้ายคนโต นางสาวธันพิชชา สุขสันต์

107 20p33n0194 ระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวด้วยข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันต์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายณัชพล เพทายเทียมทอง นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส  

108 20p33n0197 ระบบควบคุมโรงเรือนแบบปิด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายสุทธิพงศ์ สุถาลา นางสาวปัทมาภรณ์ กาศเกษม  

109 20p33n0207 ต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมตู้เลี้ยงปลาสวยงามด้วยราสเบอร์รี่พายด้วยราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นายธีระพงษ์ กันสิน นายพงศ์พัศ ปันฟอง  

110 20p33n0260 ตู้เบิกจ่ายอุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ นายประทีป บุญวงค์  


111 20p34n0006 ระบบสรุปบทความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส แก้วชื่น