กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11s0025 เกมผจญภัยในโลกเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร นายภาณุวัฒน์ จารุจารีต นายยศวัฒน์ สุจิตราภรณ์ นางสาวสุทธินันท์ ดวงปัญญา

2 20p11s0097 เกมส์ป่าสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์ นายชญานนท์ ฉัตรศรีสกุล นายทวีวัฒน์ สุนทรธนศาสตร์  

3 20p11s0141 ผู้พิทักษ์แปดบิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายปัญจะ นวมสวัสดิ์ นายปิยังกูร สุทธินนท์  

4 20p11s0145 ซีโปรเจค: การ์ดแบทเทิลเกมส์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายหาญยุทธ อิบรอเฮ็ม นายอาดามัส เด็นจิ  

5 20p11s0160 ผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ นายกรชัย ใจตรง  

6 20p11s0210 นี้หนะหรอ การผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายเจียระไน ชนะศรี นายพิพัฒพงค์ ลูกแก้ว นายธีรภัทร์ กิจพิพิธ

7 20p11s0211 เกมนี่แหละชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายณัฐชนน นุ้ยจันทร์ นายสรรเสริญ ปิติ  

8 20p11s0221 เกมแก้ปัญหาน้ำท่วม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายณัฐพร พรหมคง นายเชาวลิน อึ้งเซ้ง นายนันทพงศ์ เจริญคง

9 20p12s0073 ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ นาย Borey Sok

10 20p12s0074 การพัฒนาสื่อช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บเบราเซอร์ กรณีศึกษา: บทเรียนเรื่องระบบสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร นางสาวปฐมาวัน ทองศรีแก้ว นางสาวอัญชนา ทองเพชร นางสาวรัตติกาล ริยาพันธ์

11 20p12s0104 เซียนฟุตบอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายธนฉัตร เจียรนัย  


12 20p12s0129 สื่อการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกาญจนา ทองกลิ่น นางสาวจุฑามาศ ดำด้วง นางสาวจันทกานต์ นนพละ นางสาวบุศรินทร์ ทองหอม

13 20p12s0137 เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย (MultiEX) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์  


14 20p12s0139 แมทติมาจิค โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมชัย หลิมสิโรรัตน์ นายสุทธกิจ เจริญวงศ์กิจ นางสาวปุญญิศา สุขเจริญ นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง

15 20p12s0140 ระบบลดคำฟุ่มเฟือยในข้อความภาษาไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายธันวา ดาวกระจ่าง นายณัฐวุฒิ ลิขิตบรรณศักดิ์ นายอภิชาติ คงจันทร์

16 20p12s0142 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้สิ่งสำคัญของจังหวัดภูเก็ต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาววรวิกา วัฒนสุนทร นายปัดติยา เหมกาศ นายภรัณยู อินทร์ทอง  

17 20p12s0148 มากกว่าฟิตเนต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายธนภัทร พันธุศักดิ์  


18 20p12s0155 เกมการใช้ถังดับเพลิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวมณีเนตร พวงมณี นายศรัณย์ แตระกุล นายวทัญญู น้อยมา นางสาวอันธิกา สังข์ประสิทธิ์

19 20p12s0156 เกมสอนเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวมณีเนตร พวงมณี นางสาวมณีเมธ พูลสวัสดิ์ นางสาวกุสุมา เมืองกาญ นางสาวพิชชาพร ศรีสุวรรณ

20 20p12s0162 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นายจิรพงษ์ เจริญสง นายสรวิชญ์ วงศ์ช่วย  

21 20p12s0165 เกมแอพลิเคชั่นเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา (ชู้ตติ้ง เมดิซีน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นางสาวชลนิภา เกษมสถิตย์วงศ์ นาย Sambat Lim นายศุภโชค หยิบงามเจริญสุข

22 20p12s0172 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับส่งเสริมการอ่าน (มิดไนท์ ไลบราเรี่ยน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นายรัฐธรรมนูญ สิวายะวิโรจน์ นายพชรพล จิรสุขประเสริฐ นายชนาธิป อินทรเจริญ

23 20p12s0201 โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายอานนท์ เทพโพธา  


24 20p12s0208 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับคนต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวหทัยรัตน์ หนูไชยแก้ว  


25 20p12s0223 โปรแกรมฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้เกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายเฉลิมชนม์ แซ่คู นายจาคี อินทปัญญา นายณัชสันต์ จันทระ

26 20p13s0178 สื่อเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวทราวดี สายมังคละ  


27 20p13s0184 แอพพลิเคชันค้นหาผู้สูญหาย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวหทัย แก้วกรณ์ นางสาวสุภาวดี เพ็งจันทร์ นางสาวธนพร ทองดี นายกฤตนุพงค์ สุกใส

28 20p13s0188 เกมช่วยในการเรียนรู้หลายภาษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์  


29 20p13s0189 เทคโนโลยีเสริมจริงประยุกต์สำหรับผู้พิการทางหู โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวนิจนันท์ รอดสุข  


30 20p13s0215 โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้พิการทางด้านสมอง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นางสาวสิริรัตน์ ศรีวิเชียร นางสาวณัฐมล เเดงกุล นางสาววรรณพร เจริญรูป

31 20p13s0222 เตือนกินยาและแพ้ยา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายอัมรี สะแต นายอัสรอฟ เจ๊ะโซะ  

32 20p13s0228 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัย โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นางสาวเอ็นนาอำ ตะมอตำ นางสาวซาฟียะฮ์ เซง นางสาววัชรี หมัดเจะเร๊ะ

33 20p14s0075 โฮโลแกรมจิ๋ว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วรวิกา วัฒนสุนทร นางสาวณัฐพร ขจรบุญ นางสาวศศิประภา ณ นคร นายชนัชญ์ ช่วยอินทร์

34 20p14s0134 โมเดลจำลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อภิชาติ หีดนาคราม นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ นายจิตรศิลป์ ฉิมแสง นางสาวหทัยชนก อินทนิน

35 20p14s0147 ระบบจัดการเรียกใช้มัคคุเทศก์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายกิตติณัฏฐ์ พราหมหันต์ นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม

36 20p14s0149 เมต้าสปอยด์ด้วยโปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายพิสิฏฐ์ ทันศรี  


37 20p14s0150 เครื่องหมุนซุงไม้อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายวัฒนพงศ์ เกิดทองมี นายนฤดม แซ่ม่า นางสาวแพรผกา ปานยืน  

38 20p14s0154 เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายอนุสรณ์ ถาวรพร นางสาวณัฐญดา หิมคุณ  

39 20p14s0190 เครื่องมือสำหรับออกแบบและทดสอบโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับรูปภาพโดยใช้เทนเซอร์โฟล์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวพิชญา ตัณฑัยย์ นายสมชาย วิชัยดิษฐ์  


40 20p14s0214 จักรยานทรงตัว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวสุทธิดา เทพสุทธิ์  


41 20p15s0135 ห้องลองเสื้อจำลองสำหรับระบบขายเสื้อผ้าออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นางสาวซูซาร์น่า กาเจ นางสาวมูรณี หนิหมะ  

42 20p15s0144 ระบบจัดการที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายนิสิทธิ์ ปาละนันท์  


43 20p15s0177 Happy Fine Day Advice: โปรแกรมแนะนำท่าบริหารการป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายศราวิณ วีรเมธปกรณ์ นางสาววณิชยา แซ่เตียว นางสาวชลดา มลิวัลย์

44 20p15s0197 แอร์แมสเสจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธฤต วิเชียรขู้ นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายภูดิท ชเลกาญจน์

45 20p15s0224 ระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ นางสาวภัทริกา ปรีดา นายกชนัฐ วิสกุล

46 20p21s0023 บอทสำหรับการเล่นหมากหลุม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นายสิรภพ ชยเจตน์ นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ นายชินาธิป ชนะราวี

47 20p21s0028 เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ "การผจญภัยของผู้พิทักษ์อัลฟาเบ็ต" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี ด.ช.กันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ ด.ช.นิธิศ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ด.ช.อำพล ยะโกะ

48 20p21s0044 ฝาแฝดผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนัท สิริกุลวิตรา นายดิศรณ์ เข็มทอง นายพงศ์ธนุ แสงมณี

49 20p21s0045 มหากาพย์วีรบุรุษถล่มดันเจี้ยน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายบูรพา กุลนิล  


50 20p21s0080 จงเปิดออก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายเพิ่มพูน บุญเอนก นายกิติพัฒน์ อรัญญกูลกาญจน์ ณัชพล จิตตาศิรินุวัตร

51 20p21s0085 โปรแกรมจัดอันดับเพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในแต่ละไตรมาสด้วยภาษาไพธอน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น เด็กชายนวชาต วุฒิพันธุ์ นายธฤต สุวรรณศรี เด็กชายศิวพฤกษ์ ญาณสูตร์

52 20p21s0090 มหัศจรรย์ฟอสซิล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธ์ จิตเที่ยง นางสาวสุทธิกานต์ หนูสม นางสาวจารวี เสือบุญทอง นางสาวชลธิชา อมรวิริยะนนท์

53 20p21s0091 เกมจิ๊กซอร์เสริมสร้างสมาธิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันตังกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ขุนณรงค์

54 20p21s0169 มอ เกม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายชวิต กุลถวายพร นายธนาวุฒน์ แซ่ชี นายสุภทัต เหมพัฒน์

55 20p21s0171 เกม ระบบย่อยอาหาร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวสุภัชชา กำเนิดงาม  


56 20p21s0207 ระนาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายโทวัฒน์ เพ็รชเพ็ง นายภูมิ อาจณรงค์ นางสาวพรนัธชา พุ่มพฤกษา  

57 20p22s0014 แท็กโซนี้ไม่มีซ่อม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายสุทธิรัก มัธยวีรเกียรติ นายธัญเทพ ศิริเยาว์วรรณ นายธนพงศ์ หวังอุดม

58 20p22s0020 มหาธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นายณัฐนัย ยาพระจันทร์ นางสาววรางคณา กลิ่นหอม นางสาวสุรีย์นิภา จินดารัตน์

59 20p22s0033 สื่อการเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นางสาวธนพร สันติราชัย นางสาวลักษิกา อ่ำอิ่ม นายปรัชญา ทองประดับ

60 20p22s0038 คำขวัญลั้นลา พาเที่ยวทั่วไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล เด็กหญิงธัญมล ดวงมหาทรัพย์ เด็กหญิงชลิตา นานช้า นางสาวพรรณเลขา งานวิวัฒน์ถาวร

61 20p22s0046 เกมทดสอบประสิทธิภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวณัฐธยา ชิณพงษ์ นางสาวภัทริชา เส็นบัตร นางสาวสรัลพร ทองบุญ

62 20p22s0048 เดินหน้าภาษาจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวบุญสิตา วงศ์มาก นายอนาคีน ราชภักดี นางสาวบุญฑริก มะนะโส

63 20p22s0049 "EI-Q" ซัง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายกลวัชร หัสไทรทอง นายดิศนันท์ นาคพันธุ์ นายชัยพฤกษ์ อินเดีย

64 20p22s0050 เราไม่ใช่หมอแต่เราเป็นห่วง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสุดารัตน์ รุ่งสกุล นายไท้ ทองเอียบ  

65 20p22s0051 รอบรู้ตะลุยรอบโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวจิณณพัต เเซ่หลี นางสาวสริตา ขวัญทอง นางสาวกวิชญ์ศร ท่อแก้ว

66 20p22s0053 คิดสนุกสุภาษิตพาเพลิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสิริกร ธนพัฒน์ศิริ นางสาวศุภิสรา แซ่ฮ่อ นางสาวมุกรินทร์ อินทเสโน

67 20p22s0054 ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายปุญญพัฒน์ แก่นอินทร์ นายนัฐพล เอ้งฉ้วน  

68 20p22s0055 ชวนคิดพิชิตกริยาสามช่อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายโรมัน วรรณบวร นางสาวชยาภรณ์ ชัยมี นางสาวภทรพร ทับเทียง

69 20p22s0056 เปิดโลกคณิตศาสตร์หรรษาป.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวอสมาภรณ์ ตูลเพ็ง นางสาวประภาศิริ ศรีชัย นางสาวธีรากุล รุ่งเรือง

70 20p22s0057 ปราสาทปริศนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายชิษณุพงศ์ ชัยเพชร์ นายเชษฐวัฒน์ ช่วยคงคา นายเจษฎา สีอ่อน

71 20p22s0058 ภาษาสู่ฝัน สร้างสรรค์ให้น้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายธีรภัทร แก้วสม นางสาวธัญชนก ไกรเทพ นางสาวลักษิกา ศรีบุญนาค

72 20p22s0060 ภาษาสู่อาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวปิยาภรณ์ พูดเพราะ นางสาวณิชกานต์ ช่วยเมือง นางสาวศลิษา มณีศรี

73 20p22s0062 ถอดรหัสอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายก้องภพ หนูหมุน นายรัชชานนท์ พิพัธนกุล นายธัญพิสษฐ์ นคราวงศ์

74 20p22s0064 โปรแกรมผู้ช่วยครูรู้เรื่องแนวการเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นายกฤติน ชยโสภัฏฐ์ นายอภิศิลป์ อังโชติพันธุ์  

75 20p22s0065 ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสิรีธร ชีนะพันธ์ นางสาวจิรัฐติกาล พุฒนวล  

76 20p22s0067 แพนตัสกับดินแดนอันเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายศุภชัย บุญเจริญ นางสาวจิดาภา เถรว่อง  

77 20p22s0079 ท่องโลกอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายกรวิชญ์ เลาหะสราญ นายอดิศักดิ์ สุขขะ นางสาวปานชนก ทองขำ

78 20p22s0088 เกมการศึกษาภาษาจาวาเพื่อผู้พัฒนาโปรแกรมเริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น เด็กชายภูชิต มากสุวรรณ นายกรีฑา ชนะกาญจน์ นายกฤษณ์ มณีเทศ

79 20p22s0089 สเต็ป เเมท โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายธีรนัฐ ธัชเฉลิม  


80 20p22s0106 แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเพลง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางสาวอักษราภัค สุประดิษฐ เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วหนูนะ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์แก้ว

81 20p22s0108 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายสมัตถ์ สมันตรัฐ นายวาริษ ปันดีกา  

82 20p22s0109 การ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อการศึกษาเรื่องหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายรชานนท์ หมีนสัน  


83 20p22s0126 สื่อบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายจักรพงศ์ วรรณราช  


84 20p22s0146 เกมสะกดคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายเฉลิมขวัญ เบญจศิริวัฒน์ นายจุรินทร์ ไลยโฆษิต นายติณณ์ วงศมาจารภิญญา

85 20p22s0173 การพัฒนาเกม Dustian Knight เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในเด็กประถมด้วย Unity 3D โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นางสาวอาจารี นาโค นายคมสัน ตันติกานต์กุล นางสาวสุนิสา จันทร์มณี  

86 20p22s0175 ตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางสาวศิริษา จุลษร นางสาวพิยดา จันทร์แดง  

87 20p22s0176 ชื่อของฉันคือ ร่างกาย (แอพลิเคชั่นแสดงส่วนประกอบและการทำงานของระบบร่างกายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นางสาวเบญจพร ย่านวารี นางสาวหฤทัย แซ่ฮั่น นางสาวณัฐริกา โอฐอัด  

88 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายปภาณ ยิวสิว นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง นายสุกฤษฏิ์ ส่งเสริม

89 20p23s0017 อำมาตย์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ นายชยางกูร ฤทธิเดช นายศิวกร น้อยสันโดด นางสาวณัฐกานต์ ขวัญพร้อม

90 20p23s0032 ระบบเข้าออกหอพัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายภัทรพล หวังนิรันดร์ นายสพล เจริญสมบัติ นางสาวจุฑาทิพย์ ทองปรุง

91 20p23s0034 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาล เวอร์ชั่น 2.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายอภิชาติ ชูทิพย์ นางสาวกัลยกร คงทอง นางสาวอาภากร หลีกภัย

92 20p23s0036 ระบบสำรองที่นั่งรถตู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายธนบดี สีนา นางสาวณัฐรดี สุรภักดี นางสาวปัณฑิตา จันทร์ทิน

93 20p23s0070 ริเวอร์บอย4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายนรินทร์ จาพ นายเจติณัฐ เสสสระ นายสมาบัติ ชำนาญเวทย์

94 20p23s0084 โปรแกรมจดจำใบหน้า และแสดงรายการแนะนำสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น เด็กชายภูชิต ขวัญดี เด็กชายชัยพิสิฐ ฤทธิ์ชู เด็กชายภูเบศ เนียมนำ

95 20p23s0086 แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายภทรกร นิจจรัลกุล นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง นายวิลดาน หลงลูวา

96 20p23s0087 การสร้างสถานการณ์จำลองโดยใช้ VR(Virtual Reality) กับโรคซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น นางสาวกนกกร เพิ่มเปี่ยมทรัพย์ นางสาวเขมจิรา เกียรติจินดารัตน์  

97 20p23s0123 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายรัฐกรณ์ พัฒโน นายชญานนท์ แซ่ลี้

98 20p23s0138 ท่องเที่ยวด้วยเออาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายวิรุณห์ เซียวศิริถาวร นายเขมทัต มุ่งประสิทธิชัย นายธัญพิสิษฐ์ แสงเมือง

99 20p23s0191 พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นสำหรับเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านบัตร RFID โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นายสุนทร ยี่สุ้น นางสาวพาณินี ไชยวรณ์ นางสาวกาญจนา ศุภพงศ์  

100 20p23s0192 ป้ายอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นายก้องเกียรติ นุชเครือ นายปุณวิชญ์ ทิพย์สมบัติ นายรัชชานนท์ วัฒนาพรินทร นายรัชต นวลจันทร์

101 20p23s0194 แฟ้มสะสมงานออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน นายชลสิทธิ์ ว่อง นายอภิรัตน์ มูสิกะ นายชิราวุธ นวลสุวรรณ์

102 20p23s0199 ระบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน เด็กชายนครินทร์ คิดรอบ เด็กชายกิติมศักดิ์ นับทอง เด็กชายรักษ์เกียรติ ใหม่สวัสดิ์

103 20p33s0039 ที่จอดรถอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายภูบดี สวัสดิ์ทวี นายเจนกิจ ประกิจถาวรกุล นายชัยศรัณย์ จิระภาค

104 20p33s0041 ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิืภักดี

105 20p33s0130 ฟาร์มป่า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์ นายณัฐวัตร ทองอร่าม  

106 20p33s0153 ระบบบันทึกหน่วยไฟฟ้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายอนุรักษ์ ถุงทอง นายธนพล ทิพย์วงศ์ นายณัฐวุฒิ เล๊าะยิ  

107 20p33s0158 ระบบติดตามตำแหน่งนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายคุณานนต์ เหลืองพรเจริญ นายกมนัช พรหมบำรุง  

108 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว

109 20p33s0195 หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวเมธินี เดชชัยยันต์  


110 20p33s0200 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน นายเอกลักษณ์ ต่อติด นายวรานนท์ ขยันการ นายอภิลาภ ทองเจริญ

111 20p33s0203 ระบบจัดการตู้ปลาผ่านออนไน์แอพพลิเคชั้นโดยเก็บข้อมูลการทำงานผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นายวันประชา นวนสร้อย นายฌณนันท์ หวันตาหลา นายธนวิทย์ ณ ภากูล  

112 20p33s0206 กล่องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้รถยนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่หว่อง นายกัณฑ์เอนก หงส์จิตตินันท์ นายรอม รักหาบ นายฉัตริน หอหิรัญกุล

113 20p34s0187 การประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning กับระบบตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นายณัฐพล ช่วยเกิด  


114 20p34s0198 หุ่นยนต์แก้ผลลัพธ์ลูกรูบิคอัตโนมัติ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายธนพล นิลเขต