กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3

1 20p11w0036 เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาววราลี ทองจิตร  


2 20p11w0053 มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายวชิรวิทย์ เต็งชัยศรี นางสาวกนกวรรณ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ นายธนพัฒน์ สมัครกิจ

3 20p12w0017 เอสเคปชาเลนจ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง

4 20p12w0021 ลอร์ดออฟ ซีเคียว: เกมเสมือนจริงเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายนันทภพ พุทธวงศ์ นายภามณัฐ จันทรอัมพร นายอธิษฐ์ พึ่งพัฒน์

5 20p12w0023 บ๊อกซ์อัพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ นายนววิธ ชูชัยพฤฒิพงศ์ นางสาวพิมพ์พิชชา กัมพลดำรงรักษ์ นางสาวมุกพิไล อัศวโชค

6 20p12w0073 เกมเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวรัชดาพร คณาวงษ์ นางสาวปภาวรา เถื่อนโทสาร  


7 20p12w0111 รอบรู้นานาโรค-ด้วยองค์ความรู้ของงานวิจัยจากงานประจำทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางเจริญศรี มิตรภานนท์ นางสาวธนิตา วิธานติรวัฒน์ นางสาวสินัฏยา แปงแก้ว นางสาวเปรมมิ์ยุฎา สุวรรณสิงห์

8 20p13w0012 แอปพลิเคชันเพื่อเลือกสีและลวดลายเสื้อผ้าสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวนันท์สุภัค อาดำ  


9 20p13w0024 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการควบคุมผ่านใบหน้าและเสียง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวสโรชา ด้วงศรี นายธีระพล ผลงาม นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี

10 20p13w0043 การวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์

11 20p13w0065 กล่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวสุดารัตน์ ศิริวาสนคุณ นายนราพงษ์ วงศ์อำมาตย์ นางสาวภัทรวรรณ บูรพัฒน์

12 20p13w0076 แอปพลิเคชันนำทางผู้พิการทางด้านการมองเห็นในห้องสมุด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายวศิน ธวัชกฤตยา นางสาวนรีการนต์ ศิริมงคล นางสาวอิงฟ้า จิระรัตน์

13 20p13w0097 เกมแข่งรถสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายธนศร ศรีสวัสดิ์ นายกิตติ เลิศปาน  

14 20p13w0112 ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม การบริโภค การขับถ่าย และการนอนหลับของผู้สูงอายุแบบครบวงจร โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวธนารีย์ อุปยโส นางสาวจุฑามาศ ศรนารายณ์ นางสาวนิธินันท์ กีรติยุทธไพศาล

15 20p13w0113 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายธนาธิป ชมทอง นางสาวศศิประภา ชมทอง นางสาวสุชาดา นูพิมพ์

16 20p14w0016 เครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์

17 20p14w0056 Ray-Pose: แอพพลิเคชันจำลองการจัดท่าเอกซเรย์เสมือนจริง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวธัญชนิษฐ์ จงสถาพรพงศ์ นางสาวถนันท์ บุญโชคช่วย นางสาววรวรรณ เดชาวัตนันท์

18 20p14w0059 เซอร์รัส (พื้นที่การเก็บข้อมูลออนไลน์แบบกระจาย) โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายพัชรพล บุญสิริ นายพสิษฐ์ ไชยศรี นายกรศุภเดช สุวรรณากาศ

19 20p14w0064 หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายอุดมศักดิ์ โชติช่วง นางสาวพรญาณี สินชัย นางสาวสมิตา แสงสูง

20 20p14w0083 ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์ นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์ นายณัสนนท์ บัวดอกไม้

21 20p14w0087 เครื่องจ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์ นายณัฐนนท์ มากบริบูรณ์ นายฐาปกรณ์ อรัญคีรี  

22 20p14w0089 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ข้อมูลสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวสุพิชชา จิตรบูรณ์ นางสาวญาสุมินทร์ ศุขเทวา นางสาวณัฐนันท์ นิมิตปัญญากุล

23 20p14w0093 ถุงมือรับสัมผัสในโลกเสมือนจริง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายวรวุฒิ แรมชื่น นายภาสกร วุฒิโชค นายกิตติศักดิ์ ตี่นาสวน

24 20p14w0094 ซอฟต์แวร์สำหรับฝึกสมาธิโดยใช้ไบโอฟีดแบ็ค โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายยุทธนา เจวจินดา นางสาวกาญดารัตน์ งามขำ นางสาวญาณิกา แก้วรัก นางสาวธัญจิรา เพชรไทย

25 20p15w0013 PromptBot สำหรับตรวจสอบการลงทุนสำหรับบริษัท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายศุภกร เสริมธนานันท์  


26 20p15w0019 บลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย

27 20p15w0022 การลบเงาในเอกสาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายรวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ นางสาวจารวี มหาศิริ นายมนัญชัย โกมลวิจิตร นายณัฐตะวัน แดงเดช

28 20p15w0027 แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นายณัฏฐพงศ์ มีภาค นางสาวมนนภา เทพบัญชาพร นางสาวอริสา จารุไพบูลย์

29 20p15w0031 การพัฒนาระบบติดตามนักเรียนด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ นางสาวณัฐกานต์ เอมจิตต์ นางสาวนภาพร แสงรวีวรรณ  

30 20p15w0034 แอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเวชศาสตร์ฟื้นฟูในด้านการสั่งท่ากายบริหาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววรลักษณ์ วงษ์เอก นายกฤตนันท์ จำนงค์ฤทธิ์ นายวีระวุฒิ เงินคล้าย  

31 20p15w0038 บ๊อกเมี๊ยว: แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อตามหาและติดตามสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวลลิตา รักไทรทอง นายพริษฐ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ นางสาวกมลวรรณ คุปต์หิรัณย์

32 20p15w0040 สมาร์ท ยู ซิตี้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช นางสาวโยษิตา เปรมอำพล นางสาวเทพธิดา เทพคุ้มกัน นายวรัท รัตน์วงศ์พิทักษ์

33 20p15w0045 ระบบจัดการข้อร้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ นางสาวปัทมาพร กรมโพธิ์ นายนรุตม์ โพธิ์เงิน นางสาวปณิดา เลี่ยวสมบูรณ์

34 20p15w0052 ระบบวางแผนการเงินส่วนบุคค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายวราเทพ จันทสิทธิ์ นางสาวภัทริน บุญญศาสตร์พันธุ์ นางสาวชีวิตตา สิงหาสินธุ์

35 20p15w0058 สกินพรูฟ แอนดรอยด์แอพลิเคชั่นสำหรับผู้ใช้เครื่องสำอางและเวชสำอางค์ยุคใหม่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวขวัญชนก คงสอน นางสาวพิชชาภา พวงนาค นางสาวญาดา บุญเสริม

36 20p15w0062 ระบบจัดการการส่งพัสดุผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ นางสาวธันยพร ปทุมสูตร นายอมรเทพ คหัฐสันต์

37 20p15w0063 การพัฒนาระบบให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงครบวงจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายวัลลภ โอภาสะคุณ  


38 20p15w0069 ไดเอทล๊อค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ นายอานันท์ ตรีฐิติพัฒน์ นายณพศักดิ์ ปิยะชาติ นายณัฏฐ์พัชญ์ ชินนิวัชร

39 20p15w0075 แอนตี้โอบีส :แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริโภคอาหารและสุขภาพที่ดีของผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายชาญยศ ปลื้มปิติวิริยาเวช นายฐณะวัฒน์ เกียวประเสริฐ นายเทวนาถ คลังนาค นางสาวณิชมน คงสว่าง

40 20p15w0077 แม่แบบสำหรับจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่โดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาวดวงพร เสนาธรรม นายวิทยา เหลืองเพิ่มสกุล  

41 20p15w0091 เอ็มยูไอซีที คอมมิวนิตี้ เซอร์วิซ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นายธีรพนธ์ อิสรานุลักษณ์ นางสาวสิรินดา โลหะลักษณาเดช นางสาวศกลวรรณ ชนะไพริน

42 20p15w0120 ดูด็อก: ระบบช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางธันวดี ธันวดี สุเนตนันท์ นายพีรณัฐ จึงประเสริฐ นางสาวพัณณิตา เทศทศพร นายวิฑูรย์ เอื้ออังคณากุล

43 20p15w0121 สครูท: การใช้เทคนิครวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศไทยอย่างอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางธันวดี สุเนตนันท์ นายอัครวัฒน์ วงศ์ณัฐธเนศ นางสาวอภิญญา ธรรมแสงศรี นางสาวพนิตตา สุขสราญ

44 20p21w0067 โปรเจ็ค-23 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีเเก้ว นายไพสิษฐ์ อิสรารีย์ นายณัฐวัฒน์ วุฒิกุล  

45 20p21w0082 เฟดริกกับขุมทรัพย์ทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นางสาวสินีนาฏ สุขศรี นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย  

46 20p21w0103 ศึกลิงยักษ์พิทักษ์เธอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายญาณพัฒน์ ยุวสกุลพงศ์ นางสาวนฤภัทร เจียมประเสริฐ นายณฐโชค เอกธีรธรรม

47 20p21w0105 เอาชีวิตรอดเพื่อวันต่อไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ นายฉัตรฉัย นาสถิตย์ นายเขมชาติ เอมกมล นายโชคพิสิฐ หลิวรุ่งทรัพย์ นายธนภัทร มีชัย

48 20p21w0115 สงครามศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ นายฉัตรฉัย นาสถิตย์ นายศุภฤกษ์ เริงมงคล นายอิสยาห์ ปวีณะปกรณ์ นายพบธรรม กุนราช

49 20p22w0018 ไบโอการ์ด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นายบุญชู กระฉอดนอก นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล นายปรมินทร์ โสมนัส นายอนุรักษ์ ศิลา

50 20p22w0101 Flash Box กล่องมหัศจรรย์ช่วยจดจำศัพท์ชีววิทยา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวศศิธริน นูมหันต์ นายเฉลิมรัฐ ฉิมพล นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข

51 20p23w0001 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายธีรภัทร์ สัตตบงกช นายวุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม  

52 20p23w0002 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามบุคคลจากแฟ้มภาพเคลื่อนไหวด้วยการประมวลผลเชิงลึก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวรวิสรา โลหะนิมิต นางสาวธัญพิมล บัวมณี นางสาวสริตา โยกุล

53 20p23w0003 ระบบการจัดการรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และแบ่งจ่ายทรัพยากรโดยใช้ Docker สำหรับการทำปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ  


54 20p23w0004 การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อวิเคราะห์และแนะนำสัญญาณวายฟายที่มีความปลอดภัยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายโอภาส วงศ์ทวีทรัพย์ นายอรรควุฒิ อมาตยกุล นายณัฐวุฒิ มิตรมงคลยศ นายจิรพัฒน์ พรดุษฎีกุล

55 20p23w0005 โปรแกรมสร้างลายเส้นการ์ตูนของภาพบุคคลจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภูริเดช เตชะลาภา นายศิรลักษณ์ ทีฆะ นายมีชัย กิติพงศ์สมาน

56 20p23w0006 ของหายได้คืน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นายบุญชู กระฉอดนอก นายศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ  


57 20p23w0008 แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ นายกฤษฏ์ ชั้นพรภักดี  


58 20p23w0009 แอปพลิเคชั่นเพื่อการทำนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายณัฐพงศ์ ศรีวัฒนศักดิ์ นายศุภกร กิจวัฒนาชัย  

59 20p23w0028 ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวสรชา แย้มนวล นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์

60 20p23w0032 แอพพลิเคชั่น แป้นพิมพ์อักษร braille ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายอายุวัต ปิณฑวิรุจน์ นายพัชรพล เจียรนัยปยุกต์ นายธนพนธ์ สุวรรณมณี

61 20p23w0099 ระบบจำลองโมเดลอาคารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นางสาวสาธิตา พงษ์ศิลป์  


62 20p23w0102 ระบบการจองโต๊ะอาหารออนไลน์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวรติยา น้ำขาว นางสาวศิรประภา จำปาไทย นายชนสิษฏ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

63 20p23w0104 กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีแก้ว นายธนัตถ์ หอมจันทร์ นายสุรชาติ คงกำเหนิด  

64 20p23w0117 การพัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายอนุรักษ์ บุญมี นายวนัสบดี รอดไสว นายจักริน สุนทรเวช นายศกร รินธิโย

65 20p31w0080 ระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวพรนัชชา บุญสว่าง นางสาวกิตติยา หอมมาก  

66 20p32w0047 ฮิวเมนเน็ต BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร  


67 20p32w0088 ระบบนับจำนวนคนในภาพด้วยโครงข่ายเสนอพื้นที่ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด นางสาวกานต์พิชชา สินิทธ์วรากุล  

68 20p33w0030 เซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเพชร สัจจชลพันธ์ นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ

69 20p33w0037 สวนครัวอัจฉริยะเพื่อคนเมือง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายฐิตินันท์ ตันติธรรม นายคชพร จิระวงศ์อร่าม นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนชัยเจริญ นางสาวปารีณา จริยะโยธิน

70 20p33w0049 ระบบการจัดการหนังสืออย่างฉลาดสำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายชวัลวิทย์ กฤษณาวารุณ นายชิติพัทธ์ รัตนภิรมย์ นายภากร กอสนาน

71 20p33w0100 ระบบบริการสารสนเทศของรถรางไฟฟ้า Campus Power มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการใช้ NETPIE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นางสาวกรณ์นลินล์ เชวงทรัพย์ นางสาวฐาปนี เทวฤทธิ์เรืองศรี นางสาวฐิติมา ทองคุ่ย

72 20p34w0044 โครงการวัดระดับความเหมาะสมต่อเยาวชนของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล นายวีรพงษ์ ม่วงไม้ นายพสิษฐ์ ปานอยู่

73 20p34w0060 เอสทรีทิช: แอพพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ  

74 20p34w0074 ซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช

75 20p34w0078 ระบบผู้เชี่ยวชาญโบราณสถานประเภทวัดเวียงวังที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์บุคคลไทย การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวฐรินดา จันทธีโร  


76 20p34w0086 หัวดับเพลิงอัจฉริยะ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายฐปวรรธน์ รัตนะ นายเมธาวิน แซ่กัง