กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคกลาง

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11c0378 การผจญภัยของเจลลี่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา นางสาวสิรินุช จันตา นางสาวภัคจิรา วาสกุล นางสาวเขมิกา ปิดตาระโส ภาคกลาง

2 20p11c0379 สกายเดี้ยนชาวแห่งนภา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวณัฐพร กาญจนภูมิ นายธนวัตร พลเภา นายพิชญุตม์ ประเสริฐบุณย์ นายสมชนก วิพิศมากูล ภาคกลาง

3 20p11c0391 พัฒนาเกม 2 มิติ: เดอะด็อฟเฟิลเก็งเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยรังสิต นายมนตรี อินทโชติ นายณัฐธัญ เล็กประสาร นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตวัฒนสุกล นายฉัตรชัย สารถกิจ ภาคกลาง

4 20p11c0441 เกมพัซเซิล: สิ่งที่เลือนหาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวิษณุ โคตรจรัส นายธีรภัทร พรหมพันใจ นายธิปก ธรรมกุลางกุร นายอมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์ ภาคกลาง

5 20p11c0476 ตะลุยโลกคำศัพท์ไปกับอัศวินโวเซิล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายอภิชาติ คำปลิว นายนนทชัย ใจหล้า นายสุทธิพงษ์ วินันท์สุชาติ นายภาณุพงศ์ โศภาวชิรานันท์ ภาคกลาง

6 20p12c0184 สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบทางไกลสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบจับคู่ พร้อมด้วยการวิเคราะห์คุณภาพและการตรวจทานรหัสคำสั่ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธาราทิพย์ มาลัยมาลย์ นางสาวปวริศา ทองเงิน   ภาคกลาง

7 20p12c0380 แพลนโทเปีย: เกมปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์เสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวญาณิศา เหมประชิตชัย นางสาวอารียา ใจอารีย์ นายกนกพันธ์ ธนันไชย ภาคกลาง

8 20p12c0392 ระบบจัดการทักษะกลไกการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอภิรักษ์ จันทร์สร้าง นายภารุจ สิงหพันธุ์  
ภาคกลาง

9 20p12c0419 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้วยเกมสองมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นางสาวเกศิณี ปลาสุวรรณ  
ภาคกลาง

10 20p12c0427 เวิลด์ ออฟ โมชั่น: ระบบจำลองการเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นางสาวสาธิกา ลิมะวิรัชพงษ์ นางสาวศุทธินี จันทรศิริ   ภาคกลาง

11 20p12c0461 สังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านเกมบนเว็บบราวเซอร์ (plearn.io) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายพฤกษ์ ภคเมธาวี นายกฤต ประสาทพรศิริโชค นายสิรธีร์ วรธรรมทองดี ภาคกลาง

12 20p12c0477 สื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชาผ่านโลกเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ นายชนินทร เฉลิมสุข นายธัญเทพ อาภรณ์แสงสว่าง นางสาวกัญญาศิริ กลิ่นสุวรรณศร นายศุภชาติ บาริศรี ภาคกลาง

13 20p13c0178 ดิ การ์เดียน: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายทินกร ม้าลายทอง นางสาวจุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร ภาคกลาง

14 20p13c0266 MathExpress: เครื่องมืออ่านนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนตาบอด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ นายณัฐภัทร บุญประคอง  
ภาคกลาง

15 20p13c0279 แอปพลิเคชันเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นางสาวชนกนาถ จิตรสำราญ นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ นายศรวัชร ตัณฑิกุล ภาคกลาง

16 20p13c0376 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวัศวี แสนศรีมหาชัย นางสาวอัมรา บวชชุม นายพิภพ วสวานนท์ นางสาวจณิสตา ละศรีนวล ภาคกลาง

17 20p14c0044 ชัชวาล: ระบบวิเคราะห์วิดีโอรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายณัฐชนน นินยวี นายหฤษฎ์ โชคธนานุชิต นายเอกชา เตชะสุขนิรันดร์ ภาคกลาง

18 20p14c0051 ไอสไตล์: แอพลิเคชั่นและเว็บไซต์สำหรับการประเมินภาพถ่าย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นางสาวสุพิชชา เตชะแพร่พิบูรณ์ นางสาวญาณีรัตน์ จริงจิตร นายปัณฑ์ธร สุกใส ภาคกลาง

19 20p14c0248 แพลตฟอร์มควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยแอปพลิเคชันโฮมคิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น นายศรายุธ ต่อธิติธรรม นางสาวจิรชยา คำโสภา   ภาคกลาง

20 20p14c0341 เอ็มอาร์เชน - ระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้บล็อกเชน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ นางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย   ภาคกลาง

21 20p14c0397 ชุดอุปกรณ์ช่วยติดตั้งเสาสัญญาณเครือข่ายระยะไกล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยพร ใจแก้ว นายณัฐชนน รูปสูง  
ภาคกลาง

22 20p14c0406 ระบบแสดงผลข้อมูลบนแผนผังเมืองจำลอง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอรทัย สังข์เพ็ชร นางสาวณราวรรณ เวชประสิทธิกุล นางสาวจิตตินาท นารถนรกิจ   ภาคกลาง

23 20p14c0420 อินเสปคตรา: ระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน นายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว ภาคกลาง

24 20p14c0458 การตรวจจับผู้ป่วยตกเตียงจากอาการทางสมองจากกล้องวงจรปิด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวผกามาศ ฝาระมี  
ภาคกลาง

25 20p14c0482 ระบบนำทางในอาคาร โดยใช้ช่องทางการติดต่อผ่านทางเทคโนโลยีบลูทูธ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสนั่น สระแก้ว นายภูวิศ ยาหอม นางสาวน้ำเพชร รอดประเสริฐ นายนิติธร ชัยวงศ์โรจน์ ภาคกลาง

26 20p14c0528 ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยคินเน็คท์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปกป้อง ส่องเมือง นายธนกร สว่างโลก นางสาวธนัญญา ธรรมไพโรจน์   ภาคกลาง

27 20p15c0179 แอปพลิเคชันมือถือและเว็บสำหรับแบ่งปันและเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบร่วมกันพร้อมการเพิ่มคำนิยามจากบริบท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนาภา ธำรงธัญวงศ์ นายธนู ชมญาติ   ภาคกลาง

28 20p15c0180 แอปพลิเคชันมือถือร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคนสำหรับร้องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายธัชกร จอมอุตม์ นายธนวัฒน์ กุสูงเนิน   ภาคกลาง

29 20p15c0265 แชทบอทสำหรับตรวจจับและวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายมารอง ผดุงสิทธิ์ นายเอกพล ล่ำสวย นางสาวพุธิตากร ทองคำ นางสาวธชาชม พูนประชา ภาคกลาง

30 20p15c0354 โปรแกรมสำหรับประเมินระดับควันโดยใช้กล้องบนสมาร์ตโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายทรงสิทธิ์ วงศ์กิระปราชญ์ นายปวัน พานิชเจริญ   ภาคกลาง

31 20p15c0356 แอพพลิเคชั่นจับคู่การให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัยข้อมูลพิกัดดาวเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายธนาธร ทะนานทอง นายบุตรคุณ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ นายภูวดิษฐ์ โรจนะสิทธิพงศ์   ภาคกลาง

32 20p15c0368 ระบบการจัดการการขนส่งสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปัทมา เจริญพร นายกวิน นำชวนชัย นางสาวมุนินทร์ พรมโชติ นางสาวภัทรกันย์ สาสีมา ภาคกลาง

33 20p15c0444 การวินิจฉัยโรคทางสายตาโดยแอปพลิเคชันมือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา นายนบมงคล อุดมภาพงศ์ นายธนบูรณ์ เมืองวงค์ นายสิรภัทร ณ ระนอง ภาคกลาง

34 20p15c0478 โปรแกรมแจ้งและจัดการข้อมูลผู้กระทำความผิดบนทางเท้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์ นายณัฐกมล ศิริภาณุรักษ์ นายวิรุฬห์ บุญชัยสิริพร   ภาคกลาง

35 20p15c0496 นามบัตร 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นายทศพล จันทร์อุไร นายพาสันต์ ตักศิริชัย   ภาคกลาง

36 20p15c0555 บ้านสุนัขอัจฉริยะแสนสุข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกันต์ ศรีจันท์ทองศิริ นายธนพนธ์ อาจอินทร์ นายปัณณธร นาคสังค์ นายชญะภัทร นิโครธานนท์ ภาคกลาง

ระดับนักเรียน

37 20p21c0058 ท่องแดนสยาม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายเจษฎา เดชหวังกลาง นายอนิรุทธิ์ วังวารี นางสาวณิชกุล ตระกูลรัมย์ ภาคกลาง

38 20p21c0061 ผู้พิทักษ์แห่งผืนป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายพิพัฒน์ กลมกล่อม นางสาวรุ้งทิพย์ เสมเสริมบุญ นายเสฎฐวุฒิ วงษ์แสง ภาคกลาง

39 20p21c0078 มินิ เอดเว็นเจอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายปารมี ตรีคงคา นายธีรสักดิ์ ริยาพันธ์ นางสาวอรจิตติ บุตรราช ภาคกลาง

40 20p21c0081 กู้ภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นายวัชรินทร์ ใหญ่เย็น นางสาวปณิดา สกุลวิเศษ นายธีรภัทร์ นิลาพันธุ์ ภาคกลาง

41 20p21c0082 ผจญภัยในโลกแฟนตาซี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางสาวพัชรินทร์ มลสันเทียะ เด็กชายนรภัทร พรหมมาณพ เด็กชายหัสดิน พริกสุด เด็กชายยุทติธรรม สง่าศรี ภาคกลาง

42 20p21c0103 เออเรอร์ 226 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุรเดช แดงเดช นายพุฒิเมธ ศุภภาววิสิฐ นายปฐมสิชฌ์ พันธ์ไพศาล นายสรวิศ ลิมปนิธิวัฒน์ ภาคกลาง

43 20p21c0112 ซีน้อยสุดมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพัณณ์ภพกร จุ่นพิจารณ์ นายณัฐภัทร ศรีวิรัตน์ นายพลกฤษ ก้อนแก้ว ภาคกลาง

44 20p21c0114 ศรีวิลัยหรรสา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเทพศิลป์ คนิชฉาย นายมงคล ศรีสด นายจักรกฤช สุดจิตร์ ภาคกลาง

45 20p21c0124 ฟู๊ดแอนด์ฟรุ๊ต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายสุริยา นิยม นางสาวธิติมา ม่วงน้อยเจริญ นางสาวสุกัญญา ศิริถ้วยทอง นายรัชพล สมศรี ภาคกลาง

46 20p21c0146 เมื่อเงือกสาวถูกลักพาตัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายชินวัตร เชื้อเพ็ง นางสาวกัลยรัตน์ เสืออิ่ม นายกิตติภพ หิรัญมาศ ภาคกลาง

47 20p21c0153 หนูน้อยเก็บพลอย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายพีรวัศ บูรณศิริ นายวรัญญู ธรรมสมภาพกุล นายณัฐวุฒฺิ พาภิรมย์ ภาคกลาง

48 20p21c0200 เจ้าหญิงกับโลกแห่งขนมหวาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวอาทิตญา หงอสกุล นางสาวปภาพินท์ จ่าเห็ม นางสาวรัตติกาล พิมสุด ภาคกลาง

49 20p21c0261 แสบซ่าท้าฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวสุภนิดา พลอยคำ นางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย นายธนพล เย็นทรวง ภาคกลาง

50 20p21c0294 อลวนคนเเปรธาตุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายพรชัย พุ่มภิญโญ นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล   ภาคกลาง

51 20p21c0307 อโยธยาผงาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวชัญญานุช ลิขิตปัญจมานนท์ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นางสาวพชานันทน์ กฤษณานนท์ ภาคกลาง

52 20p21c0585 แมทมินตัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทร์พงศ์ นางสาวปุณยภา วัฒนะโอฬาร นางสาวผการัตน์ คงไพสันต์ นางสาวปันท์ชนิต ถิงห์เจริญ ภาคกลาง

53 20p22c0176 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้พรรณพืชจากใบโดยใช้หลักเกมมิฟิเคชั่นและการเรียนแบบรอบรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายภาสกร พรทิพย์เทวา นายถิรทิพย์ สุยเห้ง นายกิตติธัช สุทธเสนา ภาคกลาง

54 20p22c0245 ธันเดอร์ ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน นางสาววรัทยา ศรีสุนทร ภาคกลาง

55 20p22c0365 อย่าป่วยนะ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายภาคภูมิ วันทอง นางสาวระฟ้า ลาดเลาดี นางสาวอรณิช คีรีพิทักษ์ ภาคกลาง

56 20p22c0438 อัลกอแล็กซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวเกศนคร พจนวรพงษ์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ ภาคกลาง

57 20p22c0586 แอปพลิเคชันเริ่มต้นการฝึกภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ เด็กชายวิทวัส กิติภัทร์ถาวร เด็กชายบดีพัขร ทับล้อม เด็กชายธนภูมิ จิตรโสภิณ ภาคกลาง

58 20p23c0371 ถังขยะเคลื่อนที่อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายฆัณณพ เกิดแย้ม นายชัยธัช ยงสุวรรณ นางสาวณชวัล ฤทธิ์รุไทย ภาคกลาง

59 20p23c0414 ระบบเตือนอุทกภัยระดับพื้นที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธนิก จงตระกูล นายปรรณ จิตติกุลดิลก นายณัฐพัชร์ เหล่ากาญจนอุดม ภาคกลาง

60 20p23c0429 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการภาระงานของนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นายสุปรีชา หริ่มรัชดา นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์  
ภาคกลาง

61 20p23c0491 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยเหลือการสร้างและวางแผนท่องเที่ยวในหนึ่งวัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางธันยธร ตวงวาสนา นายศุภณัฐ อเนกนำวงศ์  
ภาคกลาง

หัวข้อพิเศษ

62 20p31c0299 ซียูดีปแค็ช โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายบุญเสริม กิจศิริกุล นายดนุภัทร คำนวนสินธุ์ นายณัฐสิทธิ์ มหากุศลศิริกุล   ภาคกลาง

63 20p31c0512 โปรแกรมตรวจจับการคัดลอกภาษาไทยอย่างง่าย โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว นายนพดล สอดศรี นายทัศไนย บุตรหวาน ภาคกลาง

64 20p32c0370 มานับกันเถอะ มีกี่คนอยู่ในวิดีโอ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายฐิติธร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
ภาคกลาง

65 20p32c0396 ระบบตรวจนับจำนวนคนในภาพวีดีโอโดยใช้คอนโวลูชั่นนอลนิวรอลเน็ตเวิร์ค BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์  
ภาคกลาง

66 20p33c0104 ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านเสียงอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายประยุทธ ปทุมเจริญผล นายสาเกต คานเดลวาล นางสาวศิรดา เรือนทองดี ภาคกลาง

67 20p33c0216 รังผึ้งอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง นายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร ภาคกลาง

68 20p33c0317 สัตว์เลี้ยงจอมป่วน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นายภาณุมาศ วงค์แสง นายยศสรัล พงค์ดา ภาคกลาง

69 20p33c0323 การพัฒนาระบบดูแลพรรณไม้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง สำหรับส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นายกมลเทพ จีนรัตน์ นายพชรพล คำลือไชย นายนรากร ศรีสุวรรณ์ ภาคกลาง

70 20p33c0373 ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมในตู้เพาะเลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายอนันต์ ผลเพิ่ม นายปูรณสิทธิ์ ปิยวัชรวิจิตร  
ภาคกลาง

71 20p33c0387 ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำของแหล่งน้ำในชุมชนและวางแผนการอพยพผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางวรางคณา กิ้มปาน นายสิรวิชญ์ เกษตรเวทิน นายศตายุ เขียวเขิน นายสุภัตต์ เอมชาวนา ภาคกลาง

72 20p33c0411 เมื่อฝนมาผ้าจะไป โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นายณัฐการ ปล่อยพุ่ม นางสาวกาญจนาพร พูลเพ็ญ   ภาคกลาง

73 20p33c0415 วีแคร์: แพลตฟอร์มสำหรับแนะนำการดูแลรถยนต์โดยอาศัยเทคโนโลยีไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายณัฐพงศ์ ติวะวงศ์ นายคริษฐ์ มัชปาน นายธีทัต กอร์ปอริยจิต ภาคกลาง

74 20p33c0423 T²A: ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด นายอินทัช สินพูนภักดิ์   ภาคกลาง

75 20p33c0470 อุปกรณ์ไอโอที และแอปพลิเคชันเว็บและมือถือสำหรับติดตามรถตู้โรงเรียนอนุบาลเพื่อแจ้งเตือนการลืมเด็กในรถโดยใช้คลาวด์เซอร์วิส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายชานิวัฒน์ แสงไชย นายศุภณัฐ สวนทวี นางสาวอชิรญา ทรงพุฒิ ภาคกลาง

76 20p33c0533 ระบบเครือข่ายวัตถุเคลื่อนที่อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพีรพล เวทีกูล นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นางสาววรรณิตา เถกิงศักดิ์ศิริ นายปณายุ คีลาวัฒน์ ภาคกลาง

77 20p34c0151 ระบบประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หลังเกิดอุบัติเหตุ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวจันทนา จันทราพรชัย นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ นายพชร ภัททิยธนี ภาคกลาง

78 20p34c0305 ระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ด้วยรูปสินค้า การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายวีรภัทร ทรัพย์สมบูรณ์ นายธนวัฒน์ หลอดแก้ว นายณัฎฐ์ ชูกำแพง ภาคกลาง

79 20p34c0316 การแบ่งส่วนและการจำกัดบริเวณของโรคมะเร็งในกระดูกจากภาพถ่ายทางรังสีวิทยาโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายเอกพล ช่วงสุวนิช นายณัฐพล รักษ์รัชตกุล นายธีรภาพ อภิปาลกุล   ภาคกลาง

80 20p34c0384 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์ นายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร ภาคกลาง

81 20p34c0389 แคนไวเซอร์: แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งอัจฉริยะ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายศุภณัฐ อ่องสุข นายศกานต์ โกมลวาทิน นายอินทัช คุณากรธรรม ภาคกลาง

82 20p34c0513 เรามองเพื่อคุณ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวธีรณี อจลากุล นายธฤษณุ วรรณธราธร นายพงศ์ธร สิริประภาวรรณ   ภาคกลาง

83 20p34c0547 ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะในการจัดการกิจกรรมของอาจารย์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบัณฑิต ฐานะโสภณ นายสาธิต ศิริหงษ์ทอง นางสาวอินทุภรณ์ อินทรสุวรรณ   ภาคกลาง