กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11e0022 เกมนักสู้ไฟ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายภูอนันต์ วรรณสุทธิพงศ์ นางสาวกมลวรรณ สนธิ   ภาคตะวันออก

2 20p11e0053 ภารกิจสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายจุลนที สีสายชล นายภากร ศรีคำตุ้ย นายศรัณย์ ลี นายณัฐกิตติ์ พิมพะ ภาคตะวันออก

3 20p12e0019 สื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะจักรวาลโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวกรกนก ภาวะบุตร นายณัฐพนธ์ เริงจักร์   ภาคตะวันออก

4 20p12e0036 ส่องพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางวชรพร สีหะ นายศิรวัฒน์ วงอุทร นางสาวพัชรินทร์ ญาณะเครื่อง นายภูริณัฐ กระต่ายทอง ภาคตะวันออก

5 20p12e0038 นิฮอนชิไต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายเจษฏา เพ็ชรัตน์ นายเมธัส ชูทับทิม นายสุทธิพงษ์ พงษ์ชมพร ภาคตะวันออก

6 20p12e0096 ประสมคำหรรษา กับ AR 4.0 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางวชรพร สีหะ นายเสรี อินทร์มณี นายไตรภพ นุชชาติ นางสาวอุทัยรัตน์ นุพันธ์นา ภาคตะวันออก

7 20p13e0026 ทักษะชีวิต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางนาตยา สมบูรณ์กุล นางสาวปัญจภัค ศรีวิชัย นางสาวพัชรพร พฤทธิพงษ์ นายภัทรพงศ์ ชลเทพ ภาคตะวันออก

8 20p13e0027 แอพพลิเคชั่นเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นางสาวอาภาพัชร์ พวงดี นางสาวฐิติมา พงษ์ปราโมทย์   ภาคตะวันออก

9 20p13e0105 เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนพเก้า ทองใบ นายกฤษณรงค์ จิตต์รักษ์ นายธีรวัฒน์ แซ่ชื้อ   ภาคตะวันออก

10 20p13e0108 การพัฒนารูปแบบอักษรเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FontForge โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนแรม นายพันธุ์ธัช ศิริวัน นายสถาพร จิรธรรมกูล   ภาคตะวันออก

11 20p14e0001 การควบคุมภาพทางการแพทย์ด้วยกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือแบบ 3 มิติสำหรับห้องผ่าตัด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวภัทรตา สงวนนาม  
ภาคตะวันออก

12 20p14e0070 ดุ๊กดิ๊กพันล้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวิชญา รุ่นสุวรรณ์ นางสาวกมลา แว่วเสียง นายอัคร ภิญโญ นายกานต์ชนิต ยอดมงคล ภาคตะวันออก

13 20p14e0072 ระบบกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควบคุมโดย Raspberry pi โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายสิทธิชัย สันติวรกุล นายอกนิษฐ์ กนกนาค นายนราธิป ธัญญกุลสัจจา ภาคตะวันออก

14 20p14e0144 สมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นางสาวปรารถนา สุภรัตน์ นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์กวาง   ภาคตะวันออก

15 20p14e0184 รถขนส่งวัสดุอัตโนมัติสื่อสารทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายวุฒิชัย อุดม นายพสิษฐ์ ทองเต็ม นายคุณานันท์ เรืองจำรัสเจริญ ภาคตะวันออก

16 20p14e0191 ซอฟต์แวร์เพื่อคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับความผิดปกติของโครโมโซม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวชุลีภรณ์ แซ่ตั๊ง  
ภาคตะวันออก

17 20p14e0192 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ นายณัฐวุฒิ หนุนแก้ว นายพิทวัส ไพรพฤกษานุรักษ์   ภาคตะวันออก

18 20p14e0194 ซอฟต์แวร์เพื่อการคัดกรองแบบดิจิตอลสำหรับโรคต้อหิน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ นางสาวทิฆัมพร วิริยะพงศ์ไพรงาม นางสาวสุภนิชา สนิทกูล   ภาคตะวันออก

19 20p15e0011 โปรแกรมประยุกต์ด้านการขนส่งแบบแบ่งปันการเดินทางร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายสิทธิศักดิ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย นายชิตวร ภูวพานิช นางสาววริศรา ตั้งสัจจานุรักษ์ ภาคตะวันออก

20 20p15e0058 ออโต้การาจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายณกฤช จันทร์แจ้ง นางสาวสุชาดา ทับพลี นายธนภัทร มั่นมโนธรรม ภาคตะวันออก

21 20p15e0077 โปรแกรมเช็คชื่อนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นายณัฐพงศ์ สุริยะฉาย นายเนติวิทย์ แก้วทอง   ภาคตะวันออก

22 20p15e0078 แอปพลิเคชั่นเพื่อดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางขนิษฐา นามี นายรัฐภูมิ บุญเกตุ นายธนภาส เลาหสินนุรักษ์   ภาคตะวันออก

23 20p15e0115 แกรบเวรเปล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นางสาวปณิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอิทธิพงษ์ บุญช่วยชู   ภาคตะวันออก

ระดับนักเรียน

24 20p21e0006 แพนด้าแสบ แดนปลาดิบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายณัฎฐ์ ภิญโญ นางสาวนาถสุภางค์ จงเจริญ นางสาวแพรวา ทรงสถาพรเจริญ ภาคตะวันออก

25 20p21e0083 บุรุษแห่งสันติราษฎร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายวาริส หลักทอง นายปฏิภาณ วิทย์ปัญญาเลิศ นายนัน วาณิชยชลกิจ ภาคตะวันออก

26 20p21e0085 หอคอยแมวเหมียว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวขวัญจิรา อัชฌาศัย นายชินพัฒน์ เทาทองสุข นางสาวณิชกานต์ เชื้อไทย ภาคตะวันออก

27 20p21e0090 ตัวตลกต๊กกะใจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวณภัทร นุเจิ้น นายเตชิต จันผกา   ภาคตะวันออก

28 20p21e0095 มนุษย์ร้ายในหุ่นเหล็ก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายเย็นสิร ใจสุข นายธนวิชญ์ ตันเต็ง นายสรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ ภาคตะวันออก

29 20p21e0109 ภารกิจรอดตาย 68 ล้านปีแสง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงศ์ นายอรรถนนท์ อู๋สูงเนิน นายฉัตริน มุกสกุล นายยศภัทร ปาณัฐโยธิน ภาคตะวันออก

30 20p21e0147 อสูรกายทลายจักรวาล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายวรัท สะอาด นายดนุสรณ์ อภัยดุสิต นายเนมินทร์ รุ่งศรีทอง นายนนทวัฒน์ เจริญงาม ภาคตะวันออก

31 20p21e0171 การผจญภัยของมีโป้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายธนพล ถาวรสันต์ นายไชยเชษฐ์ ไพบูลย์วิทยาศักดิ์ นายนันทวัฒน์ ภูพาดสี ภาคตะวันออก

32 20p22e0016 ความลับของหญิงสาว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวจิรัชญา เบญญากุล นางสาวฉัตรพร หัสคุณไพศาล นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ภาคตะวันออก

33 20p22e0042 ปฏิบัติการดูเเลสุขภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวสมิตา นิยมรัตน์ นางสาวณัฏฐวดี เธียรสินอุดม นางสาวธันยพร งามเสงี่ยม ภาคตะวันออก

34 20p22e0043 เมฆน้อย enjoy ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ นางสาวอารยา ศรีน้อย นายอธิคม คะณา ภาคตะวันออก

35 20p22e0082 รู้รักษ์ พิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น นายกฤติมา ประทุมทอง นายภาณุทรรศน์ ศุขอารีย์ ภาคตะวันออก

36 20p22e0086 ผู้รู้ สู้ภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวธิษตยา บุญรัตนกุล นางสาวสุญาดา สินอนันต์ นายจักราวัฒน์ วรโรจนศิริ ภาคตะวันออก

37 20p22e0089 ภาษาไทย ใช้ให้ถูกเทรนด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวญานิกา ชาญรอบรู้ นางสาวศาธิตา อินทรโชติ นายน่านฟ้า เกตุวิเชียร ภาคตะวันออก

38 20p22e0101 ภารกิจพิชิตเหตุฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางอัจฉรา รัตนวงษ์ นางสาวชญานิษฐ์ กิจควรดี นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวรุจรวี มีลา ภาคตะวันออก

39 20p23e0009 ระบบบ้านอัจฉริยะเอื้ออาทร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์” นายบุญค้ำ จุลเจือ เด็กหญิงสุทธิดา สุธารัตน์ เด็กหญิงดวงกมล ธัญญาวัฒนา เด็กหญิงลภัสรดา แตงมั่นคง ภาคตะวันออก

40 20p23e0064 ระบบควบคุมการปลูกผักสลัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชลกันยานุกูล นางวรรณวณา ปัญญาใส นางสาวนวรรษวรรณ ประทีป นางสาวผกาสินี มารมย์ นางสาวมุทิตา แก้วโภคา ภาคตะวันออก

หัวข้อพิเศษ

41 20p33e0032 แคปซูลวัดความชื้นข้าวเปลือกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายธีรวัฒน์ เพ็ชรฉ่ำ นายภาณุศิษฎ์ เฉลิมพันธ์   ภาคตะวันออก

42 20p33e0033 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายศักดิ์สิทธิ์ เทพทัศน์ นางสาวประกายมาศ เพ็งศรี   ภาคตะวันออก

43 20p33e0060 โคมไฟแอลอีดีรักษาทารกตัวเหลือง Cerulean Mark 5s Smart Medical Edition โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายนรรัตน์ วัฒนมงคล นายณัทกร เกษมสำราญ นายภูเบศวร์ พอดี นายพีรพล อินธิกาย ภาคตะวันออก