กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11i0122 เกม 2.5 มิติ กริมวอร์คเกอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุวิชัย พรรษา นายสิริมงคล หิรัญบริรักษ์ นางสาววนัสนันท์ ภูเกิดพิมพ์ นายสมบูรณ์ ทิพย์บุปผา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 20p11i0171 แอปพลิเคชันเกมส์วิ่งไปเลยไอจุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายปิยวัฒน์ เตรนาวิทย์ นายพีรพัฒน์ จิรกุลชัยวงศ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 20p11i0300 ฟลายอิ้งซันนี่: ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 20p11i0383 สงครามอาณาจักรสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายนพพล นครพันธ์ นางสาวศศิวิมล ทองบ่อ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 20p12i0058 อาณาจักรสัตว์ทะลุมิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์คง นายธีรศักดิ์ พลาปัญญากูล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 20p12i0087 ช่างซ่อมผจญภัยในกาแลคซี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายพลวัฒน์ กุยวาปี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 20p12i0089 แอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ไทยที่มักเขียนผิด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวกมลวรรณ สิงสวนมอญ นางสาวอภิญญา จ่ากลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 20p12i0101 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์แบบเกมมิฟิเคชั่น เรื่อง ผังงานโปรแกรมภาษา C# : ตอน พลอยที่หายไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวนฏกร ประมายันต์ นางสาวเบญจรัตน์ บุญล้น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 20p12i0133 แบบทดสอบเสมือนในห้องเรียนดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีวีอาร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายศุภชัย สรรพวุธ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 20p12i0181 เครื่องจำลองปฏิบัติการและศึกษาการช่วยฟื้นคืนชีพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นายภาณุมาศ แสนโท นายณัฐพงศ์ ฉิมวัย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 20p12i0232 ความจริงเสริมของระบบหมุนเวียนโลหิตมนุษย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายเรืองรุ่ง รุ่งเรือง นายวีระพล นามรักษา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 20p12i0398 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กประถม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายศตคุณ ศรีสม นายเกียรติศักดิ์ อินทร์นอก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 20p13i0076 ระบบวิเคราะห์อาการของโรคผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายอิสรา ชื่นตา นายติวัต สินธุเนตร นายรัฐชาติ วรรณพงษ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 20p13i0077 การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลนักเรียนพิเศษ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจารี ทองคำ นายธีรยุทธ คูณสุข นายจักรพงศ์ ปรีชาภรณ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 20p14i0296 ระบบตรวจจับและเเจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกริช สมกันธา นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์สด นายทยากร ศรีวงษา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 20p14i0412 ลานจอดรถสมัยใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา นางสาวเสาวณีย์ โพธิ์นา นางสาวคัทลียา ช่างเชื่อง นางสาวเบญจมาศ มีชำนาญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 20p15i0071 แอปพลิเคชันอาสาฉุกเฉิน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวบุชบาทอง ทูลมี นางสาวสุมลรัตน์ น้อยคูณ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 20p15i0141 แอปพลิเคชันวงจรชีวิตแมลงเศรษฐกิจภาคอีสานด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายวิศรุต มุงคุณ นางสาวจิราภรณ์ แก้วอุดร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 20p15i0142 สนุกกับตัวเลข 3 ภาษาด้วยเทคโนโลยี AR โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นางสาวสลิลดา เขตบุญไสย นางสาวเอื้อมเดือน ชาภูวงค์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 20p15i0143 แอปนำทาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวณรรฐวรรณ์ พูลสน นายนครินทร์ วีระศักดิ์ นางสาวเมธาวี โพธิจร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 20p15i0173 แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายภราดร รีชัยพิชิตกุล นายวิจิตกรณ์ อ่อนโก้ก นายอภิลักษณ์ พิมศรี นายพีระพงศ์ แนวประเสริฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 20p15i0182 การพัฒนาหนังสือความจริงเสริม เรื่องเครื่องหมายจราจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ นายอนุพงษ์ พรมเมือง นายณัฐพล ผาลี   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 20p15i0246 แอปสร้างและกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ นายยศรวี สนิทอินทร์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 20p15i0251 แอปพลิเคชันจัดหาพี่เลี้ยงเด็กออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชุมศักดิ์ สีบุญเรือง นายอภิรัตน์ ดีประวี นายสุรศักดิ์ เกราะชูกุล นางสาวชโลธร วัฒนชีวโกศล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 20p15i0290 ใจบุญออนดิมานด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวนงราม เหมือนฤทธิ์ นายปวริศร์ เชิดผล นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 20p15i0332 แอพพลิเคชันทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร เเก่นสาร์ นางสาวอาริญา ศาลาสุข  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 20p15i0353 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการเขียนคิ้วด้วยเทคนิคการประมวลภาพ Image Processing โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวกนิษฐา อินธิชิต นางสาวประภาพรรณ รองทอง นางสาวอมรรัตน์ โยธานวล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 20p15i0431 แอพพลิเคชั่นตรวจข้อสอบโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายธวัชชัย ประชุมพันธ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 20p15i0437 คู่มือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียวลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจักริน วชิรเมธิน นางสาวศศิเกษ เกตุอินทร์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับนักเรียน

30 20p21i0021 เซทเทิลดาวน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นางสาวกัลยาณี พรมดาว เด็กชายอนุเทพ ฝางคำ เด็กชายพิทยนันท์ กัญญะลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 20p21i0080 ความลับแห่งบ้านนางฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายวิทวัส สีทัดยศ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 20p21i0116 ผจญภัยในแดนอโยธยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายโชติวิทย์ วรกิจ นางสาวสิริธรณ์ ล่ามแขก นางสาวรัชนิกร ท่ามะเก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 20p21i0155 สงครามพิชิตยาเสพติด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางปิยวดี ปัฐพี เด็กชายธนกฤต ศรีมาคำ เด็กหญิงปัญญาพร พรมวงศ์ นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 20p21i0266 แซนบ็อกซ์เกมเอนจิ้นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเพื่อความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายชาคริต บัวทอง นายพงศ์อมร อุ่นเมือง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 20p22i0083 ผจญภัยอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาวฐิตินันท์ จำปาหวาย นางสาวจิราวรรณ วัฒนกูล นางสาววนาลี ชูทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 20p22i0092 สำรวจสุริยะจักรวาลกับ 3 สหาย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์ เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์ เด็กชายกฤชฎากร ดงแสนสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 20p22i0104 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเกมมิฟิเคชัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นางสาววรรณนิสา บุตรโม เด็กชายพัชรพล พงษ์ทองคำ เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 20p23i0070 โภชนาการยุคไทยแลนด์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นายสุริยา อุทธสิงห์ เด็กชายศักดิ์ชาย สังชัย เด็กหญิงอริสา บัวทอง เด็กหญิงกัญญารัชร สวนหนองแวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 20p23i0320 การพัฒนาระบบเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายสงกรานต์ ยืนยั่ง นางสาววิชุลีพร ตั้งมั่น นางสาวชลธิชา แสนคำ นางสาวธัญชนก กุลบุตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวข้อพิเศษ

40 20p31i0226 ระบบการตรวจจับการคัดลอกผลงานแบบสองภาษา: ไทย-อังกฤษ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายสกรานต์ อาษานาม นายกิตติธร เสริมไธสง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 20p32i0364 การแข่งขันนับจำนวนคนด้วยอัลกอริทึม Haar Cascade , Faster R-CNN และ Tiny Face HR-RES101 BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 20p32i0402 ระบบตรวจจับใบหน้าแบบเร็วที่สุดสำหรับตรวจนับคน BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจิณณวัตร ทะลาสี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 20p33i0090 ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บ้านกอก) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายเชาว์วิวัฒน์ จันทร์ประทัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 20p33i0105 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวพรธีรา สุธรรม นางสาวปรียาพร อินทะพันธ์ นางสาวสุวิมนต์ แก้วตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 20p33i0159 เปลพี่เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสายสุนีย์ จับโจร นายภูวดล กาบคำ นายเทิดเกียรติ กำลังไทย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 20p33i0198 ระบบอินเทอร์เน็ตเลี้ยงไก่ไข่ครบวงจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายขัตติยะ ศรีพันดอน นายสถาพร ดอนชุม นายธีรภัส นิลประไพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 20p33i0222 ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยห้อง Data Center ผ่านแอพพลิเคชั่น Line โดยใช้ Raspberry pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายณัฐพล แสนคำ นายธนวัตน์ น้อยพาลี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 20p33i0240 การพัฒนาระบบตรวจวัดกำลังไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม นายวุฒิชัย คำเสมอ นายณัฐวุฒิ ชิณวงศ์ นายศรุตนันท์ ชิณวงษ์ เด็กชายชญานนท์ ชิณวงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 20p33i0302 ระบบห้องสมุดคุณภาพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นายสงกรานต์ ยืนยั่ง นายพีระพล อุประ นายธวัชชัย ธ.น.ดี นายสุรเชษฐ์ วงค์แสงสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 20p34i0235 การสรุปข้อความในวรรณกรรมวิจัยทางการแพทย์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวเยาวภา วงศ์อามาตย์ นางสาวรดาวรรณ ศรีกาญจนเพริศ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ