กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11n0018 กาลพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นางสาวณัจยา พรหมน้อย  
ภาคเหนือ

2 20p11n0064 มหากาพย์สงครามสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายเจษฏา ชัยประสพ นายไกรวิชญ์ มณีวงค์ นายชลิตพล เขื่อนสุวรรณ ภาคเหนือ

3 20p11n0093 เกมกระดานมนตรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชยุตพงศ์ พรมลี นายรดิศ ค้าไม้ นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล ภาคเหนือ

4 20p11n0097 การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจีรยุทธ์ ไชยจารุวณิช นายจิราเจต จันทรวงศ์ นางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ   ภาคเหนือ

5 20p11n0107 ไทนี่ ดีเฟนซ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายภูวเดช สันธนาภิรมย์  
ภาคเหนือ

6 20p11n0111 สงครามแห่งภูติ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์  
ภาคเหนือ

7 20p11n0239 เกมฝึกทักษะการตัดสินใจและความแน่วแน่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายชญานิน เสือทัพ  
ภาคเหนือ

8 20p11n0251 ผจญภัยในเกาะลึกลับ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายวัฒนพงษ์ วงศ์วาน  
ภาคเหนือ

9 20p12n0003 รหัส ลิขิต ชะตา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกาย เลาวพงศ์  
ภาคเหนือ

10 20p12n0004 แอปพลิเคชันฝึกทำโจทย์คำนวณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายพรรษิษฐ์ วัฒนาประสบสุข  
ภาคเหนือ

11 20p12n0026 การเรียนรู้ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสามมิติผ่านลูกบาศก์ LED โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายณรงค์ฤทธิ์ ศฤงคาร  
ภาคเหนือ

12 20p12n0027 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยการโปรแกรมโดรนผ่านไอแพด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายสรวิชญ์ ตรุษสาท  
ภาคเหนือ

13 20p14n0052 อุปกรณ์สำรวจสภาพน้ำอัตโนมัติด้วยระบบรับรู้ระยะไกลบนการควบคุมของ Arduino โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร  
ภาคเหนือ

14 20p14n0061 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับคนตาบอด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง นางสาวกิตยาพร สังขะ นายปฏิพน เวียงนาค นางสาวพัชรี ปวงใจ ภาคเหนือ

15 20p15n0028 การส่งเสริมโปรโมชั่นร้านค้าด้วยบีคอนส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายอัมฤทธิ์ สาคร  
ภาคเหนือ

16 20p15n0030 การสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่ผ่านจอ LED ด้วยแอพพลิเคชั่น iOS โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาววันสุรีย์ มาศกรัม นายณภัทร อินทรเทศ  
ภาคเหนือ

17 20p15n0059 แพลทฟอร์มสำหรับจ้างงานนางแบบและช่างกล้อง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกิตติธัช บุญกาญจน์  
ภาคเหนือ

18 20p15n0108 แอพพลิชั่นจำแนกอาหารเพื่อแนะนำร้านอาหารใกล้เคียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธนะธร พ่อค้า นายฮัสซัน เอสมาอิลิ  
ภาคเหนือ

19 20p15n0117 ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีบีคอน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรกฤต แสนโภชน์ นายโชคชัย ชูตระกูล นายณัฐพงศ์ แสงพูนทรัพย์
ภาคเหนือ

20 20p15n0191 โฮเทลโล่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายโดม โพธิกานนท์ นายชญานนท์ อาจคำ  
ภาคเหนือ

21 20p15n0200 ระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานแสดงนิทรรศการโดยใช้การบริการการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายธัชชัย เชื้ออุบล นายรัฐพล แก้วปินใจ   ภาคเหนือ

22 20p15n0204 ระบบตรวจข้อสอบปรนัยอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายเชาวน์ ปอแก้ว นายพงษ์วริษฐ์ มณีวรรณ์ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มพวง นายพีรพัฒน์ มาเที่ยง ภาคเหนือ

ระดับนักเรียน

23 20p21n0017 สัมผัสนาทีสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายชาญชัย บุราโส เด็กชายอนิรุต แก้วสา   ภาคเหนือ

24 20p21n0078 ปราการรักษาฝ่าวิกฤตไวรัส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายชาคร วิทยาภัค นายพีระเดช วงศ์คำ นายไดกิ ทานากะ ภาคเหนือ

25 20p21n0080 การตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นายชวิน มาลีพัตร นางสาวนัยน์นภัส ยะสารวรรณ ภาคเหนือ

26 20p21n0088 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวพรประภา ฉายาพัฒน์ นางสาวภัทรสุดา พูนทาจักร์ ภาคเหนือ

27 20p21n0105 จะไปไหน! พี่อภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธนโชติ สายทอง นายพีรัช ไชยวงค์ นางสาวพนิตนันท์ สะคำปัน ภาคเหนือ

28 20p21n0227 เปิดตำราท่องโลกนิทาน ตอน ลูกหมูสามตัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจักรคำคณาทร นางนภัสสร วงศรีคุณถาวร นางสาวณัฏฐณิชา อยู่พุ่ม นางสาวธวัลรัตน์ ตันบุศย์ นางสาวพนิตชนก อินต๊ะ ภาคเหนือ

29 20p21n0259 ขนส่งตามสั่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายอธิภัทร ดาวเรือง นายชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร เด็กชายชวิน เตริยาภิรมย์ ภาคเหนือ

30 20p22n0014 ฉัน ดวงดาว และสุริยะจักรวาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายธนัสชัย ชะนะบัว เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร   ภาคเหนือ

31 20p22n0089 ผจญภัยแสนสนุกด้วยสติ พร้อมพิชิตพิบัติโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายธปณัฐ สามสี นายกรวิชญ์ สิงห์ทอง นางสาวกัลยรัตน์ พงพัศพรพันธ์ ภาคเหนือ

32 20p22n0171 สวนสนุกสู่โลกเสมือนพันธะเคมี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นางสาวสรัลพร เจริญผล ภาคเหนือ

33 20p22n0173 กาลครั้งหนึ่งของ...พระราชา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา นางสาวสุรีย์พร คำซอน นายลัทธพล เลาหพิบูลรัตนา ภาคเหนือ

34 20p22n0184 ความหวังสุดท้าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวรุจิรดา เอกเกิด ภาคเหนือ

35 20p22n0265 ตามรอยโคลงนิราศหริภุญไชย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายนับเก้า เกียรติฉวีพรรณ เด็กชายรพีพล ณ น่าน   ภาคเหนือ

36 20p23n0055 แอพพลิเคชั่นตรวจสอบที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวณัฐนิช แก้วอารีลักษณ์ นางสาววรรณิดา เขาทอง นางสาวกัญญาณัฐ มาลาศรี ภาคเหนือ

37 20p23n0056 แอพพลิเคชั่นระบบยืนยันตัวตนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวพิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน นางสาวจิราธิป เกษามูล นางสาวกันต์ชิตา แสนศิริ ภาคเหนือ

38 20p23n0073 ขอบเขตแห่งรัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นางสาวชลธิฃา โคตรหลักเพชร นางสาวพิชดา พุ่มพฤกษ์   ภาคเหนือ

39 20p23n0081 กระปุกออมสินอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายศุภกร ศรีสวัสดิ์ นายเดชาพล เปลื้องอภัย   ภาคเหนือ

40 20p23n0122 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบสแกนบัตร (RFID) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ วงค์ปินใจ นายภูบดี กลิ่นโอชา นายหัสศวรรษ ทิพย์จักร   ภาคเหนือ

41 20p23n0205 เศรษฐศาสตร์ของการซื้อขาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นางมนัสชนก ตามวงค์ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ นายศิริโรจน์ เมืองมูล ภาคเหนือ

42 20p23n0233 ระบบบำบัดน้ำในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชันBlynk โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายชวลิต ธิจันดา นางสาวมนัญชา เมืองคำ นางสาวพินทุสร เมืองชื่น นางสาวทิตยา ลำยู ภาคเหนือ

43 20p23n0248 มายโฮมรูม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายอัครเดช ใจผ่อง นายธนิน คมแปงยศ นายณภูมิ สนิทการ ภาคเหนือ

หัวข้อพิเศษ

44 20p31n0167 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายกวีวุฒิ ชูจิตร นายพิมุกต์ธีร์ ใจกล้า นายดรันภพ เป็งคำตา ภาคเหนือ

45 20p32n0075 โปรเเกรมนับจำนวนคนในภาพวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์   ภาคเหนือ

46 20p33n0013 เล่นกับไฟ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน นายกิตติชัย บุตรประเสริฐ นายธีรพล เอี่ยมอาจ   ภาคเหนือ

47 20p33n0031 ทำอะไรอยู่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจักริน ชวชาติ นายพัสกร โตวตระกูล นายพิศลย์ เรือนอินทร์ นายศรายุธ เตชะแก้ว ภาคเหนือ

48 20p33n0112 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบ ZigBee โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอนิรุทธ์ บุญเศรษฐสิริ นายอรรถพล วงษ์วิกิจการ   ภาคเหนือ

49 20p33n0207 ต้นแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมตู้เลี้ยงปลาสวยงามด้วยราสเบอร์รี่พาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นายธีระพงษ์ กันสิน นายพงศ์พัศ ปันฟอง   ภาคเหนือ

50 20p34n0006 ระบบสรุปบทความภาษาไทยโดยอัตโนมัติ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส แก้วชื่น  
ภาคเหนือ