กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคใต้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11s0097 เกมส์ป่าสยอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมชัย หลิมศิโรรัตน์ นายชญานนท์ ฉัตรศรีสกุล นายทวีวัฒน์ สุนทรธนศาสตร์   ภาคใต้

2 20p11s0160 ผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ นายกรชัย ใจตรง
ภาคใต้

3 20p12s0073 ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทนสำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายศุภโชค หนูปาน นายจิรายุ ชิณวงศ์ นาย Borey Sok ภาคใต้

4 20p12s0104 เซียนฟุตบอล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายธนฉัตร เจียรนัย  
ภาคใต้

5 20p12s0137 เกมแบบเล่นตามบทบาทสำหรับข้อสอบปรนัย (MultiEX) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์  
ภาคใต้

6 20p12s0139 แมทติมาจิค โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสมชัย หลิมสิโรรัตน์ นายสุทธกิจ เจริญวงศ์กิจ นางสาวปุญญิศา สุขเจริญ นายเมธาสิทธิ์ บุญยิ่ง ภาคใต้

7 20p12s0140 ระบบลดคำฟุ่มเฟือยในข้อความภาษาไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายธันวา ดาวกระจ่าง นายณัฐวุฒิ ลิขิตบรรณศักดิ์ นายอภิชาติ คงจันทร์ ภาคใต้

8 20p12s0148 มากกว่าฟิตเนต โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายธนภัทร พันธุศักดิ์  
ภาคใต้

9 20p12s0155 เกมการใช้ถังดับเพลิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวมณีเนตร พวงมณี นายศรัณย์ แตระกุล นายวทัญญู น้อยมา นางสาวอันธิกา สังข์ประสิทธิ์ ภาคใต้

10 20p12s0156 เกมสอนเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวมณีเนตร พวงมณี นางสาวมณีเมธ พูลสวัสดิ์ นางสาวกุสุมา เมืองกาญ นางสาวพิชชาพร ศรีสุวรรณ ภาคใต้

11 20p12s0162 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นายจิรพงษ์ เจริญสง นายสรวิชญ์ วงศ์ช่วย   ภาคใต้

12 20p12s0165 เกมแอพลิเคชั่นเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา (ชู้ตติ้ง เมดิซีน) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวอาทิตยา นิตย์โชติ นางสาวชลนิภา เกษมสถิตย์วงศ์ นาย Sambat Lim นายศุภโชค หยิบงามเจริญสุข ภาคใต้

13 20p12s0201 โปรแกรมจัดตารางสอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายอานนท์ เทพโพธา  
ภาคใต้

14 20p12s0208 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวหทัยรัตน์ หนูไชยแก้ว  
ภาคใต้

15 20p13s0178 สื่อเรียนรู้แบบสะกดนิ้วมือภาษาไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวทราวดี สายมังคละ  
ภาคใต้

16 20p13s0188 เกมช่วยในการเรียนรู้หลายภาษา โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวสุกัญญา ฤทธานนท์  
ภาคใต้

17 20p13s0189 เทคโนโลยีเสริมจริงประยุกต์สำหรับผู้พิการทางหู โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอัมรินทร์ ดีมะการ นางสาวนิจนันท์ รอดสุข  
ภาคใต้

18 20p14s0134 โมเดลจำลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายธีร์ธวัช เขียวพิลาภ นายจิตรศิลป์ ฉิมแสง นางสาวหทัยชนก อินทนิน ภาคใต้

19 20p14s0147 ระบบจัดการเรียกใช้มัคคุเทศก์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายกิตติณัฏฐ์ พราหมหันต์ นายวัชรกานต์ ศุภพฤกษ์ นางสาวจุฑากาญจน์ แซ่ลิ่ม ภาคใต้

20 20p14s0149 เมต้าสปอยด์ด้วยโปรโตคอลเฮชทีทีพี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายพิสิฏฐ์ ทันศรี  
ภาคใต้

21 20p14s0150 เครื่องหมุนซุงไม้อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายวัฒนพงศ์ เกิดทองมี นายนฤดม แซ่ม่า นางสาวแพรผกา ปานยืน   ภาคใต้

22 20p14s0154 เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายอนุสรณ์ ถาวรพร นางสาวณัฐญดา หิมคุณ   ภาคใต้

23 20p14s0214 จักรยานทรงตัว โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวสุทธิดา เทพสุทธิ์  
ภาคใต้

24 20p15s0144 ระบบจัดการที่จอดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายนิสิทธิ์ ปาละนันท์  
ภาคใต้

25 20p15s0177 Happy Fine Day Advice : โปรแกรมแนะนำท่าบริหารการป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายศราวิณ วีรเมธปกรณ์ นางสาววณิชยา แซ่เตียว นางสาวชลดา มลิวัลย์ ภาคใต้

26 20p15s0197 แอร์แมสเสจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุธน แซ่ว่อง นายธฤต วิเชียรขู้ นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายภูดิท ชเลกาญจน์ ภาคใต้

27 20p15s0224 ระบบจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวแสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ นางสาวมนัสพร ตรีรุ่งโรจน์ นางสาวภัทริกา ปรีดา นายกชนัฐ วิสกุล ภาคใต้

ระดับนักเรียน

28 20p21s0028 เกมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ "การผจญภัยของผู้พิทักษ์อัลฟาเบ็ต" โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี เด็กชายกันตพงศ์ วงศ์พานิชย์ เด็กชายนิธิศ ธำรงค์เทพพิทักษ์ เด็กชายอำพล ยะโกะ ภาคใต้

29 20p21s0044 ฝาแฝดผู้พิทักษ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนัท สิริกุลวิตรา นายดิศรณ์ เข็มทอง นายพงศ์ธนุ แสงมณี ภาคใต้

30 20p21s0045 มหากาพย์วีรบุรุษถล่มดันเจี้ยน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายบูรพา กุลนิล  
ภาคใต้

31 20p22s0020 มหาธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นายณัฐนัย ยาพระจันทร์ นางสาววรางคณา กลิ่นหอม นางสาวสุรีย์นิภา จินดารัตน์ ภาคใต้

32 20p22s0055 ชวนคิดพิชิตกริยาสามช่อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายโรมัน วรรณบวร นางสาวชยาภรณ์ ชัยมี นางสาวภทรพร ทับเทียง ภาคใต้

33 20p22s0058 ภาษาสู่ฝัน สร้างสรรค์ให้น้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายธีรภัทร แก้วสม นางสาวธัญชนก ไกรเทพ นางสาวลักษิกา ศรีบุญนาค ภาคใต้

34 20p22s0060 ภาษาสู่อาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวปิยาภรณ์ พูดเพราะ นางสาวณิชกานต์ ช่วยเมือง นางสาวศลิษา มณีศรี ภาคใต้

35 20p22s0062 ถอดรหัสอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายก้องภพ หนูหมุน นายรัชชานนท์ พิพัธนกุล นายธัญพิสษฐ์ นคราวงศ์ ภาคใต้

36 20p22s0064 โปรแกรมผู้ช่วยครูรู้เรื่องแนวการเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นายกฤติน ชยโสภัฏฐ์ นายอภิศิลป์ อังโชติพันธุ์   ภาคใต้

37 20p22s0067 แพนตัสกับดินแดนอันเปลี่ยวร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายศุภชัย บุญเจริญ นางสาวจิดาภา เถรว่อง   ภาคใต้

38 20p22s0109 การ์ตูนอนิเมชั่นเพื่อการศึกษาเรื่องหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายประสิทธิ์ สืบจักษะ นายรชานนท์ หมีนสัน  
ภาคใต้

39 20p23s0015 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายปภาณ ยิวสิว นางสาวธมลวรรณ คงเกลี้ยง นายสุกฤษฏิ์ ส่งเสริม ภาคใต้

40 20p23s0017 อำมาตย์ 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ นายชยางกูร ฤทธิเดช นายศิวกร น้อยสันโดด นางสาวณัฐกานต์ ขวัญพร้อม ภาคใต้

41 20p23s0032 ระบบเข้าออกหอพัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายภัทรพล หวังนิรันดร์ นายสพล เจริญสมบัติ นางสาวจุฑาทิพย์ ทองปรุง ภาคใต้

42 20p23s0034 ระบบจัดการฐานข้อมูลห้องพยาบาล เวอร์ชั่น 2.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายอภิชาติ ชูทิพย์ นางสาวกัลยกร คงทอง นางสาวอาภากร หลีกภัย ภาคใต้

43 20p23s0036 ระบบสำรองที่นั่งรถตู้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายธนบดี สีนา นางสาวณัฐรดี สุรภักดี นางสาวปัณฑิตา จันทร์ทิน ภาคใต้

44 20p23s0086 แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วยโครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นายวิชัย บัวเนี่ยว นายภทรกร นิจจรัลกุล นายบุคอรีย์ หมาดทิ้ง นายวิลดาน หลงลูวา ภาคใต้

45 20p23s0123 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายพัชรพล จริงจิตร นายรัฐกรณ์ พัฒโน นายชญานนท์ แซ่ลี้ ภาคใต้

46 20p23s0138 ท่องเที่ยวด้วยเออาร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฏา ประวาลปัทม์กุล นายวิรุณห์ เซียวศิริถาวร นายเขมทัต มุ่งประสิทธิชัย นายธัญพิสิษฐ์ แสงเมือง ภาคใต้

หัวข้อพิเศษ

47 20p33s0041 ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิืภักดี ภาคใต้

48 20p33s0130 ฟาร์มป่า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นายวรงค์รัชต์ มณีพันธ์ นายณัฐวัตร ทองอร่าม   ภาคใต้

49 20p33s0185 ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายทศพล เหมนะ นายอุดม แนะแก้ว นางสาวศราวดี พุดขาว ภาคใต้

50 20p33s0195 หุ่นยนต์ปลูกผักสวนครัว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นางสาวเมธินี เดชชัยยันต์  
ภาคใต้

51 20p33s0200 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน นายเอกลักษณ์ ต่อติด นายวรานนท์ ขยันการ นายอภิลาภ ทองเจริญ ภาคใต้

52 20p34s0198 หุ่นยนต์แก้ผลลัพธ์ลูกรูบิคอัตโนมัติ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวพัชรี เทพนิมิตร นายธนพล นิลเขต  
ภาคใต้