กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

ระดับนิสิต นักศึกษา

1 20p11w0036 เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาววราลี ทองจิตร  
ภาคตะวันตก

2 20p11w0053 มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายวชิรวิทย์ เต็งชัยศรี นางสาวกนกวรรณ รุ่งทรัพย์ทวีคูณ นายธนพัฒน์ สมัครกิจ ภาคตะวันตก

3 20p12w0017 เอสเคปชาเลนจ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นางสาวอิสรีย์ สุทธิเชื้อชาติ นางสาวพิมพ์ชนก เมธาภัทร นางสาวพุธวดี ช่วงยรรยง ภาคตะวันตก

4 20p12w0021 ลอร์ดออฟ ซีเคียว: เกมเสมือนจริงเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายนันทภพ พุทธวงศ์ นายภามณัฐ จันทรอัมพร นายอธิษฐ์ พึ่งพัฒน์ ภาคตะวันตก

5 20p13w0043 การวัดการเดินผ่านการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายศุภกร สมนึก นายชยานันท์ เล็กสุนทร นางสาวกมลทิพย์ สายพิมพ์ ภาคตะวันตก

6 20p13w0076 แอปพลิเคชันนำทางผู้พิการทางด้านการมองเห็นในห้องสมุด โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายวศิน ธวัชกฤตยา นางสาวนรีการนต์ ศิริมงคล นางสาวอิงฟ้า จิระรัตน์ ภาคตะวันตก

7 20p13w0097 เกมแข่งรถสำหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายธนศร ศรีสวัสดิ์ นายกิตติ เลิศปาน   ภาคตะวันตก

8 20p13w0113 เรียนรู้ - เพื่อเด็กพิเศษ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ นายธนาธิป ชมทอง นางสาวศศิประภา ชมทอง   ภาคตะวันตก

9 20p14w0016 เครื่องมือเพื่อการประมวลผลข้อมูลเชิงชีวกลศาสตร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวกุลกนิช อยู่ภู่ นางสาวชยดา หอมศักดิ์มงคล นางสาวปิยาพัชร รุจิระชุณห์ ภาคตะวันตก

10 20p14w0056 Ray-Pose: แอพพลิเคชันจำลองการจัดท่าเอกซเรย์เสมือนจริง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวธัญชนิษฐ์ จงสถาพรพงศ์ นางสาวถนันท์ บุญโชคช่วย นางสาววรวรรณ เดชาวัตนันท์ ภาคตะวันตก

11 20p14w0064 หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายอุดมศักดิ์ โชติช่วง นางสาวพรญาณี สินชัย นางสาวสมิตา แสงสูง ภาคตะวันตก

12 20p14w0083 ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายพรชัย เปลี่ยมทรัพย์ นายณัฐภาคย์ จิตรสังวรณ์ นางสาวอภิญญา แสนสีมนต์ นายณัสนนท์ บัวดอกไม้ ภาคตะวันตก

13 20p15w0019 บลูมบาลานซ์: แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการการบริโภคและการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวพิมพ์พักตร์นาถ สุนทรธรรม นางสาวพีรยา ถนอมบุญ นางสาวเบญจรัตน์ ติระศิริชัย ภาคตะวันตก

14 20p15w0022 การลบเงาในเอกสาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายรวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ นางสาวจารวี มหาศิริ นายมนัญชัย โกมลวิจิตร นายณัฐตะวัน แดงเดช ภาคตะวันตก

15 20p15w0038 บ๊อกเมี๊ยว: แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อตามหาและติดตามสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวลลิตา รักไทรทอง นายพริษฐ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ นางสาวกมลวรรณ คุปต์หิรัณย์ ภาคตะวันตก

16 20p15w0062 ระบบจัดการการส่งพัสดุผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ นางสาวธันยพร ปทุมสูตร นายอมรเทพ คหัฐสันต์ ภาคตะวันตก

17 20p15w0077 แม่แบบสำหรับจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่โดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดตำแหน่งที่ตั้ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาวดวงพร เสนาธรรม นายวิทยา เหลืองเพิ่มสกุล   ภาคตะวันตก

18 20p15w0120 ดูด็อก: ระบบช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางธันวดี สุเนตนันท์ นายพีรณัฐ จึงประเสริฐ นางพัณณิตา เทศทศพร นายวิฑูรย์ เอื้ออังคณากุล ภาคตะวันตก

ระดับนักเรียน

19 20p21w0067 โปรเจ็ค-23 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีเเก้ว นายไพสิษฐ์ อิสรารีย์ นายณัฐวัฒน์ วุฒิกุล   ภาคตะวันตก

20 20p21w0103 ศึกลิงยักษ์พิทักษ์เธอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายญาณพัฒน์ ยุวสกุลพงศ์ นางสาวนฤภัทร เจียมประเสริฐ นายณฐโชค เอกธีรธรรม ภาคตะวันตก

21 20p22w0018 ไบโอการ์ด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นายบุญชู กระฉอดนอก นายบุญรวี เอี่ยมตระกูล นายปรมินทร์ โสมนัส นายอนุรักษ์ ศิลา ภาคตะวันตก

22 20p23w0001 โปรแกรมยืนยันตัวบุคคลผ่านคลื่นสมองโดยใช้วิธีการกระตุ้นคลื่นสมองด้วยการมองเห็นที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลและใช้อัลกอริทึมของการเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายธีรภัทร์ สัตตบงกช นายวุตตินันท์ ผลดีเยี่ยม   ภาคตะวันตก

23 20p23w0002 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามบุคคลจากแฟ้มภาพเคลื่อนไหวด้วยการประมวลผลเชิงลึก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวรวิสรา โลหะนิมิต นางสาวธัญพิมล บัวมณี นางสาวสริตา โยกุล ภาคตะวันตก

24 20p23w0003 ระบบการจัดการรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และแบ่งจ่ายทรัพยากรโดยใช้ Docker สำหรับการทำปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายภูมิรพี ลิ้มเพียรชอบ  
ภาคตะวันตก

25 20p23w0005 โปรแกรมสร้างลายเส้นการ์ตูนของภาพบุคคลจากภาพถ่าย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพิชญุตม์ อุปพันธ์ นายภูริเดช เตชะลาภา นายศิรลักษณ์ ทีฆะ นายมีชัย กิติพงศ์สมาน ภาคตะวันตก

26 20p23w0028 ระบบประมวลผลและควบคุมราวตากผ้าอัตโนมัติด้วย IoT โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวสรชา แย้มนวล นางสาวภัคจิรา กาญจนวิชานนท์ นางสาววรัญญา เฉยราษฎร์ ภาคตะวันตก

27 20p23w0032 แอพพลิเคชั่น แป้นพิมพ์อักษร braille ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายอายุวัต ปิณฑวิรุจน์ นายพัชรพล เจียรนัยปยุกต์ นายธนพนธ์ สุวรรณมณี ภาคตะวันตก

28 20p23w0104 กล้องตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายเมธี มีแก้ว นายธนัตถ์ หอมจันทร์ นายสุรชาติ คงกำเหนิด   ภาคตะวันตก

หัวข้อพิเศษ

29 20p31w0080 ระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย (Thai Plagiarism Detection) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวทัศนวรรณ ศูนย์กลาง นางสาวพรนัชชา บุญสว่าง นางสาวกิตติยา หอมมาก   ภาคตะวันตก

30 20p32w0047 ฮิวเมนเน็ต BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายภูมิ เวทยากร  
ภาคตะวันตก

31 20p32w0088 ระบบนับจำนวนคนในภาพด้วยโครงข่ายเสนอพื้นที่ BEST 2018: การแข่งขันสุดยอดนับจำนวนคนในภาพวิดีโอ (Human Detection Contest) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด นางสาวกานต์พิชชา สินิทธ์วรากุล   ภาคตะวันตก

32 20p33w0030 เซเนริตี้: ระบบพรมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้พลังงาน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเพชร สัจจชลพันธ์ นายพิสิษฐ์ หล่อลักษณ์ นางสาววิชิตา เสือจุ้ย นางสาววิมลนันท์ พีระสินเจริญ ภาคตะวันตก

33 20p33w0037 สวนครัวอัจฉริยะเพื่อคนเมือง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายฐิตินันท์ ตันติธรรม นายคชพร จิระวงศ์อร่าม นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนชัยเจริญ นางสาวปารีณา จริยะโยธิน ภาคตะวันตก

34 20p33w0049 ระบบการจัดการหนังสืออย่างฉลาดสำหรับหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายชวัลวิทย์ กฤษณาวารุณ นายชิติพัทธ์ รัตนภิรมย์ นายภากร กอสนาน ภาคตะวันตก

35 20p33w0100 ระบบบริการสารสนเทศของรถรางไฟฟ้า Campus Power มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการใช้ NETPIE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นางสาวกรณ์นลินล์ เชวงทรัพย์ นางสาวฐาปนี เทวฤทธิ์เรืองศรี นางสาวฐิติมา ทองคุ่ย ภาคตะวันตก

36 20p34w0044 โครงการวัดระดับความเหมาะสมต่อเยาวชนของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายอานนท์ ปุ้ยตระกูล นายวีรพงษ์ ม่วงไม้ นายพสิษฐ์ ปานอยู่ ภาคตะวันตก

37 20p34w0060 เอสทรีทิช: แอพพลิเคชั่นประเมินสุนทรียภาพของภาพถ่ายด้วยการกำหนดคะแนน และให้คำแนะนำบนโทรศัพท์มือถือ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายพรพัฒน์ เพชรฉาย นายศิริพงษ์ ไตรวิจิตรคุณ   ภาคตะวันตก

38 20p34w0074 ซอฟต์แวร์พยากรณ์อาการกำเริบของโรคแพ้ภูมิตนเอง การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นายวสุธร สนามชัย นางสาวสุพัจนา เลิศอาภาจิตร์ นายณัฐปพน ลิ้มศุภวานิช ภาคตะวันตก

39 20p34w0086 หัวดับเพลิงอัจฉริยะ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายฐปวรรธน์ รัตนะ นายเมธาวิน แซ่กัง ภาคตะวันตก