กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน (รอบที่สอง) โครงการ NSC 2018 ที่ได้รับทุนสนับสนุน

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร ได้ตามรายชื่อที่ประกาศไว้ด้านล่างนี้ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเมทินี ศิริไกล ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิยาลัยบูรพา
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
          

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          

     สำหรับโครงการที่ผ่านได้รับทุนรอบสอง สามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนด