กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 
ผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ผลรางวัล รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี
นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นายคุณานนต์ สุขสโมสร นายขวัญบุญ คุ่ยมุข ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 21p11i0301 ผจญภัยโลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์
นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 3 21p11c0310 โอนิ เอสเคป: หนีหนีหนีหนี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี
นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายชยณัฐ แสงสว่าง   ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม
นายชยุตพงศ์ พรมลี     ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 21p11n0100 เอฟเวอร์พาธ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
นายอรรถกรานต์ เรณุมาร นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์   ภาคเหนือ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 3 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์
นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี นางสาวณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์   ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p12c0261 ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ   ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้
นายธนทัต วรวีระวงศ์ นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์ นายสหรัฐ บัวระวงศ์ ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสยาม เจริญเสียง
นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p12e0045 วงจรทดลอง อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์
นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด นายชัยธวัช ทรงกรานต์   ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล
นายซัรวรรค์ ปูเตะ  
ภาคใต้

โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ (นิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 21p13c0374 ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์
นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา นายฉัตริน รอดพ้น ภาคกลาง

รางวัลที่ 2 21p13c0139 นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวรินทรา หวังวิศวาวิทย์ นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย   ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p13w0041 เกลาโควิซ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์   ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 21p13c0087 ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นางสาวทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ นายบัณฑิต วังเมือง นายภูริต สุวรรณปัฏนะ นายกานดิศ ทุมพิลา ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p13i0035 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง
นางสาวนพพัสสร พูนสังข์ นายมนัสวี เดชบันดิษ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 2 21p14c0155 เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ นางสาวณิชากร นำเจริญพินิจ ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p14c0440 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล
นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์ นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย นายณนนท์ นพรัตน์ ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p14e0173 ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
นายธีรโชติ บุญคุ้ม นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 21p14c0412 ChemCrisis: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล
นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ นายพงศ์ปณต ณ อุบล
ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p14i0027 แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี
นายสุพจน์ คตภูธร นายธเนศ ชุ่มใจ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 21p14w0019 โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน
นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ นายปฏิพล สุวรรณบล ภาคตะวันตก

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา)

รางวัลที่ 1 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นายปุณยวีร์ เจริญท้าว นายอนันต์ชัย มั่นคง นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 2 21p15w0024 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ
นายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ ภาคตะวันตก

รางวัลที่ 3 21p15c0388 แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำแนกอาหารและเมนูไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล
นายพิชญุตม์ ศิริพิศ นายธนาธิป สุเนตร นายธานินทร์ ศรีไทย ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p15c0449 แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ
นายณพงศ์ ตันสกุล นางสาวจิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย   ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p15n0241 MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ระดับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม
นายภาณุวิทย์ ผลเกิด นายสรวิชญ์ แสนศรี นายอิทธิพร แก้วอำไพ ภาคเหนือ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)

รางวัลที่ 1 21p21n0047 เพาะพันธุ์กับฉันนะ! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
นายพัชรพล สัณฐิติกุล นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย ภาคตะวันออก

รางวัลที่ 3 21p21n0034 ระนาดเอก 360 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ
นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า เด็กชายปัณณวัตร ทองปรอน นางสาวสุพิชชา ปันคำ ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 21p21n0041 วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาวปราณี บัวซอย
นายบางกอก วาณิชยานนท์ นายภูรินท์ ประสิทธิ์ นายพัทธดนย์ คงคล่อง ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง
นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ นางสาวอภิชญา คำเพิ่ม นางสาวจุฑามณี ไทยทวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นักเรียน)

รางวัลที่ 1 21p22n0040 จักรวาลด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 21p22n0218 โดโรธี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์ นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร ภาคเหนือ

รางวัลที่ 3 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวมลิสา ชูยงค์ นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวธรรณชนก ทรงชัย นายธนกฤต สวนใต้ ภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย 21p22c0306 แอปพลิเคชันช่วยจำคำศัพท์ผ่านการปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟน: อิงก์ล็อก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายลัทธพล ด่านสกุล
นายภพธรรม เจริญแนว นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p22c0393 ติ๊ง ต๊อด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์ นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ ภาคกลาง

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน (นักเรียน)

รางวัลที่ 1 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา “กินยา” แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายอานนท์ ชูดำ
นายธนบดี จงศิริ นายณัชศตพร มาสชรัตน์ นายณัฐภัทร บำรุงชู ภาคใต้

รางวัลที่ 2 21p23n0042 ระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นายรพีพล ณ น่าน นางสาวชฎาพร สันทิศ ภาคเหนือ

รางวัลที่ 3 21p23c0284 ถังขยะอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
นางสาวณภัค สุทธะพินทุ เด็กหญิงวิชญาดา ชำนาญศิลป์ เด็กหญิงเบญญาดา พฤกษ์พงศกร ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p23c0025 ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือพร้อมคำแนะนำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ  นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว นายธนกฤต หิรัญ นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ นายเดชาวัฒน์ ร้อยดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน ระดับนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล
นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี ภาคใต้

โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) (หัวข้อพิเศษ)

รางวัลที่ 1 21p31w0001 วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ
นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน ภาคตะวันตก

รางวัลที่ 2 21p31n0225 เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายปรัชรัฏต์ ใจมา
นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์     ภาคเหนือ

รางวัลที่ 3 21p31i0095 โปรแกรมตอบคำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์ฟิวชันเน็ตเวิร์ก โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล
นายพิริยะ เหมือยไธสง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 21p31n0105 ระบบตอบคำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม
นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส   ภาคเหนือ

BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน (หัวข้อพิเศษ)

รางวัลที่ 1 21p32i0141 การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรพีพร ช่ำชอง
นายจตุพล โคตรโสภา นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลที่ 2 21p32c0191 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายจตุพล โคตรโสภา นายอรรถวิท ไชยโรจน์ นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ นายวิวัฒนชัย แสงสง่า ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p32i0072 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ นายชวิศ ช่ำชอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 21p32c0059 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา
นายฉัตรชัย แซ่ตัน นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ นายสรัล ลิมปสถิรกิจ ภาคกลาง

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ)

รางวัลที่ 1 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน
นายรวีโรจน์ ทองดี นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์   ภาคเหนือ

รางวัลที่ 2 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแน่นของคนจากภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมานพ วงศ์สายสุวรรณ นายบุญเสริม กิจศิริกุล นายปณายุ คีลาวัฒน์ นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์ ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ
นายวรรณรัตน์ บุญยัง นายสุริยา เขื่อนขัน   ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย 21p33c0363 ตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตกุล
นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์ นายอภิรักษ์ สังข์อารียกุล ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p33e0109 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน
นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ นางสาวกฤติยา ธิบาย นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม ภาคตะวันออก

รางวัลพิเศษ อันดับ 1 “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ
นายวรรณรัตน์ บุญยัง นายสุริยา เขื่อนขัน   ภาคเหนือ

รางวัลพิเศษ อันดับ 2 “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์
นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์ นายณัฐพล นิจชิน นายสวิชญ์ กิจพาณิชย์เจริญ ภาคตะวันออก

โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) (หัวข้อพิเศษ)

รางวัลที่ 2 21p34c0299 ระบบติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่องในสภาวะกล้องที่มุมมองไม่ซ้อนทับ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ นายนิติพัฒน์ ใจดี นายธิปก ธรรมกุลางกูร ภาคกลาง

รางวัลที่ 3 21p34w0050 อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ
นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นายธนดล บุญเกิด
ภาคตะวันตก

รางวัลชมเชย 21p34c0140 การโฆษณาด้วยระบบอัจฉริยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นางสาวกาญจนาพร อุดมทิพย์ นายฉัตรทอง ริมทอง นายสาธิน ลิมจำนงค์ ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p34c0256 เดอะ คีปเปอร์: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ
นายธนกฤต คล้ายแก้ว นายธนกฤต ผังวิวัฒน์   ภาคกลาง

รางวัลชมเชย 21p34i0031 ถังขยะอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายนพคุณ บุญสิม
นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ นายชยังกูร โตนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย 21p34n0070 โปรแกรมเข้ารหัส ICD-10 โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม
นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์     ภาคเหนือ