กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: NSC 2019

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ)
ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
จำนวนทั้งสิ้น 737 โครงการ และมีกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


ศูนย์ประสานงานภูมิภาคจำนวน
ข้อเสนอโครงการ
ผ่านรอบแรก
(โครงการ)
กำหนดวันที่รับทุนกำหนดตรวจผลงานรอบสอง
(นำเสนอผลงาน)


ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา24592
 
แจ้งให้ทราบภายหลังวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562


ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์270116
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่น338113
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคกลาง: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์493225
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562


ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่291127
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562


ภาคตะวันตก: มหาวิทยาลัยศิลปากร12364
 

แจ้งให้ทราบภายหลังวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รวม1,760737


โครงการที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ
     ผู้พัฒนาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการได้จากหน้าระบบลงทะเบียน (GENA) โดยผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด ทั้งนี้ สิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน

     1. การขอเปลี่ยนชื่อโครงการ: จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน
     2. การขอเปลี่ยนหมวดการแข่งขัน: ให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของศูนย์ประสานงาน ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
     3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 อาทิ การขอเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการ จะต้องดำเนินการก่อนการลงนามในสัญญารับทุน โดยการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้พัฒนาใหม่ จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อซ้ำกับผู้พัฒนาในโครงการอื่นๆ ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด NSC2019

     ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการต้องดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานที่ตนสังกัด และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ประสานงานและเนคเทคเท่านั้น การดำเนินการยื่นแบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูล ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการแข่งขันรอบแรก (ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย
     1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด สามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด [ตัวอย่างข้อตกลงการรับทุน] ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย ก่อนดาวน์โหลดข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ด้วย
     2. สำเนาบัตรประจำตัว 1 ฉบับ ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
     3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการ (รับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ
     4. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

กำหนดส่งมอบผลงานรอบสอง
     โครงการที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (ข้อเสนอโครงการ) จนถึง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  และผู้พัฒนาต้องอัพโหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร (CopyCatch) ในระบบ GENA ภายในวันพุธที่ 23 มกราคม2562 เวลา 24.00 น. โดยเกณฑ์การพิจารณารอบนำเสนอผลงาน จะพิจารณาจาก
     1. การนำเสนอผลงานและสาธิตซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ผู้พัฒนาต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเอง
     2. สิ่งที่ต้องส่งมอบในระบบ GENA คือ รายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด คะแนนส่วนนี้กำหนด ไว้ไม่เกิน 25%
     3. ผลการทดลองใช้งานจริง จะมีคณะทำงานตรวจสอบผลงาน โดยทดลองติดตั้งและทดลองใช้งานจริงตามคู่มือ จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะผลงานจะถูกให้คะแนน โดยคณะผู้ตรวจ กำหนดไว้ไม่เกิน 75% ของคะแนนรวม
     ผลงานที่ผ่านการตรวจ ณ วันที่กำหนดไว้ จะถูกจัดลำดับคะแนน (Ranking) เพื่อการพิจารณาจำนวนโครงการที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่รอบการประกวดชิงชนะเลิศต่อไป โครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาจากคู่มือการแข่งขัน NSC2019

*****************************************************
    ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการแข่งขัน NSC 2019 ได้ที่ FB: National Software Contest - NSC Thailand