กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

การเตรียมตัวสำหรับรอบชิงชนะเลิศ NSC 2019

     กำหนดการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ NSC2019  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562  ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตาม กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ทุกโครงการสามารถ เข้า Set up อุปกรณ์ได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-20.00 น.

     รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกท่านรับทราบ รายละเอียดดังนี้
          1. ท่านสามารถสมัครเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อติดตามข่าวสารของโครงการ ได้ที่  National Software Contest - NSC Thailandและหากประสงค์จะโพสต์ข้อความใดๆ ขอให้เป็นข้อความในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม

          2. ขอให้ทุกโครงการนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อม CD/DVD ผลงาน (ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ และเบอร์ติดต่อ – ไม่ต้องส่งกล่องใส่ CD/DVD) โดยใน CD/DVD ประกอบด้วย ไฟล์ตามที่โครงการระบุ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการแข่งขัน (ถือมาส่งได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 20.00 น หรือวันที่ 13 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 08.30 น.) โดยไม่ต้อง upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ GENA

          3. Template โปสเตอร์รอบชิงชนะเลิศ ขนาดของ Poster : 60x80 cm. สามารถ Download ได้ที่ PosterTemplate

       
          4. การติดตั้งโปรแกรมและจัดแสดงผลงาน

            กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงานวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลงทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
            ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการติดตั้ง มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด และแผ่นโปรแกรมผลงาน จำนวน 1 ชุด ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นโปรแกรมผลงานดังกล่าว (โดยระบุชื่อและรหัสโครงการด้วย) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2562
            สำหรับโครงการใดที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น สาย LAN เพื่อนำมาเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง หรือสายโทรศัพท์ภายใน ขอให้จัดเตรียมมาด้วย โดยผู้เข้าแข่งขันต้องจำลองเครื่องของตนเองเป็น server เอง ในกรณีที่พัฒนาโครงการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
             บูธ แสดงผลงานมีขนาดประมาณ กว้าง 2 * ลึก 1.5 * สูง 2.5 เมตร พร้อมด้วยโต๊ะ เก้าอี้ และจุดต่อปลั๊กไฟ 1 เต้าเสียบ 1 จุด (กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก จะจัดพื้นที่ให้ตามความจำเป็น และรบกวนเตรียมปลั๊กต่อพ่วงมาเอง กรณีต้องการเต้าเสียบมากกว่า 1 จุด) โดยผู้เข้า แข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานขนาด 60*80 เซนติเมตร จำนวนอย่างน้อย 1 แผ่น ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
             เนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดที่สำคัญของโปรแกรม กลุ่มผู้ใช้งาน ผลการทดสอบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้แล้วในหน้า Poster Template ทั้งนี้ รายชื่อข้อผู้พัฒนาและอาจารยที่ปรึกษาต้องตรงตามรายชื่อที่ระบุในข้อเสนอโครงการเท่านั้น หากมีรายชื่อที่ไม่ตรงตามข้อเสนอโครงการ ศูนย์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขัน
             เมื่อ ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ก่อนออกจากงาน
             ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

             การลงทะเบียน  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 13– 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. และเวลาเลิกงาน คือ 19.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน
             การเฝ้าประจำบูธ  ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

             การแต่งกาย  เพื่อความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย ดังนี้
                 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562
                       - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งชุดยูนิฟอร์มโรงเรียน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน
                       - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา
                 วันที่ 15 มีนาคม 2562
                       - นักเรียน นิสิต นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรผู้เข้าแข่งขัน (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562)
                       - อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ติดตาม และบุคคลทั่วไป แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมเสื้อยืดประจำการแข่งขัน รองเท้าหุ้มส้น และติดบัตรอาจารย์ที่ปรึกษา (โดยผู้จัดจะแจกเสื้อให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562)

          5. หลักเกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
             สำหรับโครงการที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ของการแข่งขันในแต่ละประเภทนั้น ควรจะสอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
                 รางวัลที่ 1         ต้องได้รับคะแนนสูงสุด และได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน จำนวน  1 รางวัล
                                       รางวัลอื่นๆ จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้ตามลำดับ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
                 รางวัลที่ 2         ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 75 คะแนน จำนวน 1 รางวัล
                 รางวัลที่ 3         ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน จำนวน 1 รางวัล
                 รางวัลชมเชย     จำนวน 2 รางวัล

             หมายเหตุ
                 1. ในกรณีที่โครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 80 คะแนน จะถือว่าไม่มี รางวัลที่ 1 สำหรับโครงการในประเภทนั้นๆ
                 2. ในการตัดสิน กรณีที่มีปัญหา จะถือคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาด

          6. รางวัลรอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
                 รางวัลที่ 1        เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน และ    นิสิต นักศึกษา) โดยกำหนดการรับถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี (ภายในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. : NAC 2019)
                 รางวัลที่ 2        เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
                 รางวัลที่ 3        เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
                 รางวัลชมเชย    เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

              ทั้งนี้ เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค


          7. การติดต่อรับเงินรางวัล และค่าสนับสนุนการเดินทาง
             7.1 การรับเงินรางวัลรอบ 2 เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท ให้ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด การจ่ายเงินและเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ประสานงาน
             7.2 การรับเงินค่าสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ให้ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการที่ท่านสังกัด ซึ่งการสนับสนุนครอบคลุมผู้พัฒนาทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีรายชื่ออยู่ในลำดับแรก 1 ท่าน เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกวัน โดยศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายหลังงานเสร็จสิ้น โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินประจำแต่ละศูนย์ประสานงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ประจำแต่ละศูนย์ประสานงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้องภูมิภาค อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่อวัน) อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่องาน 3 วัน)

ภาคเหนือ 800 บาท 2,400 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 800 บาท 2,400 บาท

ภาคใต้ 800 บาท 2,400 บาท

ภาคตะวันออก (ยกเว้น ชลบุรีและสมุทรปราการ)
ภาคตะวันตก (เพชรบุรี)
600 บาท 1,800 บาท

ภาคตะวันออก (ชลบุรี),
ภาคกลาง (ยกเว้นกทม. ปทุมธานี)
500 บาท 1,500 บาท

ภาคกลาง (กทม. ปทุมธานี)
ภาคตะวันออก (สมุทรปราการ)
ภาคตะวันตก (นครปฐม)
400 บาท 1,200 บาท

             7.3 การติดต่อขอรับเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ให้ติดต่อขอรับที่โครงการ NSC (เมทินี  ศิริไกร) ทั้งนี้ จะแจ้งรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับเงินรางวัลให้รับทราบอีกครั้ง ภายหลังการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

          8. โครงการฯ ขอเรียนย้ำเตือนให้ทราบว่า
            ผู้นำเสนอผลงานโครงการ NSCมีสิทธิ์เสนอผลงานได้เพียงคนละ 1 โครงการ และส่งได้ 1 ประเภทการแข่งขันเท่านั้น รวมถึงโครงการหนึ่งสามารถมีทีมพัฒนาได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน NSC 2019 ว่าทีมพัฒนาใดผิดเงือนไขในการเข้าร่วมโครงการ NSC ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด (เงินรอบ 1 รอบ 2 และเงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศ) และอาจพิจารณางดรับข้อเสนอโครงการจากสถาบันที่ผู้พัฒนาสังกัดอยู่ในการแข่งขัน NSC ครั้งต่อไป
            ในปีนี้ พิธีมอบรางวัล จะเริ่มและเลิกค่อนข้างเย็น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาไว้ด้วยค่ะ

     หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานข้อมูลตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันแข่งขัน ได้ที่ คุณเมทินี  ศิริไกร หัวหน้าโครงการ NSC โทร. 0 5646900 ต่อ 2325 (ในเวลาราชการ) หรือ e-mail: