กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ NSC 2019

หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากไม่ถูกต้อง (ตลอดจน กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก) ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเมทินี ศิริไกล ทาง eMail:  เท่านั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ)


รายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นายคุณานนต์ สุขสโมสร นายขวัญบุญ คุ่ยมุข ภาคกลาง

2 21p11c0305 เบรนวอช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นายแทนคุณ สนธิพันธุ์ นางสาวณัฐสุดา แม่นปืน นายศิวานนท์ หวังแอบกลาง ภาคกลาง

3 21p11c0310 โอนิ เอสเคป: หนีหนีหนีหนี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายชยณัฐ แสงสว่าง   ภาคกลาง

4 21p11c0445 แอนเชี่ยน โพรเทคเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายชลดนัย โชคเสริมทรัพย์ นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี ภาคกลาง

5 21p11c0503 มหาศึกยักษาจอมราชันย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปริยกร ปุสวิโร นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายพรสิทธิ์ บุรีนอก ภาคกลาง

6 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นายกันต์รพี คณาญาติ นายสิทธิศักดิ์ เถื่อนพนม นายจิรวัฒน์ ทองเทพ ภาคตะวันออก

7 21p11i0134 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ผจญภัยทวงคืนผืนป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นางสาวฐิติมา ปินะสา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 21p11i0193 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2.5 มิติ เรื่อง ไอน่า และนครแห่งแสงสว่าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายพีรพัฒน์ ศรีเพ่ง นางสาวณิชา โสธรศักดิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 21p11i0301 ผจญภัยโลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชยุตพงศ์ พรมลี  
ภาคเหนือ

11 21p11n0100 เอฟเวอร์พาธ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายอรรถกรานต์ เรณุมาร นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์   ภาคเหนือ

12 21p11s0168 การพัฒนาสมาธิโดยอาศัยเกมที่ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นสมอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายทรัพย์เจริญ อุดมวิริยะลานนทฺ์ นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ   ภาคใต้

13 21p11s0237 เกมส์ One Bullet โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายกิตติกูล เกตุแก้ว     ภาคใต้

14 21p11w0081 เกมเอาชีวิตรอดในเกาะปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายภาคภูมิ ไข่มุกด์ นายธีรภัทร มาลา   ภาคตะวันตก

15 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่อง การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี นางสาวณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์   ภาคกลาง

16 21p12c0261 ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธ์จงหาญ นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ   ภาคกลาง

17 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ นางสาวเบญจรัตน์ ฉันทะประเสริฐ นายเผดิมพงศ์ ชุ่มชื่น   ภาคกลาง

18 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสยาม เจริญเสียง นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี ภาคกลาง

19 21p12c0400 โค - อควาเรียม: เกมเลี้ยงปลาประยุกต์จากสถานที่เลี้ยงจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา นายณัชพล กิจสถาน นางสาวกมลพร หาณธนัญชัย   ภาคกลาง

20 21p12e0012 ฟาร์มมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางสาวเอ็นดู ชาญชิต นายณัฐวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายรัชตินทร์ ประวงษ์ นายณัฐพล คำด้วง ภาคตะวันออก

21 21p12e0045 วงจรทดลอง อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด นายชัยธวัช ทรงกรานต์   ภาคตะวันออก

22 21p12i0182 ห้องปฏิบัติการทดลองประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายเรืองยศ สร้อยแก้ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 21p12i0232 การพัฒนาเกมสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้การรู้จำเสียงพูดและความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นางสาวสิรภัทร พิบูลย์ นางสาวอายูมิ นางามิเนะ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 21p12n0039 การเขียนโปรแกรมด้วยการพูดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงตรรกะในเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นางสาวงามสิริ บัวมั่น นางสาวนฤมล เศรษฐ์ดุสิต   ภาคเหนือ

25 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายธนทัต วรวีระวงศ์ นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์ นายสหรัฐ บัวระวงศ์ ภาคเหนือ

26 21p12n0268 เกมพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยเรียน (เซฟเซ็กส์ เซฟไลฟ์) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว นายสิรดนัย ทองมี ภาคเหนือ

27 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายซัรวรรค์ ปูเตะ     ภาคใต้

28 21p12w0068 การจำลองเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค RSV โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวคณิศร เบ็ญจรูญ นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง นายสมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์ ภาคตะวันตก

29 21p13c0087 ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายบัณฑิต วังเมือง นายภูริต สุวรรณปัฏนะ นายกานดิศ ทุมพิลา ภาคกลาง

30 21p13c0139 นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย   ภาคกลาง

31 21p13c0374 ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา นายฉัตริน รอดพ้น ภาคกลาง

32 21p13c0448 โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เม็ดเลือดโดยการใช้การวิเคราะห์ภาพและการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นายธรรณพ อารีพรรค นายชัยธวัช สุดประเสริฐ  
ภาคกลาง

33 21p13e0151 เพชฌฆาตความเครียด: ผ่านสัญญาณชีพป้อนกลับ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง นายวิกรานต์ ศิวดำรงพงศ์ นายพงศ์ปณต พวงระย้า นายธนภณ เหรียญทอง ภาคตะวันออก

34 21p13i0035 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นางสาวนพพัสสร พูนสังช์ นายมนัสวี เดชบันดิษ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 21p13i0104 ระบบการสาธารณสุขทางไกลเพื่อการกำกับติดตามผู้ป่วยวัณโรค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวไอลดา กิ่งโรชา นายยศกฤต สุระวิทย์ นายอดิศร ฆารไสว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 21p13n0069 แอปพลิเคชันสังเกตการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายเชาวน์ ปอแก้ว นางสาวณัฐธภรณ์ ทุนร่องช้าง นายธราทร ตันวินิจ   ภาคเหนือ

37 21p13n0190 ระบบการถ่ายภาพเชิงการแพทย์สำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายอริญชัย นันต์จารุวงศ์  
ภาคเหนือ

38 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล นายเจษฎากร มะลิวรรณ์ นายสิปปกร นิลเพชร์ ภาคใต้

39 21p13w0041 เกลาโควิซ: ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคต้อหินจากผลการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์   ภาคตะวันตก

40 21p14c0155 เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ นางสาวณิชากร นำเจริญพินิจ ภาคกลาง

41 21p14c0412 ChemCrisis: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ นายพงศ์ปณต ณ อุบล นายรัตนฉัตร สุขสัมผัส ภาคกลาง

42 21p14c0440 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์ นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย นายณนนท์ นพรัตน์ ภาคกลาง

43 21p14e0130 เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวนัชชา ศิริมงคล นายนิติลักษณ์ จุมศิลป์   ภาคตะวันออก

44 21p14e0150 Proceeding คลิก คลิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายธวัชชัย ภูชนา นางสาวอรนุช ตาดำ นางสาวปภาวรินท์ มากเจริญ ภาคตะวันออก

45 21p14e0173 ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายธีรโชติ บุญคุ้ม นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ ภาคตะวันออก

46 21p14i0027 แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายสุพจน์ คตภูธร นายธเนศ ชุ่มใจ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 21p14i0070 แอพพลิเคชั่นแสดงรายละเอียดหนังสือโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายมาโนชญ์ สุวรรณดี นางสาววารณี ราชพันแสน นายชูชัย ใจบุญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 21p14i0224 การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอำพรางข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายชิงชนะ พลชา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที นายพลาธิป คงอินทร์     ภาคใต้

50 21p14w0016 ระบบการวัดและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายฆรวัณณ์ เจียรมณีงาม นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส นายพีรดนย์ ปริญญาสงวน ภาคตะวันตก

51 21p14w0019 โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ นายปฏิพล สุวรรณบล ภาคตะวันตก

52 21p15c0377 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง บึงบัว ด้วยเทคโนโลยีโลกเสริมจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายพัชรพล พงษ์พาณิชย์ นายธนกฤต สุขสราญ   ภาคกลาง

53 21p15c0388 แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำแนกอาหารและเมนูไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายพิชญุตม์ ศิริพิศ นายธนาธิป สุเนตร นายธานินทร์ ศรีไทย ภาคกลาง

54 21p15c0438 แอพพลิเคชั่นนำทางและหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายชาญชนะ วิชา นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์ ภาคกลาง

55 21p15c0449 แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายณพงศ์ ตันสกุล นางสาวจิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย   ภาคกลาง

56 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายปุณยวีร์ เจริญท้าว นายอนันต์ชัย มั่นคง นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล ภาคตะวันออก

57 21p15i0234 แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปลข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ นายพงศ์ภีระ ลีเกษม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 21p15i0321 แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวกาญจนา มูลอินทร์ นางสาวสิริญญา จำปาอ่อน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 21p15n0189 โปรเเกรมสร้างพื้นที่สำหรับการติดต่อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายปิยะชัย คำปวน นายไกรสร ก๋าใจ นายชวลิต ปัญญาเจริญ ภาคเหนือ

60 21p15n0199 แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายทัศนันท์ จันทร นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน  
ภาคเหนือ

61 21p15n0241 MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายภาณุวิทย์ ผลเกิด นายสรวิชญ์ แสนศรี นายอิทธิพร แก้วอำไพ ภาคเหนือ

62 21p15s0192 ระบบจองเครื่องซักผ้าออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง นายสัตยา รักจันทร์ นายณฉัตร ทรงราษี   ภาคใต้

63 21p15s0267 ระบบควบคุมและแสดงตำแหน่งรถผ่านแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นางสาวสุภาวดี มากอ้น นายอชรายุ ขันธิกุล นายฟารุก หมัดเลียด   ภาคใต้

64 21p15w0024 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ ภาคตะวันตก

65 21p21c0015 สู้ต่อไป! นายพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายนริศ ถนอมทรัพย์ นายกฤติพงษ์ รุกขชาติ นายณัฐนนท์ บุญเขตต์ ภาคกลาง

66 21p21c0017 สองเราเขย่าโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา   ภาคกลาง

67 21p21c0272 ขอส่วนบุญได้ไหม ในฐานะโมตัสสะก็ได้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายพิชชา หุตะจูฑะ นางสาวพรหมพร ชัยหมก นางสาวอรัชฌา ปิ่นประยูร ภาคกลาง

68 21p21c0376 ดีนาร์เรท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวจีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ นางสาวมณีรัตน์ บุญจันทร์ นางสาวเกศสกานต์ ใจจันทร์ ภาคกลาง

69 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นายพัชรพล สัณฐิติกุล นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย ภาคตะวันออก

70 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายณปภัช กระจ่างศรี นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน นายเดช วงศ์วีรธร ภาคตะวันออก

71 21p21e0179 ปาลาวัน ทาซานในป่าใหญ่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายนนท์ปวิธ แก้วโสนด นางสาวศุภิสรา นพพรพิทักษ์ นายปิยวัฒน์ ประมวลทรัพย์ ภาคตะวันออก

72 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ นางสาวอภิชญา คำเพิ่ม นางสาวจุฑามณี ไทยทวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นางอรุณี ชัยพิชิต นายตฤณพัทธ์ มีบุญ นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ นางสาวธาวินี อุตเสน ภาคเหนือ

74 21p21n0034 ระนาดเอก 360 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า เด็กชายปัณณวัตร ทองปรอน นางสาวสุพิชชา ปันคำ ภาคเหนือ

75 21p21n0041 วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาวปราณี บัวซอย นายบางกอก วาณิชยานนท์ นายภูรินท์ ประสิทธิ์ นายพัทธดนย์ คงคล่อง ภาคเหนือ

76 21p21n0047 เพาะพันธุ์กับฉันนะ! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ภาคเหนือ

77 21p21s0038 กัปตันโจรสลัดผู้โดดเดี่ยว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล เด็กหญิงณัฐนันท์ เร็วเรียบ เด็กหญิงพิชญธิดา เรียบผา เด็กหญิงกัญญานัฐ ช่วยชนะ ภาคใต้

78 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวฤทัยมาตา ขวัญเกตุ นายกีรตาพันธ์ มาลัย   ภาคกลาง

79 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นายอรรถเศรษฐ์ นิยมศรี นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี ภาคกลาง

80 21p22c0306 แอปพลิเคชันช่วยจำคำศัพท์ผ่านการปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟน: อิงก์ล็อก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายลัทธพล ด่านสกุล นายภพธรรม เจริญแนว นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ ภาคกลาง

81 21p22c0393 ติ๊ง ต๊อด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์ นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ ภาคกลาง

82 21p22e0088 วัยเรียนเซียนกล้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง นางสาวรุจรวี มีลา นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์ นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ ภาคตะวันออก

83 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวธรรณชนก ทรงชัย นายธนกฤต สวนใต้ ภาคตะวันออก

84 21p22i0242 สามพี่น้องกับโครงกระดูก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์ เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์ เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 21p22n0040 จักรวาลด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร ภาคเหนือ

86 21p22n0218 โดโรธี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์ นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร ภาคเหนือ

87 21p22s0029 บ้านนี้มีสมุนไพร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายจักรรินทร์ ชูจันทร์ นางสาวกรองทอง ภูสิงหา   ภาคใต้

88 21p22s0068 ระบบย่อยอาหารน่ารู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวศิรินันท์ ชะนะทอง นางสาวนูรลีล ตาเอ็น   ภาคใต้

89 21p22s0116 เกมผจญภัยในแดนคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนัท สิริกุลวิตรา นายดิศรณ์ เข็มทอง นายพงศ์ธนุ แสงมณี ภาคใต้

90 21p22s0185 ผจญภัยในโลกชีวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์ นางสาวอริษา มาลี ภาคใต้

91 21p22w0075 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข นายณภัส ณ ระนอง นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย ภาคตะวันตก

92 21p23c0025 ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือพร้อมคำแนะนำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวปิยรัตน์ กึงฮะกิจ นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว นายธนกฤต หิรัญ นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง ภาคกลาง

93 21p23c0284 ถังขยะอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณภัค สุทธะพินทุ ด.ญ.วิชญาดา ชำนาญศิลป์ ด.ญ.เบญญาดา พฤกษ์พงศกร ภาคกลาง

94 21p23e0067 ระบบดูแลความปลอดภัยสำหรับเด็กออทิสติกผ่านแอพลิเคชันแบบเรียลไทม์: กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนเเรม นายปรมินทร์ ทวีรส นางสาวอุไรพรรณ โพธิ์รัตน์   ภาคตะวันออก

95 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ นายเดชาวัฒน์ ร้อยดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 21p23n0042 ระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นายรพีพล ณ น่าน นางสาวชฎาพร สันทิศ ภาคเหนือ

97 21p23n0093 แอปพลิเคชันบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) โดย QR Code โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนสันกำแพง นางสาวสุวิมล สุกันธา นางสาวจุฑารัตน์ สารใส นางสาวณัฐวดี โปธิตา นายธนริน ธนทวีอนันต์ ภาคเหนือ

98 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี ภาคใต้

99 21p23s0122 ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล เด็กชายนิธิศ ธีรวรวิทย์ เด็กชายธีรภัทร เฮง   ภาคใต้

100 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา "กินยา" แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายอานนท์ ชูดำ นายธนบดี จงศิริ นายณัชศตพร มาสชรัตน์ นายณัฐภัทร บำรุงชู ภาคใต้

101 21p23w0020 การพัฒนาระบบ Docker โดยประยุกต์ใช้ JupyterHub สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนการโปรแกรมภาษา Python โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายนพกร จิระวรานันท์  
ภาคตะวันตก

102 21p31c0457 ระบบถามตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางธัญณิชา ทองอยู่ นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวทิภาพร คำอ้อ
ภาคกลาง

103 21p31i0095 โปรแกรมตอบคำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์ฟิวชันเน็ตเวิร์ก โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล นายพิริยะ เหมือยไธสง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 21p31n0105 ระบบตอบคำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส   ภาคเหนือ

105 21p31n0225 เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายปรัชรัฏต์ ใจมา นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์  
ภาคเหนือ

106 21p31w0001 วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน ภาคตะวันตก

107 21p32c0059 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายฉัตรชัย แซ่ตัน นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ นายสรัล ลิมปสถิรกิจ ภาคกลาง

108 21p32c0181 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้การมองเห็นของเครื่องและการเรียนรู้ของเครื่อง BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชวาล เพียรสัตยานนท์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ นายภณ จิตต์นิลวงศ์ ภาคกลาง

109 21p32c0191 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายอรรถวิท ไชยโรจน์ นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ นายวิวัฒนชัย แสงสง่า ภาคกลาง

110 21p32i0072 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ นายชวิศ ช่ำชอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 21p32i0141 การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรพีพร ช่ำชอง นายจตุพล โคตรโสภา นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 21p32w0013 BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร   ภาคตะวันตก

113 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแน่นของคนจากภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมานพ วงศ์สายสุวรรณ นายปณายุ คีลาวัฒน์ นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์ ภาคกลาง

114 21p33c0363 ตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตกุล นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์ นายอภิรักษ์ สังข์อารียกุล ภาคกลาง

115 21p33e0109 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ นางสาวกฤติยา ธิบาย นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม ภาคตะวันออก

116 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์ นายณัฐพล นิจชิน นายสวิชญ์ กิจพาณิชย์เจริญ ภาคตะวันออก

117 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน นายรวีโรจน์ ทองดี นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์   ภาคเหนือ

118 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายวรรณรัตน์ บุญยัง นายสุริยา เขื่อนขัน   ภาคเหนือ

119 21p33n0235 ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ   ภาคเหนือ

120 21p33s0157 ไพชยนต์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาธิป ลิ่มนา นายสมบูรณ์ ช่างคม นายจาคี อินทปัญญา นายกิตติพศ มรกฏ ภาคใต้

121 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู นายวรานนท์ ขยันการ นายอภิลาภ ทองเจริญ นายพิจักษณ์ เรืองวิชา ภาคใต้

122 21p33w0056 ระบบถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติบนไลน์แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นายเบญจพล สาครขำ  
ภาคตะวันตก

123 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายราษฎร์ชเดช ระงับพาล นายณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต นายนพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล ภาคตะวันตก

124 21p34c0140 การโฆษณาด้วยระบบอัจริยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวกาญจนาพร อุดมทิพย์ นายฉัตรทอง ริมทอง นายสาธิน ลิมจำนงค์ ภาคกลาง

125 21p34c0256 เดอะ คีปเปอร์: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายธนกฤต คล้ายแก้ว นายธนกฤต ผังวิวัฒน์   ภาคกลาง

126 21p34c0299 ระบบติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่องในสภาวะกล้องที่มุมมองไม่ซ้อนทับ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ นายนิติพัฒน์ ใจดี นายธิปก ธรรมกุลางกูร ภาคกลาง

127 21p34c0316 ระบบผู้ช่วยแพทย์ชาญฉลาดในการประเมินโอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วยผ่าตัด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล นางสาวชนัดดาภรณ์ อ่อนแสง   ภาคกลาง

128 21p34c0455 แพลตฟอร์มแนะนำแผนท่องเที่ยวส่วนตัว โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชสิลา แต้ตระกูล นายไชยณรงค์ ทุมาภา นายภาสชนม์ ปริกัมศีล นางสาวสุนิสา หุ่นช่างไม้ ภาคกลาง

129 21p34i0031 ถังขยะอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายนพคุณ บุญสิม นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ นายชยังกูร โตนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

130 21p34i0100 ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 21p34n0070 โปรแกรมเข้ารหัส ICD-10 โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์  
ภาคเหนือ

132 21p34s0060 ระบบวิเคราะห์และแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นายนที บูรณะพล นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์ ภาคใต้

133 21p34w0050 อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นายธนดล บุญเกิด   ภาคตะวันตก

134 21p34w0052 วิธีเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจับและแยกพื้นที่เส้นเลือดเอออร์ตา โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด  
ภาคตะวันตก

135 21p34w0099 การใช้แอพพลิเคชั่นและการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจสอบการเป็นโรคและทางแก้ของต้นพริก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายสุรเดช อินทกรณ์ นายธนภัทร แหวนทอง นายธนพล สุรางค์วัฒนกุล   ภาคตะวันตก