กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ข้อมูลรายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย: จากซอฟต์แวร์ขนาดเล็กสู่มาตรฐานสากล
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” ในระยะแรกดำเนินโครงการโดยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ใน ระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดเพิ่ม ขึ้นทุกปี
     ต่อมาโครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการโดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC)” ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 11,998 โครงการ* จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 24,849 โครงการ* จาก 150 สถาบันการศึกษา*
     โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยนี้สามารถผลิตและพัฒนา สร้างนักเขียนโปรแกรมที่มีทักษะ ความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักเขียนโปรแกรมอย่างแท้ จริง เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนาและประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุนผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมากขึ้น และได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น โครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของโครงการ
     และในการแข่งขันครั้งล่าสุด ของ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันระดับชาติเป็นครั้งที่ 21 โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับ 12 ประเภท คือ
     1. ระดับนิสิต นักศึกษา
         หมวด 11  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 12  โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
         หมวด 13  โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ
         หมวด 14  โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         หมวด 15  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  
     2. ระดับนักเรียน
         หมวด 21  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง
         หมวด 22  โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
         หมวด 23  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
     3. หัวข้อพิเศษ
         หมวด 31  โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia)
         หมวด 32  BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน
         หมวด 33  โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
         หมวด 34  โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application)

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ มีนาคม 2561