กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11c0035 เกมการ์ดกลยุทธ์นักรบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพิกุลแก้ว ตังสิตานนท์ นายณพัช ประภายสาธก นายธนกฤต รอดบุตร
ภาคกลาง

2 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นายคุณานนต์ สุขสโมสร นายขวัญบุญ คุ่ยมุข ภาคกลาง

3 21p11c0090 ขยะที่ถูกทอดทิ้ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายธรรศ วัชรภคพิพัฒน์ นายอติภพ ทรัพย์อุดม นายภาณุพงศ์ พฤกษชาติ ภาคกลาง

4 21p11c0105 ช่วยชีวิตพิชิตโชคร้าย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายธันยบูรณ์ สิงห์ภักดี นายจิตติ ไทรเล็กทิม นายสิรวิชญ์ อักษรสิงห์ชัย ภาคกลาง

5 21p11c0107 บทเรียนจากท้องฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายพีระ ชื่นบุญชม นายปณต ทนน้ำ นายกิตติภพ ฤทธิจันทร์ ภาคกลาง

6 21p11c0125 อาจารย์ฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายพงศกร นิ่มประดิษฐ์ นางสาวรัตนาวดี พิริยะ นายอมรเทพ พูลพยัคฆ์ ภาคกลาง

7 21p11c0127 เกมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนยุคใหม่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายธนากร นาถมทอง นายปัถย์ ปาทาน
ภาคกลาง

8 21p11c0132 การออกแบบและพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลที่ 1 ในความเป็นจริงเสมือนร่วมกับสเปซวอล์คเกอร์วีอาร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายศราวุธ ชโลทรโรจน์ นางสาวอารีรัตน์ คงถาวรวัฒนา นางสาวพัณณกร ศิลปพงศ์พาณิช ภาคกลาง

9 21p11c0138 ระนาดเอกเสมือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายปิยังกูร พูลพนัง นายคณิติณ ไกรเกรียงศรี
ภาคกลาง

10 21p11c0143 วิ่ง ณ ประเทศไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายกษิดิ์เดช นาคสวัสดิ์ นายกัมปนาท ขันตี นายพรรษธรณ์ ศรีวิริยานนท์ ภาคกลาง

11 21p11c0147 ผู้พิทักษ์สัตว์สงวน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายชนาธิป เขียวหวาน นายรฐนนท์ หาญบูรณรักษ์ นายปภังกร บุญสิริ ภาคกลาง

12 21p11c0166 เมล็ดพันธ์แห่งการฟื้นฟู โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายดนุพร พูนสังข์ นายจุติเสฏฐ์ สอนนิยม นายธวัชชัย ครุธโปร่ง ภาคกลาง

13 21p11c0172 โลกสีแดง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายวรภพ เดชเกรียงไกร นายรชต เอี่ยมวีระกุล นายจิตรกร เกิดศิลป์ ภาคกลาง

14 21p11c0177 ชีวิตนี้เพื่อเธอ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นางสาวธนัชชา ปิ่นทอง นายณธเดช ปิติตรานนท์ นายวรเทพ เทพพงษ์เพชร ภาคกลาง

15 21p11c0178 เชคเมท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายจิรพรรษ จิรกุลธร นายธีรเมธ ปุณโณปถัมภ์ นายปุญญพัฒน์ ประยงค์ ภาคกลาง

16 21p11c0189 พาน้องกลับบ้าน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นางสาวณัฏฐนันท์ สายวรรณ์ นายชญานิน จันทนานนท์ นายจิรายุ โอ่วเจริญ ภาคกลาง

17 21p11c0196 คนสร้างข่าว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ

ภาคกลาง

18 21p11c0209 วรรณคดีไทม์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายชัยชาญ พงษ์ตัณฑกุล นายศุภโชค ลิ่มมงคลกุล นายรัฐพล สุวรรณ์ ภาคกลาง

19 21p11c0211 พายุขนมหวาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายกฤษณะ เสน่ห์พูด นายปัณณทรรศน์ ขำอ่อน
ภาคกลาง

20 21p11c0215 แผ่นดินใหม่มีในโลกใบเดิม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายภูริช สุนทรศารทูล

ภาคกลาง

21 21p11c0218 เกม รถแข่งทามิยาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสามารถ หมุดและ นายอาคเนย์ ธรรมทวี นายจิรัถ ชูยิ้ม
ภาคกลาง

22 21p11c0219 ผู้พิทักษ์คนที่ 6 – เกมจำลองการขับหุ่นยนต์ในรูปแบบ VR โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสามารถ หมุดและ นายปณิธิ สินาคมมาศ นางสาวบัณฑิตา หอมระรื่น
ภาคกลาง

23 21p11c0242 ลิตเติลรูท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายวรสิงค์ รินสุรงควงศ์ นายนพดล ชั่งรู้กิจ นายภูมิพัฒน์ เอกพันธุสิน นายปฐวินทร์ ศรีโนนยาง ภาคกลาง

24 21p11c0268 เกมชกมวยแบบโต้ตอบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสุพัณณดา โชติพันธ์ นายสัณหภาส ศรีจุมปา นางสาวสรยา กิตติสรยุทธ
ภาคกลาง

25 21p11c0305 เบรนวอช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นายแทนคุณ สนธิพันธุ์ นางสาวณัฐสุดา แม่นปืน นายศิวานนท์ หวังแอบกลาง ภาคกลาง

26 21p11c0310 โอนิ เอสเคป : หนีหนีหนีหนี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายชยณัฐ แสงสว่าง
ภาคกลาง

27 21p11c0328 Toynest โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นางสาวสุทธาทิพย์ อินศรีนวล นางสาววริศา นวยฮา นายชยุตม์ พรมทอง ภาคกลาง

28 21p11c0332 เครื่องรางวิญญาณ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นายศดานันต์ โพธิ์น้อย

ภาคกลาง

29 21p11c0345 ดีพโบบา: การพัฒนาเกมด้วยการเรียนแบบเสริมกำลัง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวณัฐชา เดชดำรง นายศุภณัฐ วงศ์ชัย นายอัยยรัชต์ อินทสุก
ภาคกลาง

30 21p11c0371 แบคทีเรียตัวร้ายกับนายเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ นางสาวอริษา คงดี
ภาคกลาง

31 21p11c0385 ไดมอนด์ ดัสต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกิตติพันธุ์ พัวพลเทพ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นายรัชชวัสส์ วิลัยรักษ์ นางสาวพรรณปภร เจิ้น ภาคกลาง

32 21p11c0445 แอนเชี่ยน โพรเทคเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายชลดนัย โชคเสริมทรัพย์ นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี ภาคกลาง

33 21p11c0467 เม้าเทิร์น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นางสาวพศิน นัยธนิต

ภาคกลาง

34 21p11c0483 ดินแดนปริศนากับความทรงจำที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายโอฬาร โรจนพรพันธุ์ นางสาวทิพย์สุคนธ์ สาโหมด นายอภิวัฒน์ เอื้อบัณฑิต
ภาคกลาง

35 21p11c0503 มหาศึกยักษาจอมราชันย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายปริยกร ปุสวิโร นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายพรสิทธิ์ บุรีนอก ภาคกลาง

36 21p12c0026 โปรแกรมทดสอบลำดับการเขียนอักษรจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายธันยา พานิชตระกูล นางสาวฉมามาส คำพุฒ
ภาคกลาง

37 21p12c0033 การจำลองการหนีไฟด้วย VR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายหริรักษ์ วงศ์มหาศิริ นายกันติชา ยิ่งไพบูลย์
ภาคกลาง

38 21p12c0102 กำแพงโต้ตอบเพื่อการเรียนรู้ที่ควบคุมโดยท่าทางของผู้ใช้ด้วย Openpose โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสยาม เจริญเสียง นายธีรเมธ รัศมีเจริญชัย นายนภัทร จันทร์บูรณ์ นายรังสิมันตุ์ เพ็ชรโยธิน ภาคกลาง

39 21p12c0124 การพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเกมมิฟิเคชัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอินทราพร อรัณยะนาค นางสาวศุภานน แก้วยอด นางสาวภัคจิรา พูลสมบัติ
ภาคกลาง

40 21p12c0126 ทิ้งให้ถูกนะ! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายธีรภัทร ห้องทองคำ นางสาวระรินทร์ ไชยบุตร นายจิตภาณุ เตชะวัฒนาการ ภาคกลาง

41 21p12c0131 เกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายณัฐพันธุ์ ทองลอย นายอภิชิต จามาติกุล
ภาคกลาง

42 21p12c0136 ตะลุยไปกับร่างกายของเรา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายณัชพล อยู่อินทร์ นายไกรวิชญ์ มาลารัตน์ นายวงศกร คล้ำจีน ภาคกลาง

43 21p12c0142 นักพิทักษ์โลกไซเบอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายสกลณัท วิบูลย์กุล นายจิรายุ จำจงดำรงกิจ นายทนง ทรงวีรธรรม ภาคกลาง

44 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี นางสาวณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์
ภาคกลาง

45 21p12c0201 ปฐมบทการสร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเก็จแก้ว ธเนศวร นายภูริชัย นรินทรางกูร นายกฤติน อภิรักษ์ชีวัน นายศุภณัฐ จูห้อง ภาคกลาง

46 21p12c0205 มังกรจ๋าเอาเจ้าหญิงข้าคืนมา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเก็จแก้ว ธเนศวร นางสาวอัญชิษฐา บุญช่วยคุ้ม นางสาวโชติกา หมู่พยัคฆ์ นางสาวอิศรียา เกิดพรม ภาคกลาง

47 21p12c0212 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายนันฐิพัฒน์ อินสุพัตรา นายกิตติธัช คงประการ นางสาวนลิน ท่องแก้ว ภาคกลาง

48 21p12c0214 อัศวินแห่งสมการ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายวรพัฒน์ แสงพงษ์พิทยา นายสุวิน วิชญานุภาพ นายธนวัฒน์ แก้วละเอียด ภาคกลาง

49 21p12c0227 7 วันกับมหันตภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นางสาววัชระภรณ์ อินทะสอน นางสาวฐิติมาภรณ์ สวัสดิสุข นางสาวสิริกันยา เจริญจงสุข ภาคกลาง

50 21p12c0240 แอปพลิเคชันเสมือนจริง และเว็บไซต์การเรียนรู้ เรื่อง พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวกนิษฐา บางภู่ภมร นายโชติพงศ์ พันธ์ถาวรวงศ์ นางสาวชัญญานุช พนมวาสน์
ภาคกลาง

51 21p12c0261 ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ
ภาคกลาง

52 21p12c0300 เกมจำลองเหตุการณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายประพัฒน์ โกมลศรี นายพัชรพล กุลวรกุลพิทักษ์ นายธนาธร พิทักษ์รณชัย ภาคกลาง

53 21p12c0315 วอร์โค้ด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นายธนวัฒน์ แซ่ลิ้ม นายพิเชษฐ์ อินทร์เจริญ
ภาคกลาง

54 21p12c0317 ห้องเรียนอัจฉริยะโดยใช้การตรวจจับใบหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและการสอน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายภูมิชัย เตชประภาสรัตน์ นายนรวิชญ์ เหมพรวิสาร นายภรัณยู กาญจน์ะนสิน ภาคกลาง

55 21p12c0320 เกมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ด้านกลไกราคา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายปฐวี วิเชียร นายทินภัทร วัมนวรเมธา นายวิบูลย์พงศ์ พุ่มศรี ภาคกลาง

56 21p12c0322 ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายชยชัย แซ่พัง

ภาคกลาง

57 21p12c0338 เกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องธาตุและตารางธาตุด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายไพบูลย์ บุญพจนเวชกิจ

ภาคกลาง

58 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ นางสาวเบญจรัตน์ ฉันทะประเสริฐ นายเผดิมพงศ์ ชุ่มชื่น
ภาคกลาง

59 21p12c0346 เอลิโก้ สื่อการเรียนรู้ผสมเกมเกี่ยวกับหลักการทางความคิดของคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสกล ธีระวรัญญู นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ นายเจตนิพิฐ ธารทะเลทอง นางสาวธนพร ญาณโกมุท ภาคกลาง

60 21p12c0349 บีสต๊อก ระบบเรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นอย่างเหมาะสมสำหรับนักลงทุน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นายทศพล บ้านคลองสี่ นายพิชญุตม์ โฆษิตเบ็ญจพล นายสิทธิเกียรติ ศรีเย็น นายสราวุธ ทันสมัย ภาคกลาง

61 21p12c0368 เว็บแอปพลิเคชันสอนทำอาหารโดยใช้ลักษณะมือ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นางสาวธันยพร สืบสาคร นางสาวชนิดา เทียมทัน นายนพชัย ศรีบัณฑิต ภาคกลาง

62 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสยาม เจริญเสียง นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี ภาคกลาง

63 21p12c0372 บล็อกเชนง่ายๆ สไตล์เลิร์นนิ่งบายดูอิ้ง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายเชาวลิต ขันคำ นายธงชัย ตระกูลปาน นายวรรธนัย รอดจากภัย นายณัฐวุฒิ มงคลเจริญ ภาคกลาง

64 21p12c0400 โค – อควาเรียม: เกมเลี้ยงลาประยุกต์จากสถานที่เลี้ยงจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา นายณัชพล กิจสถาน นางสาวกมลพร หาณธนัญชัย
ภาคกลาง

65 21p12c0401 พันธุ์พืชพันธุ์เอ็กซ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นางสาวภูริชญา ผุดผ่อง นางสาววธู ฮาเซกาว่า
ภาคกลาง

66 21p12c0481 CT-Ed: แอปพลิเคชั่นส่งเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ สำหรับผู้เรียน อายุระหว่าง 7-12 ปี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายปัญจมพล กรรณสูต นายสุทธิพงษ์ สุทธิพิทักษ์วงศ์
ภาคกลาง

67 21p12c0493 ยุงเจ้าวายร้าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ นางรังษิณี คอทอง นางสาวจุฑามาศ ขจรสิริมา นายนนทวัฒน์ เทียมเจริญ
ภาคกลาง

68 21p13c0019 หมากแห่งอนาคต โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นางสาวดีพร้อม แสงรุ่งเรืองศรี นายกิตติศักดิ์ ประพฤติ
ภาคกลาง

69 21p13c0040 ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลิต นางสาวอรศิริ ศิลาลัย นายณัฐพล ศุภผล นายนพพล เขื่อนคำป้อ
ภาคกลาง

70 21p13c0087 ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายบัณฑิต วังเมือง นายภูริต สุวรรณปัฏนะ นายกานดิศ ทุมพิลา ภาคกลาง

71 21p13c0104 ระบบแจ้งเตือนสุขภาพของผู้สูงวัยด้วยระบบแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวปัทมา เจริญพร นางสาวปารียา วัยวุฒิ นางสาวโชติกา ไชยเชาวน์
ภาคกลาง

72 21p13c0139 นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย
ภาคกลาง

73 21p13c0164 ระบบสั่งอาหารสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสยาม นายสรายุทธ อินทรเสมา นายธนโชติ ศรีภักดี

ภาคกลาง

74 21p13c0179 ระบบแนะนำการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารออนไลน์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย นายมารุต มะลูลีม นายทิณวัฒน์ ดำรงธรรมนุกูล
ภาคกลาง

75 21p13c0186 เครื่องควบคุมสไลด์อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายผิน ฉัตรแก้วมณี นายเตชิต ตติยาพิศาล นายปณิธาน วงศ์สงค์ นายสหวัสส์ ทรัพย์เจริญกูล ภาคกลาง

76 21p13c0234 แอพพลิเคชั่นแนะนำอาหารและการออกกำลังกายสำหรับผู้รักสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสิริธร เจริญรัตน์ นายเมธี สุเสวนานนท์ นายพฤษภา อ่อนสำลี นายอรรถชัย วงษ์พิชัย ภาคกลาง

77 21p13c0237 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นางสาวจุธาดา สุวรรณธารา นางสาวอารีนา น้อยนงเยาว์
ภาคกลาง

78 21p13c0239 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติแพทย์เสมือนจริงสำหรับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายรณภัฏ บูรณเขตต์ นางสาวสิริวิมล สุขสุคนธ์ นายปวีณ สุริมิตรตระกูล ภาคกลาง

79 21p13c0249 การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายปานใจ ธารทัศนวงศ์ นางสาวศิริรัตน์ วรสูตร

ภาคกลาง

80 21p13c0252 แชทบอทปลอบโยนสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายพีระ นนทชัย นายอนุพงษ์ ช้างงาดี
ภาคกลาง

81 21p13c0274 โอลด์แมนเทล โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายพีรพงษ์ สุทินฤกษ์ นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี

ภาคกลาง

82 21p13c0276 แอพพลิเคชั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) นางสาวอรวรรณ มูสิกะ นางสาวลัดดาวัลย์ หลวงชัย นางสาวสุมิตรา พวงนาค นายปิยะพันธ์ เทพภาพ ภาคกลาง

83 21p13c0286 ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยSmartwatch โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) นางสาวอรวรรณ มูสิกะ นายเจริญ บุญจอง นายธนชัย เเจ่มสุวรรณ นายศรัญเทพ จิรวงษ์โรจน์ ภาคกลาง

84 21p13c0293 ระบบแจ้งเตือนการรับประทานยาอัตโนมัติจากภาพฉลากยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต นายรักษิต รักษาสัตย์ ภาคกลาง

85 21p13c0297 OFFIT - แอพพลิเคชั่นติดตามและจับคู่การเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเรียลไทม์สำหรับการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธำรงรัตน์ อมรรักษา นางสาวพัสนันต์ บูรณะปัทมะ นายพีรพล รอดรักษา นางสาวสุชานันท์ ไตรศัพท์ ภาคกลาง

86 21p13c0301 เกมส์ต่อจิ๊กซอว์ที่สามารถตรวจด้วยการประมวลผลด้วยภาพสำหรับใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ BLISS เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี นายญาณวัฒน์ วิริยะกังสานนท์ นายธนทัต พรประเสริฐ ภาคกลาง

87 21p13c0304 ซีเฮียร์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวณัชชา สุวรรณยิก นางสาวปาณิสรา ธนะประสพ นายอาณัตชัย เตชะวิเศษชัย ภาคกลาง

88 21p13c0325 แอปพลิเคชันอ่านอักษรเบรลล์แบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นางสาวธันยพร พินธุพันธ์ นายธนวัฒน์ พรหมธนภัทร นายพล สุรกิจโกศล ภาคกลาง

89 21p13c0329 ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนการชนสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพรสุรีย์ แจ่มศรี นางสาวนัชชา ดาบุดดี นางสาวปาริมา ไพริทร์
ภาคกลาง

90 21p13c0334 การพัฒนาดาต้าโกลฟ สำหรับโปรแกรมกิจกรรมบำบัดแบบกระจกเงาสะท้อนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวปาจรีย์ กิตติศุภลักษณ์ นางสาวสุกฤตา สิงห์โต
ภาคกลาง

91 21p13c0337 ก้าวอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสุพัณณดา โชติพันธ์ นายทิวานนท์ ศรีสอาด นายณัฐพล ฉัตรวราวุฒิ
ภาคกลาง

92 21p13c0364 ระบบแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับคนช่วงวัยต่างๆ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายปฏิภาณ หอมจำปา

ภาคกลาง

93 21p13c0367 โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีกล้องไคเนค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวอัครมณี แกล้วกล้า นางสาวอัญญารัตน์ โหสถ
ภาคกลาง

94 21p13c0374 ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา นายฉัตริน รอดพ้น ภาคกลาง

95 21p13c0396 Shake your Body: กายภาพบำบัดด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายชินธันย์ ชาติทอง นายกลวัชร กาลิกานนท์ นางสาวณัฐมล กลัดอยู่ ภาคกลาง

96 21p13c0397 เกมคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการรู้จำเสียงพูดเพื่อการบำบัดเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวสุชาดา ตันติสถิระพงษ์ นางสาวพลอยไพลิน จารุวนาลัย

ภาคกลาง

97 21p13c0437 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันช่วยเหลือผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายภัทรพล ธวัชวรรณพงศ์ นายวิทยา ไพบูลย์สว่างงาม
ภาคกลาง

98 21p13c0441 เฮลตี้แอนด์เบิร์น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นายวรเทพ เลิศรัศมีวงศ์ นายพงศธร พราหมณ์นาค นายบรรณวิชย์ ปภาวีวัฒนานนท์ นายธนดล วรรณสังข์ ภาคกลาง

99 21p13c0448 โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เม็ดเลือดโดยการใช้การวิเคราะห์ภาพและการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยรังสิต นายธรรณพ อารีพรรค นายชัยธวัช สุดประเสริฐ

ภาคกลาง

100 21p13c0458 อายแมท: แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือที่มีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวประภาพร รัตนธำรง นางสาวกัลยาณี ดุมเกษม นายปรัชญา ศรีสิงห์ชัย
ภาคกลาง

101 21p13c0461 แอพพลิเคชั่นส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาในเด็กปฐมวัย โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นางสาวธิดารัตน์ ต่อสุข นายวริษฐ์ ศิริอำพันธ์กุล

ภาคกลาง

102 21p13c0472 เพื่อนร่วมทาง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่) นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นางสาวหทัยรัตน์ ปฐมนรา

ภาคกลาง

103 21p13c0487 แอพพลิเคชันโภชนาการเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสิรินดา พละหาญ นายณัฐรฐนนท์ มหาเขตต์ นายวุฒิชัย ฤทธิบุญไชย นายพชร บัวเผื่อน ภาคกลาง

104 21p14c0036 ฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายสรพรรค ภักดีศรี นายศรัณยู ธนกุลรังสฤษดิ์ นายชฎายุ พงศ์กิจวารี
ภาคกลาง

105 21p14c0045 หุ่นยนต์รถบังคับด้วยเสียง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นางสาวอรศิริ ศิลาสัย นายกฤตภาส บำรุงสกุลชัย นายอคิราภ์ แสงณรงค์
ภาคกลาง

106 21p14c0091 ระบบสร้างแบบจำลองสามมิติจากเรดาร์สองมิติบนอากาศยานไร้ผู้ขับ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายพงศกร เลิศพิริยะสกุลกิจ นายกฤษดา รัตนมาลัย
ภาคกลาง

107 21p14c0097 ระบบ API สังเคราะห์เสียงภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายบุณยกร ศรีศิริพันธุ์ นางสาววรินทร พรอภิโชติ นางสาวกาญจนาพร อัมพรรัตน์ ภาคกลาง

108 21p14c0101 ระบบวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ จากบทสนทนาภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ นายธนัท สุวรรณมงคล นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ นายเผชิญ มั่นเจ๊ก ภาคกลาง

109 21p14c0155 เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ นางสาวณิชากร นำเจริญพินิจ ภาคกลาง

110 21p14c0222 ระบบจัดการหน้าร้านโดยใช้ฐานข้อมูลบล็อกเชน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นางสาวณปภัสร์ พฤฒิไชยโรจน์ นางสาวระพีพรรณ ต้นตะภา
ภาคกลาง

111 21p14c0251 การจำแนกผลไม้ในกล่องสำหรับเครื่องคำนวณราคาอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางศศิภา พันธุวดีธร นางสาวจิรภัทร วัชรสิงห์ นางสาวธนพร ถิระเลิศพานิชย์
ภาคกลาง

112 21p14c0319 ระบบซื้อขายพลังงานสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดย่อม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ นายวัชรพล วารุทัย นายภัทรพล ศันสนยุทธ นายวงศธร ทองรอด ภาคกลาง

113 21p14c0353 ทวนปรับสิทธิการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพในบล็อกเชนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายชญานนท์ ทองพิลา นางสาวดนยา สร้างสุข
ภาคกลาง

114 21p14c0355 ระบบจัดการเรียนการสอนและจัดการเอกสารดิจิทัล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุกัญญา รัตโนทยานนท์ นางสาวภัคจิรา สาลีผล นางสาวชญาภรณ์ แก้วอินทร์
ภาคกลาง

115 21p14c0412 ChemCrisis : แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ นายพงศ์ปณต ณ อุบล นายรัตนฉัตร สุขสัมผัส ภาคกลาง

116 21p14c0440 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์ นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย นายณนนท์ นพรัตน์ ภาคกลาง

117 21p14c0471 ระบบตรวจจับใบหน้าแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายกุลพัทธ์ ศิริโพธิ์ นายสายธน สิบแปดเส้นทอง นายธนดล นิมิตชูชัย ภาคกลาง

118 21p15c0020 โครงการตรวจสอบการมาถึงของรถพยาบาล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายดุสิต ศิริ นางสาวสุพิชญา ไศลบาท
ภาคกลาง

119 21p15c0034 สุขภาพดี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายเฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล นายอภิสิทธิ์ แซ่ตั้ง นายธนัท พรหมพิริยา นางสาวพิชชา เสรีพาณิชย์การ ภาคกลาง

120 21p15c0108 แอปพลิเคชั่นผู้ช่วยนักเรียนเเละนักศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศรัณย์ อินทโกสุม นายธนัชสัณห์ เทพพรบริสุทธิ์ นางสาวนวพร บุญยะวณิชย์
ภาคกลาง

121 21p15c0184 ระบบค้นหาผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคลบริเวณใกล้เคียงด้วยแอพพลิเคชั่น มือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย นายศิริชัย บินชัย นายธนยศ สุจิภิญโญ
ภาคกลาง

122 21p15c0193 ระบบการเข้าชมสถานที่โดยใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายจิตรภาณุ แท่นทอง นางสาวนัฐธิดา แม้นรักษา
ภาคกลาง

123 21p15c0195 ระบบจัดการแผนที่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายธิติพัทธ์ มานิตเฉลิมชัย นางสาวรุจาภา โชติสวัสดิ์รักษา
ภาคกลาง

124 21p15c0213 เครื่องตรวจจับมลภาวะแบบเคลื่อนที่ผ่านรถโดยสารประจำทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) นายเกรียงไกร ลิ่มทอง นายกิตติอมร ชุ่มอ่วม นายธนะชัย ตรีรัตน์ดิลกกุล นางสาวธนวรรณ กมลสุขศรี ภาคกลาง

125 21p15c0225 การพัฒนาระบบนำทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง กรณีศึกษา สวนเบญจกิติ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวกัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง นางสาวอุษณีย์ สิงห์คู่

ภาคกลาง

126 21p15c0232 แอปพลิเคชันสินค้าลดราคาเพื่อความประหยัด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายชัยศิริ สนิทพลกลาง นายธนกร ศรีณรงค์สุข นายสัตวัฏฏ์ คำศิริ นายณัฐสิทธิ์ จันทร์วิเศษ ภาคกลาง

127 21p15c0245 หิ้วกันเถอะเรา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์ นางสาวปนัดดา กุสละพัชรินทร์ นายพศวัต กำเหนิดน้อย นายธนวัฒน์ กุลาตี ภาคกลาง

128 21p15c0246 แฮชแท็กเกอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวฑิตยา หวานวารี นายชนินทร์ชัย หาญเมือง นางสาวขวัญชนก ศรีสมพงษ์
ภาคกลาง

129 21p15c0267 เที่ยวไปทั่ว ทัวร์ให้ครบ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายชัยศิริ สนิทพลกลาง นายมญชุ์ชวินทร์ ปิ่นทอง นายศิวกร สายใจ นายสุรนันท์ จันทร์ทิม ภาคกลาง

130 21p15c0277 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใบสั่งโดยใช้รูปถ่ายสแกนทะเบียนรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) นางสาวอรวรรณ มูสิกะ นายฐาปนพงศ์ จิตต์บุญธรรม นายพีรพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย
ภาคกลาง

131 21p15c0283 แอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหารที่อยู่ใกล้คุณ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) นางสาวอรวรรณ มูสิกะ นางสาวศรุตา ศรสุวรรณ นายสุริยกานต์ สุขขีพันธุ์ นายธีธัช อัศวสุภกุล ภาคกลาง

132 21p15c0308 แอพพลิเคชั่น จัดการเเละบริหารการศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสาวสิริธร เจริญรัตน์ นายชนาธิป นอบน้อม นายชัยชนะ ปลอดภัย นางอริสา กุลฉวะ ภาคกลาง

133 21p15c0333 ระบบสืบค้นสารสนเทศโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายวณัฐพงศ์ ประสมศรี

ภาคกลาง

134 21p15c0336 การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อประเมินค่าความชื้นในข้าว ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง-กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์โรงสีข้าว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายสุรยุทธ หลวงพิทักษ์

ภาคกลาง

135 21p15c0377 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง บึงบัว ด้วยเทคโนโลยีโลกเสริมจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายพัชรพล พงษ์พาณิชย์ นายธนกฤต สุขสราญ
ภาคกลาง

136 21p15c0388 แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำแนกอาหารและเมนูไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายพิชญุตม์ ศิริพิศ นายธนาธิป สุเนตร นายธานินทร์ ศรีไทย ภาคกลาง

137 21p15c0392 แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกและการสะสมคะแนนผ่านแอปพลิเคชันบนเว็ปไซต์และสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายนวปฎล จันทร์เพ็ง
ภาคกลาง

138 21p15c0438 แอพพลิเคชั่นนำทางและหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายชาญชนะ วิชา นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์ ภาคกลาง

139 21p15c0449 แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายณพงศ์ ตันสกุล นางสาวจิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย
ภาคกลาง

140 21p15c0499 โปรแกรมเล่นเพลงตามอารมณ์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสุพัณณดา โชติพันธ์ นายกฤตฤณ ฌานคุปตรัตน์ นายรภัสศักย์ ศรีวัฒนวรชัย
ภาคกลาง

141 21p21c0015 สู้ต่อไป! นายพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายนริศ ถนอมทรัพย์ นายกฤติพงษ์ รุกขชาติ นายณัฐนนท์ บุญเขตต์ ภาคกลาง

142 21p21c0017 สองเราเขย่าโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา
ภาคกลาง

143 21p21c0018 ท่าไม้ตายทะลายมอนเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายวศิน สุขีทรัพย์ นายชัยธัช ฉ่ำเฉลิม นายกัณภาค จาวสุวรรณวงษ์ ภาคกลาง

144 21p21c0037 ลากบ่อยๆค่อยๆจำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาววิรากานต์ แจ่มแจ้ง นางสาวณัฐนันท์ เลิศนันทกุล นางสาวสุรภา เชาว์ขุนทด ภาคกลาง

145 21p21c0183 ปริศนาท้าให้ลอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ นางสาวศุภิสรา คำอุดม นายเฉลิมเดช ประพาสมณเฑียร นายธนาธิบดี สีหาบุญทอง นางสาวอัจจิมา ฐิตะลักขณะ ภาคกลาง

146 21p21c0199 อินฟินิตี้ บียอนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาศกร ภาคอัต นายศิวะพล จัตุกูล นายพีรพงศ์ ภาคภูมิ นายอานนท์ ศรีประเสริฐ ภาคกลาง

147 21p21c0272 ขอส่วนบุญได้ไหม ในฐานะโมตัสสะก็ได้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายพิชชา หุตะจูฑะ นางสาวพรหมพร ชัยหมก นางสาวอรัชฌา ปิ่นประยูร ภาคกลาง

148 21p21c0376 ดีนาร์เรท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวจีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ นางสาวมณีรัตน์ บุญจันทร์ นางสาวเกศสกานต์ ใจจันทร์ ภาคกลาง

149 21p21c0405 ยูนิคอร์น โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวปทิตตา ฌาโนปกรณ์ นายศุภกิตติ์ บุญทา นางสาวฉโลชา ศรีบริบูรณ์ ภาคกลาง

150 21p21c0417 บ้านนี้มีอะไร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายเจริญศักดิ์ ทองอินทร์ นางสาวสุนิษา สวัสดี นางสาวฐิติรัตน์ ลูกนักรบ ภาคกลาง

151 21p21c0418 รสเลิศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายอิสรา สุภาสัย นายชยน อิสระธนาชัย นายพฤฒิพงษ์ มาบำรุง ภาคกลาง

152 21p21c0419 เอาชีวิตรอดตลอด 9 เดือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายอานนท์ แก่นจันทร์ นายธนกฤต ศะศินิล นายทีรวุฒิ เห็มบาสัตย์ ภาคกลาง

153 21p21c0421 ฝันร้ายของเด็กน้อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายสิรวิชญ์ โครตทา นายภัทรพล แป้นขาว นายพรตกำภู หาภา ภาคกลาง

154 21p21c0422 น้ำตาสีดำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายณัฐิวุฒิ ขวัญเมือง นายรติโรจน์ เวียงสา นายวสิษฐ์พล สิทธิโชติ ภาคกลาง

155 21p21c0423 กระต่ายน้อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวณัฐธิดา ปุ่นอุดม นางสาวปาณิศา โพธาพันธุ์ นายธนภูมิ บุรีรมย์ ภาคกลาง

156 21p21c0424 บัญชาราชัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวสุภัคศิริ แก้วศรี นายชาคริต วิเศษรจนา นายธนาธร เผือกสำลี ภาคกลาง

157 21p21c0425 กังฟู มาสเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายรฐนนท์ สุวรพงษ์ นายกฤตวัฒน์ ประจวบกลาง นายกิตตินันท์ ศรีสิงห์ ภาคกลาง

158 21p21c0426 คิมบี้กับขุมทรัพย์ที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวนวพร เจิมขวัญ นางสาวณัญมน ศิริมงคล นางสาวชรินรัตน์ เอี่ยมสะอาด ภาคกลาง

159 21p21c0427 การโจมตีของขยะอวกาศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวพลอยชมพู ศรีสำราญ นางสาวธิดารัตน์ เพ็งพงษ์ษา นายทวีพล มีสมศัพย์ ภาคกลาง

160 21p21c0428 ฟาร์มมหาสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวณัฎฐนิจ ศรีทอง นางสาววรรณพร ศิรินภางกูร นางสาวพรรษชล คำสวัศดิ์ ภาคกลาง

161 21p21c0429 วิ่งเพื่อรอด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายอมาญาส์ บุญกอง นายนรินธร นามวงศ์ นายปฐมพร นิ่มนวล ภาคกลาง

162 21p21c0430 ยอดมนุษย์ผู้พิชิตขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายธิติมา วงศ์อุบล นายธนภัทร คงเพ็ชรขาว นายวีรยุทธ วรรณทวี ภาคกลาง

163 21p21c0432 สารพัดปัญหาของนายข้างบ้าน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายวรัญญู ธรรมสมภาพกุล นายธนาศักดิ์ ฮวดเพ็ง นายณัฐพนธ์ ภาคญาติ ภาคกลาง

164 21p21c0433 นินจา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวฝนหลวง สุภาภรณ นายตุรวิทย์ สติชอบ นางสาวปภาดา เพชรมณี ภาคกลาง

165 21p21c0435 เกมยิงผีในเมือง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายธนพล จันศรี นายณัฐพงษ์ สัสสวีระ นายชัยทัศ งามกำพูวิวัฒน์ ภาคกลาง

166 21p21c0436 วิ่งวิ่งสู้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายธรรพ์ณธร เขียวคูหา นายวีรภัทร วงศ์สุกัลป์ นายประวิทย์ ศุภลักษณ์ไพศาล ภาคกลาง

167 21p21c0439 เซฟเดอะแพลน! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายกีรพัฒน์ กิระวงศ์สกุล นายศุภกร นาคแก้ว นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์ ภาคกลาง

168 21p21c0453 นักรบในตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางสาวพัชรินทร์ มลสันเทียะ เด็กชายนรภัทร พรหมมาณพ เด็กหญิงวันรัตน์ กิตติศักดิ์เสรีกุล นายศรุต แสงสนิท ภาคกลาง

169 21p21c0456 ขอเสียงหน่อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายภาสวุฒิ วิจารณบุตร นางสาวชัชชญา สุขเกื้อ
ภาคกลาง

170 21p22c0014 เพลย์เพลินเลิร์นกราวด์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์

ภาคกลาง

171 21p22c0016 วิ่งแล้วรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายแกน มงคลากร

ภาคกลาง

172 21p22c0021 ห้องปฏิบัติการสีเขียว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายธนวันต์ เชื้อมั่ง นายอรรถพล จำปาทอง นายชนาธิป รอตภัย ภาคกลาง

173 21p22c0022 ชีวิตในดาวร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางปิยาภรณ์ แสงนาค นายฐัชชนม์ มุขประดับ

ภาคกลาง

174 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวฤทัยมาตา ขวัญเกตุ นายกีรตาพันธ์ มาลัย
ภาคกลาง

175 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นายอรรถเศรษฐ์ นิยมศรี นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี ภาคกลาง

176 21p22c0028 พลิกโลกาล่าประวัติศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางปิยาภรณ์ แสงนาค นายคิรากร กล่อมฤทธิ์ นายสุทธิภัทร บำรุงญาติ นายณัฐวัฒน์ ผลปราชญ์ ภาคกลาง

177 21p22c0056 เวทคณิตพิชิตฝัน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอ เด็กชายวิทวัส กิติภัทร์ถาวร เด็กชายธนภูมิ จิตรโสภิณ เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ดี ภาคกลาง

178 21p22c0065 ฉันคือสุริยะจักรวาล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวศุภานิช แสงผา นางสาวสุธาสินี ปานทอง นายสุรนนท์ รูปดี
ภาคกลาง

179 21p22c0075 ดินแดนมหัศจรรย์แห่งดาราศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ นางสาวสุวิมล แขกซอง นางสาวศิริลักษณ์ จันดีบุตร นายวรวุฒิ คล้ายแก้ว นางสาวศุภานัน สินพพลับ ภาคกลาง

180 21p22c0220 สื่อช่วยสอนและตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดนิ้วมือ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปทุมวิไล นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ นายเทอดทูน สมรสมนตรี นางสาวณัฏฐณิชา ชิดสนิท นายธนวัฒน์ แน่จริง ภาคกลาง

181 21p22c0306 แอปพลิเคชันช่วยจำคำศัพท์ผ่านการปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟน : อิงก์ล็อก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายลัทธพล ด่านสกุล นายภพธรรม เจริญแนว นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ ภาคกลาง

182 21p22c0360 โครงการตอบฉันหน่อย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา นายจุฬา ชมชื่น เด็กหญิงณัฐชยา สุขเกื้อ

ภาคกลาง

183 21p22c0393 ติ๊ง ต๊อด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์ นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ ภาคกลาง

184 21p22c0394 เทคโนไทม์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวปัณฑ์ชนิต สิงห์เจริญ เด็กหญิงธัญลักษณ์ คุณาทรกุล ภาคกลาง

185 21p23c0012 โบติวรอ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวผกามาศ ช่วยนะ นางสาวณิชติพักตร์ ลักขษร
ภาคกลาง

186 21p23c0013 มายเบบี้แอนด์มี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวกชกร นุอุปละ

ภาคกลาง

187 21p23c0025 ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือพร้อมคำแนะนำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวปิยรัตน์ กึงฮะกิจ นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว นายธนกฤต หิรัญ นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง ภาคกลาง

188 21p23c0030 เว็บแอพลิเคชั่นตรวจจับตำแหน่งสิวบนใบหน้าวิเคราะห์ระบบอวัยวะภายในร่างกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายพนา สาระยาม นางสาวพราวพลอย เประยะโพธิ์เดช นางสาวพรธิดา โพธิ์ใบ
ภาคกลาง

189 21p23c0197 ก่อบ้าน สร้างตัว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นายกฤติน กลิ่นเเก้ว นางสาวพิมพ์รติ ลิมปนะวรรณ นางสาวสุพรรณี พงศ์ตระกูลเจริญ ภาคกลาง

190 21p23c0200 อาม่า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาสกร ภาคอัต นางสาวฐิตาภา ขุนวิเศษ นางสาวศิริลักษณ์ นวลสาย นายธนภัทร กุลคำ ภาคกลาง

191 21p23c0250 โครงการตรวจวัดปริมาณควันบุหรี่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นางสาวกฤติยากร โพธิ์ชัย นางสาวอติกานต์ ลีทวีกุลสมบูรณ์ นางสาวพรนภัส นิลพฤกษ์ ภาคกลาง

192 21p23c0284 ถังขยะอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณภัค สุทธะพินทุ เด็กหญิงวิชญาดา ชำนาญศิลป์ เด็กหญิงเบญญาดา พฤกษ์พงศกร ภาคกลาง

193 21p23c0309 สเนค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายธนกฤต ตันรัตนการ

ภาคกลาง

194 21p23c0365 สมาร์ท ดีเทค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวลัลนา รณกรกิจอนันต์ นางสาวนัทธมน ทิมสุวรรณ นางสาวนภัสรา ตันมงคล ภาคกลาง

195 21p23c0373 เครื่องผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติ พร้อมระบบการตรวจสอบ และควบคุมผ่าน Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายพนา สาระยาม นายกรสกล ดำรงค์กุลนิช นายอรุณ เนตร์ประพันธ์ นายพีรวิชญ์ ชองขันปอน ภาคกลาง

196 21p23c0380 นาฬิกาปลุกสำหรับคนหูหนวก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นายไตรภพ ทองช่วง นายศุทธวีร์ ธาราวรณ์ นายพันศักดิ์ เปรมชัยวรกุล นายคณาศักดิ์ สันติกรกุล ภาคกลาง

197 21p23c0395 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินสภาพถนน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามโคก นายศักรภพณ์ ปริยัติฆพันธ์ นายรัฐกรณ์ พลแสน นายเบญจพงศ์ เพชรเหลี่ยม
ภาคกลาง

198 21p23c0446 เอ-วีไอพี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ นายอิศรา ข่าน นายวิชญ์ภาส ตั้งเปรมศรี นายภวัต โคตรสุวรรณ ภาคกลาง

199 21p31c0457 ระบบถามตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - นางสาวธัญณิชา ทองอยู่ นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวทิภาพร คำอ้อ ภาคกลาง

200 21p32c0059 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายฉัตรชัย แซ่ตัน นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ นายสรัล ลิมปสถิรกิจ ภาคกลาง

201 21p32c0181 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้การมองเห็นของเครื่องและการเรียนรู้ของเครื่อง BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชวาล เพียรสัตยานนท์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ นายภณ จิตต์นิลวงศ์ ภาคกลาง

202 21p32c0191 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายอรรถวิท ไชยโรจน์ นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ นายวิวัฒนชัย แสงสง่า ภาคกลาง

203 21p32c0243 การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยเทียบกับโมเดลทางภาษาแบบ n-gram BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นางสาวชนิสรา วิบูลย์ลาภ นายภาคย์ มณีฉาย
ภาคกลาง

204 21p33c0041 หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ นางสาวณัฐฐิณี จรกา นางสาวกาญจนา แสวงสุข
ภาคกลาง

205 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแน่นของคนจากภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายปณายุ คีลาวัฒน์ นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์ ภาคกลาง

206 21p33c0291 ระบบฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายจิโรจน์ จริตควร นายนภพล ขวัญทอง นายฐาปกรณ์ พันธ์วงษ์ นายศิวัช รัตนานุรักษพงษ์ ภาคกลาง

207 21p33c0313 Yakuna: ผู้ดูแลยา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเก็จแก้ว ธเนศวร นางสาววริศรา ลิ้มพรจิตรวิไล นายวจนะ จงรุจิภิญโญ
ภาคกลาง

208 21p33c0363 ตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์ นายอภิรักษ์ สังข์อารียกุล ภาคกลาง

209 21p34c0086 ระบบค้นหาในฐานข้อมูลด้วยภาษาไทย โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายธนเดช ศรีสุขวสุ นายวิธูสิริ รอดสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ ทองบ้านเกาะ ภาคกลาง

210 21p34c0115 โปรแกรมประยุกต์การระบุตัวบุคคลด้วยใบหน้าสำหรับตรวจจับและบันทึกการเข้า-ออก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายเกรียงไกร ลิ่มทอง นายมฤคินทร์ ใจดี นายชนาธิป สุวรรณทัต นางสาวปาริตา พานพุ่ม ภาคกลาง

211 21p34c0140 การโฆษณาด้วยระบบอัจริยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวกาญจนาพร อุดมทิพย์ นายฉัตรทอง ริมทอง นายสาธิน ลิมจำนงค์ ภาคกลาง

212 21p34c0188 แชทบอทขนมไทย โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายนกุล คูหะโรจนานนท์ นางสาวมินตร์ธาฎา พรมสุทธิพันธ์ นางสาวสุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์
ภาคกลาง

213 21p34c0198 ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนภายในห้องเรียน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายพงศธร กิตติวรปัญญา นายวิพุธ ภู่ทอง
ภาคกลาง

214 21p34c0221 ระบบการติดตามสภาพจราจรและควบคุมสัญญาณไฟจราจร โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณฐวรรธก์ ขวัญภูมิ นายวริทธิ์ ประสาทฤทธา นางสาวสุธิดา สุคนธ์นันทิกุล ภาคกลาง

215 21p34c0236 ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการขับรถของผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะจากภาพวีดีทัศน์กล้องติดหน้ารถยนต์ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวภควรรณ ปักษี นายภัคพล แซมเพ็ชร

ภาคกลาง

216 21p34c0256 เดอะ คีปเปอร์: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายธนกฤต คล้ายแก้ว นายธนกฤต ผังวิวัฒน์
ภาคกลาง

217 21p34c0294 การกู้คืนข้อความภาษาอังกฤษที่ไม่สมบูรณ์โดยใช้การเข้ารหัสแบบอัตโนมัติ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นางสาววรรณิตา เถกิงศักดิ์ศิริ นายอธิพัฒน์ น้ำเพชร นายรุจิกร ชรากร ภาคกลาง

218 21p34c0299 ระบบติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่องในสภาวะกล้องที่มุมมองไม่ซ้อนทับ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ นายนิติพัฒน์ ใจดี นายธิปก ธรรมกุลางกูร ภาคกลาง

219 21p34c0316 ระบบผู้ช่วยแพทย์ชาญฉลาดในการประเมินโอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วยผ่าตัด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล นางสาวชนัดดาภรณ์ อ่อนแสง
ภาคกลาง

220 21p34c0340 การเพิ่มความละเอียดข้อความที่ขาดความคมชัดโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายธารณ์ พงศาวรี นายวรวีร์ ถีระศิลป์ นายบุรินทร์ เนาวรัตน์ ภาคกลาง

221 21p34c0350 เยลโลว์เว็ท - สัตวแพทย์อัจฉริยะในกระเป๋าคุณ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร นายธเนศ ศรีอมร นายปองณัฐ จิตติปัญญากุล นายนพวุฒิ พุกภิญโญ ภาคกลาง

222 21p34c0356 ระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสุกรโดยใช้การประมวลผลภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ นายนนทนันท์ จงทวีผล นางสาวสุวัจนี จัตตมโล
ภาคกลาง

223 21p34c0384 โปรแกรมช่วยตั้งและเพิ่มความนิยมหัวข้อกระทู้ในเว็บ Reddit โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวฑิตยา หวานวารี นายขจรยศ ค้ำคูณ นายภัทรธร ปัทมังสังข์
ภาคกลาง

224 21p34c0386 ระบบคัดแยกขยะเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการคัดแยกขยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวสิศ ลิ้มประเสริฐ นายฐิติ ชื่นบุบผา นายศุภชัย ตรีประทีปกุล นายโศธนะ วิชาเรือง ภาคกลาง

225 21p34c0455 แพลตฟอร์มแนะนำแผนท่องเที่ยวส่วนตัว โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชสิลา แต้ตระกูล นายไชยณรงค์ ทุมาภา นายภาสชนม์ ปริกัมศีล นางสาวสุนิสา หุ่นช่างไม้ ภาคกลาง