กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11e0006 สู่ครัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายสุทธิรักษ์ หอสกุล นายขวัญชัย วรรณชัย
ภาคตะวันออก

2 21p11e0014 แพดดี้ ทาวน์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวรักษิณา สืบศรี นางสาวภัทรา มุกดาบุญ นายสิทธิชัย ศิริพรม ภาคตะวันออก

3 21p11e0020 ค่ำคืนหลอน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายจุลนที สีสายชล นายศักดิพัฒน์ เนื้อขำ นายอนุรักษ์ ลิยี่เก นายพิรุณ ไชยณรงค์ ภาคตะวันออก

4 21p11e0029 สงครามสี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายจุลนที สีสายชล นางสาวสุนิษา กลัดทรัพย์ นางสาวณัฐวดี อาฒยะพันธ์ นายชยานันท์ พุทธนนท์ ภาคตะวันออก

5 21p11e0107 อย่ามองตาได้มั้ย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม นายอานุภาพ จุลศรี นายพันธกานต์ พิทักษ์ราษฎร นางสาวศศิวิมล สะเดา ภาคตะวันออก

6 21p11e0139 เซเลสเชียลเรียม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายพีรณัฐ อนุสิทธิ์หิรัญ นายธนกร โรจน์นครินทร์
ภาคตะวันออก

7 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นายกันต์รพี คณาญาติ นายสิทธิศักดิ์ เถื่อนพนม นายจิรวัฒน์ ทองเทพ ภาคตะวันออก

8 21p12e0008 โลกที่ดีกว่า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นางสาวกมลชนก ขาวชูเกียรติ นายสุรเชษฐ์ พวงนิล นายจตุรงค์ ตระกูลกิจชัย ภาคตะวันออก

9 21p12e0012 ฟาร์มมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางสาวเอ็นดู ชาญชิต นายณัฐวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายรัชตินทร์ ประวงษ์ นายณัฐพล คำด้วง ภาคตะวันออก

10 21p12e0013 หรรษามาตราสะกด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นางสาวศิริอักษร ชลวานิช นางสาวมยุเรศ สาระรัมย์ นางสาวจารุวรรณ สุวรรณ์ ภาคตะวันออก

11 21p12e0015 มาผสมสีกันเถอะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางวชรพร สีหะ นางสาวสุชาดา ทับพลี นางสาวจิดาภา แก้วสุริยา
ภาคตะวันออก

12 21p12e0016 หลานปู่เรียนรู้ธรรมะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางสาวพิสมัย ผุยผัน นางสาวภัทรนันท์ อุปจันทร์ นายพยุพนธ์ แน่นหนา นายภูวเดช ทองปาน ภาคตะวันออก

13 21p12e0034 ธุรกิจบนมือถือ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายพันธุ์ธัช บัวรุ่งสวัสดิ์ นายปฏิภาณ ไชยปัญหา นายสุรดิษ ดิษฐประยูร
ภาคตะวันออก

14 21p12e0045 วงจรทดลองอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด นายชัยธวัช ทรงกรานต์
ภาคตะวันออก

15 21p12e0105 โปรแกรมแสดงกระบวนการแก้สมการทางคณิตศาสตร์เชิงทัศนะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายกสิณบดี วงศ์ทองเหลือ นายพงศภัค รัตนาอุดมสุข นายณัฐภูริทร์ วิชิต ภาคตะวันออก

16 21p12e0106 การทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมีเชิงปฏิสัมพันธ์ในระบบเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายณัฐพล ศรีระษา นางสาวฐาปนี ถนอมวงศ์ นายธเนศพล ดวงต๋า ภาคตะวันออก

17 21p12e0141 สื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเนินหอม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวอรบุษป์ วุฒิกมลชัย นางสาวศุภธิดา ตูมไทย นายกรวิชญ์ สิมมา
ภาคตะวันออก

18 21p12e0144 สื่อมัลติมีเดีย สอนการใช้โปรแกรม Blender 3D โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธุ์ นายณัฐพล วานิชสำราญ นายภูมิภัทร ศรีมนตรี
ภาคตะวันออก

19 21p12e0147 เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บนกระบะทราย AR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายจักรภัทร หร่ำเดช นายธนธรณ์ กิจมานะเมตตามิตร์ นายธนวัฒน์ บุตรสิงห์ ภาคตะวันออก

20 21p13e0063 เครื่องช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนิมิต ศรีคำทา นายอติเทพ ยารวง นายภูชิต สมหวัง
ภาคตะวันออก

21 21p13e0064 หุ่นยนต์ปลดทุกข์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวยุพิน สรรพคุณ นายรัชชานนท์ เผือกนอก

ภาคตะวันออก

22 21p13e0103 ไม้เท้าแจ้งเตือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวยุพิน สรรพคุณ นายบดีศร อุดมพันธ์ นายอณิรุต ศรีวิรัช
ภาคตะวันออก

23 21p13e0108 ระบบวิเคราะห์อาการบาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองและเข้าถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็ว โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นางสาวสถิตย์พร จันทร์เจริญ นางสาวสาธิดา บุญนาโค นายคณิน สดชื่น ภาคตะวันออก

24 21p13e0112 การพัฒนาระบบการอ่านผลการตรวจสุขภาพจากห้องปฏิบัติการและการจัดการด้านสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายคงกฤช ปิตานนท์ นายศุภกร พืชพูล นายชัยนันต์ เชวงศิลป์ นายพงษ์เพชร วิเศษดี ภาคตะวันออก

25 21p13e0151 เพชฌฆาตความเครียด: ผ่านสัญญาณชีพป้อนกลับ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง นายวิกรานต์ ศิวดำรงพงศ์ นายพงศ์ปณต พวงระย้า นายธนภณ เหรียญทอง ภาคตะวันออก

26 21p13e0199 การประเมินท่าในการออกกำลังกายด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย: การตรวจสอบท่ายืน และการวัดมุมงอของข้อเข่าระหว่างการสควอท โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นางสาวการะเกด กระแสร์ชล

ภาคตะวันออก

27 21p14e0055 อุปกรณ์ป้องกันนักท่องเที่ยวหลงทางและสูญหาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวิชญา รุ่นสุวรรณ์ นายจรินทร์ แขอิ่ม นายจิตวัต สารสุวรรณ
ภาคตะวันออก

28 21p14e0071 ระบบลงทะเบียนและติดตามเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยง โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายนิวร ศรีคุณ นางสาววนารัตน์ โอวาท นางสาวกันธิมาภรณ์ คุณรัตน์ นางสาวนฤภร เชื้อเมืองพาน ภาคตะวันออก

29 21p14e0129 รดน้ำกล้วยไม้ (สกุลหวาย) อัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวฐิตาพร ก้อนฆ้อง นางสาวกุลปริยา กิจเจริญ
ภาคตะวันออก

30 21p14e0130 เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวนัชชา ศิริมงคล นายนิติลักษณ์ จุมศิลป์
ภาคตะวันออก

31 21p14e0132 การตรวจสอบรูปภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนโลกอินเตอร์เน็ตโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์ นายพุฒิเมธ ปรัชญกุล นางสาววรชา แสนวงค์
ภาคตะวันออก

32 21p14e0138 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายธนกร วงศ์โชคชัย นายอภิวัฒน์ รัตนอุบล
ภาคตะวันออก

33 21p14e0148 เครื่องไล่นกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายอนิราช มิ่งขวัญ นายกุณฑล จงจงประเสริฐ นางสาวธิดารัตน์ ขรรค์มา
ภาคตะวันออก

34 21p14e0150 Proceeding คลิก คลิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายธวัชชัย ภูชนา นางสาวอรนุช ตาดำ นางสาวปภาวรินท์ มากเจริญ ภาคตะวันออก

35 21p14e0170 หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยในบ้าน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นายสิทธิศักดิ์ นิสสัยสุข นายนิรพล แซ่กือ
ภาคตะวันออก

36 21p14e0173 ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายธีรโชติ บุญคุ้ม นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ ภาคตะวันออก

37 21p14e0175 โปรแกรมตรวจจับหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์กคอนโวลูชัน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายกรวิชญ์ แก้วเล็ก นายสิทธิพล ละลี
ภาคตะวันออก

38 21p14e0176 ระบบจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ, การติดตามตัวบุคคล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายฐิติกร ฉ่ำน้อย นายธีรภัทร ยั่งยืน
ภาคตะวันออก

39 21p14e0178 การตรวจจับอาการหลับตาและอาการหาวสำหรับอาการหลับในของผู้ขับรถยนต์ด้วยกล้องอินฟราเรด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นายวิศรุต ทิพย์ประเสริฐ

ภาคตะวันออก

40 21p14e0180 ระบบจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ : การตรวจจับพฤติกรรม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายวิศรุต มั่นเสดาะ นายภัทรพงศ์ พิมลสกลวงศ์
ภาคตะวันออก

41 21p14e0185 ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายพีระพล ชื่นม่วง นายศรัณย์ สง่าแสง
ภาคตะวันออก

42 21p15e0001 แอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นางสาวมธุรดา อริยะโสภณ นางสาววรรณศิริ ทองประเสริฐ นางสาวอาทิตยา ผ่องแผ้ว ภาคตะวันออก

43 21p15e0004 โครงการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นางสาวศศิวิมล เงินมั่น นายธนภัทร มั่นมโนธรรม
ภาคตะวันออก

44 21p15e0101 บีคอนส์เพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายคงกฤช ปิตานนท์ นางสาวอาทิตยา อาจหาญ นายก้าวกล้า กตะศิลา นายปรัชญา เกี้ยงกรแก้ว ภาคตะวันออก

45 21p15e0102 ดิกชันนารีเพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายคงกฤช ปิตานนท์ นายศุภวิชญ์ นุชวงษ์ นางสาววัลลภา รักษาพรต นางสาวสุโกมล บุญญนรังษี ภาคตะวันออก

46 21p15e0149 ระบบติตามความก้าวหน้าโครงงานพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นางสาวกัญญารัก เอี้ยงลักขะ นายณัฐกิตติ์ จะมะนุ
ภาคตะวันออก

47 21p15e0155 ระบบให้คำปรึกษาแพทย์ออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวขนิษฐา นามี นายนันทวัฒน์ พรหมศร นายพีรพล สวัสดี
ภาคตะวันออก

48 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายปุณยวีร์ เจริญท้าว นายอนันต์ชัย มั่นคง นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล ภาคตะวันออก

49 21p15e0166 คลินิกยา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นายศีระ แก่นแก้ว นายฑศพล ไวยเนตร นายธุรกิจ เชยเล็ก ภาคตะวันออก

50 21p15e0242 โปรแกรมบริหารค่าใช้จ่ายร่วมกันบนอุปกรณ์พกพา (PeerShare) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายภูมิ เพ็งหิรัญ นายรชฏ ประมวลสุข นายพฤฒิชาคร งามสวนพลู ภาคตะวันออก

51 21p21e0002 คลอดิเลีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นางสาวคฑาทอง ทองฟู นางสาวพิชญธิดา แก้วชิณ นางสาวธนิยา พีระพงษ์ ภาคตะวันออก

52 21p21e0021 การผจญภัยของเด็กๆ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางสาวนาตยา สมบูรณ์กุล นายอัครพนธ์ รอดมา นายสุริยะ กุนทียะ
ภาคตะวันออก

53 21p21e0025 หมากฮอตผลไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายปิติพงษ์ ปัททุม นายณัฐวุธ คุ้มทอง นายธนัญชัย คงงามไพศาล ภาคตะวันออก

54 21p21e0070 เที่ยวไทยไปกับหนูกะเพรา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นางสาวจิตรลดา เทียนสวัสดิ์ นางสาวจิณณพิชญ์ ธีรชัยไพศาล นายอภิมุข ตราตรี ภาคตะวันออก

55 21p21e0072 ชุณหนคร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง นางสาวตรีรัตน์ เทพาคำ นางสาวชญานิษฐ์ กิจควรดี นางสาวสุพิชฌาย์ วรรณเชฐอิสรา ภาคตะวันออก

56 21p21e0075 เด็กโหดกระโดดกำแพง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวณิชาภัทร ทิมทอง นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น นายชัยพฤกษ์ มูสกุล ภาคตะวันออก

57 21p21e0076 ขนมปังประทังชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง นายอิสระ ผดุงประเสริฐกุล นางสาวศิริประภัสร์ ศรีเมืองบุญ นางสาวณัฐวดี วงษ์ไพศาล ภาคตะวันออก

58 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นายพัชรพล สัณฐิติกุล นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย ภาคตะวันออก

59 21p21e0079 คำสาปแห่งแดนไอยคุปต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายณัฐภัทร งามพรชัย นายตฤณ ตรงงาม นายรัฐวิชญ์ อริยรัฐรังสี ภาคตะวันออก

60 21p21e0084 ฟาร์มวุ่นวาย ว๊ายประหลาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายวาริส หลักทอง นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล นายนัน วาณิชยชลกิจ ภาคตะวันออก

61 21p21e0086 บทเพลงปลุกเปลวไฟ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวชลรไนล์ อุดมวิวัฒน์ นางสาวปภาดา รนที นายธีรัตม์ เหลืองณะลาภีร์ ภาคตะวันออก

62 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายณปภัช กระจ่างศรี นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน นายเดช วงศ์วีรธร ภาคตะวันออก

63 21p21e0110 แม่จิ๋วท้าแบคทีเรีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายจิรภัทร เดี่ยวพานิช นายภูมิมกร ธรรมคงทอง นายรัชนาท ลาชโรจน์ ภาคตะวันออก

64 21p21e0160 ฮีโร่โรงเรียนเก็บขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายจิตฑากร ชัยนาพฤกษ์ นายอภิวุฒิ อานามนารถ นายพฤฒา พุกสีดา ภาคตะวันออก

65 21p21e0161 เอาชีวิตรอดบนต่างดาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายกิตติภูมิ แฟงคล้าย นางสาวเกวลิน สามัญ นายจิรฎฐ์กฤศ ผ่องวรรณ์ ภาคตะวันออก

66 21p21e0179 ปาลาวัน ทาซานในป่าใหญ่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายนนท์ปวิธ แก้วโสนด นางสาวศุภิสรา นพพรพิทักษ์ นายปิยวัฒน์ ประมวลทรัพย์ ภาคตะวันออก

67 21p21e0210 สูตรอาหารไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายอาทิตย์ นาคพันธ์ นายธนกฤต เขี้ยวสิงห์ นางสาววรดา แซ่ชิน ภาคตะวันออก

68 21p21e0211 ผจญภัยแดนนิมิตรเมฆา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายศตพล นาซา นายเฉลิมชัย หนูอนงค์ นายพงษ์พร เจริญวิเศษ ภาคตะวันออก

69 21p21e0220 นักรบสยบมาร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายวงศกร โสภาพัฒนา นายสุรสีห์ ไวยวุฒิโท นายวิชยุตฆ์ ธรรมวิริยะ ภาคตะวันออก

70 21p21e0228 วิ่งในดินแดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางสาวดาริกา เรืองภักดี นางสาวพิรญาณ์พร อินทโชติ นางสาวฐิตาภา สุวพงษ์ นางสาวอัจจิมา นันทเจริญกุล ภาคตะวันออก

71 21p22e0081 มะลิตะลุยกรุงเก่า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวกัลยาณี สุขเมือง นางสาวชนิษฐา ลีวงศ์เจริญ นางสาวอนัญพร จอมคำ ภาคตะวันออก

72 21p22e0082 การผจญภัยสุดป่วนของเจ้ากระต่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นายกันติทัต วราวุฒิ นางสาวกัญญพัชร ตั้งติรวัฒน์ นางสาวณิชนันทน์ ปรางปราสาท ภาคตะวันออก

73 21p22e0083 ติดเกาะอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายฉัตรชัยวัฒน์ ศรีวิชิต นายภัทรนิธิ์ หอมดี นางสาวชลัยรัตน์ บุญโล่งศิริเจริญ ภาคตะวันออก

74 21p22e0088 วัยเรียนเซียนกล้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง นางสาวรุจรวี มีลา นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์ นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ ภาคตะวันออก

75 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวธรรณชนก ทรงชัย นายธนกฤต สวนใต้ ภาคตะวันออก

76 21p22e0100 ซีเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางอรจิรา ยอดคำ นายธรรมนิตย์ เจนสินธนานันท์ นายภูมิศักดิ์ แก้วสี
ภาคตะวันออก

77 21p22e0104 ยุทธจักรสมอง ครองโลก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวพิมพ์วรา ปาโส นางสาวสุพิชญา เทียมราช นางสาวสาธิตา สกุลจุฑาทิพย์ ภาคตะวันออก

78 21p22e0111 คณิตพิชิตมาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวปราณฟ้า ฟ้าประทานชัย นายนราวิชญ์ นามสนธิ์ นายจิณณะ วรรณโสภา ภาคตะวันออก

79 21p22e0126 โปรแกรมจำลองโครงสร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายสกล วารินทราพร นายทัตต์ สังขะวิชัย นายนันทวัส เมธากุล นางสาวถนิตา ฉันทนาวราพิชญ์ ภาคตะวันออก

80 21p22e0162 จำลองการสร้างหุ่นยนต์ 3 มิติ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายธนพล สวัสดิ์วงษ์ นายดินธนารัฐ จันทร์แสงศรี
ภาคตะวันออก

81 21p23e0011 เครื่องต้นแบบประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโดยไม่เจาะเลือด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางยุภาพร เปรมกมล นางสาวภาฟ้า มั่งเจริญ นางสาวเมทิกา อังกูรบริบูรณ์
ภาคตะวันออก

82 21p23e0041 ชั้นวางของอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นายศุภชัย แตงอ่อน นางสาวอภิชญา ปล้องไม้ นางสาวภัฑราณิษฐ์ เทศเจริญ
ภาคตะวันออก

83 21p23e0046 เครื่องต้นแบบช่วยวัดค่าอัตรารังสียูวีที่มากระทบต่อผิวหนัง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางธมลวรรณ นาวาเจริญ นางสาวตรีธิดา บุญศรี นางสาวภัทราพร จันทกลัด
ภาคตะวันออก

84 21p23e0067 นวัตกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชน กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนเเรม นายปรมินทร์ ทวีรส นางสาวอุไรพรรณ โพธิ์รัตน์
ภาคตะวันออก

85 21p23e0096 ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายพิทยา ปฏิโค นายอธิปปัตย์ จิรวงศ์ณธิพร นายภวิศ มนต์ชัยสิงห์ นายสิรวิชญ์ ประทุมสุวรรณ์ ภาคตะวันออก

86 21p23e0198 ระบบบันทึกงานของห้องเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายสุนทร เรืองภักดี นายศิวกร มหกาญจน์ นายณัฐธพงศ์ ชากรแก้ว
ภาคตะวันออก

87 21p33e0044 สติ๊กเกอร์วัดความชื้นเมล็ดพืช โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายสุรเชษฐ์ สะตะ นายสมรักษ์ มังสา
ภาคตะวันออก

88 21p33e0074 ทุ่นอัจฉริยะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายนิวร ศรีคุณ นายสิทธิรัตน์ ราญรอน นางสาวอัจฉริยา มะธิมะตา นางสาวสาวพัสวี มีสีผ่อง ภาคตะวันออก

89 21p33e0099 บีบีคาร์เอจีวี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต นายศิริเดช ฤกษ์วรประสิทธิ์ นายกฤษณะ ภูบุญทอง นายภูกริช ก้องเศรษฐกุล ภาคตะวันออก

90 21p33e0109 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ นางสาวกฤติยา ธิบาย นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม ภาคตะวันออก

91 21p33e0164 ระบบระบุตัวตนผ่านอุปกรณ์ไอโอทีด้วยเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี เอ็นเอฟซี ลายนิ้วมือ กล้องบันทึกภาพ และการรู้จำจากใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายวรวุฒิ สง่างาม นายทศพร สุขอนันต์ นางสาวชลธิชา อุดมทรัพย์ ภาคตะวันออก

92 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์ นายณัฐพล นิจชิน นายสวิชญ์ กิจพาณิชย์เจริญ ภาคตะวันออก