กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคเหนือ

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11n0025 ดันเจี้ยนมาสเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายรดิศ ค้าไม้ นายรวิชา ฮาชิโมโตะ
ภาคเหนือ

2 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชยุตพงศ์ พรมลี

ภาคเหนือ

3 21p11n0100 เอฟเวอร์พาธ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายอรรถกรานต์ เรณุมาร นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์
ภาคเหนือ

4 21p11n0180 เฟธเลส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายธนากร จันทร์เพ็ญ นางสาวพัดชา ชัยพรม นายกิตติชนม์ กิตติวรรณ ภาคเหนือ

5 21p11n0192 กระสือผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรียาบ นายดาวิด เกตุบุญเรือง นางสาวพัชรินทร์ ศรีสินทร ภาคเหนือ

6 21p11n0195 ใต้เงาแห่งแสง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายธนพล นันกด นายเตชณัฐ ฮัครจาคะ นายอภิวันท์ กองหิน ภาคเหนือ

7 21p11n0205 ผจญภัยความจริงเสมือนในนิทานอีสป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายคณิน สุขโรจน์

ภาคเหนือ

8 21p11n0217 โปรแกรมเกมส์จำลองสถานการณ์ (เสมือนจริง) การเอาชีวิตรอดจากการติดถ้ำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายพิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี นางสาวศิรินันท์ อรัญวาส นางสาวสิริโสภา เมืองใจ นางสาวลัดดา มูลสา ภาคเหนือ

9 21p11n0276 เกมแข่งเรือโดยใช้สมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ

ภาคเหนือ

10 21p12n0006 แอพพลิเคชั่นสื่อการสอนอดูโน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรกฤต แสนโภชน์ นายศิวกร จูด้วง นายเกียรติศักดิ์ มะยอง
ภาคเหนือ

11 21p12n0039 การเขียนโปรแกรมด้วยการพูดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงตรรกะในเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นางสาวงามสิริ บัวมั่น นางสาวนฤมล เศรษฐ์ดุสิต
ภาคเหนือ

12 21p12n0043 ระบบตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจำลองการทำงานสำหรับการเรียนรู้ระบบฮาร์ดแวร์แบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายเอกภพ วงค์สอน

ภาคเหนือ

13 21p12n0054 โปรแกรมจำลองการปลูกต้นไม้ด้วยความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายจิรายุส ศิริจันทรพงค์

ภาคเหนือ

14 21p12n0101 ท้าทาย 180 ไอคิว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ นายวันชัย กริ่มเพชร นายณัฐกานต์ ธนูสาร
ภาคเหนือ

15 21p12n0149 ระบบควบคุมบอร์ดอัจฉริยะสำหรับประชุมผ่านวิดีโอ ด้วยระบบ Bluetooth BLE และ HDMI-CEC โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอชิรวิทย์ รุณบุตรา นายชยณัฐ พันชน นายณัฐภาส ร่มโพธิ์ ภาคเหนือ

16 21p12n0164 โปรแกรมคัดกรองและพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นางสาวรอยบุรา บุรารักษ์ นางสาวอรยา ศรีดาวเรือง
ภาคเหนือ

17 21p12n0183 แพลตฟอร์มการบ้านออนไลน์ ตอน ผจญภัยเมืองล้านนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายสุขไพศาล ดารี นายปริญญา สุขา นายอาชัญ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ภาคเหนือ

18 21p12n0203 ผู้กล้าเลขฐาน! โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายอัครพร เลิศพิพัฒน์สกุล

ภาคเหนือ

19 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายธนทัต วรวีระวงศ์ นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์ นายสหรัฐ บัวระวงศ์ ภาคเหนือ

20 21p12n0227 แอพพลิเคชันระบบ AR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็กด้วยปริศนาแทนแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวจุฬาวลี มณีเลิศ นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม

ภาคเหนือ

21 21p12n0250 เดอะเสต็ปออฟแดนซ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นางสาวจินตภา กมลปิตุพงศ์

ภาคเหนือ

22 21p12n0268 เกมพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยเรียน (เซฟเซ็กส์ เซฟไลฟ์) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว นายสิรดนัย ทองมี ภาคเหนือ

23 21p12n0269 เกมจำลองสถานการณ์แบบสามมิติเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติสำหรับเยาวชนไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นายปองพล เสพรัมย์ นายธัชพล ปานยิ้ม นายปัณณธร พิพัฒนาคม ภาคเหนือ

24 21p12n0274 กลองปูจามหาสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายอนันตสิทธิ์ งานนา นางสาวสมภาร ธีวะรี นายจิราธิป อ่อนด้วง ภาคเหนือ

25 21p13n0004 สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุบน blockchain framework โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายอลงกต กองมณี นายศิวกร สิทธิรินทร์

ภาคเหนือ

26 21p13n0044 โปรแกรมสนับสนุนการกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงบนเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์

ภาคเหนือ

27 21p13n0069 แอปพลิเคชันสังเกตการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยพะเยา นายเชาวน์ ปอแก้ว นางสาวณัฐธภรณ์ ทุนร่องช้าง นายธราทร ตันวินิจ
ภาคเหนือ

28 21p13n0152 ระบบควบคุมเตียงสำหรับการกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายปรีชา เพียนจันทร์

ภาคเหนือ

29 21p13n0166 อินซูแคล: เวปแอพพลิเคชันสำหรับการคำนวนปริมาณอินซูลินที่เหมาะสมสำหรับแต่ละมื้ออาหาร โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายพิทยาธร รินแก้วงาม

ภาคเหนือ

30 21p13n0190 ระบบการถ่ายภาพเชิงการแพทย์สำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายอริญชัย นันต์จารุวงศ์

ภาคเหนือ

31 21p13n0196 แอพพลิเคชั่นสั่งการเตียงลมพลิกตัวสำหรับผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนวดนย์ คุณเลิศกิจ นางสาวนิรมล วัชรไพรงาม นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิวราภา
ภาคเหนือ

32 21p13n0223 โปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายทางพยาธิวิทยาของต่อมไทรอยด์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นางสาวจันทกานติ์ ศิวิลัยซ์ นางสาวจารุพร สุปิยะพาณิชย์
ภาคเหนือ

33 21p13n0239 แอปพลิเคชันสร้างสังคมการออกกำลังกาย โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ นายธนาธิป ปัวน้อย

ภาคเหนือ

34 21p14n0027 การพัฒนาเครื่องมือค้นหาเชิงความหมายสำหรับแนวคิดของระบบฐานข้อมูลโดยใช้ออนโทโลยี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวอารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง นายปฏิพน เวียงนาค

ภาคเหนือ

35 21p14n0104 โปรแกรมประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการจำแนกระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายปราชญ์ชนินทร์ อิ่นคำ

ภาคเหนือ

36 21p14n0157 แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ นายกวีวุฒิ ชูจิตร

ภาคเหนือ

37 21p15n0023 ระบบการจัดการคิวและประวัติผู้ป่วยนอกออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายกิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล นายกริชชัย ผลเจริญ นายทะเลไทย สิงวงค์ นางสาวจามรี อภิวงศ์ ภาคเหนือ

38 21p15n0072 ต้นแบบตู้เย็นอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสุรางคนา ระวังยศ นางสาวสุภาวิตา สามัญเขตกิจ นายณัฐพงศ์ มายรรยงค์ นายพงศ์นริศร์ กามะพรหม ภาคเหนือ

39 21p15n0094 ระบบฝากหิ้วสินค้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายดวิษ แสนโภชน์ นายจิรพัฒน์ สินธุวงศ์ นางสาวณัฐพร พันธุ์ยิ่งยก
ภาคเหนือ

40 21p15n0154 ระบบติดตามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายวรศร ศิริพานกุล นายวิภพ เก้าเอี้ยน
ภาคเหนือ

41 21p15n0165 การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสําหรับการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายณัฐพล โพธิ์ธิมา

ภาคเหนือ

42 21p15n0170 ระบบบริหารจัดการรถโดยสารประจำทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี นายฐิติวัชร เลิศผาติวงศ์ นายดนุพล ทองดี
ภาคเหนือ

43 21p15n0176 ต้นแบบระบบเลี้ยงปลากัดแบบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสุรางคนา ระวังยศ นายอัฐชฎาวุฒิ คำสุทธะ นางสาวธนัชพร พายพรรณ์ นายยงไว แซ่ไช ภาคเหนือ

44 21p15n0182 แอปพลิเคชันจำแนกและแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์โดยวิธีประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายณัฐพล หาญสมุทร นายชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ

ภาคเหนือ

45 21p15n0186 การออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพโดยความสัมพันธ์ของการเต้นของหัวใจและจังหวะเสียงเพลง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายณัฐพล หาญสมุทร นายชิษณุพงศ์ เปรมศรี นายสุมิตรชัย อัศวภูมิ นายธนาทร สังข์ทอง ภาคเหนือ

46 21p15n0188 แอปพลิเคชันสำหรับรถรับส่งนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายณัฐพล หาญสมุทร นายบุรินทร์ ปามะ นายสิรภพ แสนหอม นายสิรกัณห์ เตีมวงค์ ภาคเหนือ

47 21p15n0189 โปรเเกรมสร้างพื้นที่สำหรับการติดต่อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายปิยะชัย คำปวน นายไกรสร ก๋าใจ นายชวลิต ปัญญาเจริญ ภาคเหนือ

48 21p15n0194 แอพพลิเคชันจองคิวรับบริการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางลัชนา ระมิงค์วงศ์ นายกิตติธร รักปัญญาแก้ว

ภาคเหนือ

49 21p15n0199 แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายทัศนันท์ จันทร นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน

ภาคเหนือ

50 21p15n0230 แอปพลิเคชันตามหาสุนัข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยพะเยา นายเกียรติกูล สุขสมสถาน นายสยมภู บุญมาเทพ นายเอกดนัย นันทหาร
ภาคเหนือ

51 21p15n0238 เพลย์ลิสต์เพลงอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายจิรณัฏฐ์ ภู่จำรูญ

ภาคเหนือ

52 21p15n0241 MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายภาณุวิทย์ ผลเกิด นายสรวิชญ์ แสนศรี นายอิทธิพร แก้วอำไพ ภาคเหนือ

53 21p15n0266 อีซี่โน้ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายวรรณรัตน์ แสงโชติ

ภาคเหนือ

54 21p21n0007 ภารกิจพิชิตปีศาจ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายนันท์นสิน ชายมินทร์ นายนวพรรษ เพียรประกอบ
ภาคเหนือ

55 21p21n0013 เกมแฟนตาซีเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาววารุณี ธิจิตตัง เด็กชายอมร พันธุรัตน์ เด็กชายธนากร สุวรรณไตรย์ เด็กชายเอื้ออังกูร อินต๊ะโมงค์ ภาคเหนือ

56 21p21n0019 ถึงความทรงจำที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายยศ กันทายวง นางสาวกนกนิษก์ จันทกรี นายโชติช่วง หัวนา นางสาวเกตสรีวรรณ ไชยยะธนภัทร์ ภาคเหนือ

57 21p21n0022 โปรแกรมเกมฝึกพิมพ์ดีดในโลกเวทมนตร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวณุภาวรรณ จันทร์พรหม นายสุภัคณัฐ เกริกการัณย์ นายเบญ รุจิเรกานุสรณ์
ภาคเหนือ

58 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นางอรุณี ชัยพิชิต นายตฤณพัทธ์ มีบุญ นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ นางสาวธาวินี อุตเสน ภาคเหนือ

59 21p21n0034 ระนาดเอก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า นายภวินท์ สุขตากจันทร์ นางสาวสุพิชชา ปันคำ ภาคเหนือ

60 21p21n0038 คู่หูซ่าท้าทวงคืนของเล่นคืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายพีระเดช วงศ์คำ นายชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร นายภณ ภณเจษฎาพันธ์ ภาคเหนือ

61 21p21n0041 วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาวปราณี บัวซอย นายบางกอก วาณิชยานนท์ นายภูรินท์ ประสิทธิ์ นายพัทธดนย์ คงคล่อง ภาคเหนือ

62 21p21n0047 เพาะพันธุ์กับฉันนะ! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ภาคเหนือ

63 21p21n0061 จดหมายเหตุกรุงเสีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายปรัชรัฏต์ ใจมา นางสาวกัลยวรรธน์ วรรณโสภา นายศิวกร แก้วมาลา นางสาวสุชญา สุจิตรา ภาคเหนือ

64 21p21n0064 หนีกระทิงสุดขอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายฉัตรวัฒน์ ริยอง นายธนภัทร โตกำแพง นางสาวสุทธาสินี พัฒนนิธิโภคินกุล ภาคเหนือ

65 21p21n0065 สืบ สวน สัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายธนภัทร สุธรรมปัน นายฌาณติพล เขียวงาม นางสาวกัญญาณัฐ บุญมาก ภาคเหนือ

66 21p21n0102 มาตรกรรมพิศวง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายรวิภาส ทิพย์รัตน์ เด็กชายณภัทร อุนนะนันทน์ เด็กชายพชรพล วิรัตน์พงษ์ ภาคเหนือ

67 21p21n0159 เมฆพเนจร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ นายสรพงษ์ สมสอน นายณัฐภัทร ญาติฝูง นางสาวโชติกา เตชะวัง นายปณดล ใส่แก้ว ภาคเหนือ

68 21p21n0179 เมาส์ผีท่องโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางกรรณิกา จันทร์วงค์ นางสาวภีชาภัทร สังข์ทอง นางสาวธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล นางสาวสิริกร เลาหไทยมงคล ภาคเหนือ

69 21p21n0219 การพัฒนาเกมสองมิติโดยใช้โปรแกรม Construct2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางกรรณิกา จันทร์วงค์ นายฉัตริน เพ็ชรัตน์ นายชญานิน กรองใจ นางสาววรินธร สุขเอมโอฐ ภาคเหนือ

70 21p21n0222 เสียงเรียกจากห้องมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางกรรณิกา จันทร์วงค์ นางสาวธนภัทร ทับทิม นางสาวฐิดาพร สุขเจริญ นางสาวธนภรณ์ ทับทิม ภาคเหนือ

71 21p21n0228 สงครามล้างเผ่าพันธุ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายกิตติเดช คุ้มแสนเจริญ นายวรมรรค สุขะปุณณพันธ์ นายณฐภัทร เนรังษี ภาคเหนือ

72 21p21n0249 ตัวเก็บรวบรวมทรัพยากร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายสิรศิษจ์ ณ เชียงใหม่ เด็กชายสิริพงศ์ สุขสัมพันธ์ เด็กชายศุภกฤต เตชะสิริวัฒนากูล ภาคเหนือ

73 21p21n0253 ผจญภัยข้ามมิติพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวนางสาวพิมพ์ศิริ ทรวงแสวง นาย ชยานันท์ จากน่าน นางสาวรินรดา รังควัต ภาคเหนือ

74 21p21n0254 ฮีโร่น้อยปกป้องโลกจากขยะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนห้องสอนศึกษา นายประกิจ ผาติจิรโชติ นางสาวปทิตตา พรหมสิทธิ์ นายณัฐวุฒิ หิมะนันท์ นายศุภสิทธิ์ จิตอารีย์ ภาคเหนือ

75 21p21n0288 พิมพ์เพื่อชนะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช เด็กชายปัณณรุจน์ ร่มเย็น เด็กชายภวินท์ มอญแก้ว ภาคเหนือ

76 21p22n0014 ฝ่าตะลุยโลกคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายชลกานต์ อยู่สุขสวัสดิ์ นายภาณุวัฒน์ ชื่นตา นายพชร ไชยรังษี ภาคเหนือ

77 21p22n0040 จักรวาลด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร ภาคเหนือ

78 21p22n0045 ชีวิตง่ายด้วยฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา นางสาวสรัลพร เจริญผล นายสิทธิโชค สาโหมด ภาคเหนือ

79 21p22n0049 ฉัน ดวงดาว และสุริยจักรวาล 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน เด็กชายธนัสชัย ชะนะบัว เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร เด็กชายนภดล ภิรมย์ชม ภาคเหนือ

80 21p22n0062 โค้ดขนมหวานกับวิทยาการคำนวณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นางสาวฐิติกานต์ พุทธินันท์ ภาคเหนือ

81 21p22n0066 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะลุยแดนล้านนา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวดลยา ศรีบุตร นายนับเก้า เกียรติฉวีพรรณ นายณภัทร สายตะเข็บ ภาคเหนือ

82 21p22n0106 พ่อมดน้อยไฟฟ้า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวนะ วงศ์เสถียร นายก้องภพ อินเหยี่ยว นายนภัสกร กาบใจ ภาคเหนือ

83 21p22n0150 ผจญภัยหาทางออก กับปริศนาแห่งเครื่องกลอย่างง่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ เด็กชายธนพงศ์ เทพรักษ์ ภาคเหนือ

84 21p22n0158 การผจญภัยของนักต่อเรือผู้กล้าหาญ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ นายสรพงค์ สมสอน นายกฤษกร มะโนใจ นายณัฐพงค์ ทุ่งอ่วน นายอชิตพล ไชยเวียง ภาคเหนือ

85 21p22n0171 นักสำรวจจากเบื้องบน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กหญิงชญานุช ณ ลำปาง นางสาวกรกช บุญเพิ่มพูล นายกรกณ์ธนัทพงศ์ อรุณประพันธ์ ภาคเหนือ

86 21p22n0187 เกมฝึกการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการพื้นที่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางสาวกรรณิการ์ จันทร์วงศ์ นายปิติพงศ์ รอดกำเนิด นายธรรมชาติ สุขพินิจ นางสาวกัลยกร เลาหไทยมงคล ภาคเหนือ

87 21p22n0218 โดโรธี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์ นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร ภาคเหนือ

88 21p22n0244 ผู้พิทักษ์แห่งโลกความน่าจะเป็น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวกัญชรส ชำนิวิกัยพงศ์ นายศิกษก วัชรศาสตร์ นายธงชัย สีนวน ภาคเหนือ

89 21p23n0009 ระบบเซฟเมทเด็กแว้น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ เด็กชายปกรณ์ พงษ์คุณากร เด็กชายพีรัช เหลืองจิระโณทัย เด็กชายพลภฤศ วีระยุทธการ ภาคเหนือ

90 21p23n0010 การพัฒนาเกมนันทนาการเพื่อการบำบัดสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล เด็กหญิงปรีชญาพร ใจเกิด นางสาวธัญชนก พูนนาม เด็กชายพงษ์พาดา อะโนมา ภาคเหนือ

91 21p23n0018 บ้านเราฉล๊าดฉลาด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายชาญคณิต แก้ววงศ์ นายธนวัฒน์ กันสืบ นายศุภโชติ สุขสวัสดิ์ ภาคเหนือ

92 21p23n0031 โรงเรือนอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม นายศุภธณิศร์ น้ำคำ เด็กหญิงปราณปรียา ไชยมูล นายสุเมธ แผ่นชัยภูมิ
ภาคเหนือ

93 21p23n0037 แอปพลิเคชั่นแสดงผลคะแนนกีฬายิงธนู โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวธนิดา เนียมสวรรค์ นางสาวสุตาภัทร กันอ่อง นางสาวพัชราภา จอยวงษ์ ภาคเหนือ

94 21p23n0042 ระบบจัดสรรและคัดเลือกรถตู้เพื่อนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุขถาวร นายรพีพล ณ น่าน นางสาวชฎาพร สันทิศ ภาคเหนือ

95 21p23n0052 แจ๋ว v.2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม) นายคำพันธ์ จันทาอ่อน เด็กชายปิงปอง แสงสว่าง เด็กชายอนิวัตติ์ สีหะ เด็กชายณัฐพล คำภูษา ภาคเหนือ

96 21p23n0055 ถ่ายเถอะ ไม่เลอะเทอะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นางสาวสุพรรษา เกษกำจร นางสาวอมรรัตน์ ศรีแก้ว
ภาคเหนือ

97 21p23n0060 ระบบจัดการการให้น้ำเกลือผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล นายสรพงษ์ สมสอน เด็กหญิงพอใจ รางศรี เด็กหญิงซากุระ ยามาชิตะ เด็กหญิงสสาริณี วงศ์วิชิต ภาคเหนือ

98 21p23n0063 แอพพลิเคชั่นเพื่อแนะนำอาการและการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวพรชนก จรัสไกรสร นางสาวณัชภัค เมฆะ นายชยานันต์ ชัยยาศรี ภาคเหนือ

99 21p23n0068 ระบบตรวจจับน้ำขุ่นและกันน้ำขุ่นเข้าท่อน้ำในบ้านในบ้านอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายเอนก ไชยบุตร นายอัจฉริยะวิทย์ ตุรงค์สมบูรณ์ นางสาวกัญญารัตน์ สุอำ นายตุลธร วงศ์ชัย ภาคเหนือ

100 21p23n0071 น้ำไหล ไฟไม่ดับ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม นายพิจารณ์ อุสส่าห์กิจ นายธีรวุฒิ ชนิดนอก

ภาคเหนือ

101 21p23n0093 แอปพลิเคชันบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) โดย QR Code โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสันกำแพง นางสาวสุวิมล สุกันธา นางสาวจุฑารัตน์ สารใส นางสาวณัฐวดี โปธิตา นายธนริน ธนทวีอนันต์ ภาคเหนือ

102 21p23n0126 ระบบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงภายในที่พักอาศัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายสานิตย์ เตชะสาย เด็กชายสุวิจักขณ์ ชัยพรม เด็กชายโชตยากร กร ดวงแก้ว
ภาคเหนือ

103 21p23n0184 แอปพลิเคชันฝึกทักษะทางการพูดโดยใช้ระบบการรู้จำด้วยเสียง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวัชรวิทยา นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์ นายณัฐภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์ นายสุภัควุฒิ สีระสา นางสาวนริศรา สารีดี ภาคเหนือ

104 21p23n0191 เครื่องดักแมลงอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายวิทยา อยู่แจ่ม นายยุทธนา พิมพ์ภา นายกฤษกร ทิพย์ลุ้ย
ภาคเหนือ

105 21p23n0246 การพัฒนาการยืนของเด็กพิการทางสมองแสดงบน Web application ด้วยเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวกัญญาภัค สดโพธิ์

ภาคเหนือ

106 21p23n0257 ยัมมี่: บริการอาหารเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายศุภกร ศรีสวัสดิ์ นายเดชาพล เปลื้องอภัย นายนิพนธ์ เงินมี ภาคเหนือ

107 21p23n0271 ต้นแบบห้องนอนอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายมาโนชญ์ แสงศิริ นายณรงเดช โรจน์อรุณ นางสาวภัทรสุดา มั่นเขตกิจ นางสาวศิริทิพย์ ราศรี ภาคเหนือ

108 21p31n0105 ระบบตอบคำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส
ภาคเหนือ

109 21p31n0225 เก้าแปด: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายปรัชรัฏต์ ใจมา นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์

ภาคเหนือ

110 21p31n0243 QA-Jarvis: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นางนงนุช เกตุ้ย นายสุนิล เดสาร นายกรรชัย วงค์ไชยยา
ภาคเหนือ

111 21p31n0248 ระบบถามตอบภาษาไทยโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจิรายุส แก้วชื่น นายวัชนันท์ จันทาภากุล นายจิรายุส แก้วชื่น
ภาคเหนือ

112 21p32n0051 โปรเเกรมรู้จำลายมือภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายธีราพัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์

ภาคเหนือ

113 21p33n0002 ระบบการจัดการขยะติดเชื้อบน blockchain framework โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายอลงกต กองมณี นายพงศธร คำจันทร์

ภาคเหนือ

114 21p33n0026 ระบบสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งของฟาร์มเกษตรเคมีด้วยเฟรมเวิร์คบล็อกเชน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) นายอลงกต กองมณี นายสุนทร วรธนรักษ์

ภาคเหนือ

115 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน นายรวีโรจน์ ทองดี นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์
ภาคเหนือ

116 21p33n0148 ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียนด้วยสัญญาณไร้สายแบบผสม wifi และ ZigBee โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายฐาปกรณ์ เผยพร นายพีธกานต์ กาศอุดม
ภาคเหนือ

117 21p33n0163 ระบบควบคุมการเพาะกล้ามะเขือเทศบนพื้นที่สูงบนแพลทฟอร์ม NETPIE โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นายประธาน คำจินะ นายกฤษฏ์ แดงต่อม นายปฏิภาณ ใจซื่อ นายพงศกร ดีคำ ภาคเหนือ

118 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่านเครือข่าย LoRa โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายวรรณรัตน์ บุญยัง นายสุริยา เขื่อนขัน
ภาคเหนือ

119 21p33n0208 เรือขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศุภกิจ อาวิพันธุ์ นายธนกร อ่อนละมูล

ภาคเหนือ

120 21p33n0226 อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายบรรจง ปิยศทิพย์ เด็กชายจิรัฏฐ์ ชวชาติ เด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ
ภาคเหนือ

121 21p33n0229 ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายปารัณวิชญ์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ เด็กชายภูรินท์ ภัทโรวาสน์ นายชวิศ ตั้งชีวโรจน์ ภาคเหนือ

122 21p33n0235 ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ภาคเหนือ

123 21p33n0285 การเลี้ยงตัวไหมบนระบบไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ นายธุวานนท์ สายเรือนแก้ว

ภาคเหนือ

124 21p34n0058 ห้องลองเสื้อเสมือนจริง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยพายัพ นางดวงพร รังรองรจิตภูมิ นายฤทธิไกร กิติสุขถาพร นายณัฐชลิต นามคง นายอิศรา อินทะวงค์ ภาคเหนือ

125 21p34n0070 โปรแกรมเข้ารหัส ICD-10 โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์

ภาคเหนือ

126 21p34n0141 ซอฟท์แวร์การเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อการวางแผนการเพาะปลูก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยนเรศวร นายธนะธร พ่อค้า นายทศพล พิมเกษ นายสุรสิทธิ์ เยื่อปุย
ภาคเหนือ

127 21p34n0259 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเสมือนจริง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท นายกิตติชัย หน่อเทพ

ภาคเหนือ