กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันตก

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11w0080 เกมวิ่งและยิงเพื่อสุขภาพโดยใช้ลู่วิ่งสายพานและปืนจำลอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายวรพงษ์ วิวัฒน์ภาสวร นายณัฐวุฒิ แย้มเกษร
ภาคตะวันตก

2 21p11w0081 เกมเอาชีวิตรอดในเกาะปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายภาคภูมิ ไข่มุกด์ นายธีรภัทร มาลา
ภาคตะวันตก

3 21p11w0082 เกมทำฟาร์มโดยใช้จำนวนก้าวเดิน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นางสาวพิมพิกา เกตุเพ็ง

ภาคตะวันตก

4 21p11w0116 ใครคือฆาตกร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายณัฐภัทร พลังอิสระ นางสาวอมรรัตน์ ลิ้มประสาท
ภาคตะวันตก

5 21p11w0119 ทุบฉันเถอะ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายกลยุทธ์ จงนิมิตไพบูลย์ นายศุภกฤต สร้อยคำ
ภาคตะวันตก

6 21p12w0014 ดรอร์วี่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นายศรัณย์พงศ์ วราโภค นายอิสระ ศศิวงศาโรจน์ นายปุญญาณัฐ ทองสดายุ ภาคตะวันตก

7 21p12w0015 ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับตรวจสอบสเตทและแก้กลับลูกบิดรูบิคขนาดใดๆ ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการตรวจทานแบบจำลองในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายกันตวัฒน์ รัชทาณิชย์ นางสาวสิรีรัชญ์ ศรีอินทร์คำ นางสาวธนพร โรจน์ไพรินทร์ ภาคตะวันตก

8 21p12w0027 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนพื้นฐานมัลติเอเจนท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายปรียพล โอวาทสุวรรณ นางสาวนงนภัส อารยะพงศ์ นางสาวณัฐสิมา หนองใหญ่ ภาคตะวันตก

9 21p12w0029 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ภาษาฮากกา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวุฒิชาติ แสวงผล นางสาวผัลย์ศุภา ชูสิทธิ์ นางสาวณิชา เลิศดำรงรักษ์ นางสาวอภิสรา พงษ์สีดา ภาคตะวันตก

10 21p12w0068 การจำลองเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค RSV โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวคณิศร เบ็ญจรูญ นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง นายสมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์ ภาคตะวันตก

11 21p12w0095 Pattana: ระบบทดสอบและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาระดับการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเพชร สัจจชลพันธ์ นายประกฤษชัย พันพิลา นายสุวิจักขณ์ เพิ่มผลพัฒนา นางสาวกมลรักษ์ สาริยาชีวะ ภาคตะวันตก

12 21p12w0120 ระบบสนับสนุนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายณัฐพงศ์ ไทยเจริญ

ภาคตะวันตก

13 21p13w0028 ระบบติดตามฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวฐิตินันท์ ตันติธรรม นายโยธาณัฐ มะลิวัลย์ นายธนบดินทร์ เชียรเจริญธนกิจ นายณัฐพล ศรอนันต์กุล ภาคตะวันตก

14 21p13w0039 @Cody: บันทึกระดับน้ำตาลในเลือด และอาหารอย่างง่ายดาย บนแอพพลิเคชั่น LINE โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายธนพล นรเสฏฐ์ นางสาวสุริยาภา พงศ์ไพรจิตร นางสาวกานดา ชีวะธรรมรัตน์ นางสาวพรรณนารา สุวรรณนิกขะ ภาคตะวันตก

15 21p13w0041 เกลาโควิซ: ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคต้อหินจากผลการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์
ภาคตะวันตก

16 21p13w0053 การแยกพื้นที่กระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงจากภาพสแกนซีทีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แทประสาทสิทธิ์ นายปิยบุตร ชอบสูงเนิน นายอินทัช ยุทธพงศ์ไพศาล
ภาคตะวันตก

17 21p13w0065 การหาตำแหน่งเริ่มต้นของเส้นเลือดบริเวณปอดจากภาพ x-ray แบบ CT Scan โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายกษิดิศ จุสมใจ

ภาคตะวันตก

18 21p13w0079 เกมสำหรับกายภาพบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายกันทรากร อุบลครุธ นายเจษฎา กัญญา
ภาคตะวันตก

19 21p13w0104 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการที่ควบคุมได้ทั้งใบหน้าและเสียงรวมถึงมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวสโรชา ด้วงศรี นายธีระพล ผลงาม นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี ภาคตะวันตก

20 21p14w0016 ระบบการวัดและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายฆรวัณณ์ เจียรมณีงาม นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส นายพีรดนย์ ปริญญาสงวน ภาคตะวันตก

21 21p14w0019 โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ นายปฏิพล สุวรรณบล ภาคตะวันตก

22 21p14w0064 ระบบตรวจจับทะเบียน สี และยี่ห้อรถยนต์จากภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวอัษฎารัตน์ คูรัตน์ นายนภพล ศิริพันธ์ นางสาวจิรัชญา สอิ้งทอง นายจิรพัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ ภาคตะวันตก

23 21p14w0071 โปรแกรมจำลองผลการใส่ล้อแม็กซ์รถยนต์และคำนวณมุมเอียงของล้อรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แทประสาทสิทธิ นายวรรธนันท์ แซ่กัง นายณัฐวัตน์ เลิศภควณิช
ภาคตะวันตก

24 21p14w0085 ราวตากผ้าอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนการทำงานตามสภาพภูมิอากาศ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวรัชดาพร คณาวงษ์ นางสาวฐิติกานต์ พงษ์เพ็ชร์ นางสาวกนกวรรณ สุวจนพงศ์
ภาคตะวันตก

25 21p14w0086 ระบบแนะนำแฮชแท็กจากการสืบค้นข้อความทวิตเตอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาววีณาวดี ม่วงอ้น นายรังสิมันตุ์ ขอนแก่น

ภาคตะวันตก

26 21p15w0022 วนิลลาบอท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นายชัยชาญ ทนุวุฒิวัฒน์

ภาคตะวันตก

27 21p15w0024 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ ภาคตะวันตก

28 21p15w0034 ระบบแนะนำสถานที่และความปลอดภัยในการเดินทาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายจิรพงษ์ เฟื่องขจรศักดิ์ นางสาวอธิชา ธนโชติธิติกุล นายอมรพงศ์ เวทวินิจ ภาคตะวันตก

29 21p15w0049 คิดดี้ แมนเนอร์ – โมบายเกมแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มารยาททางสังคมไทยสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวมาธวี สุขเขตต์ นางสาวเบญญา อย่สุข นางสาวจิดาภา สุมโนธรรม ภาคตะวันตก

30 21p15w0055 โครงการพัฒนาแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์สำหรับพิพิธภัณฑ์มนุษย์วิทยาวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวปวิตรา จิรวีรกูล นายธนพงษ์ อนันต์ศิริขจร นายกวิน มธุรสพรวัฒนา นายรัชชานนท์ ชมภู ภาคตะวันตก

31 21p15w0057 วอทเดอะเฮ็ลธ - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับผู้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นายนนทพัทธ์ วงศ์คำ นายสรัล ชื่นภักดี นางสาวบงกชมณี ลีลาเลอเกียรติ ภาคตะวันตก

32 21p15w0066 คีย์เฟส: แอปพลิเคชันสแกนใบหน้าสำหรับพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายกฤติกร จุฬาสถิตย์ นายณภัทร ดีศิลปกิจ นายจิรัฐ ภัทรกุลทวี ภาคตะวันตก

33 21p15w0122 การออกแบบเกมตอบคำถามสำหรับผู้พิการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นายแดนไท เชียงทอง นางสาวณัฐติยาภรณ์ อิทธินิติวุฒิ
ภาคตะวันตก

34 21p21w0091 หน่วยแอลฟาพิทักษ์ร่างกาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ เเสวงนาม นายพสิษฐ์ สูงยิ่ง นายจีรทีปต์ ขจรศักดิ์ว่องไว นายศุภกร เจนสวัสดิ์พงศ์ ภาคตะวันตก

35 21p21w0092 ใครฆ่าลุงตู้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนถาวรานุกูล นายกิตติพัฒน์ จิตตสว่าง นายมโนชา เครือเทศ นายณัชพล อิทธิสมุทรเจริญ
ภาคตะวันตก

36 21p22w0002 วัฏจักรอนันต์ภาษาซี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นายบุญชู กระฉอดนอก นายวศิน แก้วปลั่ง นายจิณณวัตร เขียนดี นายชนม์ชนก กุลบุตร ภาคตะวันตก

37 21p22w0067 เกมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เดอะคิวบ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายณฐโชค เอกธีรธรรม นายหฤษิต แต้วโคกสูง
ภาคตะวันตก

38 21p22w0075 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข นายณภัส ณ ระนอง นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย ภาคตะวันตก

39 21p22w0077 เกมกษัตริย์แห่งกรุงอุชชยินี และเรื่องเล่าของศพผีสิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายธวัชชัย สุลาลัย นายนวัต ล้อประเสริฐกุล นายปุณณชัย จันทามงคล
ภาคตะวันตก

40 21p23w0020 การพัฒนาระบบ Docker โดยประยุกต์ใช้ JupyterHub สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนการโปรแกรมภาษา Python โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายนพกร จิระวรานันท์

ภาคตะวันตก

41 21p23w0021 แอปพลิเคชั่นจดบันทึกสำหรับคนตาบอด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวธัญพิมล บัวมณี

ภาคตะวันตก

42 21p23w0060 หุ่นยนต์เพื่อนวิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางดุจดาว ผ่องใส นายกีรติ สอาดไพร นายธีรธัช ใคร่ครวญ นายนันทวัฒน์ นาคปาน ภาคตะวันตก

43 21p23w0061 โรงเพาะเห็ดผสมผสานพืชระยะสั้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์ นางสาวอรณี งามอ่อน นางสาวสินีนาฏ สุขศรี
ภาคตะวันตก

44 21p23w0062 ชุดดูแลต้นไม้ขนาดเล็ก ผ่านระบบ IOTs โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางดุจดาว ผ่องใส เด็กหญิงโนรี สมบูรณ์ผล เด็กหญิงกรชนก วัดแย้ม เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญประเสริฐ ภาคตะวันตก

45 21p23w0072 แอปพลิเคชันส่งข้อความสำหรับผู้พิการทางการสื่อสาร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นายภูริพันธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์
ภาคตะวันตก

46 21p23w0076 ระวัง: แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนเสียงรอบข้างสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับรู้เสียงได้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์ นางสาวนันท์นภัส คมโนภาส นายณภัทร โกสิยาภรณ์ นายธนดล ระงับพิษ ภาคตะวันตก

47 21p23w0109 โปรแกรมจำลองการไหลของรถเพื่อการจัดการจราจรผ่านสี่แยกด้วยสัญญาณไฟจราจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางปราณี ดิษรัฐกิจ นายณภัทร ศรีจันทร์ นายภูรี เจียรนัยธนะกิจ นายปรเมศวร์ วัฒนประสาน ภาคตะวันตก

48 21p31w0001 วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน ภาคตะวันตก

49 21p32w0013 BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร
ภาคตะวันตก

50 21p33w0003 ระบบสร้างพื้นผิวจำลองด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายชัยพิชิต คำพิมพ์ นายถิรวัฒน์ สุขสโมสร นายธีรพงษ์ ทรงสันติวรกุล
ภาคตะวันตก

51 21p33w0031 การป้องกันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยระบบตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายสรกฤศ กังวานรัตนา นายจิรภาส ไพศาลดวงจันทร์ นายกรรณสูต ชุตาภรณ์ ภาคตะวันตก

52 21p33w0056 ระบบถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติบนไลน์แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นายเบญจพล สาครขำ

ภาคตะวันตก

53 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายราษฎร์ชเดช ระงับพาล นายณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต นายนพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล ภาคตะวันตก

54 21p33w0073 ระบบ IoT ด้านภาพสำหรับการตรวจจับและไล่นกพิราบ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายทศพล ทำดวง

ภาคตะวันตก

55 21p33w0084 IoT สำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์-การตรวจจับคุณภาพของน้ำ & ค่า pH อย่างอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายจิตดำรง ปรีชาสุข นางสาวบุณยวีร์ ยางสวย นายสิทธิพล เหลืองรุ่งทรัพย์
ภาคตะวันตก

56 21p33w0117 ระบบควบคุมและติดตามสภาพแวดล้อมภายในพาราโบลาโดม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสัจจาภรณ์ ไวจรรยา นางสาวไพลิน มาศรี

ภาคตะวันตก

57 21p34w0006 การพยากรณ์แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวในประเทศไทยโดยใช้ระบบอัจฉริยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ นางสาวคณินนาฏ ปราชญ์อภิญญา นางสาวเจริญตา กาทอง
ภาคตะวันตก

58 21p34w0038 CATEYE: การติดตามบุคคลภายในอาคารโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi และกล้องวงจรปิด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา นางสาวราณี สัจเดว์ นางสาวแนนสินี สูงสิริ นางสาวอินทุกร ลิมปเชวง ภาคตะวันตก

59 21p34w0042 ต้นแบบตัวประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาในกลอนสุภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสัจจาภรณ์ ไวจรรยา นายกรัณฑ์ ทวีสิทธิ์

ภาคตะวันตก

60 21p34w0050 อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นายธนดล บุญเกิด
ภาคตะวันตก

61 21p34w0052 วิธีเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจับและแยกพื้นที่เส้นเลือดเอออร์ตา โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด

ภาคตะวันตก

62 21p34w0059 ระบบตรวจสอบการกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ นายชิติพัทธ์ ทาบสุวรรณ นางสาวกัญญาลักษณ์ บุญถนอม นายพชร ธีรนันทน์ ภาคตะวันตก

63 21p34w0099 การใช้แอพพลิเคชั่นและการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจสอบการเป็นโรคและทางแก้ของต้นพริก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายสุรเดช อินทกรณ์ นายธนภัทร แหวนทอง นายธนพล สุรางค์วัฒนกุล
ภาคตะวันตก

64 21p34w0113 ระบบผู้เชี่ยวชาญการบำบัดโรคจากฐานความรู้พืชผักผลไม้และสมุนไพร โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ นางสาวพรนภัส จันทร์ชื่น

ภาคตะวันตก