กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคกลาง

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11c0035 เกมการ์ดกลยุทธ์นักรบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพิกุลแก้ว ตังสิตานนท์ นายณพัช ประภายสาธก นายธนกฤต รอดบุตร   ภาคกลาง

2 21p11c0085 มือปราบแดนสิงห์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นายปัญญ์ ปีติเจริญธรรม นายคุณานนต์ สุขสโมสร นายขวัญบุญ คุ่ยมุข ภาคกลาง

3 21p11c0107 บทเรียนจากท้องฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาววิยะดา ฐิติมัชฌิมา นายพีระ ชื่นบุญชม นายปณต ทนน้ำ นายกิตติภพ ฤทธิจันทร์ ภาคกลาง

4 21p11c0138 ระนาดเอกเสมือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายปิยังกูร พูลพนัง นายคณิติณ ไกรเกรียงศรี   ภาคกลาง

5 21p11c0178 เชคเมท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายจิรพรรษ จิรกุลธร นายธีรเมธ ปุณโณปถัมภ์ นายปุญญพัฒน์ ประยงค์ ภาคกลาง

6 21p11c0196 คนสร้างข่าว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นางสาวปัณทิตา รูปสุวรรณ  
ภาคกลาง

7 21p11c0211 พายุขนมหวาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายกฤษณะ เสน่ห์พูด นายปัณณทรรศน์ ขำอ่อน
ภาคกลาง

8 21p11c0215 แผ่นดินใหม่ในโลกใบเดิม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายภูริช สุนทรศารทูล  
ภาคกลาง

9 21p11c0219 ผู้พิทักษ์คนที่ 6 - เกมจำลองการขับหุ่นยนต์ ในรูปแบบ VR โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสามารถ หมุดและ นายปณิธิ สินาคมมาศ นางสาวบัณฑิตา หอมระรื่น   ภาคกลาง

10 21p11c0242 ลิตเติลรูท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นายวรสิงค์ รินสุรงควงศ์ นายนพดล ชั่งรู้กิจ นายภูมิพัฒน์ เอกพันธุสิน นายปฐวินทร์ ศรีโนนยาง ภาคกลาง

11 21p11c0305 เบรนวอช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นายแทนคุณ สนธิพันธุ์ นางสาวณัฐสุดา แม่นปืน นายศิวานนท์ หวังแอบกลาง ภาคกลาง

12 21p11c0310 โอนิ เอสเคป: หนีหนีหนีหนี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสรลักษณ์ วงษ์เสรี นางสาวกิรณา ตันบูรณา นายชยณัฐ แสงสว่าง   ภาคกลาง

13 21p11c0332 เครื่องรางวิญญาณ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นายพรยศ มณีโชติปีติ นายศดานันต์ โพธิ์น้อย  
ภาคกลาง

14 21p11c0345 ดีพโบบา: การพัฒนาเกมด้วยการเรียนแบบเสริมกำลัง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวณัฐชา เดชดำรง นายศุภณัฐ วงศ์ชัย นายอัยยรัชต์ อินทสุก   ภาคกลาง

15 21p11c0371 แบคทีเรียตัวร้ายกับนายเม็ดเลือดขาว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ นางสาวอริษา คงดี   ภาคกลาง

16 21p11c0385 ไดมอนด์ ดัสต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกิตติพันธุ์ พัวพลเทพ นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ นายรัชชวัสส์ วิลัยรักษ์ นางสาวพรรณปภร เจิ้น ภาคกลาง

17 21p11c0445 แอนเชี่ยน โพรเทคเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจุมพล พลวิชัย นางสาวธันยกร เบญจพรหมผดุง นายชลดนัย โชคเสริมทรัพย์ นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี ภาคกลาง

18 21p11c0503 มหาศึกยักษาจอมราชันย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวปริยกร ปุสวิโร นายวรเชษฐ์ อุส่าห์ดี นายเอกวิชญ์ หงษ์ทอง นายพรสิทธิ์ บุรีนอก ภาคกลาง

19 21p12c0026 โปรแกรมทดสอบลำดับการเขียนอักษรจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายธันยา พานิชตระกูล นางสาวฉมามาส คำพุฒ   ภาคกลาง

20 21p12c0033 การจำลองการหนีไฟด้วย VR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นายหริรักษ์ วงศ์มหาศิริ นายกันติชา ยิ่งไพบูลย์   ภาคกลาง

21 21p12c0185 สื่อการเรียนรู้ด้วยเหตุการณ์จำลองแบบเสมือนจริงบนเว็บไซต์ เรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ นายวรวุฒิ วิจักษณ์เมธี นางสาวณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์   ภาคกลาง

22 21p12c0201 ปฐมบทการสร้าง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเก็จแก้ว ธเนศวร นายภูริชัย นรินทรางกูร นายกฤติน อภิรักษ์ชีวัน นายศุภณัฐ จูห้อง ภาคกลาง

23 21p12c0205 มังกรจ๋าเอาเจ้าหญิงข้าคืนมา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวเก็จแก้ว ธเนศวร นางสาวอัญชิษฐา บุญช่วยคุ้ม นางสาวโชติกา หมู่พยัคฆ์ นางสาวอิศรียา เกิดพรม ภาคกลาง

24 21p12c0212 การออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้สมการคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายนันฐิพัฒน์ อินสุพัตรา นายกิตติธัช คงประการ นางสาวนลิน ท่องแก้ว ภาคกลาง

25 21p12c0214 อัศวินแห่งสมการ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นายวรพัฒน์ แสงพงษ์พิทยา นายสุวิน วิชญานุภาพ นายธนวัฒน์ แก้วละเอียด ภาคกลาง

26 21p12c0240 แอปพลิเคชันเสมือนจริง และเว็บไซต์การเรียนรู้ เรื่อง พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวกนิษฐา บางภู่ภมร นายโชติพงศ์ พันธ์ถาวรวงศ์ นางสาวชัญญานุช พนมวาสน์
ภาคกลาง

27 21p12c0261 ปันสุข: แชทบอทส่งเสริมการเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านการสวนปัสสาวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธ์จงหาญ นางสาวประภาสิริ เศวตสุทธิพันธ์ นางสาวนภัสสร อมรสุนทรสิริ   ภาคกลาง

28 21p12c0322 ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายชยชัย แซ่พัง   ภาคกลาง ภาคกลาง

29 21p12c0341 ระบบฝึกท่าทางมวยไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ นางสาวเบญจรัตน์ ฉันทะประเสริฐ นายเผดิมพงศ์ ชุ่มชื่น   ภาคกลาง

30 21p12c0368 เว็บแอปพลิเคชันสอนทำอาหารโดยใช้ลักษณะมือหรือเสียง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นางสาวธันยพร สืบสาคร นางสาวชนิดา เทียมทัน นายนพชัย ศรีบัณฑิต ภาคกลาง

31 21p12c0370 การพัฒนาระบบฝึกสอนใช้งานหุ่นยนต์ด้วยระบบความเป็นจริงผสม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสยาม เจริญเสียง นางสาววรัชญา วีระนนท์ชัย นางสาวพีร สัตย์เพริศพราย นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี ภาคกลาง

32 21p12c0400 โค – อควาเรียม: เกมเลี้ยงปลาประยุกต์จากสถานที่เลี้ยงจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา นายณัชพล กิจสถาน นางสาวกมลพร หาณธนัญชัย   ภาคกลาง

33 21p12c0401 พันธุ์พืชพันธุ์เอ็กซ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายนรพล ดีช่วย นางสาวภูริชญา ผุดผ่อง นางสาววธู ฮาเซกาว่า   ภาคกลาง

34 21p12c0481 CT-Ed: แอปพลิเคชั่นส่งเสริมทักษะวิทยาการคำนวณ สำหรับผู้เรียน อายุระหว่าง 7-12 ปี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล นายปัญจมพล กรรณสูต นายสุทธิพงษ์ สุทธิพิทักษ์วงศ์   ภาคกลาง

35 21p13c0019 หมากแห่งอนาคต โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ นางสาวดีพร้อม แสงรุ่งเรืองศรี นายกิตติศักดิ์ ประพฤติ   ภาคกลาง

36 21p13c0040 ระบบแจ้งเตือนการหมดอายุและการเสื่อมสภาพของยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุลิต นางสาวอรศิริ ศิลาลัย นายณัฐพล ศุภผล นายนพพล เขื่อนคำป้อ   ภาคกลาง

37 21p13c0087 ระบบอัจฉริยะช่วยกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมอง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายบัณฑิต วังเมือง นายภูริต สุวรรณปัฏนะ นายกานดิศ ทุมพิลา ภาคกลาง

38 21p13c0139 นัยน์: ระบบตรวจต้อกระจกอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวปัณชญา ศิริพานทอง นางสาวภัทรวดี ตามถิ่นไทย   ภาคกลาง

39 21p13c0179 ระบบแนะนำการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารออนไลน์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายอนันตพัฒน์ อนันตชัย นายมารุต มะลูลีม นายทิณวัฒน์ ดำรงธรรมนุกูล   ภาคกลาง

40 21p13c0237 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการบริหารยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นางสาวจุธาดา สุวรรณธารา นางสาวอารีนา น้อยนงเยาว์   ภาคกลาง

41 21p13c0239 ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติแพทย์เสมือนจริงสำหรับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายรณภัฏ บูรณเขตต์ นางสาวสิริวิมล สุขสุคนธ์ นายปวีณ สุริมิตรตระกูล ภาคกลาง

42 21p13c0252 แชทบอทปลอบโยนสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายทศพล บ้านคลองสี่ นายพีระ นนทชัย นายอนุพงษ์ ช้างงาดี   ภาคกลาง

43 21p13c0293 ระบบแจ้งเตือนการรับประทานยาอัตโนมัติจากภาพฉลากยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต นายรักษิต รักษาสัตย์ ภาคกลาง

44 21p13c0297 OFFIT - แอพพลิเคชั่นติดตามและจับคู่การเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเรียลไทม์สำหรับการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธำรงรัตน์ อมรรักษา นางสาวพัสนันต์ บูรณะปัทมะ นายพีรพล รอดรักษา นางสาวสุชานันท์ ไตรศัพท์ ภาคกลาง

45 21p13c0301 เกมส์ต่อจิ๊กซอว์ที่สามารถตรวจด้วยการประมวลผลด้วยภาพสำหรับใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ BLISS เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ นางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี นายญาณวัฒน์ วิริยะกังสานนท์ นายธนทัต พรประเสริฐ ภาคกลาง

46 21p13c0329 ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนการชนสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพรสุรีย์ แจ่มศรี นางสาวนัชชา ดาบุดดี นางสาวปาริมา ไพริทร์   ภาคกลาง

47 21p13c0334 การพัฒนาดาต้าโกลฟ สำหรับโปรแกรมกิจกรรมบำบัดแบบกระจกเงาสะท้อนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศิวัช สุขศรี นางสาวปาจรีย์ กิตติศุภลักษณ์ นางสาวสุกฤตา สิงห์โต   ภาคกลาง

48 21p13c0337 ก้าวอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสุพัณณดา โชติพันธ์ นายทิวานนท์ ศรีสอาด นายณัฐพล ฉัตรวราวุฒิ   ภาคกลาง

49 21p13c0374 ระบบหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวบุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ นางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นายนัศรุน หะยียามา นายฉัตริน รอดพ้น ภาคกลาง

50 21p13c0448 โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เม็ดเลือดโดยการใช้การวิเคราะห์ภาพและการเรียนรู้เชิงลึก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นายธรรณพ อารีพรรค นายชัยธวัช สุดประเสริฐ  
ภาคกลาง

51 21p13c0472 เพื่อนร่วมทาง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช นางสาวหทัยรัตน์ ปฐมนรา  
ภาคกลาง

52 21p14c0091 ระบบสร้างแบบจำลองสามมิติจากเรดาร์สองมิติบนอากาศยานไร้ผู้ขับ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายราชวิชช์ สโรชวิกสิต นายพงศกร เลิศพิริยะสกุลกิจ นายกฤษดา รัตนมาลัย   ภาคกลาง

53 21p14c0097 ระบบ API สังเคราะห์เสียงภาษาไทย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายสันติธรรม พรหมอ่อน นายบุณยกร ศรีศิริพันธุ์ นางสาววรินทร พรอภิโชติ นางสาวกาญจนาพร อัมพรรัตน์ ภาคกลาง

54 21p14c0155 เพ็ท-เอ็กซ์: ระบบตรวจจับรอยโรคปอดของสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะโดยใช้ภาพทางรังสีช่วงอก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวภัทรมณี อาศรมเงิน นางสาวจิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ นางสาวณิชากร นำเจริญพินิจ ภาคกลาง

55 21p14c0412 ChemCrisis: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนและช่วยเหลือ เมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมี โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนกุล นายวสันต์ชัย ประกอบกิจ นายพงศ์ปณต ณ อุบล นายรัตนฉัตร สุขสัมผัส ภาคกลาง

56 21p14c0440 ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม ระบบปัญญาประดิษฐ์ทำนายสภาพอากาศจากภาพถ่ายดาวเทียม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายเฉลิมชัย กุลประวีณ์ นายธนินทร์ อิ่มอโนทัย นายณนนท์ นพรัตน์ ภาคกลาง

57 21p14c0471 ระบบตรวจจับใบหน้าแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตสกุล นายกุลพัทธ์ ศิริโพธิ์ นายสายธน สิบแปดเส้นทอง นายธนดล นิมิตชูชัย ภาคกลาง

58 21p15c0193 ระบบการเข้าชมสถานที่โดยใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายจิตรภาณุ แท่นทอง นางสาวนัฐธิดา แม้นรักษา   ภาคกลาง

59 21p15c0195 ระบบจัดการแผนที่อิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวสิริอร วิทยากร นายธิติพัทธ์ มานิตเฉลิมชัย นางสาวรุจาภา โชติสวัสดิ์รักษา   ภาคกลาง

60 21p15c0333 ระบบสืบค้นสารสนเทศโรคข้าวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางรุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ นายวณัฐพงศ์ ประสมศรี  
ภาคกลาง

61 21p15c0377 แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง บึงบัว ด้วยเทคโนโลยีโลกเสริมจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายวิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ นายพัชรพล พงษ์พาณิชย์ นายธนกฤต สุขสราญ   ภาคกลาง

62 21p15c0388 แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติจำแนกอาหารและเมนูไทย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายพิชญุตม์ ศิริพิศ นายธนาธิป สุเนตร นายธานินทร์ ศรีไทย ภาคกลาง

63 21p15c0392 แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกและการสะสมคะแนนผ่านแอปพลิเคชันบนเว็ปไซต์และสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาววิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ นายนวปฎล จันทร์เพ็ง   ภาคกลาง

64 21p15c0438 แอพพลิเคชั่นนำทางและหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชลิสา แต้ตระกูล นายชาญชนะ วิชา นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ นายชลันธร หนิ้ววิยะวงค์ ภาคกลาง

65 21p15c0449 แอปพลิเคชันมือถือแบบไม่รวมศูนย์สำหรับตรวจสอบความเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยใช้การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นายณพงศ์ ตันสกุล นางสาวจิรภิญญา งามแสงจันทร์ฉาย   ภาคกลาง

66 21p21c0015 สู้ต่อไป! นายพอเพียง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายนริศ ถนอมทรัพย์ นายกฤติพงษ์ รุกขชาติ นายณัฐนนท์ บุญเขตต์ ภาคกลาง

67 21p21c0017 สองเราเขย่าโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายเกริกวิทย์ ศุภวรรธนะกุล นายจักรพงศ์ บุญฤทธิ์ลักขณา   ภาคกลาง

68 21p21c0018 ท่าไม้ตายทะลายมอนเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นายวศิน สุขีทรัพย์ นายชัยธัช ฉ่ำเฉลิม นายกัณภาค จาวสุวรรณวงษ์ ภาคกลาง

69 21p21c0037 ลากบ่อยๆ ค่อยๆ จำ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาววิรากานต์ แจ่มแจ้ง นางสาวณัฐนันท์ เลิศนันทกุล นางสาวสุรภา เชาว์ขุนทด ภาคกลาง

70 21p21c0199 อินฟินิตี้ บียอนด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนธัญรัตน์ นายภาศกร ภาคอัต นายศิวะพล จัตุกูล นายพีรพงศ์ ภาคภูมิ นายอานนท์ ศรีประเสริฐ ภาคกลาง

71 21p21c0272 ขอส่วนบุญได้ไหม ในฐานะโมตัสสะก็ได้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายพิชชา หุตะจูฑะ นางสาวพรหมพร ชัยหมก นางสาวอรัชฌา ปิ่นประยูร ภาคกลาง

72 21p21c0376 ดีนาร์เรท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวจีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ นางสาวมณีรัตน์ บุญจันทร์ นางสาวเกศสกานต์ ใจจันทร์ ภาคกลาง

73 21p21c0427 การโจมตีของขยะอวกาศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นางสาวพลอยชมพู ศรีสำราญ นางสาวธิดารัตน์ เพ็งพงษ์ษา นายทวีพล มีสมศัพย์ ภาคกลาง

74 21p21c0429 วิ่งเพื่อรอด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายอมาญาส์ บุญกอง นายนรินธร นามวงศ์ นายปฐมพร นิ่มนวล ภาคกลาง

75 21p21c0435 เกมยิงผีในเมือง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นายจีรวัสส์ ธนเกียรติขจร นายธนพล จันศรี นายณัฐพงษ์ สัสสวีระ นายชัยทัศ งามกำพูวิวัฒน์ ภาคกลาง

76 21p21c0453 นักรบในตำนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางสาวพัชรินทร์ มลสันเทียะ เด็กชายนรภัทร พรหมมาณพ เด็กหญิงวันรัตน์ กิตติศักดิ์เสรีกุล นายศรุต แสงสนิท ภาคกลาง

77 21p21c0456 ขอเสียงหน่อย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นางวิไล สุขเกื้อ นายภาสวุฒิ วิจารณบุตร นางสาวชัชชญา สุขเกื้อ   ภาคกลาง

78 21p22c0023 รู้ศัพท์ ลับสมอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวฤทัยมาตา ขวัญเกตุ นายกีรตาพันธ์ มาลัย   ภาคกลาง

79 21p22c0024 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา นางสาวอาทิตยา สุดใจ นายอรรถเศรษฐ์ นิยมศรี นายกฤษฎิ์ สังข์บัวศรี ภาคกลาง

80 21p22c0028 พลิกโลกาล่าประวัติศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางปิยาภรณ์ แสงนาค นายคิรากร กล่อมฤทธิ์ นายสุทธิภัทร บำรุงญาติ นายณัฐวัฒน์ ผลปราชญ์ ภาคกลาง

81 21p22c0306 แอปพลิเคชันช่วยจำคำศัพท์ผ่านการปลดล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟน: อิงก์ล็อก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นายลัทธพล ด่านสกุล นายภพธรรม เจริญแนว นายณัฐภัทร ปัญจวีณิน นายปุณยวุฒิ โตมีบุญ ภาคกลาง

82 21p22c0360 โครงการตอบฉันหน่อย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา นายจุฬา ชมชื่น เด็กหญิงณัฐชยา สุขเกื้อ  
ภาคกลาง

83 21p22c0393 ติ๊ง ต๊อด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวสุภาวดี ภูสนาม นางสาวธัญชนก อัศวฤกษ์นันท์ นางสาวอรอนงค์ สุขประเสริฐ ภาคกลาง

84 21p22c0394 เทคโนไทม์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณาฌา หิรัญญการ นางสาวปัณฑ์ชนิต สิงห์เจริญ เด็กหญิงธัญลักษณ์ คุณาทรกุล ภาคกลาง

85 21p23c0025 ระบบแบ่งปันหนังสือและยืมหนังสือพร้อมคำแนะนำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง นางสาวปิยรัตน์ กึงฮะกิจ นายดนุสรณ์ สระทองแก้ว นายธนกฤต หิรัญ นายภูวเดช สิงห์รื่นเริง ภาคกลาง

86 21p23c0030 เว็บแอพลิเคชั่นตรวจจับตำแหน่งสิวบนใบหน้าวิเคราะห์ระบบอวัยวะภายในร่างกาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นายพนา สาระยาม นางสาวพราวพลอย เประยะโพธิ์เดช นางสาวพรธิดา โพธิ์ใบ   ภาคกลาง

87 21p23c0284 ถังขยะอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ นางสาวณภัค สุทธะพินทุ เด็กหญิงวิชญาดา ชำนาญศิลป์ เด็กหญิงเบญญาดา พฤกษ์พงศกร ภาคกลาง

88 21p23c0365 สมาร์ท ดีเทค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ นางสาวลัลนา รณกรกิจอนันต์ นางสาวนัทธมน ทิมสุวรรณ นางสาวนภัสรา ตันมงคล ภาคกลาง

89 21p31c0457 ระบบถามตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นางธัญณิชา ทองอยู่ นายวุฒิชัย กล้าเกิด นางสาวทิภาพร คำอ้อ
ภาคกลาง

90 21p32c0059 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา นายฉัตรชัย แซ่ตัน นายสุชาครีย์ ชาติพจน์ นายสรัล ลิมปสถิรกิจ ภาคกลาง

91 21p32c0181 การรู้จำลายมือเขียนภาษาไทยโดยใช้การมองเห็นของเครื่องและการเรียนรู้ของเครื่อง BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชวาล เพียรสัตยานนท์ นายณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ นายภณ จิตต์นิลวงศ์ ภาคกลาง

92 21p32c0191 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้คอนโวลูชันนอล นิวรอลเน็ตเวิร์ค แยกตามองค์ประกอบคำภาษาไทย BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายอรรถวิท ไชยโรจน์ นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์ นายวิวัฒนชัย แสงสง่า ภาคกลาง

93 21p33c0041 หุ่นยนต์สำรวจวัตถุต้องสงสัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นายนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ นางสาวณัฐฐิณี จรกา นางสาวกาญจนา แสวงสุข   ภาคกลาง

94 21p33c0223 ระบบรายงานความหนาแน่นของคนจากภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมานพ วงศ์สายสุวรรณ นายปณายุ คีลาวัฒน์ นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์ นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์ ภาคกลาง

95 21p33c0363 ตู้เลี้ยงปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายขจรพงษ์ อัครจิตกุล นายวัชรวีร์ ฉิมพาลี นางสาวพิรญาณ์ สมบูรณ์ชัยวงศ์ นายอภิรักษ์ สังข์อารียกุล ภาคกลาง

96 21p34c0115 โปรแกรมประยุกต์การระบุตัวบุคคลด้วยใบหน้าสำหรับตรวจจับและบันทึกการเข้า-ออก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายเกรียงไกร ลิ่มทอง นายมฤคินทร์ ใจดี นายชนาธิป สุวรรณทัต นางสาวปาริตา พานพุ่ม ภาคกลาง

97 21p34c0140 การโฆษณาด้วยระบบอัจริยะ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นางสาวกาญจนาพร อุดมทิพย์ นายฉัตรทอง ริมทอง นายสาธิน ลิมจำนงค์ ภาคกลาง

98 21p34c0198 ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนภายในห้องเรียน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกิติ์สุชาต พสุภา นายพงศธร กิตติวรปัญญา นายวิพุธ ภู่ทอง   ภาคกลาง

99 21p34c0221 ระบบการติดตามสภาพจราจรและควบคุมสัญญาณไฟจราจร โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายณฐวรรธก์ ขวัญภูมิ นายวริทธิ์ ประสาทฤทธา นางสาวสุธิดา สุคนธ์นันทิกุล ภาคกลาง

100 21p34c0256 เดอะ คีปเปอร์: ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะภายในบ้าน โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวพร พันธุ์จงหาญ นายธนกฤต คล้ายแก้ว นายธนกฤต ผังวิวัฒน์   ภาคกลาง

101 21p34c0299 ระบบติดตามบุคคลอย่างต่อเนื่องในสภาวะกล้องที่มุมมองไม่ซ้อนทับ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ นายนิติพัฒน์ ใจดี นายธิปก ธรรมกุลางกูร ภาคกลาง

102 21p34c0316 ระบบผู้ช่วยแพทย์ชาญฉลาดในการประเมินโอกาสการติดเชื้อของผู้ป่วยผ่าตัด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายธีรพงศ์ ลีลานุภาพ นางสาวธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล นางสาวชนัดดาภรณ์ อ่อนแสง   ภาคกลาง

103 21p34c0455 แพลตฟอร์มแนะนำแผนท่องเที่ยวส่วนตัว โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวอัญชสิลา แต้ตระกูล นายไชยณรงค์ ทุมาภา นายภาสชนม์ ปริกัมศีล นางสาวสุนิสา หุ่นช่างไม้ ภาคกลาง