กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11e0006 สู่ครัว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นายสุทธิรักษ์ หอสกุล นายขวัญชัย วรรณชัย   ภาคตะวันออก

2 21p11e0139 เซเลสเชียลเรียม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายสมชัย เชียงพงศ์พันธ์ นายพีรณัฐ อนุสิทธิ์หิรัญ นายธนกร โรจน์นครินทร์   ภาคตะวันออก

3 21p11e0167 รักษาและตำนานใหม่ของผีไทย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน นายกันต์รพี คณาญาติ นายสิทธิศักดิ์ เถื่อนพนม นายจิรวัฒน์ ทองเทพ ภาคตะวันออก

4 21p12e0012 ฟาร์มมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางสาวเอ็นดู ชาญชิต นายณัฐวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายรัชตินทร์ ประวงษ์ นายณัฐพล คำด้วง ภาคตะวันออก

5 21p12e0015 มาผสมสีกันเถอะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นางวชรพร สีหะ นางสาวสุชาดา ทับพลี นางสาวจิดาภา แก้วสุริยา   ภาคตะวันออก

6 21p12e0045 วงจรทดลอง อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด นายชัยธวัช ทรงกรานต์   ภาคตะวันออก

7 21p12e0106 การทดลองเซลล์ไฟฟ้าเคมีเชิงปฏิสัมพันธ์ในระบบเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายณัฐพล ศรีระษา นางสาวฐาปนี ถนอมวงศ์   ภาคตะวันออก

8 21p13e0063 เครื่องช่วยเดิน สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายนิมิต ศรีคำทา นายอติเทพ ยารวง นายภูชิต สมหวัง   ภาคตะวันออก

9 21p13e0064 หุ่นยนต์ปลดทุกข์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นางสาวยุพิน สรรพคุณ นายรัชชานนท์ เผือกนอก  
ภาคตะวันออก

10 21p13e0112 การพัฒนาระบบการอ่านผลการตรวจสุขภาพจากห้องปฏิบัติการและการจัดการด้านสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายคงกฤช ปิตานนท์ นายศุภกร พืชพูล นายชัยนันต์ เชวงศิลป์ นายพงษ์เพชร วิเศษดี ภาคตะวันออก

11 21p13e0151 เพชฌฆาตความเครียด:ผ่านสัญญาณชีพป้อนกลับ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง นายวิกรานต์ ศิวดำรงพงศ์ นายพงศ์ปณต พวงระย้า นายธนภณ เหรียญทอง ภาคตะวันออก

12 21p14e0130 เครื่องให้อาหารแมวอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายพิเชษ วะยะลุน นางสาวนัชชา ศิริมงคล นายนิติลักษณ์ จุมศิลป์   ภาคตะวันออก

13 21p14e0150 Proceeding คลิก คลิก โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายกฤษณะ ชินสาร นายธวัชชัย ภูชนา นางสาวอรนุช ตาดำ นางสาวปภาวรินท์ มากเจริญ ภาคตะวันออก

14 21p14e0173 ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล นายธีรโชติ บุญคุ้ม นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์ นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ ภาคตะวันออก

15 21p14e0178 การตรวจจับอาการหลับตาและอาการหาวสำหรับอาการหลับในของผู้ขับรถยนต์ด้วยกล้องอินฟราเรด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์ นายวิศรุต ทิพย์ประเสริฐ  
ภาคตะวันออก

16 21p14e0185 ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์ นายพีระพล ชื่นม่วง นายศรัณย์ สง่าแสง   ภาคตะวันออก

17 21p15e0004 โครงการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นางสาวศศิวิมล เงินมั่น นายธนภัทร มั่นมโนธรรม   ภาคตะวันออก

18 21p15e0102 ดิกชันนารีเพื่อการศึกษา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายคงกฤช ปิตานนท์ นายศุภวิชญ์ นุชวงษ์ นางสาววัลลภา รักษาพรต นางสาวสุโกมล บุญญนรังษี ภาคตะวันออก

19 21p15e0149 ระบบติตามความก้าวหน้าโครงงานพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นายวัชรชัย คงศิริวัฒนา นางสาวกัญญารัก เอี้ยงลักขะ นายณัฐกิตติ์ จะมะนุ   ภาคตะวันออก

20 21p15e0165 แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายปุณยวีร์ เจริญท้าว นายอนันต์ชัย มั่นคง นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล ภาคตะวันออก

21 21p15e0242 โปรแกรมบริหารค่าใช้จ่ายร่วมกันบนอุปกรณ์พกพา (PeerShare) โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายทรงศักดิ์ จันทร์นฤกุล นายภูมิ เพ็งหิรัญ นายรชฏ ประมวลสุข นายพฤฒิชาคร งามสวนพลู ภาคตะวันออก

22 21p21e0002 คลอดิเลีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายวุฒินันท์ กลั่นดาวลอย นางสาวคฑาทอง ทองฟู นางสาวพิชญธิดา แก้วชิณ นางสาวธนิยา พีระพงษ์ ภาคตะวันออก

23 21p21e0025 หมากฮอตผลไม้ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นายอภินันท์ สมบูรณ์กุล นายปิติพงษ์ ปัททุม นายณัฐวุธ คุ้มทอง นายธนัญชัย คงงามไพศาล ภาคตะวันออก

24 21p21e0075 เด็กโหดกระโดดกำแพง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวณิชาภัทร ทิมทอง นายกฤชเมธ เพ็งเปิ้น นายชัยพฤกษ์ มูสกุล ภาคตะวันออก

25 21p21e0078 เจ้านายจอมโหด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นายพัชรพล สัณฐิติกุล นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย ภาคตะวันออก

26 21p21e0084 ฟาร์มวุ่นวาย ว๊ายประหลาด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายวาริส หลักทอง นายณัฐดนัย หัสคุณไพศาล นายนัน วาณิชยชลกิจ ภาคตะวันออก

27 21p21e0090 พิมพ์ดีดแฟนตาซี โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายณปภัช กระจ่างศรี นายปุณยวัจน์ พึ่งโพธิ์มิน นายเดช วงศ์วีรธร ภาคตะวันออก

28 21p21e0110 แม่จิ๋วท้าแบคทีเรีย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายจิรภัทร เดี่ยวพานิช นายภูมิมกร ธรรมคงทอง นายรัชนาท ลาชโรจน์ ภาคตะวันออก

29 21p21e0179 ปาลาวัน ทาซานในป่าใหญ่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายนนท์ปวิธ แก้วโสนด นางสาวศุภิสรา นพพรพิทักษ์ นายปิยวัฒน์ ประมวลทรัพย์ ภาคตะวันออก

30 21p21e0220 นักรบสยบมาร โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นางดาริกา เรืองภักดี นายวงศกร โสภาพัฒนา นายสุรสีห์ ไวยวุฒิโท นายวิชยุตฆ์ ธรรมวิริยะ ภาคตะวันออก

31 21p22e0083 ติดเกาะอาเซียน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นายวรรธนะ คัทจันทร์ นายฉัตรชัยวัฒน์ ศรีวิชิต นายภัทรนิธิ์ หอมดี นางสาวชลัยรัตน์ บุญโล่งศิริเจริญ ภาคตะวันออก

32 21p22e0088 วัยเรียนเซียนกล้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง นางสาวรุจรวี มีลา นางสาวจีรภัทร์ ศรีประสิทธิ์ นายฌาน ชาญด้วยวิทย์ ภาคตะวันออก

33 21p22e0092 เพื่อนรักพิทักษ์เลือด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ นางสาวธรรณชนก ทรงชัย นายธนกฤต สวนใต้ ภาคตะวันออก

34 21p22e0111 คณิตพิชิตมาร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวจารุภา อุทัยธรรม นางสาวปราณฟ้า ฟ้าประทานชัย นายนราวิชญ์ นามสนธิ์ นายจิณณะ วรรณโสภา ภาคตะวันออก

35 21p23e0011 เครื่องต้นแบบประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโดยไม่เจาะเลือด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางยุภาพร เปรมกมล นางสาวภาฟ้า มั่งเจริญ นางสาวเมทิกา อังกูรบริบูรณ์   ภาคตะวันออก

36 21p23e0067 ระบบดูแลความปลอดภัยสำหรับเด็กออทิสติกผ่านแอพลิเคชันแบบเรียลไทม์: กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นายวิเชียร ดอนเเรม นายปรมินทร์ ทวีรส นางสาวอุไรพรรณ โพธิ์รัตน์   ภาคตะวันออก

37 21p23e0096 ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี นายพิทยา ปฏิโค นายอธิปปัตย์ จิรวงศ์ณธิพร นายภวิศ มนต์ชัยสิงห์ นายสิรวิชญ์ ประทุมสุวรรณ์ ภาคตะวันออก

38 21p33e0109 ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์ นางสาวกฤติยา ธิบาย นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม ภาคตะวันออก

39 21p33e0164 ระบบระบุตัวตนผ่านอุปกรณ์ไอโอทีด้วยเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดี เอ็นเอฟซี ลายนิ้วมือ กล้องบันทึกภาพ และการรู้จำจากใบหน้า โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน นายวรวุฒิ สง่างาม นายทศพร สุขอนันต์ นางสาวชลธิชา อุดมทรัพย์ ภาคตะวันออก

40 21p33e0202 ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์ นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์ นายณัฐพล นิจชิน นายสวิชญ์ กิจพาณิชย์เจริญ ภาคตะวันออก