กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11i0010 เออาร์คลอนิเคิล โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นายอนุวันท์ กานต์ติวรรณ นางสาวสุภาวรรณ ศรีบุญไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 21p11i0043 การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่องมวยไชยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางศิริพร น้อยอำคา นายจิรวัฒน์ เลิศสกุล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 21p11i0108 ย้อนยุคสู่ถิ่นอุดร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายชิโนรส แสงเจริญ นายภานุพงษ์ สืบศรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 21p11i0111 ผาแดง นางไอ่ หมากรุกไทย เออาร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายธีรพงษ์ พรมนาม นางสาวจุฑามาศ กิตติภัทฑ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 21p11i0129 คุ๊กกี้ปริศนาวิ่งหาคำศัพท์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น นางเบญจพร สัธนรักษาเวศ นางสาวณัฐฑิญา ศักดิ์ดีศรี นางสาวกรองแก้ว ศักดิ์ถาวรชัย นายอัครเดช อุทรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 21p11i0134 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ผจญภัยทวงคืนผืนป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นางสาวฐิติมา ปินะสา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 21p11i0146 ผู้พิชิตกาลเวลา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 21p11i0193 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2.5 มิติ เรื่อง ไอน่า และนครแห่งแสงสว่าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายพีรพัฒน์ ศรีเพ่ง นางสาวณิชา โสธรศักดิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 21p11i0194 หนูน้อยผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายขวัญชัย สุขแสน นายวัชรพล สุทธวงค์ นายจิรพนธ์ ชาญทำนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 21p11i0227 การพัฒนาเกม 3 มิติ ที่รองรับผู้เล่นหลายคนด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ไร้มาร์คเกอร์บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายจิรายุส นาคสินธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 21p11i0236 การพัฒนาเกม 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก เรื่อง ยูคิผู้กล้า ปะทะ ดินแดนแห่งความฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายนายพุฒิพงศ์ แย้มศิริ นายเพ็ญภาส หงษาคำ นายชลธิต คัมภีรพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 21p11i0252 การพัฒนาเกมการ์ดสัตว์ภาษาญี่ปุ่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอาทิตย์ บุญเริง นางสาวธัญจิรา ศรีสุวรรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 21p11i0253 เกมตำนานผีปอบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวธนพร ฉัตรมงคลชาติ นางสาวโสภิดา เลาะไธสง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 21p11i0254 เกม 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เรื่อง อารัญ ผู้พิทักษ์ป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นางสาวสุชาดา คำวัน นายวสันต์ชัย สูงสนิท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 21p11i0264 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โลกใบใหม่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายไพชยนต์ คงไชย นางสาวศิริลักษณ์ นิลดวงดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 21p11i0273 เกมงู 3 มิติ จากลูกบาศก์ LED โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธฺ์วงศ์ นายสุนันท์ สระขุนทด นายพีรภัทร คูณกระโทก นายณัฐวุฒิ บุญจันทึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 21p11i0301 ผจญภัยโลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 21p11i0307 เจ้าเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายวรากร สุพรรณดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 21p11i0326 เดอะ เมกกะเวิลด์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายพีระพล บุตวงค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 21p12i0016 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายทองมี ละครพล นางสาวสุดารัตน์ สมสวย นางสาวจิรัชญา เสาวรส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 21p12i0046 การพัฒนาหนังสือสามมิติเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสุวิชัย พรรษา นายชินวัตร เขียวกลม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 21p12i0074 HosSim: เกมจำลองโรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรานนท์ มั่นคง นายสุรวัช ประโลมรัมย์ นายกวิน ทิสะเส นายรณกร ดวงจันทร์โชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 21p12i0114 กาลครั้งหนึ่ง...ในรัชกาลที่ ๙ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น นางสาวเบญจพร สัธนรักษาเวศ นางสาวปานวดี เจริญวงค์ นางสาวสุวรรณพร ทัพซ้าย นางสาวนุชฐา โคตรหนองปิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 21p12i0137 กฏหมายน่ารู้ควบคู่กับความปลอดภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น นายศรัณยู บุตรโคตร นายพีรนนท์ เพชรชู นายธีรพงษ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา นางสาววิลาสินี คะรุรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 21p12i0173 แอปพลิเคชันคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น นางสาววันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ นางสาวรัชนีกร วรรณดี นางสาวศิริรักษ์ แก้วพรม นางสาวมณฑกานต์ นามโคตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 21p12i0182 ห้องปฏิบัติการทดลองประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายเรืองยศ สร้อยแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 21p12i0218 แอปแบบทดสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายสุทธิวัฒน์ อ้นเกษม นายธนวรรฒน์ เพิ่มงาม นายศุภกร สารชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 21p12i0225 ผจญภัยในโลกต้นไม้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายธีรศานติ์ สรวลเส นางสาวศศิภา ลำพุทธา นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 21p12i0229 เรื่องราวของผู้กล้า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น นายศรัณยู บุตรโคตร นายกรวิชญ์ ฟุ้งเฟื่อง นายณัฐพล บัวเกิด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 21p12i0232 การพัฒนาเกมสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้การรู้จำเสียงพูดและความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นางสาวสิรภัทร พิบูลย์ นางสาวอายูมิ นางามิเนะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 21p12i0233 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายธนวัฒน์ ศรีหรัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 21p12i0235 เศษส่วนมหาสนุก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวชยาพร แก่นสาร์ นายนลธวัช การบุญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 21p13i0007 ระบบป้อนกลับสำหรับกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล นายกฤษฎา ศรีแจ่ม นายจุมพล แก้วสีหาวงค์ นายสถาพร มาตรโพนทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 21p13i0009 ออทิสสมาร์ท โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวดวงลดา การะเกษ นายเนติพงษ์ ทองทาบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 21p13i0013 การแก้ปัญหาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักไวยากรณ์และการสร้างประโยคด้วยการตอบสนองต่อแบบทดสอบบนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ นางสาวปาริสา ยาท้าว นางสาวอุทุมพร พางาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 21p13i0030 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายธรรมนูญ ปัญญาทิพย์ นายสมประสงค์ ราชรองไชย นายธนา เคนภาวะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 21p13i0035 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นางสาวนพพัสสร พูนสังช์ นายมนัสวี เดชบันดิษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 21p13i0041 เกมการสอนออนไลน์เรื่องการนับจำนวน การบวก และการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ นางสาวจณิสตา ทานุมา นางสาวสุจิตรา สาแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 21p13i0069 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อรักษาภาวะตาขี้เกียจ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวชรัญดา สารปัญญา นางสาวชุติกาญจน์ สุเพ็ญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 21p13i0104 ระบบการสาธารณสุขทางไกลเพื่อการกำกับติดตามผู้ป่วยวัณโรค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวไอลดา กิ่งโรชา นายยศกฤต สุระวิทย์ นายอดิศร ฆารไสว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 21p13i0107 AzCare watch: นาฬิกาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลงลืม โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายสหรัฐ อัครฮาดศรี นายชนาธิป มานะงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 21p13i0155 ระบบจองเตียงหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวกาญจนา พรหมภักดี นางสาวศิริกาญจน์ พลคำ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 21p13i0277 ระบบปัญญาประดิษฐ์ควบคุมอุณหภูมิกล่องขนย้ายโลหิตและติดตามพิกัดระยะไกลพร้อมดาต้าล็อกเกอร์แบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวลักษมี โชมโนทัย นายนันทพงศ์ วรวงศ์สุจริต นายธีรศักดิ์ ปั้งกระโทก นายฐิตินันท์ ถึงกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 21p13i0294 ต้นไม้ดนตรีอัจฉริยะเพื่อการบำบัดฟื้นฟูด้านอารมณ์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์ นายอัครพล วิลัยสุข นายเจษฎา เทพรักษา นายอภิชา ชาติธราพงศ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 21p13i0306 หวานจัง แชทบอทหลายแพลตฟอร์มเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล นายเอกชัย ขำตา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 21p13i0323 แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางในการรับรู้ข้อความภาษาไทยและอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุริยนต์ สาระมูล นายทัตพงศ์ พูลทวี นางสาวทิพานัน โกมาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 21p14i0011 กายภาพบำบัด และการบริหาร เพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวพรนารายณ์ วังคีรี นางสาวจันทกร เนื่องชมพู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 21p14i0027 แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายสุพจน์ คตภูธร นายธเนศ ชุ่มใจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 21p14i0070 แอพพลิเคชั่นแสดงรายละเอียดหนังสือโดยใช้เทคนิดการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายมาโนชญ์ สุวรรณดี นางสาววารณี ราชพันแสน นายชูชัย ใจบุญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 21p14i0096 การช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านการแจ้งเตือนบนสมาทโฟนด้วยการตรวจจับดวงตา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ นายศุภกฤษฏิ์ ถูไกรวงษ์ นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายชิตะวัน ดวงสาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 21p14i0109 การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ด้วยซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ และ เจสเจอร์ แทรคกิ้งเซนเซอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายณัฐวัตร ฝ่ายเมตตา นายพฤหัส ห้าวหาญ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 21p14i0118 ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายธนวิชญ์ อาจหาญ นางสาวสิริพร จิรภาสสกุลชัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 21p14i0119 เครื่องให้อาหารสุกรอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวกฤษณี แซ่ฟอง นางสาวจารุชา อ๊อสปอนพันธุ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

54 21p14i0224 การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอำพรางข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายชิงชนะ พลชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

55 21p14i0228 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติภายในห้องโดยสารรถรับส่งนักเรียนด้วยหลักการประมวลภาพบนอุปกรณ์ราสเบอรี่พาย โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายมนตรี เพ็งพรหม นายนัฐพล บุตรวัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56 21p14i0241 ระบบเตือนการขับขี่ยานยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายอัสนี สารทนงค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57 21p14i0285 ระบบบริหารจัดการข้อมูลโคนมสำหรับสหกรณ์โคนมขอนแก่นบนเว็บเรสปอนซิฟ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสายยัญ สายยศ นางสาวธาราทิพย์ สมศรี นางสาวกชามาศ ชอบเสียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

58 21p14i0303 ระบบรดน้ำโรงเห็ดนางฟ้าผ่านมือถือ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวเสาวลักษณ์ แช่มสุขี นางสาววรลักษณ์ พงคเชนทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

59 21p14i0311 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและวิเคราะห์โรคโค-กระบือ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวงกต ศรีอุไร นางสาวเจนจิรา แก้วจันทึก นางสาวชลดา สุขรักษ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

60 21p14i0319 ระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายภาคย์ สธนเสาวภาคย์ นายภัทรพงษ์ แสนบัวคำ นายปริญญา แสนมาตย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 21p15i0032 แอปพลิเคชันแปรอักษร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นางสาววิรัญชนาภรณ์ กุลยะณีย์ นายธนาธิป ศรึนอก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62 21p15i0112 แอปพลิเคชันตรวจสอบเครื่องสำอางผิดกฎหมายด้วยเทคนิควิธีตรวจจับวัตถุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นายรัฐวิทย์ จรบุรี นางสาวปรียาภรณ์ มูลทา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

63 21p15i0144 แอปพลิเคชันการจดจำลายผ้าไหมอีสานบนพื้นฐานวิธีการตรวจจับวัตถุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวตติญา นุ่นขาว นายภูวิศ ชนะพาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

64 21p15i0172 แอปพลิเคชันสังเกตการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กสำหรับคุณแม่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นายพัชรพฤกษ์ สุขจินดาเสถียร นางสาวศิรประภา ตั้งศรีตระกูลกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

65 21p15i0188 TheGag: แอปพลิเคชันสำหรับนักอ่านและนักเขียนการ์ตูน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศาสตรา วงศ์ธนวสุ นายธนดล รัศมีเพ็ญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66 21p15i0200 แอปพลิเคชันสอนการแต่งหน้าเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมัลลิกา วัฒนะ นางสาวอัจฉริยา ชาเคน นายอนุสิษฐ โพธิ์เย็น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

67 21p15i0215 ระบบนำทางและบอกข้อมูลในสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยใช้บีค่อน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววาสนา เหง้าเกษ นายศุภฤกษ์ สุดาเดช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

68 21p15i0234 แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปลข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ นายพงศ์ภีระ ลีเกษม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69 21p15i0261 ลองเบิ่งดู๋ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา นายวสิษฐพล นุคิด นายอธิสิต ทองใบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

70 21p15i0280 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรเพื่อวางแผนการผลิตพืชปลอดสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายชูศักดิ์ ยาทองไชย นายณัฐวุฒิ เอี่ยมอยู่แท้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 21p15i0281 แอปพลิเคชันพ่อใหญ่ลี 4.0 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายวรวิทย์ สังฆทิพย์ นายผดุงพล ยืนยง นายวิทูรย์ หม่องคำหมื่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72 21p15i0293 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อรับและจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างย่อผ่านการสแกนบาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นางสาวชฎาพร เพียราษฎร์ นางสาวสิริวิมล นันทะบัน นายธีมา ลักษมีเศรษฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

73 21p15i0298 แอพลิเคชั่นควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยการเคลื่อนไหว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายอัครเดช แก้วมณีโชติ นางสาวณิชกานต์ ปัตลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

74 21p15i0320 แอปพลิเคชัน AR นิทานก่อนนอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวพนิดา แพงมา นางสาวธันย์ชนก คุณวัฒนบัณฑิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

75 21p15i0321 แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวกาญจนา มูลอินทร์ นางสาวสิริญญา จำปาอ่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

76 21p21i0002 ภาระกิจต่อลมหายใจให้โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา นายวิษณุ ไกยวงศ์ นางสาวธิดารัตน์ ขันธะวัตร นางสาวขวัญธิดา ขนทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77 21p21i0076 เกมยิงปืนสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นางนัฎฐกานต์ ดวงพร นางสาวญาณิศา พงษ์เมธา นางสาวพรทิพย์ รู้ยืนยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

78 21p21i0249 กาลครั้งหนึ่ง ณ อุษาคเนย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายวิทวัส สีทัดยศ นายเสฏฐวุฒิ รัตนวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ตั้งสกุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

79 21p21i0331 เลือดเพื่อชีวิต โปรแกรมเพื่อความบันเทิง วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล นายพัฒนวัฒน์ พิมพ์บูลย์ นายพงศภัค ชิลนาด นางสาวสุปรียา แก้ววงษ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

80 21p22i0242 สามพี่น้องกับโครงกระดูก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์ เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์ เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 21p22i0245 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ นายธนชัย กานพรหมมา นางสาววริศรา เวชกิจ นางสาวกนกพร ป้อมอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

82 21p22i0256 วิถีชีวิตของหิน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนกัลยาณวัตร นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง นางสาวอภิญญา มังคละเดช นางสาวชนนิกานต์ มังคละเดช
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

83 21p22i0302 มหัศจรรย์พีระมิด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) นายธนวุฒิ รัตนดอน เด็กชายบดินทร์ ครอบเมืองปัก เด็กชายโกเมนทร์ ชมดอน เด็กชายภูแก้ว คำน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84 21p23i0005 ระบบรักษาความปลอดภัยบนรถตู้รับส่งนักเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา เด็กหญิงพิชญาภัค เขินกลาง เด็กชายยุทธนา กองกะมุด เด็กหญิงเนตรนภา กลางสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

85 21p23i0081 ระบบคำนวณเเละจ่ายสารเคมีในกระบวนการจาร์เทสผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวณพัชชา วิเศษชาติ นางสาวรัติยากร สีดาพาลี นายทีปกร พันธ์วิไล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

86 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87 21p23i0105 เครื่องเขียนตามคำพูดสำหรับคนพิการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ นายปรัชญ์ บริบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

88 21p23i0150 ถังขยะไอโอทีเพื่อสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวปิยธิดา แก้วขาว นางสาวธีร์วรา คะชุนรัมย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

89 21p23i0258 ธนาคารขยะออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นายมังกร แสนสุธา นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต นางสาวอทิติยา นาขุนทด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

90 21p31i0091 โปรแกรมค้นหาคำตอบจากคลังข้อมูลวิกิพิเดียไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวปัญญดา อ่อนคำหล้า นางสาวเจนจิรา จันทสิทธิ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 21p31i0095 โปรแกรมตอบคำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์ฟิวชันเน็ตเวิร์ก โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล นายพิริยะ เหมือยไธสง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

92 21p31i0304 ระบบการถามตอบสำหรับคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทยด้วยแม็พรีดิวส์ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - นายจักรกฤษณ์ แสงแก้ว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93 21p32i0001 ระบบรู้จำลายมือเขียนภาษาไทย ยูบียู โอซีอาร์ รุ่น 0.01 BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสมปอง เวฬุวนาธร นายธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

94 21p32i0072 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ นายชวิศ ช่ำชอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

95 21p32i0141 การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรพีพร ช่ำชอง นายจตุพล โคตรโสภา นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

96 21p33i0008 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน: กดเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล นางสาวนวพร ลาดแก้ว นายชยณัฐ ธูปน้ำคำ นายวัฒนา บัวพิทักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

97 21p33i0023 การพัฒนากังหันน้ำอัจฉริยะสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในธุรกิจสัตว์น้ำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายพัฒนพงษ์ โพธิปัสสา นายวิรชัช อธิวาสวุฒิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

98 21p33i0034 การพัฒนาต้นแบบระบบพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตามพัสดุแบบ Real-time โดยใช้เทคโนโลยี Internet of things โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นายณัฐพล จั้นพลแสน นายศุภกร ชาติชัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

99 21p33i0084 ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง ด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้าและลายนิ้วมือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายประสิทธิชัย ประสงค์ นายศุภมงคล นวนสาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

100 21p33i0103 ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการลื่นล้มของผู้พิการและผู้สูงอายุในห้องน้ำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายณภัทร พ่อบุตรดี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 21p33i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ นางสาวอภิชญา คำเพิ่ม นางสาวจุฑามณี ไทยทวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102 21p33i0184 ต้นแบบเครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ นายอภิวัฒน์ แสนตระกูล นายณัฐนันท์ ไทยพุทรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103 21p33i0192 ฟาร์มเจ้านาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ นายเนติพงษ์ จังอินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

104 21p33i0207 การพัฒนาระบบสมาร์ทอควาโปนิกส์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรินทร์ ไทยรักษ์ นายฐาปนา เสนาราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

105 21p33i0216 โรงเรือนสตรอว์เบอร์รีอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายพีรดนย์ วิภูษิตสมบูรณ์ นายภักดี พิมเก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

106 21p33i0221 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันข้อมูลสภาพอากาศเพื่อการท่องเที่ยวโดยประยุกต์ใช้เน็ตพายร่วมกับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายปณวรรต คงธนกุลบวร นายจักรินทร์ ในสูงเนิน นายวาทะศิลป์ ผลทิพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

107 21p34i0012 แอปพลิเคชันช่วยในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรม โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวมนัสวี แก่นอำพรพันธ์ นางสาวนภัสนันท์ บุญจอม นายวิทวัส สุปะวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

108 21p34i0031 ถังขยะอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายนพคุณ บุญสิม นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ นายชยังกูร โตนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

109 21p34i0075 พัฒนาเอพีไอทางด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแก้ไขคำผิด โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวจตุพร อินพานิช นายวัชรพล นิลทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

110 21p34i0094 การให้ระดับคะแนนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวรดาวรรณ ศรีกาญจนเพริศ นางสาวเยาวภา วงศ์อามาตย์ นายกิตติธร เสริมไธสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 21p34i0100 ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

112 21p34i0160 แอพพลิเคชันเพื่อการเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยการพยากรณ์ปริมาณน้ำ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นายต้นตระกานต์ กาชัย นางสาวกัญญารัตน์ นาสมบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

113 21p34i0255 การคัดแยกเอกสารราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายกฤษณะ โคตพรม นายภาณุ ไชยศรีรักษ์ ไชยศรีรักษ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ