กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11i0043 การพัฒนาเกม 3 มิติ เรื่องมวยไชยา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางศิริพร น้อยอำคา นายจิรวัฒน์ เลิศสกุล  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 21p11i0134 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ เรื่อง ผจญภัยทวงคืนผืนป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นางสาวฐิติมา ปินะสา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 21p11i0146 ผู้พิชิตกาลเวลา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายพัสกร แสงสว่าง นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 21p11i0193 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 2.5 มิติ เรื่อง ไอน่า และนครแห่งแสงสว่าง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายพีรพัฒน์ ศรีเพ่ง นางสาวณิชา โสธรศักดิ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 21p11i0227 การพัฒนาเกม 3 มิติ ที่รองรับผู้เล่นหลายคนด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ไร้มาร์คเกอร์บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นายจิรายุส นาคสินธุ์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 21p11i0236 การพัฒนาเกม 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก เรื่อง ยูคิผู้กล้า ปะทะ ดินแดนแห่งความฝัน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นายนายพุฒิพงศ์ แย้มศิริ นายเพ็ญภาส หงษาคำ นายชลธิต คัมภีรพงษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 21p11i0253 เกมตำนานผีปอบ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นางสาวธนพร ฉัตรมงคลชาติ นางสาวโสภิดา เลาะไธสง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 21p11i0254 เกม 2.5 มิติ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เรื่อง อารัญ ผู้พิทักษ์ป่า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นางสาวสุชาดา คำวัน นายวสันต์ชัย สูงสนิท   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

9 21p11i0264 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โลกใบใหม่ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายไพชยนต์ คงไชย นางสาวศิริลักษณ์ นิลดวงดี นายปิยังกูร สอนส่งกลิ่น   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 21p11i0273 เกมงู 3 มิติ จากลูกบาศก์ LED โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นางอุษานาฎ เอื้ออภิสิทธฺ์วงศ์ นายสุนันท์ สระขุนทด นายพีรภัทร คูณกระโทก นายณัฐวุฒิ บุญจันทึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 21p11i0301 ผจญภัยโลกคู่ขนาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นายเนติพงษ์ กัญญะลา นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 21p12i0016 สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นายทองมี ละครพล นางสาวสุดารัตน์ สมสวย นางสาวจิรัชญา เสาวรส   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13 21p12i0074 HosSim: เกมจำลองโรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรานนท์ มั่นคง นายสุรวัช ประโลมรัมย์ นายกวิน ทิสะเส นายรณกร ดวงจันทร์โชติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14 21p12i0182 ห้องปฏิบัติการทดลองประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ นายเรืองยศ สร้อยแก้ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 21p12i0218 แอปแบบทดสอบอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายสุทธิวัฒน์ อ้นเกษม นายธนวรรฒน์ เพิ่มงาม นายศุภกร สารชัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 21p12i0225 ผจญภัยในโลกต้นไม้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายธีรศานติ์ สรวลเส นางสาวศศิภา ลำพุทธา นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17 21p12i0232 การพัฒนาเกมสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้การรู้จำเสียงพูดและความจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอนุสรณ์ บรรเทิง นางสาวสิรภัทร พิบูลย์ นางสาวอายูมิ นางามิเนะ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18 21p13i0007 ระบบป้อนกลับสำหรับกายภาพบำบัด โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล นายกฤษฎา ศรีแจ่ม นายจุมพล แก้วสีหาวงค์ นายสถาพร มาตรโพนทอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 21p13i0013 การแก้ปัญหาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่องหลักไวยากรณ์และการสร้างประโยคด้วยการตอบสนองต่อแบบทดสอบบนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นางสาววิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ นางสาวปาริสา ยาท้าว นางสาวอุทุมพร พางาม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 21p13i0035 การพัฒนาระบบจัดการคลังเลือดออนไลน์พร้อมชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนอุณภูมิตู้เก็บเลือดโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นางสาวนพพัสสร พูนสังช์ นายมนัสวี เดชบันดิษ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 21p13i0069 การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อรักษาภาวะตาขี้เกียจ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอุรฉัตร โคแก้ว นางสาวชรัญดา สารปัญญา นางสาวชุติกาญจน์ สุเพ็ญ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 21p13i0104 ระบบการสาธารณสุขทางไกลเพื่อการกำกับติดตามผู้ป่วยวัณโรค โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวจันทิมา พลพินิจ นางสาวไอลดา กิ่งโรชา นายยศกฤต สุระวิทย์ นายอดิศร ฆารไสว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 21p13i0155 ระบบจองเตียงหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพุธษดี ศิริแสงตระกูล นางสาวกาญจนา พรหมภักดี นางสาวศิริกาญจน์ พลคำ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 21p13i0323 แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้มีสายตาเลือนรางในการรับรู้ข้อความภาษาไทยและอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสุริยนต์ สาระมูล นายทัตพงศ์ พูลทวี นางสาวทิพานัน โกมาร   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25 21p14i0011 กายภาพบำบัด และการบริหาร เพื่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายคุณาวุฒิ บุญกว้าง นางสาวพรนารายณ์ วังคีรี นางสาวจันทกร เนื่องชมพู   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 21p14i0027 แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายสุพจน์ คตภูธร นายธเนศ ชุ่มใจ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 21p14i0070 แอพพลิเคชั่นแสดงรายละเอียดหนังสือโดยใช้เทคนิดการประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายมาโนชญ์ สุวรรณดี นางสาววารณี ราชพันแสน นายชูชัย ใจบุญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 21p14i0096 การช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านการแจ้งเตือนบนสมาทโฟนด้วยการตรวจจับดวงตา โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ นายศุภกฤษฏิ์ ถูไกรวงษ์ นายพัทธนันท์ ติ่งพัฒนะ นายชิตะวัน ดวงสาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

29 21p14i0119 เครื่องให้อาหารสุกรอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ นางสาวกฤษณี แซ่ฟอง นางสาวจารุชา อ๊อสปอนพันธุ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 21p14i0224 การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอำพรางข้อมูล โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก นายชิงชนะ พลชา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 21p14i0311 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและวิเคราะห์โรคโค-กระบือ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววงกต ศรีอุไร นางสาวเจนจิรา แก้วจันทึก นางสาวชลดา สุขรักษ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32 21p15i0032 แอปพลิเคชันแปรอักษร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นางสาววิรัญชนาภรณ์ กุลยะณีย์ นายธนาธิป ศรึนอก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33 21p15i0188 TheGag: แอปพลิเคชันสำหรับนักอ่านและนักเขียนการ์ตูน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายศาสตรา วงศ์ธนวสุ นายธนดล รัศมีเพ็ญ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

34 21p15i0234 แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปลข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ นายนายพงศ์ภีระ ลีเกษม   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35 21p15i0261 ลองเบิ่งดู๋ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา นายวสิษฐพล นุคิด นายอธิสิต ทองใบ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 21p15i0293 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อรับและจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างย่อผ่านการสแกนบาร์โค้ด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นางสาวชฎาพร เพียราษฎร์ นางสาวสิริวิมล นันทะบัน นายธีมา ลักษมีเศรษฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

37 21p15i0320 แอปพลิเคชัน AR นิทานก่อนนอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวพนิดา แพงมา นางสาวธันย์ชนก คุณวัฒนบัณฑิต   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38 21p15i0321 แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น นางสาวกาญจนา มูลอินทร์ นางสาวสิริญญา จำปาอ่อน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

39 21p21i0076 เกมยิงปืนสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นางนัฎฐกานต์ ดวงพร นางสาวญาณิศา พงษ์เมธา นางสาวพรทิพย์ รู้ยืนยง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

40 21p21i0139 อุปกรณ์จำลองการฝึกซ้อมวีลแชร์เรซซิ่ง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายพิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง นายเอกรัฐภูมิ พละหาญ นางสาวอภิชญา คำเพิ่ม นางสาวจุฑามณี ไทยทวี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

41 21p22i0242 สามพี่น้องกับโครงกระดูก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร นายอำนาจ พรหมใจรักษ์ เด็กหญิงอัครภา ตงประสิทธิ์ เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ ไทยวงศ์ เด็กหญิงปรางนภา วิบูลย์อัฐพล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

42 21p23i0081 ระบบคำนวณเเละจ่ายสารเคมีในกระบวนการจาร์เทสผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นายพีระ บุญฉลาด นางสาวณพัชชา วิเศษชาติ นางสาวรัติยากร สีดาพาลี นายทีปกร พันธ์วิไล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 21p23i0082 สุดยอดฟาร์มอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา นายนพคุณ สืบเลย นายวิศวะ โชติพันธุ์พงศ์ นายอภิสิทธิ์ ถาวรฤทธิ์ นายเดชาวัฒน์ ร้อยดา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

44 21p23i0105 เครื่องเขียนตามคำพูดสำหรับคนพิการ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นายคุณานนต์ รัตนโกเศศ นายปรัชญ์ บริบูรณ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

45 21p31i0095 โปรแกรมตอบคำถามโดยใช้ฟูลลี่อะแวร์ฟิวชันเน็ตเวิร์ก โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล นายพิริยะ เหมือยไธสง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

46 21p32i0072 การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ นายชวิศ ช่ำชอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

47 21p32i0141 การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรพีพร ช่ำชอง นายจตุพล โคตรโสภา นางสาวมาริสา จำนงค์ศิลป์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

48 21p33i0008 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน: กดเพื่อขอความช่วยเหลือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล นางสาวนวพร ลาดแก้ว นายชยณัฐ ธูปน้ำคำ นายวัฒนา บัวพิทักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49 21p33i0034 การพัฒนาต้นแบบระบบพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตามพัสดุแบบ Real-time โดยใช้เทคโนโลยี Internet of things โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายสกรณ์ บุษบง นายณัฐพล จั้นพลแสน นายศุภกร ชาติชัย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

50 21p33i0084 ระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยอุปกรณ์สื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง ด้วยเทคนิคการรู้จำใบหน้าและลายนิ้วมือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพชระ พฤกษะศรี นายประสิทธิชัย ประสงค์ นายศุภมงคล นวนสาย   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 21p34i0031 ถังขยะอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายนพคุณ บุญสิม นายนพัทธ์ ศรีจันทพงศ์ นายวรรณพงษ์ ภัททิยไพบูลย์ นายชยังกูร โตนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

52 21p34i0100 ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางกานดา สายแก้ว นายอดุลวิทย์ ชินาภาษ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

53 21p34i0255 การคัดแยกเอกสารราชการด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายพัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ นายกฤษณะ โคตพรม นายภาณุ ไชยศรีรักษ์ ไชยศรีรักษ์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ