กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11n0025 ดันเจี้ยนมาสเตอร์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายรดิศ ค้าไม้ นายรวิชา ฮาชิโมโตะ   ภาคเหนือ

2 21p11n0035 คิงส์ ออฟ ดันเจียน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชยุตพงศ์ พรมลี     ภาคเหนือ

3 21p11n0100 เอฟเวอร์พาธ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา นายอรรถกรานต์ เรณุมาร นางสาวลลิตา บรรดาศักดิ์   ภาคเหนือ

4 21p11n0180 เฟธเลส โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นายธนากร จันทร์เพ็ญ นางสาวพัดชา ชัยพรม นายกิตติชนม์ กิตติวรรณ ภาคเหนือ

5 21p11n0192 กระสือผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปฏิสนธิ์ ปาลี นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรียาบ นายดาวิด เกตุบุญเรือง นางสาวพัชรินทร์ ศรีสินทร ภาคเหนือ

6 21p12n0039 การเขียนโปรแกรมด้วยการพูดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงตรรกะในเด็ก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นางสาวงามสิริ บัวมั่น นางสาวนฤมล เศรษฐ์ดุสิต   ภาคเหนือ

7 21p12n0043 ระบบตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจำลองการทำงานสำหรับการเรียนรู้ระบบฮาร์ดแวร์แบบออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายเอกภพ วงค์สอน     ภาคเหนือ

8 21p12n0149 ระบบควบคุมบอร์อัจฉริยะสำหรับประชุมผ่านวิดีโอ ด้วยระบบ Bluetooth BLE และ HDMI-CEC โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นายอชิรวิทย์ รุณบุตรา นายชยณัฐ พันชน นายณัฐภาส ร่มโพธิ์ ภาคเหนือ

9 21p12n0212 ทีโอ หุ่นยนต์ผจญภัย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายธนทัต วรวีระวงศ์ นายนันทวัฒน์ วิเศษทรัพย์ นายสหรัฐ บัวระวงศ์ ภาคเหนือ

10 21p12n0227 แอพพลิเคชันระบบAR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็ก ด้วยปริศนาแทนแกรม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวจุฬาวลี มณีเลิศ นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม     ภาคเหนือ

11 21p12n0268 เกมพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมในวัยเรียน (เซฟเซ็กส์ เซฟไลฟ์) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นางสาวชนากานต์ ผ่านด่าน นางสาวธีระกานต์ พันธ์แก้ว นายสิรดนัย ทองมี ภาคเหนือ

12 21p12n0269 เกมจำลองสถานการณ์แบบสามมิติเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติสำหรับเยาวชนไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายเจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ นายปองพล เสพรัมย์ นายธัชพล ปานยิ้ม นายปัณณธร พิพัฒนาคม ภาคเหนือ

13 21p13n0044 โปรแกรมสนับสนุนการกายภาพบำบัด ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงบนเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายวรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย นายเดชาวัต ฤชุโรจน์     ภาคเหนือ

14 21p13n0069 แอปพลิเคชันสังเกตการนอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายเชาวน์ ปอแก้ว นางสาวณัฐธภรณ์ ทุนร่องช้าง นายธราทร ตันวินิจ   ภาคเหนือ

15 21p13n0152 ระบบควบคุมเตียงสำหรับการกายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท์ นายปรีชา เพียนจันทร์     ภาคเหนือ

16 21p13n0190 ระบบการถ่ายภาพเชิงการแพทย์สำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ นายอริญชัย นันต์จารุวงศ์     ภาคเหนือ

17 21p13n0196 แอพพลิเคชั่นสั่งการเตียงลมพลิกตัวสำหรับผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนวดนย์ คุณเลิศกิจ นางสาวนิรมล วัชรไพรงาม นางสาวสุพิชฌาย์ สวัสดิวราภา   ภาคเหนือ

18 21p15n0154 ระบบติดตามการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางอัญญา อาภาวัชรุตม์ นายวรศร ศิริพานกุล นายวิภพ เก้าเอี้ยน   ภาคเหนือ

19 21p15n0165 การใช้การเรียนรู้ของเครื่องสําหรับการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย Antony Harfield นายณัฐพล โพธิ์ธิมา     ภาคเหนือ

20 21p15n0182 แอปพลิเคชันจำแนกและแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์โดยวิธีประมวลผลภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายณัฐพล หาญสมุทร นายชัยวิวัฒน์ กกสันเทียะ     ภาคเหนือ

21 21p15n0189 โปรเเกรมสร้างพื้นที่สำหรับการติดต่อ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายปิยะชัย คำปวน นายไกรสร ก๋าใจ นายชวลิต ปัญญาเจริญ ภาคเหนือ

22 21p15n0199 แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายทัศนันท์ จันทร นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน     ภาคเหนือ

23 21p15n0230 แอปพลิเคชันตามหาสุนัข โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายเกียรติกูล สุขสมสถาน นายสยมภู บุญมาเทพ นายเอกดนัย นันทหาร   ภาคเหนือ

24 21p15n0241 MedMind: แอปพลิเคชันแจ้งเตือนการกินยาที่ช่วยให้การกินยาเป็นเรื่องง่ายๆ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายภาณุวิทย์ ผลเกิด นายสรวิชญ์ แสนศรี นายอิทธิพร แก้วอำไพ ภาคเหนือ

25 21p21n0019 ถึงความทรงจำที่หายไป โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายยศ กันทายวง นางสาวกนกนิษก์ จันทกรี นายโชติช่วง หัวนา นางสาวเกตสรีวรรณ ไชยยะธนภัทร์ ภาคเหนือ

26 21p21n0033 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นางอรุณี ชัยพิชิต นายตฤณพัทธ์ มีบุญ นางสาวฉัตราภรณ์ โนต๊ะยศ นางสาวธาวินี อุตเสน ภาคเหนือ

27 21p21n0034 ระนาดเอก 360 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวอัญมณี จันทร์กล้า เด็กชายปัณณวัตร ทองปรอน นางสาวสุพิชชา ปันคำ ภาคเหนือ

28 21p21n0038 คู่หูซ่าท้าทวงคืนของเล่นคืน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายพีระเดช วงศ์คำ นายชัยวัฒน์ โพธิ์ไทร เด็กหญิงณจิตา วงศ์วิวัฒน์ธนะ ภาคเหนือ

29 21p21n0041 วีรบุรุษสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาวปราณี บัวซอย นายบางกอก วาณิชยานนท์ นายภูรินท์ ประสิทธิ์ นายพัทธดนย์ คงคล่อง ภาคเหนือ

30 21p21n0047 เพาะพันธุ์กับฉันนะ! โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ เด็กหญิงนภัสสร หลิดชิววงศ์ เด็กหญิงนภัสชล อินทะพันธุ์ เด็กชายธนภัทร จรัญวรพรรณ ภาคเหนือ

31 21p21n0064 หนีกระทิงสุดขอบโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายฉัตรวัฒน์ ริยอง นายธนภัทร โตกำแพง นางสาวสุทธาสินี พัฒนนิธิโภคินกุล ภาคเหนือ

32 21p21n0065 สืบ สวน สัตว์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัติ นายธนภัทร สุธรรมปัน นายฌาณติพล เขียวงาม นางสาวกัญญาณัฐ บุญมาก ภาคเหนือ

33 21p21n0179 เมาส์ผีท่องโลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางกรรณิกา จันทร์วงค์ นางสาวภีชาภัทร สังข์ทอง นางสาวธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล นางสาวสิริกร เลาหไทยมงคล ภาคเหนือ

34 21p21n0222 เสียงเรียกจากห้องมืด โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นางกรรณิกา จันทร์วงค์ นางสาวธนภัทร ทับทิม นางสาวฐิดาพร สุขเจริญ นางสาวธนภรณ์ ทับทิม ภาคเหนือ

35 21p21n0253 ผจญ ภัย ข้ามมิติพิทักษ์โลก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางไสวรินทร์ สุทา นางสาวนางสาวพิมพ์ศิริ ทรวงแสวง นายชยานันท์ จากน่าน นางสาวรินรดา รังควัต ภาคเหนือ

36 21p22n0040 จักรวาลด้วยปลายนิ้ว โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวกัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ นายภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ นายกิตติพัฒน์ ชัยสาร ภาคเหนือ

37 21p22n0045 ชีวิตง่ายด้วยฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นางสาวพลอยไพลิน จันกุนา นางสาวสรัลพร เจริญผล นายสิทธิโชค สาโหมด ภาคเหนือ

38 21p22n0062 โค้ดขนมหวานกับวิทยาการคำนวณ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวรัญญู เนรังษี นางสาวนภหทัย สิทธิฤทธิ์ นางสาวฐิติกานต์ พุทธินันท์ ภาคเหนือ

39 21p22n0106 พ่อมดน้อยไฟฟ้า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นายวนะ วงศ์เสถียร นายก้องภพ อินเหยี่ยว นายนภัสกร กาบใจ ภาคเหนือ

40 21p22n0150 ผจญภัยหาทางออก กับปริศนาแห่งเครื่องกลอย่างง่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวปิยเปรมกมล วันติยา เด็กชายปภิณวิช อาสนเพชร เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ เด็กชายธนพงศ์ เทพรักษ์ ภาคเหนือ

41 21p22n0218 โดโรธี โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายกุลภาค วิชาอัครวิทย์ นายกิตติภัฎ เดชกุล นายพีรวัส วงศ์สวัสดิ์ นางสาวณัฐณิชา ประกาศวุฒิสาร ภาคเหนือ

42 21p22n0244 ผู้พิทักษ์แห่งโลกความน่าจะเป็น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาวภัณฑิรา เหลืองธนวัต นางสาวกัญชรส ชำนิวิกัยพงศ์ นายศิกษก วัชรศาสตร์ เด็กหญิงนมิตา เจริญเกษ ภาคเหนือ

43 21p23n0009 ระบบเซฟเมทเด็กแว้น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ เด็กชายปกรณ์ พงษ์คุณากร เด็กชายพีรัช เหลืองจิระโณทัย เด็กชายพลภฤศ วีระยุทธการ ภาคเหนือ

44 21p23n0018 บ้านเราฉล๊าดฉลาด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาวฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ นายชาญคณิต แก้ววงศ์ นายธนวัฒน์ กันสืบ นายศุภโชติ สุขสวัสดิ์ ภาคเหนือ

45 21p23n0037 แอปพลิเคชั่นแสดงผลคะแนนกีฬายิงธนู โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวธนิดา เนียมสวรรค์ นางสาวสุตาภัทร กันอ่อง นางสาวพัชราภา จอยวงษ์ ภาคเหนือ

46 21p23n0042 ระบบการให้บริการรถรับส่งนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายณัฐพนธ์ สุชถาวร นายรพีพล ณ น่าน นางสาวชฎาพร สันทิศ ภาคเหนือ

47 21p23n0060 ระบบจัดการการให้น้ำเกลือผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล นายสรพงษ์ สมสอน เด็กหญิงพอใจ รางศรี เด็กหญิงซากุระ ยามาชิตะ เด็กหญิงสสาริณี วงศ์วิชิต ภาคเหนือ

48 21p23n0068 ระบบตรวจจับน้ำขุ่นและกันน้ำขุ่นเข้าท่อน้ำในบ้านในบ้านอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายชวลิต ธิจันดา นายอัจฉริยะวิทย์ ตุรงค์สมบูรณ์ นางสาวกัญญารัตน์ สุอำ นายตุลธร วงศ์ชัย ภาคเหนือ

49 21p23n0093 แอปพลิเคชันบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) โดย QR Code โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนสันกำแพง นางสาวสุวิมล สุกันธา นางสาวจุฑารัตน์ สารใส นางสาวณัฐวดี โปธิตา นายธนริน ธนทวีอนันต์ ภาคเหนือ

50 21p23n0246 การพัฒนาการยืนของเด็กพิการทางสมองแสดงบน Web application ด้วยเก้าอี้ฝึกยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายอานนท์ มากมี นางสาวกัญญาภัค สดโพธิ์ นางสาวฉัตรทอง สุรังสี นายณัฐกิตติ์ พึ่งชัย ภาคเหนือ

51 21p31n0105 ระบบตอบคำถามภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายวชิรวิทย์ กาฬพรรณลึก นายภัทร์ดนัย ดวงวโรภาส   ภาคเหนือ

52 21p31n0225 เก้าแปด:โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายปรัชรัฏต์ ใจมา นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์     ภาคเหนือ

53 21p33n0143 เครื่องเตือนไฟไหม้และตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบคลาวด์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายพุทธพร อินอ่อน นายรวีโรจน์ ทองดี นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา วอลเทอร์   ภาคเหนือ

54 21p33n0206 ระบบเฝ้าสังเกตและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่านเครือข่าย LoRa โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภาสกร แช่มประเสริฐ นายวรรณรัตน์ บุญยัง นายสุริยา เขื่อนขัน   ภาคเหนือ

55 21p33n0208 เรือขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติสำหรับการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศุภกิจ อาวิพันธุ์ นายธนกร อ่อนละมูล     ภาคเหนือ

56 21p33n0226 อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นายบรรจง ปิยศทิพย์ เด็กชายจิรัฏฐ์ ชวชาติ เด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ   ภาคเหนือ

57 21p33n0235 ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวภัทราพร พรหมคำตัน นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ   ภาคเหนือ

58 21p33n0285 การเลี้ยงตัวไหมบนระบบไอโอที โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ นายธุวานนท์ สายเรือนแก้ว     ภาคเหนือ

59 21p34n0058 ห้องลองเสื้อเสมือนจริง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ นางดวงพร รังรองรจิตภูมิ นายฤทธิไกร กิติสุขถาพร นายณัฐชลิต นามคง นายอิศรา อินทะวงค์ ภาคเหนือ

60 21p34n0070 โปรแกรมเข้ารหัส ICD-10 โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม นายชวศิษฐ์ เต็งไตรรัตน์     ภาคเหนือ

61 21p34n0259 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเสมือนจริง โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นายกฤตคม ศรีจิรานนท นายกิตติชัย หน่อเทพ     ภาคเหนือ