กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคใต้

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

(ผู้พัฒนาคนที่ 1)

1 21p11s0168 การพัฒนาสมาธิโดยอาศัยเกมที่ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นสมอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายทรัพย์เจริญ อุดมวิริยะลานนทฺ์ นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ
ภาคใต้

2 21p11s0202 วิ่งแสนสนุก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวนฤนาฏ คุณาธรรม นายทศพล ใจดี
ภาคใต้

3 21p11s0237 เกมส์ One Bullet โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายกิตติกูล เกตุแก้ว

ภาคใต้

4 21p11s0256 เม็ดยาผจญโรค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายจักรพันธ์ เชาว์ปรีชา นายอรุณพงศ์ สมโลก นายปฎิภาน วิบูลย์ชาติ นายกฤตยชญ์ อนุบุตร ภาคใต้

5 21p12s0030 ระบบเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับอาสาสมัครนักศึกษา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายกิตตินันท์ ชาญปรีชา นายวันเฉลิม สุขสวัสดิ์
ภาคใต้

6 21p12s0150 แอพพลิเคชั่นสื่อการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายฉกาจกิจ แท่นชัยกุล นางสาวปทิตตา หนูจันทร์

ภาคใต้

7 21p12s0171 สื่อการสอนเสมือนจริง วิชาเคมี ม.ปลาย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวกานต์กนก มณีโชติ นางสาวสุวารี วันอิสะมะแอ นางสาวอารียา ดาโอะ ภาคใต้

8 21p12s0189 แบบฝึกหัดภาษามือ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายศศิพงศ์ พรมทอง นางสาววิภาดา วุฒิบุญญะ
ภาคใต้

9 21p12s0198 ไทยมลายูเคลื่อนที่ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายชาคริต ทองนวล นางสาวซอฟียะห์ แสสาเหตุ นายฮานัส มาแย ภาคใต้

10 21p12s0203 เฮฮา ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายธนภัทร ศรีรักษ์ นายมูฮัมหมัดไฟซอล ดอกอ นายอาหาหมัดซาริฟ ยีแลมะ ภาคใต้

11 21p12s0205 เกมช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นายณัฐดนัย ไกรนุกูล

ภาคใต้

12 21p12s0206 สื่อการเรียนรู้เสมือนจริง วิชาฟิสิกส์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวบุษมาลี หมัดเจริญ นางสาวสุกัญญา ผิวเหมาะ
ภาคใต้

13 21p12s0212 อัลกลอนริทึ่ม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาธิป ลิ่มนา นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายณัชสันต์ จันทระ นายยง ยั่งยืน ภาคใต้

14 21p12s0213 สื่อการสอนเสมือนจริง วิชาชีววิทยา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นางสาวกัญญาวีร์ แก้วย่อง นางสาวเบญญาภา จันแดง นางสาวสุทธิดา ชมขวัญ ภาคใต้

15 21p12s0214 เคมีกับ VR โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายกิตติธัช สุวรรณศรี

ภาคใต้

16 21p12s0239 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นางสาวศศิภาพรรณ ปุ่ยพล นางสาวรวยดา สาและ นางสาวอารีรัตน์ กาละกาญ ภาคใต้

17 21p12s0241 การใช้คำที่ถูกต้อง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นายจิรวัฒน์ เพ็ชร์พันธ์

ภาคใต้

18 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายซัรวรรค์ ปูเตะ

ภาคใต้

19 21p13s0123 จ่ายยา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวกรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ นายณัฐพล บุญสุวรรณ์

ภาคใต้

20 21p13s0146 ระบบการสื่อสารผ่านวิดีทัศน์สามมิติด้วยเทคโนโลยีแอนนากลิฟ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นางสาวเขมรุจิ แท่นแก้ว

ภาคใต้

21 21p13s0148 เฮลตี้ ลี โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอซีส นันทอมรพงศ์ นางสาวภัทรกันย์ จันปาน นายนิติพล นุ่มละมุน นายศิโรมณ์ วงษ์วิริยะกิจ ภาคใต้

22 21p13s0153 ทีเอฟ เรตินา โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวโรดม วีระพันธ์ นายเจนณรงค์ ปานเพ็ชร นางสาวบุสริน แก้วสลำ
ภาคใต้

23 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล นายเจษฎากร มะลิวรรณ์ นายสิปปกร นิลเพชร์ ภาคใต้

24 21p14s0180 ระบบควบคุมความชื้นทะลายปาล์มบนลานปาล์ม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายพงศ์ปกรณ์ แก้วสะอาด นายเรืองศักดิ์ พรหทวด
ภาคใต้

25 21p14s0204 อัลกอริทึมหลบหลีกน้ำท่วมขังบนแผนที่โอเพนซอร์ซ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวมณฑิรา ขุนเจริญ นายพีรธัช จิตเที่ยง
ภาคใต้

26 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที นายพลาธิป คงอินทร์

ภาคใต้

27 21p14s0259 เอฟพีจีเอแอดเวนเจอร์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาววรรณรัช สันติอมรทัต นายภูดิท ชเลกาญจน์

ภาคใต้

28 21p14s0261 สัมผัสใหม่ไร้ขอบเขต โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอนันท์ ชกสุริยวงศ์ นายวรินทร โรจนกรินทร์ นายธนพนธ์ ท่อประสิทธิ์
ภาคใต้

29 21p15s0173 การเดินทางของดวงดาว โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นายธนกฤต สวนดี
ภาคใต้

30 21p15s0183 ระบบแจ้งซ่อมอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นายกิตติโรจน์ เผือกผ่อง นายศุภกร พุมดวง
ภาคใต้

31 21p15s0187 แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนวันหมดอายุ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายนพปฎล คงสมบัติ นางสาววรอิศรา สังเกื้อ นางสาวแพรพิไล พิศาลสินธุ์
ภาคใต้

32 21p15s0192 ระบบจองเครื่องซักผ้าออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง นายสัตยา รักจันทร์ นายณฉัตร ทรงราษี
ภาคใต้

33 21p15s0195 แผนผังแสดงประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายวรเทพ หิรัญสาย นางสาวกฤติมา ทองเลี่ยมนาค
ภาคใต้

34 21p15s0200 เครื่องมือสร้างแบบสอบถามโต้ตอบสำหรับ PTEI โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นางสาวอนันตญา วารีศรี นายปริทัศน์ โชคณาพิทักษ์
ภาคใต้

35 21p15s0201 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายธีร์ธวัช ริยา นายมาวิน พฤกษยากรณ์
ภาคใต้

36 21p15s0251 พัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นางสาวสุภาวดี มากอ้น นางสาวเบญจมาศ ไชยเอียด นางสาวธนาภรณ์ รักษ์ไชย
ภาคใต้

37 21p15s0267 ระบบควบคุมและแสดงตำแหน่งรถผ่านแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นางสาวสุภาวดี มากอ้น นายอชรายุ ขันธิกุล นายฟารุก หมัดเลียด
ภาคใต้

38 21p21s0002 ผู้นำทาง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวพาขวัญ แซ่ลิ่ม นางสาวสุนันทา เพชรสุด นางสาวจิราวรรณ หนูเซ่ง ภาคใต้

39 21p21s0003 กระโจมทะยานฟ้า โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวศุกลภัทร หนูเล็ก นางสาวศุทธินี เกิดด้วง นางสาวสุชัญญา นิ่มมณี ภาคใต้

40 21p21s0004 ศัพท์ครบจบด่าน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวพิชญ์สินี สงชู นางสาวปรมาพร วงศ์คำจันทร์
ภาคใต้

41 21p21s0007 ได้เพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายอัฐ เเจ่มกมล นายศตพรรษ จำปา นายกฤตนัย นาคปนทอง ภาคใต้

42 21p21s0008 จอร์จจิ้ในดินแดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายธนธรณ์ บุญนวล นายชนกชนม์ นวนน้อม นายวีรภัทร เกตุแก้ว ภาคใต้

43 21p21s0010 จำลองการผจญภัย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายไชยวัฒน์ แก่นเพ็ชร์ นายวัศพล ดำชุม
ภาคใต้

44 21p21s0021 หนีให้สุดๆ ไปเลย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด เด็กชายกฤษพล ซุ้นฮ้อ เด็กชายรัชชานนท์ เที่ยงเเท้
ภาคใต้

45 21p21s0038 กัปตันโจรสลัดผู้โดดเดี่ยว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล เด็กหญิงณัฐนันท์ เร็วเรียบ เด็กหญิงพิชญธิดา เรียบผา เด็กหญิงกัญญานัฐ ช่วยชนะ ภาคใต้

46 21p21s0048 เส้นทางอสัญฐาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายวรนนท์ พยุงกุลอนันต์

ภาคใต้

47 21p21s0049 ผจญภัยใต้พิภพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายวิศิษฏ์ศักดิ์ อ่อนแก้ว

ภาคใต้

48 21p21s0065 เกมเพื่อผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายอิสรา สำเร นายธีระเทพ จิตหลัง นางสาวชญานิศ ส่งแสง นางสาวสมิตานัน ตาเดอิน ภาคใต้

49 21p21s0069 เลเซอร์แดช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายเกียรตินรินทร์ อุดมลาภสกุล นายธนศักดิ์ หวังอุดม นายดนุวัศ ผลสิน ภาคใต้

50 21p21s0181 ใบหน้าแห่งความจริง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นางสาวสุภารัตน์ ด้วงเอียด นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรนาค นายนนทกร สีสุก นายศุภชัย เพ็ชรมาก ภาคใต้

51 21p22s0018 การผจญภัยในโลกดาราศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายกิตติวิชญ์ เลาหะสราญ นายธีรภัทร แต่งสวน
ภาคใต้

52 21p22s0022 มหัศจรรย์โลกดาราศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายภูธิป กินจิบ นายรามัน วรรณบวร นางสาวสุพรรณิการ์ เข็มทอง ภาคใต้

53 21p22s0023 โลกของปะการัง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวกาญจนา พูลสวัสดิ์ นางสาวปภัทรชา เอี่ยมอักษร นายกษิดิ์พล พลบุญ ภาคใต้

54 21p22s0024 ระบบนิเวศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายอัษฎาวุฒิ โอทอง นายสุเมธ มั่นซิ้ว
ภาคใต้

55 21p22s0025 รอบรู้วิทยาศาสตร์ป.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสิรินาถ จีนประชา นางสาวธัญชนก มุสิกะ นางสาวนันทิกานต์ ศรีไทย ภาคใต้

56 21p22s0026 รอบรู้วิชาภาษาจีน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวจิดาภา ช่องพิทักษ์ นางสาวธันย์ชนก ขุนราช นางสาวอรชพร เมืองแก้ว ภาคใต้

57 21p22s0027 สัตว์ป่าคุ้มครอง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายอภิวัฒน์ สมาธิ นายจิรายุ คงขาว นายธนพัฒน์ สมาธิ ภาคใต้

58 21p22s0028 เปิดมิติตะลุยเรขาคณิตดินแดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวพิชญธิดา ส่งเสริม นางสาวศิรภัสสร หาดเกลี้ยง นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่าพลู ภาคใต้

59 21p22s0029 บ้านนี้มีสมุนไพร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายจักรรินทร์ ชูจันทร์ นางสาวกรองทอง ภูสิงหา
ภาคใต้

60 21p22s0041 การละเล่นตะลุยแดนไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวนิปัจการ ปานยัง

ภาคใต้

61 21p22s0043 รอบรู้เรื่องเลือด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวกลรัตน์ แก้วสะอาด

ภาคใต้

62 21p22s0046 รวมกันเป็นคอร์ด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายคมสัน เกตุแก้ว

ภาคใต้

63 21p22s0047 รักษาดุลยภาพในร่างกาย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายทินภัทร เเซ่ชั่น

ภาคใต้

64 21p22s0052 มหัศจรรย์สัตว์ใต้ท้องทะเล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายกฤตเมธ บุษบน

ภาคใต้

65 21p22s0068 ระบบย่อยอาหารน่ารู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวศิรินันท์ ชะนะทอง นางสาวนูรลีล ตาเอ็น
ภาคใต้

66 21p22s0074 โปรแกรมดุลสมการกรดเบส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นายธนาคาร คงไฝ

ภาคใต้

67 21p22s0077 เกรด 4 ชีวะ สรีระคือเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวกมลพรรณ พูดเพราะ นางสาวธวัลรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์ นางสาวปณิศรา ทอนหยี ภาคใต้

68 21p22s0078 เพลิดเพลินกับตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวเฉลิมขวัญ พลศร นายณัฐปคัลภ์ หนูสมตน
ภาคใต้

69 21p22s0079 เรียนเรื่องมวลโมเลกุลและโมลแบบง่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวจิรัชญา เส็นขาว นางสาวซัลวา ตาเดอินทร์
ภาคใต้

70 21p22s0087 สื่อการสอนระบบสุริยะด้วย Augmented Reality Technology (AR) โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นางสาวลักษิกา พิชัยรัตน์ นางสาวศุภสุดา นุชกิจ นางสาวเพชรลดา จันทร์เพชร ภาคใต้

71 21p22s0088 สื่อการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นางสาวอัญกร รักดำ นางสาวพิชามญชุ์ ทองรุ่ง นางสาวปวีณา เชื้อช่วย ภาคใต้

72 21p22s0100 ศิลามหัศจรรย์กับผู้กล้า โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายอนุวัต ศรีแก้ว เด็กชายศุภณัฐ ไกรนรา เด็กชายอินทนนท์ วรรณรัตน์ เด็กชายพรธนพล นิลพงศ์ ภาคใต้

73 21p22s0103 สารชีวะโมเลกุล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสุภาพร โพธิ์วิจิตร นางสาวจิรภัค ณ พิบูลย์ นายปรมินทร์ รักประยูร ภาคใต้

74 21p22s0104 เดอะ เเบลน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายทองเเท้ มะโนรมย์ นายวชิรญาณ์ บรรจงช่วย นายพงศกร มันขวาง ภาคใต้

75 21p22s0110 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายวิชญุตม์ ทองใหม่ นายนพรุจ ตัณฑสมบูรณ์
ภาคใต้

76 21p22s0111 เซนจิซุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธีรนัฐ ธัชเฉลิม

ภาคใต้

77 21p22s0113 ไพธอนเพื่อนรัก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายสุรเชษฐ์ ว่องวรานนท์ นายอัครชา ชำริห์ นางสาวนรีกานต์ ประจง ภาคใต้

78 21p22s0114 คำนามพาเพลิน เพลิดเพลินทุกเวลา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวปานไพลิน ขวัญนิมิตร นางสาวเกศราทิพย์ ภัตศรี
ภาคใต้

79 21p22s0116 เกมผจญภัยในแดนคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนัท สิริกุลวิตรา นายดิศรณ์ เข็มทอง นายพงศ์ธนุ แสงมณี ภาคใต้

80 21p22s0117 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์น่าเรียนรู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนาวุฒน์ แซ่ชี นายสุภทัต เหมพัฒน์ นายชวิต กุลถวายพร ภาคใต้

81 21p22s0126 จุ้งริ้งแลนแดนอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาววาริณี เจียมสวัสดิ์พันธ์ นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย นางสาวชื่นผกา สุดจิตต์ ภาคใต้

82 21p22s0127 สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายสิทธิศักดิ์ ชูเล็ก นางสาวขวัญนภา ผาลิชัย นางสาวพรนภัส นกศรีแก้ว ภาคใต้

83 21p22s0131 ปริศนาลึกลับในโลกกระจก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ นายธณัฐพงษ์ อดิเทพสถิตย์
ภาคใต้

84 21p22s0139 วิหค นก สูญพันธุ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวศรัญญา เซ็นซูลี นางสาวพรรณภัทรษา เยาวกุล นายกณวรรธน์ อนุสิทธิ์หิรัญ ภาคใต้

85 21p22s0149 อาหารไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวเดือนฉาย เพ็งเกตุ นางสาวสุพรรณี ริฉิม นางสาวกุณธินิษฐ์ อั้นทอง ภาคใต้

86 21p22s0158 คัมภีร์สารชีวโมเลกุล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวณัฐภัสสร หวังศักราทิพย์ นางสาวภัทรภรณ์ ยาบา
ภาคใต้

87 21p22s0185 ผจญภัยในโลกชีวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์ นางสาวอริษา มาลี ภาคใต้

88 21p22s0266 ผจญภัยแดนคอสมิก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายภูมินทร์ มีบุญ เด็กหญิงกรวรรณ กุลศรี นายธนกร กุลศรี ภาคใต้

89 21p23s0019 AR โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายอภิชาติ ชูทิพย์ นางสาวอาภากร หลีกภัย
ภาคใต้

90 21p23s0032 อุปกรณ์เเจ้งเตือนเด็กติดรถ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายศุภกร งานทวีกิจ นายต้นพันธุ์ ว่องเจริญวัฒนา
ภาคใต้

91 21p23s0033 ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายสุกฤษฎิ์ ส่งเสริม นางสาวณัฐรดี สุรภักดี นายธนบดี สีนา ภาคใต้

92 21p23s0056 ระบบการแจ้งเตือนการใช้น้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์พร้อมแสดงผลรูปกราฟแบบ Real Time โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายตะวัน แพรกนกแก้ว นางสาวกษมา จันทร์แดง นายธนวัฒน์ แต้มเติม
ภาคใต้

93 21p23s0063 ตู้เซฟอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นายจิรายุทธ แสงสิน นางสาวกัญญาณัฐ พรรณราย นางสาวนภมณี ละอองพันธ์ นายอัฟฮาม จุลยานนนท์ ภาคใต้

94 21p23s0084 สร้างเสียงเพื่อคนใบ้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ นางสาวสิรภักดิ์ศร เผือกผ่อง นายสุรสีห์ มุณีรัตน์ ภาคใต้

95 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี ภาคใต้

96 21p23s0097 โปรแกรมสวนยาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายอัตถพงศ์ ชัยธีรเวทย์ นายปุณณัตถ์ แก้วพิทักษ์ นายภูรินท์ ตันตาปกุล ภาคใต้

97 21p23s0118 บริงโกะ แอพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายนรินทร์ จาพ นายสมาบัติ ชำนาญเวทย์ นายเจติณัฐ เสสสระ ภาคใต้

98 21p23s0122 ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล เด็กชายนิธิศ ธีรวรวิทย์ เด็กชายธีรภัทร เฮง
ภาคใต้

99 21p23s0175 แอปพลิเคชั่นโรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน นายชลสิทธิ์ ว่อง นายอภิสิทธิ์ ทองแกมนาค นายกฤษฎา หนูชัยแก้ว ภาคใต้

100 21p23s0220 ถังขยะ รักสะอาด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน นายพชร เสาวรักษ์ นางสาวอาริสา เชยเอี่ยม นางสาวมาเรียม ลาเต๊ะ ภาคใต้

101 21p23s0229 เครื่องแยกขวดอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นายภิญโญ ยลธรรม์ธรรม นายชาญชัย วิชัยดิษฐ นางสาวใบรุ้ง คำบำรุง นางสาวปณิษฐา ทวาศิริ ภาคใต้

102 21p23s0232 เว็บแอพลิเคชั่นช่วยจัดการระบบการเงินสำหรับธุรกิจ SME โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี เด็กชายกิตติภูมิ ไพรรุ่งเรือง

ภาคใต้

103 21p23s0250 อุปกรณ์ตรวจสอบสภาวะตาบอดสีโดยชุดอุปกรณ์สร้างสิ่งแวดล้อมเสมือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายหัสชัย เอ้งฉ้วน

ภาคใต้

104 21p23s0254 ถังขยะแลกของ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา นางสาวธนพร สีสวาท เด็กชายภูมิรพี โตสมบุญ เด็กชายโอลิเวอร์ กชดนย์ มอร์ริส เด็กชายเอ็นโซ สเตลล่า ภาคใต้

105 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา “กินยา” แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายอานนท์ ชูดำ นายธนบดี จงศิริ นายณัชศตพร มาสชรัตน์ นายณัฐภัทร บำรุงชู ภาคใต้

106 21p31s0208 ถามตอบวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายสมศักดิ์ เล้าหิน นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง นางสาวเหมหงส์ เงาพฤกษชาติพันธุ์ นางสาวสุวารี ทองรักษ์ ภาคใต้

107 21p33s0156 ฟาร์มคนเมือง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายฮัรซาน ชัชวาลย์ นางสาวจิราพร วิเชียรทอง นางสาวนฤมล ไชยเสน ภาคใต้

108 21p33s0157 ไพชยนต์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาธิป ลิ่มนา นายสมบูรณ์ ช่างคม นายจาคี อินทปัญญา นายกิตติพศ มรกฏ ภาคใต้

109 21p33s0163 ระบบติดตามเด็กนักเรียนในรถโรงเรียน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายคุณานนต์ เหลืองพรเจริญ นายกมนัช พรหมบำรุง
ภาคใต้

110 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู นายวรานนท์ ขยันการ นายอภิลาภ ทองเจริญ นายพิจักษณ์ เรืองวิชา ภาคใต้

111 21p33s0178 ระบบจัดการควันบุหรี่และแจ้งเตือนผู้สูบบุหรี่ในที่ปลอดบุหรี่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน ทับไทร นายคฑาวุธ พลเมือง นายกิติภูมิ ปลอดภัย
ภาคใต้

112 21p33s0191 บีทเทิ้ล : ตู้ล็อคเกอร์ชายหาดอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายชิตฎิพงศ์ ลาสุนนท์ นางสาวนฤมล อ๋องสกุล นายสุทธิพงศ์ ประมวลศิลป์ ภาคใต้

113 21p33s0211 การประยุกต์ใช้ Apple HomeKit สำหรับสำนักงานอัจฉริยะด้วย Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายพยุงศักดิ์ กลิ่นจำปา

ภาคใต้

114 21p33s0227 ระบบตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในรถยนต์และแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายอัษฎาเทพ วิริยะนรอนันต์

ภาคใต้

115 21p33s0265 อินเทอร์เน็ตของสรพพสิ่งสำหรับตู้ปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นายณัฐพล บุญนำ นายอันดา พัฒนชู นายณัฐภัทร แต้มประเสริฐ
ภาคใต้

116 21p34s0060 ระบบวิเคราะห์และแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นายนที บูรณะพล นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์ ภาคใต้