กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคใต้

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11s0168 การพัฒนาสมาธิโดยอาศัยเกมที่ควบคุมด้วยสัญญาณคลื่นสมอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายทรัพย์เจริญ อุดมวิริยะลานนทฺ์ นายวุฒิชน อักโขสุวรรณ   ภาคใต้

2 21p11s0237 เกมส์ One Bullet โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายกิตติกูล เกตุแก้ว  
ภาคใต้

3 21p12s0205 เกมช่วยในการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษามือไทย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกฤตศิลป์ ศิลานนท์ นายณัฐดนัย ไกรนุกูล  
ภาคใต้

4 21p12s0212 อัลกลอนริทึ่ม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาธิป ลิ่มนา นายปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา นายณัชสันต์ จันทระ นายยง ยั่งยืน ภาคใต้

5 21p12s0262 เกมวิ่งไปคิดไป โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายวศิมน พาณิชพัฒนกุล นายซัรวรรค์ ปูเตะ  
ภาคใต้

6 21p13s0146 ระบบการสื่อสารผ่านวิดีทัศน์สามมิติด้วยเทคโนโลยีแอนนากลิฟ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นางสาวเขมรุจิ แท่นแก้ว  
ภาคใต้

7 21p13s0252 My Caregivers: บริการค้นหาผู้ดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธเนศ ปานรัตน์ นายประกาศกิจ อนันต์เลิศสกุล นายเจษฎากร มะลิวรรณ์ นายสิปปกร นิลเพชร์ ภาคใต้

8 21p14s0180 ระบบควบคุมความชื้นทะลายปาล์มบนลานปาล์ม โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายกรกต สุวรรณรัตน์ นายพงศ์ปกรณ์ แก้วสะอาด นายเรืองศักดิ์ พรหทวด   ภาคใต้

9 21p14s0204 อัลกอริทึมหลบหลีกน้ำท่วมขังบนแผนที่โอเพนซอร์ซ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายอภิชาติ หีดนาคราม นางสาวมณฑิรา ขุนเจริญ นายพีรธัช จิตเที่ยง   ภาคใต้

10 21p14s0218 ตู้ฟักไข่ไก่อัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกุลวรรธน์ เชาวนวาที นายพลาธิป คงอินทร์  
ภาคใต้

11 21p15s0192 ระบบจองเครื่องซักผ้าออนไลน์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นางสาวกิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง นายสัตยา รักจันทร์ นายณฉัตร ทรงราษี   ภาคใต้

12 21p15s0201 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวเพ็ชรัตน์ สุริยะไชย นายธีร์ธวัช ริยา นายมาวิน พฤกษยากรณ์   ภาคใต้

13 21p15s0267 ระบบควบคุมและแสดงตำแหน่งรถผ่านแอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นางสาวสุภาวดี มากอ้น นายอชรายุ ขันธิกุล นายฟารุก หมัดเลียด   ภาคใต้

14 21p21s0002 ผู้นำทาง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นางสาวพาขวัญ แซ่ลิ่ม นางสาวสุนันทา เพชรสุด นางสาวจิราวรรณ หนูเซ่ง ภาคใต้

15 21p21s0007 ได้เพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายอัฐ เเจ่มกมล นายศตพรรษ จำปา นายกฤตนัย นาคปนทอง ภาคใต้

16 21p21s0008 จอร์จจิ้ในดินแดนมหัศจรรย์ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด นายธนธรณ์ บุญนวล นายชนกชนม์ นวนน้อม นายวีรภัทร เกตุแก้ว ภาคใต้

17 21p21s0021 หนีให้สุดๆ ไปเลย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด เด็กชายกฤษพล ซุ้นฮ้อ เด็กชายรัชชานนท์ เที่ยงเเท้   ภาคใต้

18 21p21s0038 กัปตันโจรสลัดผู้โดดเดี่ยว โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล เด็กหญิงณัฐนันท์ เร็วเรียบ เด็กหญิงพิชญธิดา เรียบผา เด็กหญิงกัญญานัฐ ช่วยชนะ ภาคใต้

19 21p21s0048 เส้นทางอสัญฐาน โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายวรนนท์ พยุงกุลอนันต์  
ภาคใต้

20 21p21s0069 เลเซอร์แดช โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายเกียรตินรินทร์ อุดมลาภสกุล นายธนศักดิ์ หวังอุดม นายดนุวัศ ผลสิน ภาคใต้

21 21p22s0018 การผจญภัยในโลกดาราศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายกิตติวิชญ์ เลาหะสราญ นายธีรภัทร แต่งสวน   ภาคใต้

22 21p22s0025 รอบรู้วิทยาศาสตร์ป.1 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวสิรินาถ จีนประชา นางสาวธัญชนก มุสิกะ นางสาวนันทิกานต์ ศรีไทย ภาคใต้

23 21p22s0029 บ้านนี้มีสมุนไพร โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายจักรรินทร์ ชูจันทร์ นางสาวกรองทอง ภูสิงหา   ภาคใต้

24 21p22s0068 ระบบย่อยอาหารน่ารู้ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวศิรินันท์ ชะนะทอง นางสาวนูรลีล ตาเอ็น   ภาคใต้

25 21p22s0074 โปรแกรมดุลสมการกรดเบส โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นายธนาคาร คงไฝ  
ภาคใต้

26 21p22s0077 เกรด 4 ชีวะ สรีระคือเวทมนต์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวกมลพรรณ พูดเพราะ นางสาวธวัลรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์ นางสาวปณิศรา ทอนหยี ภาคใต้

27 21p22s0078 เพลิดเพลินกับตารางธาตุ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวเฉลิมขวัญ พลศร นายณัฐปคัลภ์ หนูสมตน   ภาคใต้

28 21p22s0079 เรียนเรื่องมวลโมเลกุลและโมลแบบง่าย โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวจิรัชญา เส็นขาว นางสาวซัลวา ตาเดอินทร์   ภาคใต้

29 21p22s0088 สื่อการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมีผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นางสาวอัญกร รักดำ นางสาวพิชามญชุ์ ทองรุ่ง นางสาวปวีณา เชื้อช่วย ภาคใต้

30 21p22s0104 เดอะ เเบลน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายทองเเท้ มะโนรมย์ นายวชิรญาณ์ บรรจงช่วย นายพงศกร มันขวาง ภาคใต้

31 21p22s0114 คำนามพาเพลิน เพลิดเพลินทุกเวลา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาวปานไพลิน ขวัญนิมิตร นางสาวเกศราทิพย์ ภัตศรี   ภาคใต้

32 21p22s0116 เกมผจญภัยในแดนคณิตศาสตร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายธนัท สิริกุลวิตรา นายดิศรณ์ เข็มทอง นายพงศ์ธนุ แสงมณี ภาคใต้

33 21p22s0126 จุ้งริ้งแลนแดนอวกาศ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นางสาววาริณี เจียมสวัสดิ์พันธ์ นางสาวกัลยรัตน์ มากชัย นางสาวชื่นผกา สุดจิตต์ ภาคใต้

34 21p22s0131 ปริศนาลึกลับในโลกกระจก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายณัฐภัทร ทองเจริญทรัพย์ นายธณัฐพงษ์ อดิเทพสถิตย์   ภาคใต้

35 21p22s0158 คัมภีร์สารชีวโมเลกุล โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอัดลี ดือราซอ นางสาวณัฐภัสสร หวังศักราทิพย์ นางสาวภัทรภรณ์ ยาบา   ภาคใต้

36 21p22s0185 ผจญภัยในโลกชีวะ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล นางรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวเบญจภรณ์ ชาญประเสริฐกุล นายปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์ นางสาวอริษา มาลี ภาคใต้

37 21p22s0266 ผจญภัยแดนคอสมิก โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นายประสิทธิ์ จิตเที่ยง นายภูมินทร์ มีบุญ เด็กหญิงกรวรรณ กุลศรี นายธนกร กุลศรี ภาคใต้

38 21p23s0033 ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางมิ่งขวัญ ขาวดี นายสุกฤษฎิ์ ส่งเสริม นางสาวณัฐรดี สุรภักดี นายธนบดี สีนา ภาคใต้

39 21p23s0084 สร้างเสียงเพื่อคนใบ้ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ นางสาวสิรภักดิ์ศร เผือกผ่อง นายสุรสีห์ มุณีรัตน์ ภาคใต้

40 21p23s0096 ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติสำหรับภาคครัวเรือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล นายกวิศร์ แก้ววงศ์ศรี นายพีรวิชญ์ เจนพิทยา นายณัฐนนท์ กิตติมศักดิ์ภักดี ภาคใต้

41 21p23s0097 โปรแกรมสวนยาง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายเอนก ถนอมผล นายอัตถพงศ์ ชัยธีรเวทย์ นายนายปุณณัตถ์ แก้วพิทักษ์ นายภูรินท์ ตันตาปกุล ภาคใต้

42 21p23s0122 ระบบช่วยดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล เด็กชายนิธิศ ธีรวรวิทย์ เด็กชายธีรภัทร เฮง   ภาคใต้

43 21p23s0220 ถังขยะ รักสะอาด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน นายพชร เสาวรักษ์ นางสาวอาริสา เชยเอี่ยม นางสาวมาเรียม ลาเต๊ะ ภาคใต้

44 21p23s0250 อุปกรณ์ตรวจสอบสภาวะตาบอดสีโดยชุดอุปกรณ์สร้างสิ่งแวดล้อมเสมือน โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นายอมรชัย ศรีสุวรรณ นายหัสชัย เอ้งฉ้วน  
ภาคใต้

45 21p23s0255 บริการซื้อและจัดส่งยา “กินยา” แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายอานนท์ ชูดำ นายธนบดี จงศิริ นายณัชศตพร มาสชรัตน์ นายณัฐภัทร บำรุงชู ภาคใต้

46 21p33s0156 ฟาร์มคนเมือง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายฮัรซาน ชัชวาลย์ นางสาวจิราพร วิเชียรทอง นางสาวนฤมล ไชยเสน ภาคใต้

47 21p33s0157 ไพชยนต์ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธนาธิป ลิ่มนา นายสมบูรณ์ ช่างคม นายจาคี อินทปัญญา นายกิตติพศ มรกฏ ภาคใต้

48 21p33s0172 ระบบจัดการร้านน้ำยางสดด้วย IoT V.2 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นางสาวกานต์ชนก สิงห์ชู นายวรานนท์ ขยันการ นายอภิลาภ ทองเจริญ นายพิจักษณ์ เรืองวิชา ภาคใต้

49 21p33s0178 ระบบจัดการควันบุหรี่และแจ้งเตือนผู้สูบบุหรี่ในที่ปลอดบุหรี่ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน ทับไทร นายคฑาวุธ พลเมือง นายกิติภูมิ ปลอดภัย   ภาคใต้

50 21p33s0191 บีทเทิ้ล: ตู้ล็อคเกอร์ชายหาดอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายกรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต นายชิตฎิพงศ์ ลาสุนนท์ นางสาวนฤมล อ๋องสกุล นายสุทธิพงศ์ ประมวลศิลป์ ภาคใต้

51 21p33s0211 การประยุกต์ใช้ Apple HomeKit สำหรับสำนักงานอัจฉริยะด้วย Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธัชชัย เอ้งฉ้วน นายพยุงศักดิ์ กลิ่นจำปา  
ภาคใต้

52 21p33s0265 อินเทอร์เน็ตของสรพพสิ่งสำหรับตู้ปลาอัจฉริยะ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ นายณัฐพล บุญนำ นายอันดา พัฒนชู นายณัฐภัทร แต้มประเสริฐ   ภาคใต้

53 21p34s0060 ระบบวิเคราะห์และแนะนำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายณัฐพงศ์ ทองเทพ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นายนที บูรณะพล นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์ ภาคใต้