กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

 รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ที่ รหัสโครงการ โครงการ หมวดโครงการ ระดับ สถาบัน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ
(ผู้พัฒนาคนที่ 1)
ผู้พัฒนาคนที่ 2 ผู้พัฒนาคนที่ 3 ภาค

1 21p11w0080 เกมวิ่งและยิงเพื่อสุขภาพโดยใช้ลู่วิ่งสายพานและปืนจำลอง โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายวรพงษ์ วิวัฒน์ภาสวร นายณัฐวุฒิ แย้มเกษร   ภาคตะวันตก

2 21p11w0081 เกมเอาชีวิตรอดในเกาะปริศนา โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายภาคภูมิ ไข่มุกด์ นายธีรภัทร มาลา   ภาคตะวันตก

3 21p12w0027 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพบนพื้นฐานมัลติเอเจนท์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายปรีชา ตั้งวรกิจถาวร นายปรียพล โอวาทสุวรรณ นางสาวนงนภัส อารยะพงศ์ นางสาวณัฐสิมา หนองใหญ่ ภาคตะวันตก

4 21p12w0068 การจำลองเสมือนจริงสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค RSV โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายโมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ นางสาวคณิศร เบ็ญจรูญ นางสาวสุดารัตน์ มั่นคง นายสมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์ ภาคตะวันตก

5 21p13w0041 เกลาโควิซ: ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคต้อหินจากผลการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์   ภาคตะวันตก

6 21p13w0053 การแยกพื้นที่กระดูกสันหลังและกระดูกซี่โครงจากภาพสแกนซีทีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แทประสาทสิทธิ์ นายปิยบุตร ชอบสูงเนิน นายอินทัช ยุทธพงศ์ไพศาล   ภาคตะวันตก

7 21p13w0079 เกมสำหรับกายภาพบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวกรัญญา สิทธิสงวน นายกันทรากร อุบลครุธ นายเจษฎา กัญญา   ภาคตะวันตก

8 21p13w0104 รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการที่ควบคุมได้ทั้งใบหน้าและเสียงรวมถึงมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบเรียลไทม์ โปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโสภณ ผู้มีจรรยา นางสาวสโรชา ด้วงศรี นายธีระพล ผลงาม นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี ภาคตะวันตก

9 21p14w0016 ระบบการวัดและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวสุดสงวน งามสุริยโรจน์ นายฆรวัณณ์ เจียรมณีงาม นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส นายพีรดนย์ ปริญญาสงวน ภาคตะวันตก

10 21p14w0019 โครงร่างระบบเชื่อมต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายกรินทร์ สุมังคะโยธิน นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ นายดาวิด ชูเศรษฐการ นายปฏิพล สุวรรณบล ภาคตะวันตก

11 21p14w0064 ระบบตรวจจับทะเบียน สี และยี่ห้อรถยนต์จากภาพ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวอัษฎารัตน์ คูรัตน์ นายนภพล ศิริพันธ์ นางสาวจิรัชญา สอิ้งทอง นายจิรพัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ ภาคตะวันตก

12 21p14w0071 โปรแกรมจำลองผลการใส่ล้อแม็กซ์รถยนต์และคำนวณมุมเอียงของล้อรถยนต์ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แทประสาทสิทธิ นายวรรธนันท์ แซ่กัง นายณัฐวัตน์ เลิศภควณิช   ภาคตะวันตก

13 21p15w0024 แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายชัชวาล โคตรสุ นายฐิติวุฒิ จามรมาน นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์ ภาคตะวันตก

14 21p15w0049 คิดดี้ แมนเนอร์ – โมบายเกมแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มารยาททางสังคมไทยสำหรับเด็ก โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นางสาวมาธวี สุขเขตต์ นางสาวเบญญา อย่สุข นางสาวจิดาภา สุมโนธรรม ภาคตะวันตก

15 21p15w0057 วอทเดอะเฮ็ลธ - แอปพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับผู้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์ นายนนทพัทธ์ วงศ์คำ นายสรัล ชื่นภักดี นางสาวบงกชมณี ลีลาเลอเกียรติ ภาคตะวันตก

16 21p15w0066 คีย์เฟส: แอปพลิเคชันสแกนใบหน้าสำหรับพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายกฤติกร จุฬาสถิตย์ นายณภัทร ดีศิลปกิจ นายจิรัฐ ภัทรกุลทวี ภาคตะวันตก

17 21p21w0091 หน่วยแอลฟาพิทักษ์ร่างกาย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ เเสวงนาม นายพสิษฐ์ สูงยิ่ง นายจีรทีปต์ ขจรศักดิ์ว่องไว นายศุภกร เจนสวัสดิ์พงศ์ ภาคตะวันตก

18 21p22w0067 เกมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เดอะคิวบ์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นายพุทธพงษ์ รัตนอำพร นายณฐโชค เอกธีรธรรม นายหฤษิต แต้วโคกสูง   ภาคตะวันตก

19 21p22w0075 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข นายณภัส ณ ระนอง นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย ภาคตะวันตก

20 21p23w0020 การพัฒนาระบบ Docker โดยประยุกต์ใช้ JupyterHub สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนการโปรแกรมภาษา Python โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นายนพกร จิระวรานันท์  
ภาคตะวันตก

21 21p23w0021 แอปพลิเคชั่นจดบันทึกสำหรับคนตาบอด โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์ นางสาวธัญพิมล บัวมณี  
ภาคตะวันตก

22 21p23w0060 หุ่นยนต์เพื่อนวิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นางดุจดาว ผ่องใส นายกีรติ สอาดไพร นายธีรธัช ใคร่ครวญ นายนันทวัฒน์ นาคปาน ภาคตะวันตก

23 21p23w0109 โปรแกรมจำลองการไหลของรถเพื่อการจัดการจราจรผ่านสี่แยกด้วยสัญญาณไฟจราจร โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นางสาวปราณี ดิษรัฐกิจ นายณภัทร ศรีจันทร์ นายภูรี เจียรนัยธนะกิจ นายปรเมศวร์ วัฒนประสาน ภาคตะวันตก

24 21p31w0001 วาบิคิวเอ: โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย โปรแกรมถามตอบจากคลังข้อมูลวิกิพีเดียภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายจักรี โล่พันธุ์ศิริกุล นางสาวยอดธิดา ยอดเมือง นางสาววรรณกานต์ ปรางอ่อน ภาคตะวันตก

25 21p32w0013 BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน BEST 2019 Handwritten Recognition: การรู้จำลายมือเขียน หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายวรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร   ภาคตะวันตก

26 21p33w0003 ระบบสร้างพื้นผิวจำลองด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายชัยพิชิต คำพิมพ์ นายถิรวัฒน์ สุขสโมสร นายธีรพงษ์ ทรงสันติวรกุล   ภาคตะวันตก

27 21p33w0031 การป้องกันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยระบบตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ Raspberry Pi โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาววัสกา วิสุทธิวิเศษ นายสรกฤศ กังวานรัตนา นายจิรภาส ไพศาลดวงจันทร์ นายกรรณสูต ชุตาภรณ์ ภาคตะวันตก

28 21p33w0056 ระบบถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติบนไลน์แอพพลิเคชั่น โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายอภิเษก หงษ์วิทยากร นายเบญจพล สาครขำ  
ภาคตะวันตก

29 21p33w0063 กล่องควบคุมอุณหภูมิและติดตามจากระยะไกล โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายสนิท แสงเหลา นายราษฎร์ชเดช ระงับพาล นายณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต นายนพวัฒน์ สุทธิพงษ์ไกวัล ภาคตะวันตก

30 21p33w0073 ระบบ IoT ด้านภาพสำหรับการตรวจจับและไล่นกพิราบ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายทศพล ทำดวง  
ภาคตะวันตก

31 21p33w0084 IoTสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์-การตรวจจับคุณภาพของน้ำ & ค่า pH อย่างอัตโนมัติ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายจิตดำรง ปรีชาสุข นางสาวบุณยวีร์ ยางสวย นายสิทธิพล เหลืองรุ่งทรัพย์   ภาคตะวันตก

32 21p34w0042 ต้นแบบตัวประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาในกลอนสุภาพ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นางสาวสัจจาภรณ์ ไวจรรยา นายกรัณฑ์ ทวีสิทธิ์  
ภาคตะวันตก

33 21p34w0050 อัลกอเอ็กซ์พลอเรอร์: ระบบอัจฉริยะสำหรับค้นหาและแสดงผลอัลกอริทึมในข้อมูลงานวิจัยขนาดมหาศาล โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นายศุภวงศ์ ทั่วรอบ นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นายธนดล บุญเกิด
ภาคตะวันตก

34 21p34w0052 วิธีเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจับและแยกพื้นที่เส้นเลือดเอออร์ตา โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์ นายพงษ์พัฒน์ ชูรอด  
ภาคตะวันตก

35 21p34w0059 ระบบตรวจสอบการกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ นายชิติพัทธ์ ทาบสุวรรณ นางสาวกัญญาลักษณ์ บุญถนอม นายพชร ธีรนันทน์ ภาคตะวันตก

36 21p34w0099 การใช้แอพพลิเคชั่นและการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจสอบการเป็นโรคและทางแก้ของต้นพริก โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) หัวข้อพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นายสุรเดช อินทกรณ์ นายธนภัทร แหวนทอง นายธนพล สุรางค์วัฒนกุล   ภาคตะวันตก