กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

ประกาศผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน (รอบที่สอง) โครงการ NSC 2019 ที่ได้รับทุนสนับสนุน

หมายเหตุ: ขอให้ทุกโครงการ “ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร” หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งแก้ไขได้ที่ คุณเมทินี ศิริไกร email: ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ) และสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนรอบสอง ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัด โดยการรับทุนเป็นไป ตามเงื่อนไขที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคกำหนด

     ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          

      ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          

      ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคใต้ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          

      ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออก ศูนย์มหาวิยาลัยบูรพา
          

      ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันตก ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
          

      ผลการพิจารณา รอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์