กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบสอง NSC 2019

แจ้งเพื่อทราบสำหรับการส่งมอบงาน และกำหนดการตรวจผลงาน "รอบสอง: รอบนำเสนอผลงาน"
     ผู้พัฒนาต้องส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด โดยอัพโหลด file เข้าระบบ GENA ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 ภายในเวลา 24.00 น. (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ประสานงานที่โครงการสังกัด)
     ก่อนอัพโหลด file เข้าระบบ GENA ต้องตรวจสอบการคัดลอกเอกสารที่ระบบ CopyCatch ด้วยทุกครั้ง
     ผู้พัฒนาที่ไม่ได้ลงนามสัญญารับทุน และ/หรือ ผู้พัฒนาที่ไม่ได้อัพโหลด file รายงาน เข้าระบบ GENA จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการนำเสนอผลงานตามกำหนดการของศูนย์ประสานงานที่สังกัด และต้องคืนทุนรอบแรก

 
กำหนดการตรวจผลงานรอบสอง (รอบนำเสนอผลงาน)


ภูมิภาควันที่/เวลาสถานที่

ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (อาคารใหม่)
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


ภาคใต้: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นภาคกลาง: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562อาคารสำนักงานชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ถนนช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาคตะวันตก: มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

เกณฑ์การตัดสินรอบนำเสนอผลงาน
    80-100 คะแนน => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท) และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
    60-79 คะแนน  => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท)
    20-59 คะแนน => ไม่ผ่านเข้ารอบ และไม่ได้ทุนรอบ 2
    1-19 คะแนน => ไม่ผ่านเข้ารอบ และต้องคืนทุนรอบแรก (3,000 บาท)

     ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
     รอบชิงชนะเลิศ: กำหนดจัดภายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (IT 2019)" ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ