YECC10

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์การแข่งขัน YECC2011

คณะกรรมการจัด "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 : YECC 2011" ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโจทย์ของการแข่งขันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มเติมจากคู่มือการแข่งขันดังนี้
1. ระบบบ้านอัจริยะที่ใช้ทำ Model และวงจรไฟฟ้า จำกัดให้ใช้ไฟ DC ในช่วง 5 - 24 โวลต์ เท่านั้น
2. แต่ละทีมจะต้องนำจอ LCD จากบอร์ดแข่งขัน YECC 2011 มาในวันแข่งขันด้วย
3. แต่ละทีมจะต้องนำ Keypad ที่ใช้กับบอร์ดแข่งขัน YECC 2011 มาในวันแข่งขันด้วย
กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามที่แจ้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนนเพิ่มเติมไปตามแตะละข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติ

******* หวังว่าจะไม่ลืมกันนะครับ แล้วพบกันในวันแข่งขันครับ ********