กำหนดการจัดการแข่งขัน

กำหนดการ
การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10
(Youth's Electronics Circuit Contest 2011: YECC 2011)
…........................................

 

วันที่หนึ่ง: วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
    08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
                                     (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
 
                                     จากให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)

    09.00-09.15 น.            ชี้แจงกติกาการแข่งขันให้แก่ นักเรียน/นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
    09.15-11.50 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
                                     กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี  และตอบคำถาม
    10.00-11.30 น.            พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
    12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 1


วันที่สอง: วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
    08.30-09.00 น.            ลงทะเบียน
                                     (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
                                     จากให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)

    09.00-12.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
                                     กิจกรรมประกอบวงจร  ทดสอบทฤษฎี  และตอบคำถาม
    12.00-12.45 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
    12.45-17.00 น.            การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่งผลงานแข่งขัน ครั้งที่ 2

วันที่สาม: วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
    07.30-08.00 น.            ลงทะเบียน
                                     (ให้ทำการลงทะเบียนเข้างานที่จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงาน
                                     จากให้มาทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งที่บริเวณโซนของการจัดการแข่งขัน)

    08.00-13.30 น.            ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันฯ
                                     คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน และสรุปผลการตัดสิน
    15.00-17.00 น.            การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล
                                     พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10