รางวัล

1. รางวัล   
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1                    30,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2                    20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3                    10,000 บาท

2. รางวัลพิเศษ   
รางวัลความคิดสร้างสรรค์                     5,000 บาท
รางวับออกแบบยอดเยี่ยม                    5,000 บาท
รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)    5,000 บาท

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด