รูปแบบการแข่งขัน

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10
(The Tenth Youth's Electronics Circuit Contest 2011: YECC 2011)

        ภาย หลังจากการเข้าค่าย NECTEC eCamp เสร็จสิ้น แต่ละค่ายจะคัดเลือกตัวแทนค่ายทีมละ 4 คน เป็นนักเรียน 2 คน และนักศึกษา 2 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Youth's  Electronics Circuit Contest: YECC) ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2554  โดยในปี 2554 นั้น จะมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ในบ้านพักอาศัย  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อประหยัดพลังงาน ตามหลักการที่ว่าด้วย “ลดโลกร้อน”  โดยจะเรียกแนวคิดของโจทย์การแข่งขันว่า  “บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)”

        รายละเอียดสำหรับการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2554  (YECC 2011) มีดังนี้
        การแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้กับบ้านพักอาศัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพื่อทำให้ประหยัดพลังงาน เรียกว่า “บ้านอัจฉริยะ (Smart  Home)” โดยการพัฒนาโครงงานจะต้องใช้บอร์ดควบคุมของเนคเทค  (Control Board) เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอื่นๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ออกแบบเอง (บอร์ดเพิ่มเติม #1 ถึง #n)  โดยในปีนี้ เนคเทคจะใช้บอร์ดควบคุมเดิมของปีที่แล้ว คือ YECC 2010 มาใช้ เนื่องจากเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นักศึกษาผ่านการใช้งานและทำความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมควบคุมมาแล้ว

        คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับคู่มือการแข่งขันฯ
        บอร์ดควบคุมสำหรับพัฒนาโครงงานสำหรับแข่งขัน ให้แต่ละทีมใช้บอร์ดเก่าในปี 2010 หากสูญหาย หักค่าสูญหายเป็นเงิน  20%  หรือเสียหาย  หักค่าเสียหายเป็นเงิน 5% จากงบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาโครงงานจากเนคเทค จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  สำหรับทีมที่บอร์ดเสียหายให้ส่งกลับมาซ่อมที่เนคเทค
        บอร์ดที่แต่ละทีมจะใช้ประกอบในวันจริงแสดงรายละเอียดตามภาคผนวก ก.
        ศึกษาการใช้ Tools ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาโครงงานจากภาคผนวก ข.
        ออกแบบบอร์ดเพิ่มเติมที่จะนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมเพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ได้คิดค้น ผู้เข้าแข่งขันอาจจะทดลองทำต้นแบบก่อนการแข่งขันได้ เพื่อทดสอบระบบก่อนนำมาประกอบซ้ำอีกครั้งในวันแข่งจริง
        ส่งสรุปรายละเอียดโครงงาน ประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 ตามภาคผนวก ค. ประกอบด้วย ชื่อ โครงงาน สมาชิกในกลุ่ม วัตถุประสงค์ รายละเอียดวงจร รายการอุปกรณ์ที่ใช้พร้อมราคา โดยส่งที่คุณนวลปรางค์ ตาม email   ภายในวันที่ 22 มกราคม 2554
        ให้ทีมจัดเตรียมหรือจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน Adaptor DC 12V รวมถึงทำ PCB สำหรับบอร์ดเพิ่มเติม
        จัดทำโปสเตอร์ขนาด 20x30 นิ้ว เพื่ออธิบายโครงงานที่ทำแก่บุคคลทั่วไป (ใช้ติดแสดงเพื่อนับคะแนนโหวต) และส่งที่คุณนวลปรางค์ ตาม email  ภายในวันที่ 22 มกราคม 2554
        หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บอร์ดควบคุม ติดต่อคุณเจษฎา โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2541 หรือ โทรศัพท์มือถือ 086-977-7130 email