ผลการแข่งขัน

 

ผลการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10
(Youth's Electronics Circuit Contest : YECC 2011)
รางวัล ทุนการศึกษา ทีม รายชื่อ
รางวัลที่ 1 30,000 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอภิวิทย์ ถิระพร
นางสาวมนัสนันท์ บูรณโชคไพศาล
เด็กชายปุณยวีร์ เอกพันธ์กุล
เด็กหญิงธฤตมน บุญทรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
รางวัลที่ 2 20,000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกิตติพล เดโชสว่าง
นายสุเมธ ชมชื่น
นายจักรินทร์ พัฒนสุทธกิจ
เด็กชายจิรายุส สุวรรณศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวแสงเดือน โปธา
รางวัลที่ 3 10,000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายวัชรพล ภุมรา
นายกมล ไชยศรี
เด็กชายสุรชัย พัดลม
เด็กชายเทเลอร์ แยน
อาจารย์ที่ปรึกษา นางนารีรัตน์ ศรีบูรณ์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 5,000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายเฉลิมพล จันทร์มณี
นายธีรศักดิ์ หลี
นางสาวเกสรทิพย์ จงไกรจักร
นางสาวจุฑาทิพย์ ลายทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช
รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม 5,000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์
นายวิรุฬห์ ตั้งสกุ
เด็กชายทยากร รักษ์เวชปกรณ์
นางสาวณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดุสิต ธนเพทาย
รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) 5,000 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก นายอุ่น ชูสัตยานนท์
นายวงศกร นาแพง
เด็กชายภูชิสส์ โรจนวรหิรัญ
เด็กชายเศวตร สุจิตรัตนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเกศรา ใหม่สุวรรณ

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด