การเตรียมตัวเข้าแข่งขัน

1.กำหนดการแข่งขัน [คลิก]
2.ที่พัก สิทธิ์ในการจองห้องพัก ให้เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่สถานศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดเท่านั้น สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 หลังเวลา 14.00 น.
3.ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าสนับสนุนพาหนะเดินทาง
     ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางสำหรับ ครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา และผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขันเท่านั้น โดยดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ใน
การเบิกจ่าย และของดการเบิกจ่ายจนกว่าจะได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
4.เอกสาร/วิธีดำเนินการ
     เอกสารที่ต้องเตรียม
          a) ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
              สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ แบบที่มีรูปท่านปรากฏอยู่ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
          b) นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
              b)1. สำเนาบัตรประจำประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายปรากฏอยู่ ด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
              b)2. กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองจากทางสถานศึกษา
                     (ที่มีรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดอยู่ด้วย) ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อ

5. การแต่งกาย
     ในระดับนักเรียน-นักศึกษา กำหนดให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ทำการแข่งขัน (คือวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554) ส่วนวันที่ประกาศผลรางวัลกำหนดให้ใส่เสื้อประจำการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (คือวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554) ซึ่งท่านจะได้รับในวันที่เข้าร่วมการแข่งขัน