โลโก้สำรับใช้ประกอบในการจัดทำโปสเตอร์

  ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำ "การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์"

            [DOWNLOAD AI FILE]

  ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 25 ปี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

            [DOWNLOAD AI FILE]

  ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

            [DOWNLOAD AI FILE]