โจทย์การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10

 

โจทย์ข้อที่

รายละเอียด

เวลาแข่งขัน

หมายเหตุ

1

ให้ผู้แข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในและบริเวณของบ้าน โดยการพัฒนาโครงงานจะต้องใช้บอร์ดควบคุมของเนคเทค (Control Board) เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอื่นๆ

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

บอร์ดควบคุมสำหรับพัฒนาโครงงานสำหรับแข่งขันให้แต่ละทีมใช้บอร์ดเก่าใน ปี 2010 หากสูญหาย หักค่าสูญหายเป็นเงิน 20% หรือเสียหาย หักค่าเสียหายเป็นเงิน 5%

2

ผู้เข้าแข่งขันออกแบบวงจรเพิ่มเติม (#1 ถึง #n) เพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งระบบต้องประกอบด้วย ดังนี้

1. ระบบแสงสว่าง จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย

2 ข้อ คือ

  1. สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ เช่น เปิดไฟเวลา 18.00 . และปิดไฟเวลา 06.00 . หรือเวลาอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้งานสามารถตั้ง

  2. สามารถเปิด-ปิดไฟตามแสงสว่างได้ เช่น เมื่อมืดก็เปิดไฟ และมีแสงสว่างก็ปิดไฟ

    2. ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย อย่างน้อย 2 ระบบย่อย คือ

    (1) จะต้องมีระบบตรวจสอบรหัส 4-8 หลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงค่าและจดจำค่าเมื่อไฟดับได้

    (2) ระบบตรวจสอบการเปิด-ปิด ประตูหน้าต่าง (เพื่อสามารถ monitor ได้ว่าตอนนี้อยู่สถานะเปิดหรือปิด)

3. ระบบอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-2 อย่างน้อย 1 ระบบ

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

- แต่ละทีมต้องนำ วัสดุ อุปกรณ์ ของบอร์ดเพิ่มเติมมาเองใน วันแข่งขัน โดยราคาของวัสดุ อุปกรณ์ ดังกล่าว ต้องอยู่ในงบประมาณ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ของแต่ละทีมที่ส่งให้กรรมการตรวจล่วงหน้าก่อนแข่งขัน

 

- สำหรับการใช้งานบอร์ดควบคุม ให้ศึกษาผังวงจรจาก ภาคผนวก ก. เพื่อดูว่าขาใดสามารถใช้ได้และขาใดไม่สามารถใช้ได้ เพราะมีบางขาที่ถูกจองไว้สำหรับโจทย์พิเศษในวันแข่งขัน

3

การวัดความรู้เชิงทฤษฎี

เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1-2 ของการแข่งขัน

ทีมจะได้รับโจทย์ในวันแข่งขัน

4

ให้ผู้แข่งขันนำเสนอผลงานและตอบคำถามต่อ คณะกรรมการ

ดำเนินการวันที่ 3 ของการแข่งขัน

มีเวลานำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 8 นาที รวมทั้งสิ้น 15 นาที