รายชื่อและห้องพักที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการเข้าพัก

1. ผู้เข้าพักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ามัดจำกุญแจห้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าห้องพัก ด้วยตัวเอง โดยเนคเทคจะรับผิดชอบเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น
2. ในการเข้าพัก สามารถเข้าเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 31 ม.ค. 2554
3. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพัก กรุณาติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ประสานงานการจองห้องพักของเนคเทค

 

รายชื่อผู้เข้าพัก ณ โรงแรมสินสิริรีสอร์ท
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10 (Youth's Electronics Circuit Contest 2011:YECC 2011)
ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2554
ลำดับ ค่าย eCamp คำนำหน้า ชื่อ สกุล สถาบัน ลำดับห้อง วันที่เข้าพัก
31/01/54 01/02/54 02/02/54
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย กิตติพล เดโชสว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 / / /
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชาย จักรินทร์ พัฒนสุทธ โรงเรียนวชิรวิทย์ 1 / / /
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย สุเมธ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 / / /
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เด็กชาย จิรยุส สุวรรณศรี โรงเรียนวชิรวิทย์ 2 / / /
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นาย พุทธพงษ์ สุวรรณเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 3 / / /
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เด็กชาย เกริกพล ตรวจมรรคา โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 3 / / /
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เด็กชาย ชนาธิป แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 4 / / /
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นาย นครินทร์ ศรีปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา 4 / / /
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาว แสงเดือน โปธา อาจารย์ที่ปรึกษา 5 / / /
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นางสาว ทิพย์อักษร สุขทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 5 / / /
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย วัชรพล ภุมรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 / / /
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชาย สุรชัย พัดลม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 6 / / /
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย กมล ไชยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 / / /
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เด็กชาย เทเลอร์ แยน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 7 / / /
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย ไพบูลย์ เพ็ชรเทียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 / / /
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย เทพพิทักษ์ ทรัพย์ประเทือง โรงเรียนอุตรดิตถ์ 8 / / /
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว ญาณิศา พ่วงชาวนา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 9 / / /
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว จรัสศรี นาครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา 9 / / /
19 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ธีระพงษ์ พรหมทะบุตร มหาวิทยาลัยบูรพา 10 / / /
20 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชาย นัทธพงศ์ สิริโสภากุล โรงเรียนบางละมุง 10 / / /
21 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย เฉลิมพล แบนคำ มหาวิทยาลัยบูรพา 11 / / /
22 มหาวิทยาลัยบูรพา เด็กชาย ธนพล ภักดี โรงเรียนบางละมุง 11 / / /
23 มหาวิทยาลัยมหิดล นาย ศิวัจน์ วัชรอนันต์ยศ มหาวิทยาลัยมหิดล 12 / / /
24 มหาวิทยาลัยมหิดล นาย กิตติพงศ์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 12 / / /
25 มหาวิทยาลัยนเรศวร นาย อัฐกร พูลเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 / / /
26 มหาวิทยาลัยมหิดล นาย สมโภชน์ อรัญพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13 / / /
27 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาย ธีรภัทร์ มากจริง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 14 / / /
28 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เด็กชาย กลยศ ด่านสุคนธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 14 / / /
29 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาย ไพโรจน์ หวังเก็บ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 / / /
30 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เด็กชาย ธนนต์ ศิริสุข โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 15 / / /
31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย เฉลิมชัย จันทร์มณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16 / / /
32 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย ธีรศักดิ์ หลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16 / / /
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว เกสรทิพย์ จงไกรจักร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 17 / / /
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว จุฑาทิพย์ ลายทิพย์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 17 / / /
35 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย ศรัทธยา บุญเฉลียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 / / /
36 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย เอกพล กระจาย โรงเรียนวิจิตราวิทยา 18 / / /
37 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย ทนุ ศรีหานารถ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19 / / /
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กชาย เนติศาสตร์ สาทรพันธ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 19 / / /
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาง นารีรัตน์ ศรีบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 20 / / /
40 มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาว กชกร เริ่มมนตรี โรงเรียนอัญสัมชัญคอนแวนต์ 20 / / /
41 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ธราธร บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษา 21 / / /
42 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาย สาวิตร์ ตัณฑนุช อาจารย์ที่ปรึกษา 21 / / /
43 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นาย เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ อาจารย์ที่ปรึกษา 22 / / /
44 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย นักรบ จินาพร อาจารย์ที่ปรึกษา 22 / / /

หมายเหตุ: ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี