คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน และระยะเวลาในการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
        แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 4 คนดังนี้
     นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็น Staff ค่าย NECTEC e-Camp     2 คน
    นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วม NECTEC e-Camp ประจำปี 2552    2 คน
        สมาชิกภายในทีมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    มีความรู้ภาษา c หรือ asm
    สามารถวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
    สามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือสำหรับงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์

ระยะเวลาในการแข่งขัน
        ระยะเวลารวมในการแข่งขัน 2½ วัน แบ่งเป็น
    การประกอบวงจร (Implementation)                2 วัน
    การนำเสนอผลงาน (Presentation)                 ½ วัน