รูปแบบและขนาดของบูธ สำหรับใช้แสดงผลงาน

 

ภาพตัวอย่างรูปแบบและขนาดของบูธจัดแสดงผลงาน

บอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ และรายละเอียดของผลงาน 1

บอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ และรายละเอียดของผลงาน 2

บอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ และรายละเอียดของผลงาน 3

ขนาดของบูธจัดแสดงผลงาน

ภาพรวมของการจัดวางบูธจัดแสดงผลงาน 1

ภาพรวมของการจัดวางบูธจัดแสดงผลงาน 2