ประกาศผลโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

โครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 (YSC 2011)
โครงการที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ที่ รหัส โครงงาน สาขา ประเภท โรงเรียน
1 Y11ICSC003 ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด้วยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสัญญาณสมองเพื่อผู้พิการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์
2 Y11IENC002 ระบบรักษาเสถียรภาพการบินของเฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับ วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์
3 Y11IENN135 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราส่วนความลงตัวระหว่างเศษเซรามิกต่อดินขาวในการผลิตเซรามิก วิศวกรรมศาสตร์ บุคคล อัสสัมชัญลำปาง
4 Y11TENC063 พลาสติกชีวภาพจากแป้งเผือก วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
5 Y11TENIS33 เครื่องขจัดคราบน้ำมันจากแผ่น CD วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สิรินธร
6 Y11TENIU03 ถังเก็บอุณหภูมิจากผักตบชวา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม ยางชุมน้อยพิทยาคม
7 Y11TENIU15 เครื่องเย็บแผ่นยางพารา วิศวกรรมศาสตร์ ทีม ขุนหาญวิทยาสรรค์
8 Y11TPAIU07 ทางเลือกใหม่ของถ้วยรองน้ำยาง วิศวกรรมศาสตร์ ทีม สหราษฎร์รังสฤษดิ์
9 Y11TENN051 แผ่นปูพื้นพลาสติกจากเศษกล่องโฟมใส่อาหาร วิศวกรรมศาสตร์ ทีม นาบ่อวิทยาคม
10 Y11TENN133 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนต์ในการทำอัญมณี วิศวกรรมศาสตร์ ทีม อัสสัมชัญลำปาง
11 Y11TENS003 การเปิด-ปิดเครื่องไฟฟ้าด้วยเครื่องมือสื่อสาร วิศวกรรมศาสตร์ ทีม กัลยาณีศรีธรรมราช
12 Y11TENS009 การแยกชนิด Biodiesel โดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ทีม มอ.วิทยานุสรณ์
13 Y11IEVC008 สารแทนนินจากเปลือกมะพร้าว บำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
14 Y11IEVC015 การเก็บไอเสียจากรถยนต์กลับมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บุคคล เตรียมอุดมศึกษา
15 Y11TEVN028 การผลิตชุดตรวจสอบเหล็กในน้ำอย่างง่ายโดยใช้สารสกัดจากพืช (ภาค 2) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม แม่พริกวิทยา
16 Y11TEVS023 พลาสติกจากเกล็ดปลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม สุราษฎร์พิทยา
17 Y11TEVS029 ดินกล้วย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีม วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต 1
18 Y11TPAC005 การศึกษาแถบพลังงานและการเปลี่ยนโครงสร้างของสารอลูมิเนียมแกลเลียมไนไตด์โดยใช้หลักการคำนวณแบบ DFT ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
19 Y11TPAC013 การหาค่าดัชนีหักเหของสารละลายโดยใช้เลนส์นูน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
20 Y11IMAIS10 รอยตัดที่เกิดจากการตัดกรวยรีตรง คณิตศาสตร์ บุคคล แก่นนครวิทยาลัย
21 Y11TMAC001 ความลี้ลับของปม คณิตศาสตร์ ทีม เตรียมอุดมศึกษา
22 Y11TMAC008 ขั้นตอนวิธีการหาดิไวเซอร์กราฟโดยใช้การพิจารณาจากกราฟย่อย คณิตศาสตร์ ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
23 Y11TMAN023 การศึกษาผลเฉลยตำแหน่งสุดท้ายในการนับครั้งละ r ของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง n คณิตศาสตร์ ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
24 Y11ICHC008 การศึกษาบทบาทของโปรตีนขนส่งกรดอะมิโน system L ต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี เคมี บุคคล มหิดลวิทยานุสรณ์
25 Y11ICHN043 ชุดทดสอบเหล็กในแหล่งน้ำจากใบฝรั่ง เคมี บุคคล ปริ้นส์รอยแยลล์วิทยาลัย
26 Y11IEVS030 ผลของสาร Quereetin ต่อการลดผลข้างเคียงต่อไตของยา Cisplatin ในหนูทดลอง เคมี บุคคล หาดใหญ่วิทยาลัย
27 Y11TCHC009 เส้นใยจากธรรมชาติวิเคราะห์สีผสมอาหารด้วยหลักการโครมาโทกราฟี เคมี ทีม พนมสารคาม “พนมอดุลวิยา”
28 Y11TCHC016 อุปกรณ์ตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้ลูมินอลและวงจรขยายสัญญาณ เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
29 Y11TCHC017 ประสิทธิภาพของเขื้อ Bacillus thuringiensis (BT) จากดินในการกำจัดหนอน Spodopteralitura, หนอน Plutellaxylostellaและ หนอน Spodopteraexigua เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
30 Y11TCHC020 การเสริมฤทธิ์ของโปรตีนที่เป็นพิษต่อลูกน้ำยุงลาย Aedes aegypti จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และ Bacillus sphaericus เคมี ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
31 Y11TCHIU20 อาหารปลาจากไข่น้ำ เคมี ทีม ขุนหาญวิทยาสรรค์
32 Y11TCHIU37 การศึกษาการลดปริมาณออกซาเลตในองุ่นป่า เคมี ทีม พลับพลาวิทยาคม
33 Y11TCHN079 การหาปริมาณของกรดออกซาลิกในผักพื้นบ้านภาคเหนือชนิดต่างๆ โดยวิธีตกตะกอนแคลเซียมออกซาเลต เคมี ทีม ปัว
34 Y11TCHN083 การศึกษาการเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ในมันสับปะหลังระหว่างนาโนซิงค์ออกไซด์กับสารสกัดจากใบพลู และสารกำจัดเชื้อรา เคมี ทีม ปางศิลาทองศึกษา
35 Y11IPLIS12 ผลของสารสกัดหยาบชั้นเมทานอล เอทานอลและน้ำของผลมะเขือเทศพันธ์สีดาที่มีผลต่อการยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดไนโตรซามีน วิทยาศาสตร์พืช บุคคล แก่นนครวิทยาลัย
36 Y11IPLS025 ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารของสารสกัดจากรากสาคู วิทยาศาสตร์พืช บุคคล บูรณะรำลึก
37 Y11TPLC007 ผลของสารสกัดจากเห็ดพื้นบ้านบางชนิดที่มีต่อการยับยั้งเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว วิทยาศาสตร์พืช ทีม พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
38 Y11TPLC008 ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์ Solanaceae ที่มีต่อจำนวนการตายของเพลี้ยแป้ง (Ferrisia virgata (Cockerell)) บนต้นมันสำปะหลัง วิทยาศาสตร์พืช ทีม พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
39 Y11TPLC017 การศึกษา และ การจาลอง การเคลื่อนที่ของไรทะเลในทิศทางที่หลากหลาย วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
40 Y11TPLC018 การทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักในการเคลือบผิวเพื่อชะลอการเน่าเสียของชมพู่หลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์พืช ทีม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
41 Y11TPLC019 การติดของหญ้าเจ้าชู้(Chrysopogon acciculatus) วิทยาศาสตร์พืช ทีม เตรียมอุดมศึกษา
42 Y11TPLC028 การใช้ Putrescine ลดความเป็นพิษของทองแดงในถั่วเขียว วิทยาศาสตร์พืช ทีม มหิดลวิทยานุสรณ์
43 Y11TPLIU20 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Rhizopus ด้วยสารสกัดจากสมุนไพร วิทยาศาสตร์พืช ทีม สมเด็จพิทยาคม
44 Y11TPLIU46 สมุนไพรลูกยอกำจัดเห็บสุนัข วิทยาศาสตร์พืช ทีม สารคามพิทยาคม
45 Y11TPLN046 อิทธิพลของแสงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกและคุณภาพของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์พืช ทีม ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
46 Y11TPLS022 การเพิ่มปริมาณการติดฝักของสะตอด้วยการผสมเทียม วิทยาศาสตร์พืช ทีม สุราษฎร์พิทยา

หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด