คู่มือการเข้าแข่งขัน YSC 2011 รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2011) รอบชิงชนะเลิศ
         จัดภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10”  (Thailand ICT Contest Festival 2011) ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร [รายละเอียดเพิ่มเติม]

  การตรวจสอบข้อมูล
         ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ หากไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งแก้ไขมายัง คุณเจษฎา จงสุขวรากุล jessada.jongsukvarakul@nectec.or.th โทร. 02-564-6900 ต่อ 2345 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2554

  การสัมมนาพิเศษ
         เนคเทค ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล จะจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เส้นทางสู่ความสำเร็จของเยาวชน ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (เอสซีบีปาร์ค) ถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 8.30-14.30 น. และจะจัดรถรับ-ส่งไปยังแฟชั่นไอส์แลนด์ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งยืนยันมายังเนคเทค ทางเว็บไซต์เท่านั้น [คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์ม]  ภายในวันที่ 26 มกราคม 2554  ส่วนกำหนดการและแผนที่ของสถานที่จัดงานสามรถดูรายละเอียดได้ [คลิกที่นี่]

  การติดตั้งและจัดแสดงผลงาน
         - กำหนดการลงทะเบียนเพื่อติดตั้งและจัดแสดงผลงาน วันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 16.00 -20.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับบัตรประจำตัวสำหรับใช้ในการลงทะเบียนและผ่านเข้า-ออกบริเวณการจัดงาน
         - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำผลงานที่จะจัดแสดง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมที่ต้องใช้ และโปสเตอร์มาเองเพื่อใช้ในการติดตั้งและแสดงผลงาน  รวมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่น Set Up จำนวน 2 ชุด ทำการติดตั้งและแสดงผลงานให้เสร็จ และส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นโปรแกรมผลงานดังกล่าว (โดยระบุชื่อและรหัสโครงการด้วย) ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น.
         - บูธแสดงผลงานมีขนาดประมาณ 2.0*1.0*2.0 เมตร ผู้จัดจะเตรียมบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์พับ 3 ส่วน ขนาดความสูง 1 ม. และความยาว 3 ส่วน (0.4 ม.-0.8 ม.-0.4 ม.) โต๊ะ เก้าอี้ และปลั๊กไฟ โดยผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานขนาด 60*80 เซนติเมตรจำนวนอย่างน้อย 1 แผ่นและใช้ต้นแบบ (Template) ตามที่ศูนย์ฯ ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งสามารถขอไฟล์ต้นแบบได้ทางเว็บไซต์ https://fic.nectec.or.th/ysc13-Poster Template และผู้เข้าแข่งขันต้องส่งมอบไฟล์ที่ใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ โดยรวมอยู่ในแผ่นโปรแกรมผลงาน เพื่อทางโครงการฯ อาจใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของผู้เข้าแข่งขันได้
         - สำหรับเนื้อหาบนโปสเตอร์ กำหนดให้ใส่ชื่อโครงการและชื่อผู้พัฒนาในกรอบด้านบน ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ควรประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบัน สถานที่ติดต่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ การทดลอง ผลการทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ควรมีภาพประกอบและคำอธิบายโดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจนและดึงดูดความสนใจผู้ชม
         - กรณีที่สิ่งจัดแสดงผลงานมีขนาดใหญ่ หรือใช้พื้นที่มาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทาง e-mail: jessada.jongsukvarakul @nectec.or.th  ภายในวันที่ 26 มกราคม 2554
         - เมื่อผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำบูธและ/หรือนำอุปกรณ์เข้า-ออกจากบริเวณงาน จะต้องเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมส่งใบรายการเช็คคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนในวันแรก และเมื่อถึงเวลาเลิกงานขอให้ผู้เข้าแข่งขันปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนออกจากงาน
         - ภายในบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าแข่งขันควรระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของตนเอง

  การลงทะเบียน
         ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาร่วมงานและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. และเวลาเลิกงาน คือ 19.00 น. โดยศูนย์ฯ จะแจกบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และขอให้ทุกท่านติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงาน

  การเฝ้าประจำบูธ
         ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ประจำบูธตลอดวัน โดยเฉพาะวันที่กรรมการตรวจพิจารณาโครงการ และอยู่ประจำบูธเพื่อนำเสนอผลงานต่อสาธารณชนที่เข้าชมงานตลอดวันงานทั้ง 3 วัน

  การแต่งกาย
         ผู้เข้าแข่งขันขอให้แต่งกายสุภาพในชุดเครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554

  การจ่ายเงินทุนงวดที่ 2 และเงินสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศ
         1. เงินทุนสนับสนุนงวดที่ 2 แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับผู้พัฒนาจำนวน 7,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 2,000 บาท
                  โดยสามารถติดต่อรับเงินทุนที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคของโครงการ YSC 2011 ตามที่ศูนย์ประสานงานกำหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงิน
                  ภาคเหนือ – ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-961-520
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-224-308
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-433-110-2 ต่อ 4401
                  ภาคใต้ – ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673-523
                  ภาคกลาง – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-3001-9 ต่อ 3037 หรือ 3027

         2. เงินทุนสนับสนุนรอบชิงชนะเลิศสำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนดังนี้
                  2.1 เงินทุนสนับสนุนสำหรับการจัดทำโปสเตอร์โครงการละ 500 บาท โดยผู้พัฒนาต้องจัดทำไฟล์ตามรูปแบบที่ศูนย์ฯ กำหนด มีโปสเตอร์แสดงในบูธนิทรรศการและส่งไฟล์ต้นฉบับให้ศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วย
                  2.2 เงินทุนสนับสนุนสำหรับการเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสำหรับผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านละ x,xxx บาท โดยผู้พัฒนาต้องประจำบูธนิทรรศการและลงทะเบียนเข้า-ออกทุกวัน (อัตราที่จ่ายจะแตกต่างไปตามภูมิภาค)
                  รวมโครงการละ 500+x,xxx*P บาท (P=จำนวนผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาร่วมงาน)
                  โดยเงินทุนทั้งข้อ 1 และ 2 ศูนย์ประสานงานภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินดังกล่าวภายหลังงานเสร็จสิ้น โดยใช้เอกสารประกอบ คือ ใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง

ภูมิภาค อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่อวัน) อัตราเงินสนับสนุน (ต่อคน/ต่องาน 3 วัน)
ภาคเหนือ 800 บาท 2,400 บาท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 800 บาท 2,400 บาท
ภาคใต้ 800 บาท 2,400 บาท
ภาคกลาง (ยกเว้น กทม. และปริมณฑล) 500 บาท 1,500 บาท
ภาคกลาง (กทม. และปริมณฑล) 400 บาท 1,200 บาท

หมายเหตุ: ขอย้ำว่า ในวันจัดงานรอบชิงชนะเลิศเนคเทคไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินทุนสนับสนุน ดังนั้น หากต้องการติดต่อขอรับทุนสนับสนุนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้นนี้ ต้องติดต่อกับศูนย์ประสานงานเท่านั้น !!

  การรับเงินรางวัล
โครงการที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ฯ จะได้เงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
        * รางวัลที่ 1    มูลค่า  50,000.- บาท
        * รางวัลที่ 2    มูลค่า  40,000.- บาท
        * รางวัลที่ 3    มูลค่า  30,000.- บาท
        สถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 , 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (เท่านั้น) ของหัวหน้าโครงการ (80% ของเงินรางวัล) และอาจารย์ที่ปรึกษา (20% ของเงินรางวัล) โดยใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ใบสำคัญรับเงินของศูนย์ฯ สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามสำเนาถูกต้อง โดยขอให้จัดเตรียมเอกสารและยื่นให้เจ้าหน้าที่หลังจากรับรางวัลในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
        ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความประสงค์จะมอบเงินรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหนังสือแจ้งแก่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจแก่หัวหน้าโครงการด้วย
        ทั้งนี้ ให้ทำการส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ตามรายละเอียดของที่อยู่ดังนี้
                    งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS)
                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                    112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
                    ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
         พร้อมวงเล็บมุมซองด้านล่างว่า "เอกสารรับเงินรางวัลโครงการ YSC13"

  ที่พัก
         ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจองที่พักเองโดยตรง โดยทางศูนย์ฯ ได้ประสานงานในเบื้องต้นเรื่องสถานที่พัก ราคาห้องพัก บุคคลที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ ควรดำเนินการจองแต่เนิ่นๆ เพราะทางสถานที่พักแต่ละแห่ง มีห้องพักจำนวนจำกัด รายละเอียดสถานที่พักที่ศูนย์ฯ ได้ประสานงานในเบื้องต้นไว้ มีดังนี้

 

สถานที่พัก เบอร์โทรศัพท์ e-mail/Web Site การเดินทาง
สินสิริรีสอร์ท 02-509-3365 www.synsiri.com เดินไปยังแฟชั่นไอส์แลนด์ได้
สินสิริ 5 02-948-6700-2 www.synsiri.com รถสาธารณะ
สินธานีเรสซิเด้นท์ 02-510-1088-9 www.synsiri.com รถสาธารณะ
พระนครแกรนด์วิว หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 6 เขตบางเขน กทม. อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 02-521-7900-7 pn_pranview@mthailcom, www.pnru.ac.th รถสาธารณะ
โรงแรมมารวย การ์เด้น 1 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-561-0510-47 ต่อ 184, 186, 241 www.maruaygardenhotel.com รถสาธารณะ
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น 79 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 02-551-2191-9 ต่อ103 www.louistavernhotel-bkk.com รถตู้สาธารณะ มีนบุรี-ปากเกร็ด ผ่านถนนรามอินทรา จุดขึ้น-ลงที่ปากซอยแจ้งวัฒนะ 1

หมายเหตุ: ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการฯ หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2317, 2327, 2345 หรือ ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัดอยู่