ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจาณาเข้าสู่รอบที่สอง

ภาคเหนือ         

ภาคกลาง         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)         

ภาคใต้