ทุนสนับสนุนและรางวัล

ทุนสนับสนุนและรางวัล
    โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 12,000 บาท และผลงานในแต่ละประเภทผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลต่างๆ ดังนี้ คือ
            รางวัลที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้า ร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
                          โดย เป็นประเภทบุคคล 2 รางวัล และประเภททีม 1 รางวัล ทั้งนี้ เนคเทค และบริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์
                          สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
            รางวัลที่ 2 40,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
            รางวัลที่ 3 30,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
        เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20%
        สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YSC
        – นักเรียนที่ข้อเสนอโครงการผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่ทาง โครงการฯ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม
        – นักเรียนที่ผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        – นักเรียนตัวแทนประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel ISEF ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
        รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว หรือที่ ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ