ศูนย์ประสานงานรับสมัครการเข้าร่วมประกวดโครงงาน

ภาคเหนือ
    คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
    สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
    99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์ 055 961 520 โทรสาร 055 961 530
    e-mail: ads@nu.ac.th
    https://www.nu.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ และ สุรินทร์
    ผศ.ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว
    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
    โทรศัพท์ 044 224 308, 089 286 2881 โทรสาร 044 224 185
    e-mail: nareerat_tu@hotmail.com, ra@sut.ac.th
    https://www.sut.ac.th/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม
    ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
    โทรศัพท์ 045 433 110-2 ต่อ 4401 โทรสาร 045 433 113
    e-mail: kjanpen@sci.ubu.ac.th
    https://www.ubu.ac.th/
ภาคใต้
    ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร
    ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
    โทรศัพท์ 075 673 523 โทรสาร 075 673 525
    e-mail: pareerat@wu.ac.th
    https://www.wu.ac.th/
ภาคกลางและตะวันออก
    รศ.ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    โทรศัพท์ 02 564 3001-9 ต่อ 3037 หรือ 3027
    โทรสาร 02 564 3010
    e-mail: pwanchai@engr.tu.ac.th
    https://www.tu.ac.th/