หลักเกณฑ์การตัดสิน

    คณะกรรมการตัดสินและเน้นในเรื่องต่อไปนี้
    1) สิ่งที่ผู้พัฒนาได้ทำในปีนี้ หรือ มีพัฒนาการต่อยอดจากโครงงานเดิม
    2) ผู้พัฒนาได้ทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีเพียงใด
    3) รายละเอียดและความถูกต้องของงานวิจัยตามที่บันทึกในสมุดบันทึกข้อมูลโครงงาน
    4) ขั้นตอนในการทดลองใช้วิธีการที่ดีหรือไม่
    คณะกรรมการพยายามคัดเลือกงานวิจัยที่คิดค้นอย่างดี มีความสำคัญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการยกย่องผู้พัฒนาที่สามารถกล่าวถึงผลงานของตนได้อย่างมั่นใจเต็มที่ ไม่ควรท่องจำสุนทรพจน์ คณะกรรมการสนใจจะพูดคุยกับผู้พัฒนาถึงโครงงานที่ทำเพื่อที่จะทราบถึงความเข้าใจในโครงงานของตนตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากจะถามคำถามที่แน่นอนแล้ว คณะกรรมการอาจสอบถามเพื่อทดสอบความรู้ซึ้งในโครงงาน เช่น บทบาทของผู้พัฒนาในการทำโครงงาน สิ่งที่ไม่ได้ทำ ขั้นตอนต่อไป เป็นต้น

เกณฑ์ในการตัดสินรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
    1) เทคนิค (Technical) 40 คะแนน
    แนวคิด การกำหนดปัญหาและเป้าหมายชัดเจน มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีการออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาต้นแบบ/ทดสอบใช้งานจริงการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลักการและน่าเชื่อถือ
        1.1 กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง มีแนวทางพิจารณาจากระดับปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
            1. มีแนวคิด และการกำหนดปัญหาชัดเจน
            2. สมมติฐาน/แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายมีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ
            3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอย่างถูกต้อง
            4. เทคนิคที่จะใช้ประมวล/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการ และมีความน่าเชื่อถือ
        1.2 กรณีเป็นโครงงานประเภทประดิษฐ์ มีแนวทางพิจารณาจากระดับของปริมาณและคุณภาพของทักษะที่ใช้ ดังนี้
            1 มีแนวคิด และการกำหนดปัญหา/เป้าหมายชัดเจน
            2 มีแผนการออกแบบและกรรมวิธีไปสู่การสร้างต้นแบบที่ประดิษฐ์ได้จริง
            3 มีการวางแผนในการทดสอบการใช้งานจริง
            4 มีการคาดการณ์ปัญหาและมีแผนการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้น
    2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 40 คะแนน
    เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
        ความน่าสนใจ
            1. ชี้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มของการเสนอโครงงานได้
            2. บอกเหตุผลว่า โครงงานที่ต้องการทำสอดคล้องกับปัญหาได้
            3. บอกเหตุผลว่า วิธีการที่ใช้เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้
        ความคิดริเริ่ม - มีความใหม่ทั้งในหัวข้อโครงงาน วิธีการ และการออกแบบ
        การทดลอง
        นวัตกรรม - เป็นโครงงานใหม่ที่น่าสนใจ และมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง/สร้างสรรค์นวัตกรรมได้
    3) การจัดทำข้อเสนอโครงงาน (Proposal) 20 คะแนน
    ข้อเสนอโครงงานมีเนื้อหาและหัวข้อครบถ้วน สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มีความชัดเจน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
        1. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ค่อนข้างครบ อ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ แต่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องการจะทำอะไร
        2. มีเนื้อหา/หัวข้อต่างๆ ครบ อ่านแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องการจะทำอะไร
        3. มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีจำนวนเหมาะสม
 

เกณฑ์ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศGuidelines Individual Team

1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ability) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในด้านต่างๆ ได้แก่ การกำหนดปัญหาและเป้าหมาย แนวทาง/ วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบการทดลอง การออกแบบและการสร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์/ต้นแบบต่างๆ การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล เป็นต้น 30 25

2) ความคิดทางวิทยาศาสตร์หรือเป้าหมายทางวิศวกรรม (Scientific Thought and Engineering Goals) การกำหนดปัญหาและเป้าหมายชัดเจน มีความเป็นไปได้ใน การพัฒนาและมีประโยชน์ มีการวางแผนในการออกแบบ/ ทดลอง/ทดสอบการใช้งานจริง การกำหนดและควบคุมตัวแปร ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้สรุปผล ความเข้าใจใน โครงงานตนเองและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่วางแผน จะพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป การอ้างอิงข้อมูล/หลักการทาง วิทยาศาสตร์ 30 25

3) ความละเอียดรอบคอบ (Thoroughness) ความสมบูรณ์ของโครงงานและการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย รายละเอียดและความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ในสมุดบันทึกข้อมูลโครงงาน ความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับโครงงานที่ทำ 15 12

4) ทักษะ (Skill) ทักษะด้านต่างๆ ในการทำโครงงาน เช่น การสังเกต การทำการทดลอง การออกแบบ การคำนวณ เป็นต้น ผู้พัฒนาได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการทำ โครงงานหรือไม่และส่วนใดบ้าง 15 12

5) ความชัดเจน (Clarity) ความชัดเจนของข้อมูล/ผลการทดลอง/การอธิบายผลงาน รายงาน/การจัดแสดงผลงาน/การนำเสนอผลงาน ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญตามลำดับขั้นตอน ผู้พัฒนา ได้ทำโครงงานเองทั้งหมดหรือไม่ 10 10

6) การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) - 16 การแบ่งงานและการมีส่วนร่วมในการทำงานของสมาชิก ความร่วมมือและความพยายามในการทำงานร่วมกัน สมาชิกทุกคนรู้ซึ้งและเข้าใจในทุกส่วนของโครงงานที่ทำ - 16

Total 100 100