รายละเอียดข้อเสนอโครงงานที่ส่งเข้าประกวด

    ข้อเสนอโครงงานต้องมีรายละเอียดต่างๆ จัดทำเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ
    ส่วนที่ 1
        1.1 หน้าปก ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
            - ชื่อโครงงาน ภาษาไทยและอังกฤษ
            - สาขาโครงงาน
            - ผู้พัฒนาโครงงงาน (ในกรณีประเภททีม ให้ระบุหัวหน้าทีม) คำนำหน้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เด็กหญิง) ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด ระดับการศึกษา สถานศึกษา สถานที่ติดต่อ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ โทรสารอีเมล์ ลายเซ็น
            - และมีข้อความรับรองว่า “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานและไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใด ข้าพเจ้ายินดีและรับรองที่จะ เป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย ตามเจตนา” พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
        1.2 เนื้อหา ซึ่งระบุรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้
            - บทนำ เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งอธิบายถึงเหตุผลในการทำโครงงานและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน
            - ปัญหา (Problem or Question being addressed)
            - สมมติฐาน (Hypothesis) หรือ เป้าหมายของโครงงาน (Engineering Goals)
            - กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำโครงงานอย่างละเอียด (Description in detail of method or procedures)
            - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการ/เทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะตอบปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือแผนการทดสอบการใช้งานจริงของต้นแบบที่พัฒนา
            - ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
            - บรรณานุกรม (Bibliography-Library and Internet Research) ระบุแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 5 แห่ง จากหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือประกอบการเรียนการสอนปกติ) บทความวิชาการ วารสารทางวิทยาศาสตร์ หรืออินเทอร์เน็ต
        1.3 ประวัติของผู้พัฒนา (นักเรียน) และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้าร่วมการประกวด หรือขอรับทุนจากแหล่งอื่น ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
        1.4 ใบรับรองสถานภาพนักเรียนจากสถานศึกษา
        1.5 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ผู้พัฒนาไม่มีบัตรประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน
    ส่วนที่ 2
        2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา คำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ลายเซ็น
        2.2 ประวัติ และระบุขอบเขตงานที่เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
        2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: ที่ปรึกษา หมายถึง ครู/อาจารย์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานองค์กรของรัฐ